Belgisch dagblad

146 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/7d2q52g590/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3(lo X>I!PIÏSÏ>.A.0 23 APRIIj 1&13. ^O, â&à„ ( ABONNE^MENTEN. / Per 3 maanden cif Nederland f 2.50 franco per post. Losse cnmmera. Voor Kederland5 cent, voor Buitenland 7 '/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Red. en Acfmin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnes^d te !s-gr^eràsie9 eBken «erkdag le 12 ure midds§. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 UBE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTEKTIEN. Van 1—6 régals f 1.50; elka regel meer f 0.30; ïteclame» 1—5 regels î 2.B0; elke regel jneer f 0.50. London : Dixon Houae LlovùJ Aveuue E C. Parijs: 7 Avenue d'An in 7 De Belgische pers in Nederland. (iNDRUKKEN VAN EEN NEUTBALE.) In de afgeloopen week îs het verbod der Nederlandscbe regeering om des „Belgische i Socialist" in de interneeringskampen te verspreiden in het Nederlandscbe Parlement, 1 ja do Nederlandscbe pers en in den Neder-tlanlschen Journalisten Kring ter sprake ge-j komcn en het is dus allicht de moeite waard voor een Nederlander om in deze kolommen even bij da kwestie stil te staan. Temeer 'daar het verwijt dat „îiyn. bemoeiingën met ' Euiver Belgische aangelegenheden uiterst mis-1 plaatit zijn ' nu toch zeker wel volkomen is te aiet gedaan. In de zitting van Woensdag j.l. der Eerste Ramer heeft de-beer Van Kol, sociaal-demo-' cratiscb senator, de regeering gevraagd, waar-om bet den Belgischen geïnterneerden ver-boden is de „ Belgische Socialist" te iezen, te koopen of te bezitten, ala gold bet een verbod van opium of absintb. Spr. ver-dedigdo de houding der Belgisebe geïnterneerden én meende dat bet verzoek tôt een dergelijk verbod niet van de Belgisebe regeering is uitgegaan. Hij vroeg tevens o£ hefc wel' da zaak der Nederlandscbe regeering is om zich te mengen in de parfcijgeschillen der Belgen en verklaarde dat meer dan 5000 ge-interneerden bet blad willen lszen, zcodat de regeering goed zal doen om bet verbod in te trekken. Den volgenden dag b jeft onza ininister van oorlog, De Jonge, den beer Kol op zijn vragen geantwoord en medegedeelà dat hefc verbod van het lezen van de . Belgische Socialist" wel degelijk op v 3 v 1 e k der Belgische regeering is u%evaar-1 digd, tengevolge van stappen door den Bel-'gischen gezant gedaan. Deze lezing der zaak is dus in strijd met de beriçbten over bet telegram van Emile Vanderveisie aan bet centraal comité van Beïgicche arbeiders in ■Nederland, waarin de leider der Belgische arbeiderspartij geeft gemeld, dat het verbod «an de „Belgische Socialist" uitsluitend Yan do Belgisebe militaire overbeid ia uitgegaan. Of wel onze r^iuister van oorlog, of Vandervelde is dus niet goed ingelicht; jhcewel het toeb moeilijk fà aan ta nemen dat deze laatste, die deel uitmaakt tan bet Bel-Whô kabinet; niet zou wtsten marna as ai-gisoÏÏë " regeering een verzoek tôt de Neder-jandacbe autoriteiten zou hebben geriebt, terwijl de Belgisebe gexant in Den Haag OTenmin stappen zou bebben gedaan, wanneer bij daartoe geen opdracbt yan zijn 'egeering sou hebben ontvangen. Iloe dit ook zij, de Nederlandscbe ininister van Oorlog verklaarde dat bij verantwoordelijk is voor de rust in de interneeringskampen en dat de „BeIgische Socialist" niet alleen ruw in zijn uitingen is," doeb een bepaalde revolu-Jionaire strekking heeft. Het is bier niet de plaats om na te.gaan of de ojx^tting van den ininister do juisto is en of zijn bngrip van ^revolutionair" niet in àl te uitgebreiden zin is genomen. Het gaat hier alleen.om hetfeit of de minister goed of kwaad beeft gedaan om het Belgische socialistischo blad te ver- bieden, Terecht stelde de minister zieb op het standpunt dat bij de verantwoording draagt voor de orde in de kampen der Belgische geinterneerden hier te lande en wanneer hij meent, te recht of ten onrechte, dat deze orde door de verspreiding van een bepaald orgaan wordt bedreigd, heeft bij wel degelijk het récht om dit orgaan te schorsen. Een punt van nadere overweging is of de vrees voor rust-verstoring van de zijde van den minister inderdaad gerechtvaardigd is. lu een Nederlandsch weekblad is voorts betopgd dat de maatregel der Nederlandscbe regeering, die — naar den minister van Oorlog heeft medegedeeld — geen definitieve is, dock slechts als een waàrschtiwing geldt, een inbreuk op het recht der vrije meeningsuiting en een aanslag op de vrijheid van drukpers beduidt. Kort te voren was deze bewering bij voor-baat reeds weerlegd door niemand minder dan den ... Nederlandschen Journalisten Kring, In de bestuursvergadering, die op-6 April ■ 1.1. in Den Haag heeft plaats gehad, werd door één der leden betoogd dat het besluit der Nederlandsche regeering ten opzichte van de „BeIgische Socialist" een aanranding van de drukpersvrijheid is, omdat het besluit ver-moedelijk is gegrond op hefc uiten van bepaalde meeningen, daar immers de. bladen van andere meening wel worden toegelaten. 33e spr. drong er bij het bestuur op aan om de regeering te vragen welk motief haar tôt het besluit beeft genoopt en, voor het geval dit motief is voortgesproten uit het streven om bepaalde -politieke tendenzen tegen te gaan, teprotesteeren. Aile overigebestuurs-leden echter waren van oordeel — en naar onze meening zeer terecht — dat er hier van geen aanranding van de vrijheid der drukpers sprake is geweest. De geïnterneerden hier te lande verkeeren in een b i z o n-deren rechtstoestand en de Neder-landsche regeering draagt ten opzichte van hen een zeer spéciale verantwoordelijkheid. Indien zij het besluit heeft genomen als maatregel van rust en orde (en naar de minister van oorlog eenige dagen later verklaarde, is i zulks het geval geweest), mag niemand haar i het nemen van zulk een besluit verhihderen, datai .«au Q.0 regeciiu^. iiîunuwav .-JW - reoht zou worden ontzegd om maatregelen van orde te nemen. Trouwens, ten opzichte van het Nederlandsche leger is in de laatste jaren meermaîen een' dergelijk verbod uitge-vaardigd, terwijl bovendien tal van comman-danten het recht hebben om de lezing van bladen te verbieden. Zoo kan men dus waarlijk niet zeggen dat er in Nederland geen aandacht aan de schor-sing van de „Belgische Socialist ' is gewijd, Misschien te Veel aandacht voor een blad, dat zich van middelen en woorden bedient om zijn tegenstanders te bestrijden, welke door de Nederlandsche pers en (wij zijn overtuigd) ook door de loyale Belgische pers, kwalijk gewaardeerd kunnen worden. LEORiNO. PE TOESTAND Lo zoogonaanide stabilisatde \uva het Iront in het Wesfcen, is voorioapig onver^ i andierd. De kust- zal door deu vijand niet Lbëreikt -worden. Zoo als \ve sebxe.- [ym- zal Engpland lieiver dexi laat^teni man : opoiteren dan de havens aan net kanaal j te laten bezetten. Wë w«zen toc-n. op de f stoero onwamkelbaairheid der Britten te Waterloo eai dei bezorgdhieid^vam We'iing-ftpn onx zich niet te laten afenijdan van de zee, toen Napoléon naar Ligny op-1 ruktc. De lu&t onroreekt niet om naar Duin-kerken op te rukken. Da richting der stooten van het Zuiddn naar het Noor-den, na het foreeeren van, de Love op î het front Merris-Bedle—Nieuwkarlce en tjVVulvergem, beweeg genoeg dat de Duiv . «chers het gewest tusschen Caayel en [Poperinge in de richting. van Duink^rkem wilden voroveren. Generaal PI amer's tak-v tiek heelt echter de . essaie aanvallen in 1 filiale verbrokkeld. Het -was zelfg niet om te dôen om reclitstreeks Hazebroek a*an te vallen. j.Voor een tweede ma'al li'&i't Foch, zoo-ftls wo hier ook voorsp^ld hebben, den S Duitsehers den weg, naa? Kales ontzegd. 'De bekende generaal von Bernhardi hadl , g®poogd een nieuw léger, dat hij aan -sVccrt in het noorden vajn Bethune te >£chuivem. Doen zijne troepea zijn van de jUarence naar het Oosten moeten deiaV -(Zeri. Z\\ hebben de streek van Locoa Diet kunnen bezetten. De overwinning der bejioorden Yperen, heeft de der-phase beëindigd. Het mag hier aan-geotipt worden dat de Belgen de eenigen aer gealiieerdera. zijtn, die niet geweken hebben. Van da zee tôt Boesinghe .heb-^oeu 7à\ geen voet geweken. Men kan niet goiioeg 0p dieu prachtigen iegenstix,nd( t iJzeri- Onze g'roote" staf en ons depurte-ent van oorlog sprelcen er veel to wei -® OT^r- Dit ongepast doodwvi^ea do«t I n'r ,Pijnlijk aan. Een kielna heeft altijdi gçhjk klein te zijn, dit past zoowei 1 f'.als op natiëm. : '',ra zal de vi.jand een nieuwe , m i «a chien opperste poging wagen tn den inaat verduibbeletn. Meer dan ooit zul'leu • de geallisecrden zich moeten inspaunen.. Het is niet v.oldo'Onde dat 1 oeh g© -neralitiîimus dér geallieerde legers in Frai;krijk -weœd bonoeand. Het i3 naorhg dat hij over een Fransch—Eïigedsclien.— lieigiaaten—i Italiaanschent— Amerikaan -i achen staf besohikt en dat die staf zoo spoe-mogidijik zou tôt stand komen. De oorlôgsraad van Veiraailles dia ge-wijZigd en. vfârnieuwd is geweest, zou, de kern van diiein .geassocàieerden staf kunnen uitraaken. Wat de Dluitechiet en Hollandsche bladen ook al baweren, Foch houdt steeds zijlne réserves in hainden. Indien Foch zijiae réservés naair Vlaanderen had gestuard, waar de slag màie<t den onavang had van deze laajn. de Som'rmo, de Duitschers z>u-den in blok i3<p Noiyon g-en^allen zijn om er zich lern weg n.aar ParijB te bxtien. De mamoeuvreerder van de Marne en ae^ Yser, die zo> wijis als snel handjelt, hoadt buiten h-et gevecht zijne oaaiangetaste en] goed gegi'ïepeerde t^cspien — de keizer-lijke garde,!. — Hij zal slechts tusschen komien, "dââr, w,aiar he,t noedig zal wezen om een beslisseinide zegepraal te verkrijl-gen.Het is nu maer da,n een miaand dit het offensief daart. De winst is miager voor den inz^t- De Duitschiers hebblen bun bas ten vljia ger» kapitedn van Ricfattotea verloren, die bewieert 80 vijanidel^jike vliegtoeetellen naar beniedan te hebben gefoiracht. De Einigel-schen hebben hem: in een, dorpje vatm Fjqaruscih-Vlaanideren irot de gro:>tsite mildu taire eer begraven. Bidderlijfca hulde, spijte de Duitache r.ajiids n.aar Engeland om er burgers., vroawen en kinderep te doodeaj. Boa da toestaind gespatiinen is tussqh^n Polen en :Centralen getuigt liei. volgendie b!e-richt : De „ Agence Poloiiaisa" vernearnt, dat in hqt mijingebdeld vain, Dombrawa elep. algoraeeihe stàking ia. uitgebrokem,. Itoze streek aniaiait Idieiel uit vain het door Oosteinrijk bazette Fool-sche gebieldi, dat Duit§|cihla)nid dreagt te zujll'j^ aimn,exeerteia. ; . Door «le piojLitia wiœ-diew aameaisclioliagata yerbolden, huiszodka^aa gedaan ata w.apenjî in bes-lag genomea. iGeaeeiiciiik niet eeoorri^s«rd.'> Minister Helleputteveroordeelt verraad en verdeeSdheid en wekt tôt eendracht op. lai 't Vlkajnsch en La 't Fransch, opdit iemand eraa» oawetend blijve, heeft mi,- , yister Ifelleputte onlder ipér het Yolgendia ezegd : - ,,B.et verachtelijk op'tr.'.asft van etnkele lachte burijers^, van einîs>lo verradiers, van' sein haïildvo-l veitochtaa -in bezet Belgiëzal, «las. te rmeer aa)nMII:iing hebben gegeven; ot helt beves'tigielh, op eeja gehitteren'cle wijze ra(n onwrikbare e«r.d!;a»ht van al da Belgen onld dein Koming, rond het vaandel. Eens ie meer z,al db wil vain allen tôt niting; ;omein, zo.» binnein als buiten liét lainU, «n aile kiemen van verdeeldheid te wer en en als verraldbrs te bij.ian.dme|r'kenj al wie rei'dejeldheïd zou willen zaaien. Op jd®'zs|n feastelijiken dag, nu al de Belgen eensgezind den jaard:a@ herdenken van ratt Koning, verzO'ek ik u met nuij uit te •oôpen : , Leivie België ! Leven onze eerlijlco en trouwe b'O'ndjgât-,\oo'ue|n, Frankrijik en E^geLarijl! L>t zij allen leven Idîe .met ons mele-îitrijden voor de vrijlheid, voor de zegepraiil ran het recht .en het Le ! dleir beschaVing." Onze collega ,Leo Vac. G jntbem FchrrjPi jii het Vrld.riand van Pirijs : „Een 'main in België ziet pa. kan d© H%-cen inziein gelijlk zfa zijin. Een man staat joven vojraoïldE'eil en vctoirinigeno-menheid, )j. die dan uit p'artijgeest of uit kas.tengeest >f uit rassenigeest voortkoimjn. Die maai is le KXMiing. Hem vollgieta, in zijine wijisheid vertrou-ven nu :en later, is teivens: aile vecddeeldheid, wçjieai en ailes vervvieirpeh ivat 'a lands een-leid ien 'slands 'beîlsaan kan m gevairbren-jem.Daar woid't wel eens kwaai gesproken >ver den gedsvreiei, over de „unian ga 'xée", ijk het onze Waalsche bweders. noemen. Het is oiiis een troos, en eaae aannxoedi-»i'ng te zien Élut mannen zooals minister Hel-eputte den jgodsvreide, de' eendracht vm al le Belgen rond den Koning, nog steeds, aïs aet tenige schild aanzien tegen giands oiv Îf.-Igflllg. Een troost is het oins ook en eene aan- ning, het activistiach g drijf bestempelde met ivooiden, die men uit onze pen wel eens [e vinnig heeft gcooideeld : „Hat veraehtelijk aptreldiein van erdiieile slechte burgers, va.n; àmkiele verraters, vian een handvol verkoeh-ten".En dit is het pixntje — zonder woord-spelimg — dat zoonm ,,buiten." als „bin-nén" bet lanid als verradien1 moet worden gtbrairJdimerkt alvvie verdeeldheid zou willen zaaien." Tôt hier onze eollega.' _ Aile Belgen zullen tien beer> Helleputte feliciteeren, ornidat hij d|a les gespelcl heeft aain het Vlaamsch B'ëlgisch Ve bond dat in FlollaM het gerucht verspreidde dat de minister aanhanger van de Vlaamsche regb men ten was. Mon zièt dat men hem gelas> terd had. De Brusselsche rechters. Le Fi|garo heeft een artikd vol bewonde^-ring aan d ) Brusselsche rechters gewijd. Aan Idat artikel ontleeoein we de volgeni-_ de regelen: „Wat een schouwsipel wanneer die ge-tabbeid» mannen in alyemeane vergadering vereenigd, b©ra.adslagein en oordeelen in het beàéttë Brussel, alsof Ide Duiischers aiiet b-çsto d n. Nog befcer Dnitsehland is het dat zij ooidiaelen. Onvjq ■&lij(loe<l-ij!k t,oeneel va,n. intellectuesié, jgroathe'id !- Do legers, de d.r»ei-jgemantan, ds aimogendiheid van een rijlk, ontroeren het giereeht niet. Het recht volgt àlsof er niets bestonld': zijn onveirstoorbaren weg. De txiomfeere de macht schijnt een'vluch-ti^ tusschengeval dait den erst der rechters niet majg- vers.o^ien, Die gaweldige on|-derneminjgen bebèen zoo min vat op de onbuigzame strenghead der wetten der gei-rechtigheid als zij de vastbeàd van deœ der natuur do:in wianfcalen. Onze jeugd be-woir-derden den Borrïednsc.han senaat, die het veld waarop Haminibal Leigerde', t» kooip' boo:l Het hof van Brussel is de gelijke van idé romieiinsche majesteit." v Wat kost het verdrag van Brest Litowsk aan Rusland ? Het rapport van het handelscommigsaiiaat somt Rusland's verliezen op tien gevolge van het verdirag B'iest-Litow^k: 780.000 vier-kalnte kiloœeter grondgebiei, 56 millioen inr woners, of 32 pet. van Rusland's bevelking; 21530 kilometexs ^poorweige-i — d'us een derde; 73 pet. vain de totale j ophrengst van het ijizer, 89 pict. van (di'a kolein,productie; 268 suikerraffiinieerldJgtt-i|eiji, ' 918 lakenfabrief-ken, 574 brouw.erijen., 133 tabakfaibiriaken; i 685 jenje(verstoteir\ilen, 244 fabrieken van! ohemischia producton 615 piapierfabirieflcen ; 10i73 imisoainisclhie gabrieteu. Het vefloren grondgebied* braoht jaaxlijks 845238 millioe(n; roetol Dipi en, teM» 1.800 spaarkaisisen. Do Bolsjewiki miojgeinj fier 'ma, ap hun '.verk, Lenin, Trotsky, Joffla, Kamieinef en i.«e die valsehe narajeift ook zijn, heibben fiinlç ûewerkt, pour le roi idja Prusse. Legerberichten der Entente. Een nieuw offénsiel- op til. Artiileriebedrijvigheid en groote vliegeractie in het Westen.—• Toenemende artilierieactie aan het Italiaansche front, -y De vredesonderhandelingen met Roemenië. — De Duitsche vîieerenîer Von Richthofen neergeschoten. Het offensief aan het Westelijk front. Het Engelsciie legerbericht. LONDEN, 22 April. (R au ter). In len voornacht heeft de- vijarid een plaat -lelijken aanval giedaan, voorafgegaan dtaor levig granaatvuur tegen onze stellingen, n de buurt van Mesnil, ten N. van Al-jert. Na een hevig geveeht,waarin de véj-md cria slaagde een onzer vooruitgjeeeho-ren posten te nemen, werd de aanval af-;eslagen. W i j verbeterden on,ze stellingen >en'gezins gedurende den naoht in de sec-,oren Villers Bretonneu»—Albert en Ro-jecq. Ten Z. en ten N. van Lens hebben ivij op verschillende punten welgieslaagde lanvallen gedaan, waarin wij gievange-îen maakten en machinegewereni verover-len.In verschillende sectoren van het En-jelsche front heerschte aan weerszijden lanmerkelijfce ai'tijieriiebedirijSvigbeid. s Vijands granaatvuur is in hoofdzaak ge-rich+' op onze pontiers, aan weeirsKtijjden /an de Somniie, aan de Somme, aan de Ancre en in den sector Lens, in de buurt ran Festubert an het Nieppebosch. DONDEN, 22 April. (Reuter.) Officielei .vondbericht : V,anochtend vroeg zijn vijandtei-ij'kie laanvalspojgingen bezuidan de Somme n de buurt van Hamiel en ten Z. van het a Bassée-kanaal togenover Cambrin ver-[deld.'lem N.VW. van Festub-ert heeft de vijand under dekkinjg van een bombardement, dat painoc-htend gemeld werd, aamgevaltçin, waarij' iij een voorpioist wist te vermeesteren, Idie taiarna in harden strijd van de eene in de tcctxrsw u va ' v/- la., 4 Wij hebben een tweede geslaagde piaat selijke onderneimàng jn het vak Van Robscq litgevQerd. ,Wij schoiven onze lânie een beetje rooruit en namein 68 vijjandehl gevangenea. Afdeplingen vijandelijké -infanterie, die in lez® streek werden verzameld, zijn do,)r jnze artillerie onder vuur genoimen. ^ LONDfiN, 22 April. (Reutfï). Renier's ;orresponient bij, het Britsche leger aeint d» 22 April: de .Duitschers gaan vooet te trach- | ;en om door de uitgestrekte en verlaten | svoêstijin be'zuiden en bewesten Passobent iaele te dringen, doch wij bes joken hen regel-miatig met ons geschutvuur en het spervuur onzer machinegeweren en dwiingen hen olmi met verliezen terug te taekken. De vijand zet zijin vernietiigend geschuitvnur vom; Amiens is zwaar basehoten. In aansluiiing bij den tneffer op de ka-tbedraal, waaxonxtr©nt een paar dagen ge-lede,n is gemeld, zijn ,|,^ns drii® nieuwe vernielingen aa|n dit eèrbiedwairdige ge-bouw zichtbaar. Het Fransche iegerbericht. FARIJS, 21 April. Officieel avoadberiebt : Vandaag is 'de infanterie niet in actie geweest.■Bel geschut heeift zich wederzijdg doen geldtn op de fronten aan de Somme, Avre tan Oise en op d|a rechteirqever van dei Maas. Tai Noorden van Seicbeprey heblben wij onze lijnie geheel hersteld. £e vij'amd beeft Reims beschofcen en en op verschillende pnnten brand gesticht. PARIJS, 22 April. (H. N. draadloos.) Eeni vijjandeljjlce aanval is in den afgeloopen naeht afgeslagen ten O. van de Avre, in dp streek van Thennes, en de Fran -schen hebben gevangenen gemaaLt. Een andere Duitsche aanyal tan O. van Reims heeft evenmin succès gehad. Op verschillende punten van het front is de artillerie bedrijvig gebleven. PARIJS, 22 April. Officieel avondberie'at: Niets te melden behalve een tamelijk drukke bè|drijvigheid van het geschut in de gtreek van Montdidier en Noyon. ïan hefzuiielijk front. Het Italiaansehe Iegerbericht'. ROM®, 22 ApliiL (Stefeni). O f f i o ie.el. Langa giebefel hét front hier en daar ai-tillerie-aoties.ROME, 22 Aprih (Reuter). feening Victor Emanpeil hèeft een Amerikaansch of-ficier aan lietfc font in gelioor ontvangen en hem zyn ingenoaneiahedd be-tuigd met hieb feic, dat ei", zij het .ook een gering, aaintell Amerikanen bij de Itali r aamsohe strijrflmaebfc iv Hij hoopt, dat Àmerika er meer zal zenden. Mislukto Oostenrijksche landing. ROME, 22 Aprfl. "(Reuter). Offid -eei : Een a!deeliing van zastëg . Oiostenrij-kers is er in gesl'aagd om in • den nacht van 4 April benoorden Ancona te lanr den. Zij werden allen^evangen genomen. Van het Maeedonisctte front. , Het Italiaansche Iegerbericht. ——-T— : ROME, 22 April. (Stefoni) O f f. "By lie.t aanbrelkela van den Zateudag1 hebben \ [taliaianische afd®elingce, door heï geschu^, tei'degie ondierateund, Duitsche vooapcsteraj erg gehavend en er één opgeruimà. De strijd 1er zee. Amerikaansch stoomschip getor-pedeerdWASHINGTON, 22 April. (R e u t er.) Ilet département van. marina dedlt mede,'1 dat het Amerxkaaaische stoomschip Laka Moor den lien April getorpedeerd «ni gezonkem is. Van de 62 psareoniem, die 9Wi1 hoord waren, zijn eor Î7 in Bngeland g»] land. Hel1 succès der EugeUohe d u i k b o o t e n. LONDEN, 22; A»,pril. (H.N.) Draadiooa. Uit de verklaring van de AdmiraUteit bfijkt, dat, hoewel de Duitsche vloot zijni schepen zelden buiten de baschermde gre®^ zen van zijin territoriale wateren waagt,] de Engelsche duikbootea met succès 40 van zijn oorlogsschepen hebben aangieval-len.fie strlji in de incht Bedrijvigheid van Engelsche vliegerf. LONDEN, 22 April: Reuter. Na een langdurig, stormaehtig weer waardoor bet werk In de lucht zear b«-; . ,,„.J t.,—Si t. n* . j. » ring gebraciit en waren onze toestellea in staat om van zonsopgang bezig, ta zijn. Goed zich begunstigde onze toesiel-' len, die lxet geschutvuur richten, îotograi-/ fische opnamen malcen en verkenningem | op langen afstand verric'nten, Voortdujj rend hebben wij over het geheele frontj bommen geworpen. Drie en twintig tonp bommen zijn geworpen op de spoorhui - ' zexi van Thouront, Meenen, Armentièrea^ '■ Chaulnes en op verscheddene andere dee-j len. Duizenclen schoten zijn door onzai, laagivliegende toastellen gelost. In groot ^ aantal zijn vijandelijke vliegtuigen waar;-genomen, maar, zij waren niet agre«sie(. ' Elf. Duitsche toestellen zijn in lucht-gevec-hten geveld en 6 andere stuurloos( omlaag' gedreven. Een vijVndalijke lcabel-ballon 's avemeens vernield. Een onzet toestel'len ontbreekt. In den nacht van 21 April hebben onze riaehtvliegers wederom , Armentièlres , Bapaume, het ap o o r wôgkno ciçp p unt vaà OhflAilnes en P'éronne met bommen bw stookt. In het geheel zijn 9'/2 ton bons»' men geworpen. Al onze toeateftlen keer-; d»n bdi.iouden terug. Fransche vliegers aan het werk. ^ PARIJS, 22 Aprii. Officieel. Den 20em'i an 21sten April zijn vietr Duitsche vlieg-1 tuigen en tweô kabelbalbns dbor Fransche vliegers vernield. Een vijfde g^iegtuig is door sichoten va®1 de infanterie geveld. Bovendien zijjn lô; Duitsche toeetellen in hichtg|eviecjit)ett'.:j -zwaar gehavend, binnen hun eigen linies! ge vallen. In hetzeifde tijdsverloop heelt de Fraiw sche bombardeerluchf'dienst tal van vluch- ' ten gedaan : 49.000 K.G. projectielein wer-J den op stations, verblijven en vliegiveMen der tegenpartij geworpen Ln de streek van,' St. Quentin, Jussy, Chaulnes^ Roye, Ham,' Guiscard en Asleld. Twee branden braken uit in het station van Chaulnes en dat van AsfeUl. Elen mu-nitiestapel beoosten I3ruiscard vloog in d» ; lucht. Von Ricirthofen. f LONDEN, 22 April. (Reuter.) Het lijlk van Von Richthofen is gevondfân en zal heden met militaire eer worfien be-i graven. Het is te voorzien dat deze piedtM tigheid zeer indrukwekkend zal zijn eq 1 waardig aan bet oprnerkeli|k record va» » dezén gesneuveldien vlieger. LONDEiN, 22 ApriL (Reuter.) Reu« ter's correspondent bij het Britsche legie® in Frankrijk seint : De begrafenis van bat ron Von Richthofen, hedenmiddag, waa een indrukwekkende plechtighieid. De gje-" sneuvelde vlieger is op een vriefndelij'ke, kleine begraafplaats ter aarde besteld, niet ■ver van die plek; waar hij neergiescîho'teÉi1 werd. Een contingent- yan het koninklijSf 1 vliegporps woonde de plechtigbeid bij. ] Wij zijn niet van oordeel, dat h<ef. onze nationale taàk ia om fce trach ten, die reat d»r wereld de ,,Kultur" op tejleggen. doch wij gaaa zeker voorl met ridd«rli|kheid tâ-genover onze viianden te betrachten»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes