De slag bij Passchendaele

De slag bij Passchendaele

‘Passchendaele’ is niet alleen een passage uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, het is een begrip geworden, een internationaal symbool voor het oorlogsgeweld. Deze collectie verzamelt het voorpaginanieuws van het begin (31 juli 1917) en het einde van de slag (november 1917).


Lees meer in de blog van Memoriaal Museum Passchendaele


Memoriaal Museum Passchendaele 1917's picture
Memoriaal Museum Passchendaele 1917

Deel van

De grote oorlog

Andere collecties van Memoriaal Museum Passchendaele 1917

Belgisch dagblad

aa<3 J eargang:, yitra:»^.<ï3 ^■crGttrsi'crs - mrr. *>ta——.y-, h * ,i, '|| ■ nij,' r^o. a?*» AJBONNEMENTEN. fer 3 maanden voor Nederland 18,60 franco per post. Losse nammers. Voor Nederland 5 cent, foor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Teiefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD Werschijnend te ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND ... -, lustrât!». *. tempere Belrisch daçbl *d ^erseMmeMe ml de d&ge* der week R«*»ctia. j. «aeckelanb- «T. <*» Vie, ©ALAIS © ? © ■ • "«• *•*•«, CALAI* " == ABONHEIWEWTSPRWZEK > ^6«d. Belgle I -50 |FrankrlJk 2.00 Engeland-Hoiland S.OO iTlW»e.t.r . 4.00 . »-80 » 8.B0 ftlen «chrljve I « ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Na drie Jaar Oorlog door den lieer Minister Vanderveldb Den 4" Augustus Soldaten. jassen, het is tôt u dat ik spreek ! Niemaii i, onder de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

he cehtenaar.de landwacht Ijsot.tgS JS: jaar. G.DeGraere.Keielvest.ï® DE KLEINE FATRiOT Danjeria^ 9 Augustus 1917. Prijs 3 eeaiiesneii , DUITSCHE EEBICBISM i tran het Graat Hoofdkwartier Eerste Balt ach bericht. BERLIJN. 31 Juli. Wesielllk krllgsioonseï. Ueffcrfront oan osldmaarsohalk kroonprins Rtipprecht van Baiênn In Vlaanderen steeg de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENING tôt wijzlging van d« wetvan 17 April 1896, bstreffende do rechton op den tafesk. Voor het Belgisch gedeelte van 't gebied van het 4de ,eger wordt er verordend als volgt: g l. De voorscliriften van de hoofdstukken I en II der wet van 17 April 1896 zijn gewijzigd als volgt: HOOFDSTUK. I. — Rechten op eleii buïtan-landeclier: ...

De Belgische standaard

5|j*ari-H'!7iSv2, r\ i ji .... n h, S5à sa hll^1™ •k T#'SoIdstôD: U„ Mind ff.i-35 esM»"ita 3'5° 3-75 " ^ItSoldaten 't Ian<i : :£ uiM,^.d f>'. 175 îhtrjHrftden 3-50 >en 5-25 kotB^n 'tl*ûd : • » ■aand ff.2.50 2 'Hasuden 5,G0 *U *»#aden 7-5° DE BELGISCHE 1 IOPSTEL EN BEHEBR VILLA « Ma Coquille 1 Zbedijk DE PANNE ...

Het Vlaamsche nieuws

fnonierdag" 2 Aygustus 1917. Derde Jaargang Nr. 213 Prijs : Q Ccntiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Versehijnt 7 maal in de week IAANKONDIGINGEN : , y„r éin maand 176 I Voor 3 j f«>r 6 " Il tedaktie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD: Rai VERHULST, Dr. Aug. BORMS Alb. VAN DEN BRANDE Met de ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE ! ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) administration et redaction: place^np^ a'irnrn?<!f JEUDI 2 AOUT 1917 f .3 mois, 9 shillings. "i s s d a ne str., higii holborn, w.c.l. ' place l.a bc u rbe. j / abonnements ■ j fj mois, 17 shillings. ^conservation par le prog I t£l£pho«e : ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

TROISIEME ANNEE. — N° "201 f ï-ie Numépo : Î.O oentimea JEUDI 8 NOVEMBRE 1917. PARIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone i Central 33-Q4 PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration du Journal Lçs petites annonces sont également reçues à la Société Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris, qui en a le monopole pour ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4ma année. N° 1117 - • Ed. b ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger Le* abonnements .sont reçus exclusivement par tous les BUREAUX DE POSTES. Les réclamations concernant les abonnements doivent être adressées exclusivement au bureau de poste qui a délivré l'abonnement. PRIX DES ABONNEMENTS : 3 mois 2 mois 1 mois : Fr. 9.00 Fr. 6.GO ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT N&ER.295 13° laar. G.I>aQr;î©ve,Ke40ÎvesMâ DE &LSIM2 PATillOT Dia^rdag 8 Ngyam'iar lâll. Prljs S C3aîlsm:n S7ZTSCHS BSEÎCSÏM ▼an hei Graot ff ooîîikwai ti$f Bereïa Boitseh barioîit. BERLIJN. S November. Wssisrjk krlfgsioaneel. itegerfronl vin o:ltima trsefxaik kroonprins Ruppreeht van Buieren In ...

De legerbode

DELEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ™ ■ mmi. ..... M,.. 11 ■ a lia il ■ miiiii ii ■ i .111 iii wi lia .. ■■■ iiiiui.iHwawiinaia m ■ •»>■■■ iimi i i ii i i n r immmnb laiHinn i i ■■iiiriHiiiiaiii'MMi." .. n 1 i MMbMMaMaai Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOTJDATEN bestemd ; iedere ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderdag 8 Novembei igu1),. erde Jaarg&ng Jfê 308 Prijs « Centkm *• oor geheeî Beîgië Het Vlaamsehe Nieuws V'ersch|jn? 7 maal in de week — — —— i_ " : ' ! — — ; — : — * . ' [ | • ABONNEMENTSPRIJZEN : Redaktle, Beheer en Aankoniiigingec de oi'stelbaad: „„ AANKONDIGINGBN • Tooïtomamnd 1.75 T Ra( VEHHULST, Dr. ...

De Belgische standaard

Ijaai Nr850 80 y TVvn^f»rrtaor R November 1917 g'scB '«terl j|fllS!as!®a . , I d I nitA fr- tM ràeJ n*»»5*6 i-,° , 1 ^ Ml de*l flot Soldat«» 4- dft |g'tUmt: • fr- **?5 iehtil |»uffl4« 5-5° Tg » fr*S 26i ■!*«•* '*u*- •' eod'li®wad lr'a'*° . '■isjtadto J.«o " 18-B luidn 94e *hW tun I DE BELGISCHE STAnDAARD ^ ^ i.X«.*v ...