De aankondiger: nieuws- en aankondigingsblad van het kanton Heyst-op-den-Berg en omstreken

1230 0
15 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Februari. De aankondiger: nieuws- en aankondigingsblad van het kanton Heyst-op-den-Berg en omstreken. Geraadpleegd op 20 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/dr2p55fc5h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukker en Uitgever fr. laumans-anthoni te Ileyst-op-den-Berg Abonnement : 3.50 ft*. 's jaars vooruit betaalbaar. Annoncen 10 centiem" per regel Brieven FRANCO te sturen. —0— IMieuws- en Aankondigingsblad van 't Kanton Heyst-op-den-Berg DE AANKONDIGER verachijnt 'a Zondags 's morgens Men wordt verzocht de san-kondigingen ten Inatste Vrijdag middag ten bureele te zenden. Het recht Annoncen en Artikels te weigeren is voorbebouden. Men kan zieh abonneeren bij den Uitg-ever, op de Postkantoren of bij de Briefdragers. EN OMSTREKEN Studie van den Notaris OÉSîBÉ COSK TE ITEGEM OPENBARE VERKOOPING van eene welingerichte Stoombierbrouwerij en Mouterij met twee aanhechtige Huizen op '"t Laer "te nvioll De Notaris Smolderen, te Moll, zal open-baar verkoopen, op de hierna bepaalde zitda-gen, met tusschenkomst van Mter Coen, Notaris te Itegem ; Een goed gekalandeerde Stoombierbrouwerij en Mouterij, ingericht volgens de laatste stelsels; daar-nevens twee woningen met verdiep en grooten hof, vormende eenen blok van 29 aren 93 centiaren, te Moll, op het Laer, bekend op't kadaster wijk F, nrs 1032g, 10321,1027e, 1027f, 1034ben 1034g; palende : Juffer Van Mol, Ferdinand De Boulle, de Neeth en de straat. Te verkoopen in 2 loten : Lot 1, Noordwaarts, groot 17 aren 25 centiaren. Lot 2, Zuidwaarts, groot 12 aren 65 centiaren. Dieeigendom wordt verkocht voor vrij en onbelast en zal tôt beschikking van den koopergesteld worden zeer kortelings na de toewijzing. Z1TTI1NGEN : Provisoir : M AANDAG, 23 FEBRUARI ) , Q.A Definitief : MAANDAG, 2 MEERT ) iy1*' telkens om 2 uren juist namiddag, in het hôtel La Belle-Vue, Comedieplaats, te Moll. Voor aile inlichtingen zich te bevragen ter studie der voornoemde Notarissen, alwaar men kosteloos * afbeeldende plans kan bekomen. Op Dinsdag, 24 Februari 1914, om 9 uren voormiddag stipt, wegens M. Ernest Hanssens, grondeigenaar te Itegem, verkooping van ver-scheidene koopea masten stalen, in 't park van zijn kasteel; te ontruimen binnen de 8 dagen. Bijeen te komen aan 't Zand. Op Dinsdag, 24 Februari 1914, ten 10 uren 's morgens, in 't Hôtel De Valk, bij de Kinde-ren Buts, in 't Dorp te Itegem, wegens M. P. L. Verrept-Peeters, houthandelaar te Lier, verkooping van menigvuldige koopen canada berd en kepers, van aile lengten en dikten en van beste kwaliteit. Wegens de Kinderen Wouters, Schransen, Itegem : 1 ^ hectaar peën op hun land aan den Nieuwendijk, tegen den steenweg, verdeeld in koopen en te voren af te zien. Op Woensdag, 25 Februari 1914 (Aschwoens-dag), ten !) uren 's morgens, wegens de Eerza-me Juffer Leontine Heylen, eigenaresse te Itegem, aan liare woning in de Hallaerstraat, verkooping van : Allerlei Huismeubelen, zooals : polten en pannen, koperen koffiepotten en marmitten, bier-, wijn- en likeurglazen, stoelen, tafels, kassen, beddebakken met ressort, matras en peul, kachels, cuisinière, 3 pracht-vuren, koolbak, lavabos, droogers, nachttafels, naai-machien, schotels, tellooren, flesschen, lampen, cas-serollen, horlogie, groote waschkuip, groote balans metschalen, slagvensters,ramen en meer andere voor-werpen.Landbouwgerieven : melkpotten, zaanpotten, koperen koeketel, koekettingen, vaten, kuipen, schup-pen, rieken, rieken, zeisens, vlegels, gritsels, toei-ijzers, kruiwagens, winder, ploegen, eggen, patatten-zift, zeelen, hooiwinder, hooirijf, zijkpomp, afroomer (Alfa-Laval), boterstande (Victoria), enz. Zijkbak, karwielen, pee-, toi-en klaverzaad, wis-hout en mutsaard. 2 allerbeste melkkoeien. Op Dinsdag, 3 Meert 1914, om 10 uren stipt voormiddag, te Itegem, Dorp, wegens en ten woonhuize van Julie Van Hove, weduwe van Louis Van Hoof, publieke verkooping van allerlei huismeubelen, koperen waschketel, ver-kenskot om af te breken, enz. Op Dinsdag 10 Meert 1914 (veemarkt), ten 9 ure klokslag voormiddag, wegens en ten woonhuize van Henri Laenen, in 't Dorp te Nylen, openbare verkooping van huismeubelen en herbergsgerief. BELANGRIJK BERICHT De personen die voornemens zijn onroerende goederen aan te koopen die publiek aangebo-den worden, zijn vriendelijk en dringend verzocht, om onkosten te vermijden, zich te voor-zien van hun trouwboekje of van het extrakt hunner geboorte akt. Om uit onverdeeldheid te treden Openlbare verkooping van eene Welingerichte Steenbakkerij met Aanhoorige Gebouwen en If erktuigen, Huizen en Bouwlanden in de Leembossehen, onder Schrieek De Notaris Désiré COEN, in verblijf te Itegem, zal, met winst van verdieren voor den inmijner, publiek verkoopen, ter herberg van Jos. Brabants (Pruis) aan de Steenovens, te Schrieck, den eigendom hieronder beschreven : § Gemeente Piaatselijke KA DASTER aard Grootte e -d 3 Benaming NUMMERS der Goederen H A q J? £ Steenbakkerij met aan- 1 Klein Schrieken A 91c, 92e, 92f, 87b, 88b, 89ddeel hoopiIouw"anHduisen 2 88 45 2 Leembossehen » 90c, 89ddeel, 68cdeel Huis en Tuin 11 25 3 » » 89b, 89ddeeI, 68cdeel » 12 10 4 U » » 89c, Sgd^1, 68cdeel » 13 10 5 n n l"4odeel Tuin, bouwland 53 10 6 n » 174k, 174odeel Huis, bouwland 29 40 7 y » » 174pd,el Bouwland 33 90 8—— ÏÎ n ^ 4425 9 m » „ „ 71 %o 10 » 174r, 174((, 174pdeel, 172cdeel Huis;^4tBbous?,hand 63 7u 11 n n 172cdeul Bouwland 31 45 12 » » 172g, I72f, ]72cdeel Huis, tuin en Bouwland 17 95 13 H » I » 172e, 172d, 172cdeel » 19 60 14 y » » 172cdee Bouwland 23 O'O 15 H] » » » » 23 85 1 *16 " * » 174f , , 95 (m l? r> v ■ » i Beemct 23^0 "18 » » n » 22 40 19 fjf) » » » » 23 30 20 ^ » n 174Ldeel Bouwland 17 30 i 21 » » « » 11 6.w 22 » » 174m, 174Ldeel Huis en Tuin 6 30 23 » » 174hdeel, 174Ldeel Bouwland 21 50 24 » » n n 22 40 1 De eigendom wordt verkocht voor vrij en onbelast. — Hij zal kortelings tôt gebruik der ■ koopçrs komen. ZITDAGEN s ! Todil; Donderdag,' ^5 Meert^) 1914, te.ke.sten 2 1/2 urenamiddag. 1 Voor aile inlichtingen zich te bevragen ten kantore van den voornoemden notaris, alwaar men kosteloos afbeeldende plans kan bekomen. [ Groote en Kleine Kapitalen uit te zetten op goeden pand. Studie van den Notaris Schuermans, te Heyst-op-den-Berg Op Maandagen 2 en 9 Maart aanstaande, ter herberg Den Enqel, bij Th. Lambrechts, Tramhalt, verkooping met winst van verdieren, van de volgende goederen onder Beersel, aan den steenweg van Beersel naar Heyst : | aard Piaatselijke KADASTER Grootte Gebruikers ® der Goederen benaming | NUMMERS fj j A| C - j - 1 Bouwgronden Het Dorp B 126/2adeel 710 Karel Schroven 2 » » » » ' 50 id 3 » Zuid deKoeisteert » 53ad?el 16 74 Jan Wuyts 4 „ n n n 15^2 id. en L. Verschaeren 5 » » >5 » 1501 Verschaeren 6 n n 15 82 id. en Van de Vonder 7 » » >: » 15;81 Jos. Van de Vonder 8 » » » n 15|80 id. en L. Wuyts 9 s „ « » 16 58 Leop. Wuyts 10 » » » » 16 57 id. enL.Dom 11 » » » » 16 56 Louis Dom 12 » » » » 16 59 id. en F. Goossens 13 » » » n 16 65 Frans Goossens 14 » y> n n 15 88 id. 15 * » » » 16 16 A.Schroyens.C.Liekens 16 » » » » 16 24 Corn. Liekens 17 w » n 54a/d, j&a/d 13 25 id. 18 Bouwland » » 54adeel 34 40 Louis Bogaerts 19 „ » » „ 33 00 Victor Bogaerts 20 » » » „ 37 95 Fr. Hendrickx Zeer kortelings aan te gaan en vrij en onbelast. Op Donderdag, 5 Maart, om 10 ure stipt, te Heyst, Achterheide, wegens en ter woonst van Karel Goossens, verkenskoopman. verkooping van eene cuisinière, kleerkas, stoelen, 3 karko-ten met 1400 pannen, hollandsche schuur en verkenskoten om af te breken. Mest, hooi, strooi en toemaat. Besten grooten wagen voor 2 paarden, dra-gende 5000 kilos, enz. Op Dinsdag, 10 Meert, om 10 ure stipt, te Heyst, op de Wittehoef, wegens Petrus Giron en Kinderen. verkooping van aile de Baafmeu-belen en gerieven en wel bijzonder : Beste werkpaard van 9 jaar, 5 varkens, 30Kempische hennen speelkar, bak- en andere kar, steu-nen, getuig, koeketels, vijs, raap- en patatten-molen, afroomer Melotte, eggen, ploegen, wel, sied, graanwinder, ziften, manden, kuipen, va- ten, allerlei huismeubelen en landbouwgerieven.1500 mutsaard, toemaat, 250U0 kilo strooi, 10000 kil. hooi,100 koopen stalmest,100 koop. beet, 50 koopen raapkoolen enz. ^ Kapitalen aan gematigden intrest te bekomen ter studie van gezegrien Notaris. Studie van den Notaris , Théophile DE BIE 8 TE HEYST-OP-DEN-BERG _ Op Maandag, 2 Meert 1914, om 10 uren, wegens en aan de woning van Karel Van den Venue, in de Bergstraat te Heyst-op-den-Berg, verkooping van : Meubelen, zooals : stoelen, tafels, toog, régulateur, potten, pannen, Iepels, forketten, marmitteii, vogel koten, horlogie, stoof, cuisinière, koffiemolen, her-bergbanken, lampen, lanteern, bedden, kindervoituur en meer andere voorwerpen. Landbouwgerieven, als : kruiwagens, houtwagen. Partij vroege planterwten zonder staken en eene partij krombekken, vroege Waversche plantpatatten in bakskens, partij grauwe aardappelen. Hollansche schuur, 7 meters lang en 5.50 meters breed, rondom in berd; koeistal met pannen en gemak, dit ailes om af te breken. 20 koopen beet en 4000 pond toemaat. Studie van den Notaris Ernest BEEMS TE BOISSCHOT Up Donderdag, 19 Februari 1914, om 2 J uren, te Boisschot, Dorp, bij Jozef Fobelets, verkooping van 17 koopen allerschoonste canada boomen, staande aan de pachtstede van Jos. Van Mechelen, te Boisschot, steenweg naar de Statie, uamens Mad. Meuris-Joostens, eige-nares te Antwerpen. Deze boomen zijn gelegen aan den steenweg, kort îr bij de Statie; dus aile gemak van vervoer. Met tusschenkomst van Mler Van Roye, Nota ris te Mechelen. De Notaris Ern. BB,EMf\ te Boisschot ver-ir blijvende, zal op Donderdagen, 19 en 26 Februari 1914, telkens om 3 uren namiddag, bij Van denBulck, aan de Kat. te Boisschot, met winst van verdieren voor den inmijner alléén, b openbaar verkoopen : BOUWLAND te Boisschot, wik C, nummer 930d, groot 61 aren 85 centiaren ; palende Noord, Bruyn-donckx-Van Woensel,Baten-Van Doninck, Lemmens- — Heremans, Van den Broeck-Vervoort, Van den Broeck-g Baten en Goossens-Peelers ; Oost, Dens Alfons en Thys Karel; Zuid en West, de Oude Aerschotsche baan. Te verdeelen in 3 loten. ~ Lot 1, Noordwaarts, 25 aren 95 centiaren. Lot 2, midden, 22 aren 10 centiaren. Lot 3, Zuidwaarts, 13 aren 80 centiaren. ~ Voor verdere inlichtingen zich wenden tôt den ver-koophoudenden Notaris. Op Vrijdag, 20 Februari 1914, om 10 uren, openbare verkooping, ten verhoorzale van 't Vredegerecht, te Heyst-op-den-Berg, van eenen danszaal met erve en uitweg, te Beersel, ter plaatse «Het Dorp», ten kadaster bekend wijk B, deel van nummer 188c, groot 2 aren 5 centiaren; palende : de straat, de verkoopers en de pastorij Ingemijnd 3800 fr. en 50 verdieren. Op Dinsdag, 24 Februari 1914, openbare verkooping, te Boisschot, namens en ten huize van : QS A. Om 9 uren, op 't Eindeken, bij Jan Ver-cammen : partij peerdsmest, bakken, kasken en raapkoolen. B. Daarna, bij Frans De Ryck, in 't Dorp : peerdsmest. C. Dan, namens doctor Goossens, peerdsmest en ledige flesschen. — D. Dan, bij Eduard Borremans, Klein en Steen-te weg : 2000 kil. beste hooi, 1000 mutsaard, eiken, on canada en dennen planken. lU* E. Om 10 | uren, namens koopman Eester-mans, aan den wissel van den tram : 3000 erwt- he rijs en 3000 boonstaken. !U" F. Daarna, bij Frans Van den Eede, Vogel-în- roede ; 50 koopen dennen, canada en eiken el, planken, mutsaard, schalen en gekloven hout, ra- dikhout, spillen en struikblokken. Zondag, 15 Februari 1&14 * 31ste Jaargang. — Nr 39

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes