De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

388 0
16 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 November. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/zc7rn31p8m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DERDE JAARGANG No. 11 ZATERDAG 16 NOVEMBER 1918 LÛSSE NUMMERS Pli CENT Oplage van de week : 7000 ex pl. DE BELGISCHE SOCIALIST W eeRbimd van den Bond der Belgi scheArbeiders in Nederland en der Belgische VaKcentrale AâdËiiemeatspr^s in Nederlsad: 90 ceat per 3 saaanden. Eadacti* en Â^ministratie : 10NGVILLE, PSINSEGRACHT 73, 's-SRAVESSAGE. Abonnemantsprijs voor het Buk «stand : f 1.50 par 3 maandea. Wae teekenf den Vrede! J—'Kj 1 » UU |/ -A -i U i- V^/VWVIIV T V -i vyii de reactie in de Centrale Rijken volle-dig verslagen. In Duitschland zooals in Oostenrijk-Hongarije hebben de Volken Ixet etaats-roer in handen genomen: de volken-democratie zegeviert inCentraal-EurOpa. Voor Duitschland en Ooeten rij k-Hon-garije zal de vrede niet meer het werk zijn der gelxeime diplomatie, de zooge-naamde beroepsdiplomaten, maar wel der volken. Wie zal onzerzijds aan de vredeetafel verschijnen1? Zullen het nog de vertegenwoordigers zijn van de oude geheime diplomatie, het produkt van de oude wereld, die niete begrijpt van de „nieuwe wereld"? Zullen de West-Europeesche landen de vernedering moeten trotseeren, dat bij lien de volken ten ackter etaan bij die landen, waar gisteren nog de zwart-ste reactie heerschte? Zal de arbeidersklasse der West-Europeesche landen dulden, dat de vrede van de zijde der Entente alleen het werk zal zijn der bourgeoisie langs den weg der geheime diplomatie1? Of zal het waar zijn, wat Arthur Hen-derson onlangs verklaarde: De oude diplomatie is waardeloos ge-worden; de wereldcrisis moet door de arbeidersdiplomatie opgelost worden. In deze moeten de arbeiders der En-tente-landen eene b'eslissing nemen, die niet lang meer op zich kan laten wachten. Internationale rubriek. EEN PAAR KANTTEEKENINGEN. Op aile fronten is dte wapenstilstand een vol-trokken feàt, uitgenomen in Rusland. De Entente-troepen staan nog altijd op de M oermankust, in Siberië en misschien morgen landen zij te Odessa. De Entente-regeeringen hebben voor boweeg-reden dezer militaire interventie in Rusland opgegeven, diat zij Rusland willen sparen van. Dnitschland's invloed. Een der punten van den wapenstilstand met Oosten rijk-H on garije en met Duitschland be-helst de onmiddellijke ontruiming van aile be-zette gebieden, zoo in 't Oosten als in 't Westen. Van dit oogenblik bestaat de beweegreden voor de militaire interventie niet meer, in dién verstande dat er zieh achter deze reden geene andere bedoelingen verschuilen. Moest dit het .geval zijin en. wij hebben aile reden te gelooven diat het zoo is, d'an zouden wij hier nogmaals te d'oen hebben met een con-t'iict tusschen de Vereenigde Staten eenerzijdb en. de Entente anderzijds. De Amerikaansch© deelname aan deze militaire interventie had geen ander idoel, d£un de T^jeeho-Slowaaksehe troepen te helpen en te beschermen bij huai overbrengen van. Rusland! naar het Westelijk front; volgens de verklaring van staatesecretaris M. Lansing. Amerika wil zieh niet bemoeien in de bininen-Iandseh© Russisehe aangelesgenheden. Toi dusver zijn de Tsjecho-Silowaaksche troepen nog immer in Rusland, nochtans dat er vol-doende gelegenheid heeft b'estaan en nog bestaat om ze vandaar weig te brengen. Van de Entemtezijde moeten er hier dus maehtig© imvloeden in werking zijn, in tegen-steliing met Wilsoca's poiitiek tegenover Rusland, die niet anders kunnen op 't oog hebben dan den val ofwel van Lenin en Trotzky, ofwel van de Republiek der Soviet, ofwel van het socialistisch systeem der Bolcheviki. Het ligt natuurlijk in de logiek der gebeur-tenissen, dat dte bourgeoisie nooit zal noeh kan syrripathiseeren met de politiek van het geor-ganiseerde proletariaat, en dan zeker niet waar dit proletariaat onder de leidâng staat van de Siolctheviki. Maar boven deze elementaire onoverkomelijke klassestelling staat. er een hoorger prineiep, een recht, dat een eoort heiligdom is voor el'k volk: het zelfbeschikkingsrecht der volken. Wanneer het de Entente ernst is met haar oorlogsprogram, dan moet zij redelijker wijze zieh onithouden van aile inmenging in die Russi-suhe toestanidien en wainneer Bonar Law, iid van van het Engeteehe oorlo^skabinet, onlangs in het Engielsch© Lagerhnis verklaarde: Met nadruk verklaar ik, dat de vredeseoin-ferentie niete van, d'oen zal hebben met de zuiver blnnenlandsche Iersehe kwestie, dan vraagt men zieh af met welk reoht de En-(felsche retgeering- zich bemoeie in de Russisehe bitLnenlandBehe toestandien. Het oogenblik is aangebroken, d>at de Entente-legeerinigen klaren wijn moeten sohemken no-pens hun poiitiek tegenover Ru&Ian.d\. Het blood der West-Europeesohe volken heeft by stroomen 'gevloeid voor een heilige zaak — hi't r<'eht dier volken. Deze voiken vr-agen nu of Ji- t blood nog langer moet vloeien voor een zî.ak, die men voor zich zelf verwerpt. * * * De „N. H. Ct." van 7 dezer (Avondblad) puis iioeert een telegram uit Londen, zeggende: „Naàr i'k hoor is de kwestie van het hou- i listeneonferentie tegelijk met het vredes-congres aan den eersten minister voorgelegd en is deze er sterk tegen. Het is bijna zeker dat de regeering voor zulk een conferentie geen passen zou geven." Beantwoordt ihet telegram aan de realiteit of s het een proefballon1? Wij weten het niet. Is ,het waar, dan zou Lloyd George ook van >ordeel zijn, dat de plaats der arbeiders in de oopgraven en de munitiefabrieken is? Is het waar, dan zou Lloyd Georige van mee-îing zijn, dat de vredespolitiek alleen het werk noet zijn der regeeringen, de spreektrompet 1er kapitalistische bourgeoisie? Is het waar, dan zou Lloyd George de opvat-:ing deelen, nu dat de oorlog achter den rug ;s ■ en nu hij de medewerking der arbeiders lenkt te kunnen missen, dat het proletariaat ïeen medezeggingschap krijgt in de eindrege-ling van deze wereldkatastrophe? Is 'het waar, dan zou Lloyd George van plan sijn het georganiseerd proletariaat te dwingen tôt volledige eapitulatie omtrent het vervullen zijner historische taak in dit wereldconflict? Is het waar, dan zou de verklaring van Lloyd George niets anders zijn dan een openlijke oor-logsverklaring aan het georganiseerd proletariaat?Is het dat wat Lloyd George wil? Het weze zoo, want de georganiseerde arbeidersklasse is niet zinnens te bukken noch te capituleeren voor welkdanige ukase, noch droeg zij zelfs de handteekening van Lloyd George. De West-Europeesche volken hebben den oorlog aanvaard voor de overwinning van de démocratie en deze overwinning kan slechts tôt haar voile recht komen door een innige en werkdadige medewerking der volken; terwijl ! deze medewerking slechts denkbaar en moge- | lijk is door het optreden van het internationaal ! georganiseerd proletariaat langs den weg eener internationale conferentie. Is vermelde verklaring waar, dân hebben wjj wel zooveel vertrouwen in het poiitiek inzicht en de macht der Engelsche arbeidersklasse, op-dat Lloyd George tôt betere gevoelens zon komen tegenover het recht van het georganiseerd proletariaat. Het laatste woord is nog niet gesproken. EEN AMERIKAANSCH PROTEST. Aan den heer Hans Sulzer, zaakgelastigde van Zwitserland, belast met de behartiging der Duitsche belangen in de Vereenigde Staten, wordt door den minister van Buitenlandsahe, Zaken het volgende meegedeeld, onder dagtefr-kening van 7 November 1918: Ik heb de eer u te verzoeken het volgende onder de aandacht der Dnitsche regeering te willen brengen. In haar nota van 20 October deelde de Duitsche regeering mede, dat „de Duitsche troepen de strikte opdracht hadden ontvangen, particulier eigendom te sparen en zorg te dragen voor de bevolking, zooveel het in hun vermogen is." Het is thans ter kennis van de regeering der "Vereenigde Staten gekomen, dat de Duitsche autoriteiten in België de mijnbouwmaatschap-pijen hebben doen weten, dat aile mensohen en dieren uit de schachten moeten worden ge-bracht; dat aile materiaal, in het bezit der mijinbouwmaatsohappijen, aan de Duitschere moest worden uitgeleverd en dat de mijnen onmiddellijk zullen worden vernield. Deze handelingen zoo baldadig en roekeloos, welke de verwoesting van een levensbehoefte voor de burgerlijke bevolking van België en daarmede lijden en verlies van menschenlevens veroorzaken, kunnen niet nalaten op de regeering en het volk der Vereenigde Staten den indruk te maken, dat zij willekeurig wreed en onmenschelijk zijn. Indien deze daden onder schending van de verklaring van 20 October zijn bedreven, zullen zij het geloof bevestigen, dat de plechtige ver-zekeringen van de Duitsche regeering niet te goeder trouw zijn gegeven. Onder deze omstandigheden protesteert de regeering der Vereenigde Staten, tôt welke de verklaring van 20 October was gericht, met nadruk tegen de voorgenomen maatregelen der Duitsche overheden, voor wier gedrag de Duitsche regeering verantwoordelijk is". Aanvaard, mijnheer, de hernieuwde verzeke-ring van mijne hoogachting. (Onderteekend) ROBERT LANSING. DE VER. STATEN EN ROEMENIË. De secretaris van Staat heeft de volgende mededeeling gepubliceerd,' welke gezonden is aan den vertegenwoordiger van de Roemeen-sche regeering. „Dept. van Staat. Washington, 5 Nov. 1918. Mijnheer. De regeering van de Ver. Staten heeft voortdurend de toekomstige welvaart en inte^riteit van Roemenië als een vrij en onaf-hankelijk land op het oog gehad, on vôôr dat een oorlogstoestand was ingetreden tusschen de Ver. Staten en Oostenrijk-Hongarije, had de Président een boodschap van sympathie en waardeering gezonden aan den Koning van Roemenië. Sindsdien z^n de omstandigheden gewijzigd; en dienovereenkomstig draagt de Président mij op U mode te deelen, dat de regeering van de V. St. de verwachtingen van het Roemeensche volk, zoowel binnen als bui-ten de grenzen van het koninkrijk niet vergeet. Het heeft zijn strijden, lijden en opofferingen voor de zaak-der bevrijding van hun vijanden en onderdrukkers gadegeslagen De Ameri-kaansche regeering sympathiseert ten diepste met het streven van de Roemenen overal; en zij zal niet verzuimen om te gelegenertijd haar invloed aan te wenden, opdat de rechtmatige politieke en territoriale aanspraken van het Roemeensche volk zullen kunnen worden ver-vuld en gewaarborgd tegen aile vijandelijke agressie. Aanvaard, mijnheer, de hernieuwde verzeke-ring van niijn hoogachting. (w. g. ) ROBERT LANSING." 1JJK V UUK W A AKDEN VAN DEN WAPEN-STILSTAND MET DUITSCHLAND. 1. Die wordt van kracht, zes unr na de ' onderteekening. ! 2. België en Frankrijk worden dadelijk ont-ruimd, Elzas-Lotharingen binnen 14 dagen. Wat ; aan troepen daarna over is, wordt geïnterneerd ! of krijgsgevang e. 4. Afgestaan moeten worden, 5000 kanonnen, 1 voomamelijk zware stukken, 30.000 machinege- 1 weren, 3000 mijnwerpers en 2000 vliegtuigen. : 4. Ontruiming van den linkerrijnoever. Mainz, Coblenz, Keulen worden bezet door de gealli- ' eerden, met een gebied waarvan de straal 30 K.M. is. 5. Op de rechter-Rijnoever komt een neutrale zone van 30 tôt 40 K.M. diepte, die in elf dagen moet worden ontruifd. 6. Aan den linker-Rijnoever mag niets wor- 1 den meegenomen. Aile fabrieken, spoorwegons enz. moeten intact worden gelaten. Tôt 5000 j ■locomotieven, 15.000 wagons en 10.000 auto's moeten worden afgestaan. 7. De bezettingstroepen moeten door Duitschland onderhouden worden. 8. In het oosten moeten aile troepen worden teruggeroepen, binnen de grenzen van 1 Augus-tus 1914. Een termijn daarvoor is niet aange- ! wezen. ' 9 Nietig-verklaring der verdragen van Brest-Litofsk en Boekarest. 10. Onvoorwaardelijk eapitulatie van Oost-Afrika.11. Teruggave van de geldvoorraden der ' Belgische Bank, en van het door Rusland en Roemenië betaalde gond. 12. Eenzijdige uitlevering van krijgsgevan- ' genen. 13. Afstand van 100 duikbooten, 8 lichte krui- j sers, 6 dreadnoughts. De overige schepen moe- \ ten worden ontwapend en bewaakt. 14. Veilige vrije vaart door het Kattegat, , opruiming der mijnvelden, en bezetting van aile forten en batterijen vanwaar die doorvaart kan worden belemmerd. 15. De blokkade blijft bestaan, Duitsche scliepen kunnen ooif verder gekaperd worden. 16. Aile beperkingen der neutrale vaart door de Duitschers worden opgeheven. 17. De wapenstilstand duurt dertig dagen. HOE H. POLAK DEN TOESTAND INZIET. Ware het nu te voorzien, dat het einde van den oorlog ons ook het einde van het kapita-lisme brengen zou, * dan konden de vooruit-zichten van ons ambacht ons koud laten. Doch daarop is de kans niet groot. Al zij onmiddellijk toegegeven, dat thans elken dag mogelij.k worden kan, wat men een dag vroeger voor onmogelijk gehouden heeft, toch schijnt de loop der dingen deze te zullen zijn, dat wij zullen zien verrijzen een nieuw Europa in den vorm van eene federatie van staten, staatkundig ge-lijk aan hetgeen Zwitserland in het klein en de Vereenigde Staten in 'het groot is, bewoond door menschen ,die, bevrijd van den boozen droom van vorsten-iheerschappij, volkomen zelf-regeering zullen hebben en niet, ter wille van eene razende winst-concurrentie, met de wa-pens in de vuist dreigent tegenover elkander 'zullen staan, doch vreedzaam voor en met elkander zullen leven, werkende en strevende in de riehting van de volgende^ maatschappe-lijke phase; wij gaàn tegemoet het tijdperk, waarin volmaakte st.aatkundige en industrieele démocratie, die de menschen, allen, gesehikt zal maken voor het stoffelijk en geestelijk hoogere, den weg bereidt voor het socialisme. „Het Weekblad" 8-11-18. DE IERSCHE TRADE-TJNION'S SLUITEN DE ZEELIEDEN UIT. Den len November heeft het Iersehe Trade-Union-Congres en de Labour Party vergaderd voor bespreken van den politieken toestand in vooruitzicht der algemeene verkiezingen. Faron stelde voor de afgevaardigden van den Zeeliedenbond uit te sluiten, maar de mo-tie werd door den voorzitter van de hand gewezen, als makende geen deel uit van de dagorde. Foran zegde, dat hij wenschte te protestee-ren tegen de op de conferentie vertegenwoor-digde zeelieden. De secretaris van het Internationaal Bureau (N.D.R. C. Huysmans) vraagt in plaats van woorden daden en wij, in Ierland, die de Internationale zijn toegetreden, wij moeten ten krachtigste protesteeren tegen die -opsnijers", die op de hand zijn van het internationaal kapitalisme om te verhinderen, dat het internationaal proletariaat zou vergaderen tijdens de vredesconferentie. In Ierland vinden die lui geen steun. Bennett, afgevaardigde der zeelieden, zegde dat Huysmans de Belgische arbeidersklasse niet vertegenwoordigde. De zeelieden weigeren hem aan boord te nemen om die reden. S De voorgestelde motie van Foran. werd aau-genomen met 90 tegen 10 stemmen en de afgevaardigden der zeelieden konden afdrui en. P. S. 1. De bewering van Bennett is een leugen. 2. Weldra is België vrij. Wij noodiçen Bennett met zijn fameuzen luitenant Havelock Wilson uit een spr&ekbeurt te komen v<KvnLen te Antwerpen, Hij zal daar nog van een kaal-der reis terugkeeren dan wel te Ierland. De Havelock Wilson's, de Bennett's en c.s. ontpoppen zich als de meest demagogis^lie en tevens de gevaarlijkste elementeiî in den scliwt van de georganiseerde arbeidersklasse. Zouden zulke toestanden nog elders mog-elijk zijn bui-ten Engeland? Wij betwijfelen het. EEN PROTEST VAN SERVIE. Pasjits, de Servische minister-president, heeft geprotesteerd tegen de bezetting van Dalmatië door /îp. Ttalianmi UIT DE CENTRALE RIJKEN De Revolutie triomfeert in Duitschland. De toestand in Duitschland. Vi'ijdag 8-11-18: Te Kiel, Bremen, Hamburg i Lubeck zijn soldaten- en arbeidersraden in-îsteld.De Hamburger „Echo" heeft een proclamatie spubliceerd: Tegen het kapitaal en voor de ereldrevolutie! Uit Kiel zijn matrozen in allerlei richtingen ' ertrokken om het volk over te halen zich bij s revolutie aan te sluiten. In Bremen heeft men de militaire gevangenen evrijd en de burgerlijke gevangenissen geo-end.De openbare en militaire gebouwen zijn be-3t door de Arbeiders- en Soldatenraden. De Hamburger „Eeho" verschijnt thans onder en titel van „De Roode Vaan". In Kiel werd de plaatselijke commandant oodgeschoten door een patrouille, die hem wam arresteeren en die hij weigerde te volgen. Te Kiel heeft zich het gebeele garnizoen bij e opstandige beweging aangesloten, maarmee en geweldige demonst.ra.tie werd gehouden. 15 )t 20.000 soldaten, meest gewapend, trokken oor de stad, roode vaandels werden meege-oerd in den stoet, die door muziek voorafge-aan werd. Arbeiders, eveneens gewapend, na-îen aan deze betooging deel, afdeelingen van 'itte banden voorzien handhaafden de orde. toder gejuich werden bevrjjde gevangenen in en stoet opgenomen. De werven worden be-'aakt, opdat geen arbeiders daarheen kunnen •aan. Rijksdagafgevaardigde Noske is leider van en soldatenraad, die het geheele gezag heeft vergenomen. De verschillende schepen en de-artementen zullen vertroumensmannen kiezen. )e matrozen hebben het stationsgebouw bezet, let treinverkeer is voor het grootste de^l ge-taakt. Er gaan patrouilles door de straten, die ^e orde moeten handhaven. Roovers zullen on-aiddellijk worden neergeschoten wanneer zij letrapt worden. Na de Maandagavond in het Marinegebouw rehouden bespreking met den staatssecretaris lausmann en den Rijksdagafgevaardigde Noske s de volgende proclamatie uitgevaardigd : Kanieraden! De dag van gisteren zal in de geschiedenis ran Duitschland steeds gedenkwaardig blijven. 7oor de eerste maal is de politieke macht in le handen der soldaten gekomen. Een terugkeer is er niet meer. Een groote taak ligt voor ons, doch wil zij in ,'ervulling gaan, dan is eenheid en aaneenge-ilotenheid van de beweging noodzakelijk. Thans s een soldatenraad ingesteld, die in overeen-itemming met den arbeidersraad handelt. Volgt ;ijne aanwijzingen en besluiten, zorgt voor rust ;n orde, opdat er niets gebeure wat tegen ons nisbruikt zoude kunnen worden. Handhaaft le orde in de kazernes. Prins Hendri.k van Pruisen heeft Woensdag net een rooden band om den mouw Kiel ver-aten, vluchtende in een automobiel met een :oode vlag. Hij merd achterna gejaagd door een andere luto, waarin eenige matrozen zaten, die een iozijn schoten op den prins afvuurden, zonder hem evenwel te raken. Te Berlijn zijn erge onlnsten uitgebroken. Zaterdag 9-11-18: In Keulen is ook een Arbei-iers- en Soldatenraad gevormd, die zich ves-tigde op het Raadhuis. De gevangenen zijn bevrijd geworden. De of-ficieren en soldaten werden ontwapend. In de munitiefabrieken staat het werk stil. In Berlun heeft men de vergaderingen ter gelegenheid van den jaardag der Russisehe revolutie verboden. Er hadden groote samen-seholingen plaats en de massa wilde het palels van den rijks'kanselier bereiken. Dit plan werd verijdeld." De spoorweg Hamburg—Berlijn is in bezit der arbeiders. De politie en het garnizoen is in ge-heel Berlijn geconsigneerd. Het intercommunale telefoonverkeer van Berlijn is stop gezet. Te Hannover hebben de soldaten en de matrozen zich meester gemaakt van het station en de militaire gebouwen. De Raad van Arbeiders en Soldaten staat onder de leiding van de rijks-dagleden Brey en Fischer. De hertog van Bx-nnswijk en zijn opvolger doen afstand van den troon. — De Duitsche Keizer is afgetreden. De Kïoonprins doet afstand van zijn rechten. De revolutie triomfeert te Berlijn. De algemeene staking had aile bedrijven stilgelegd. Twee regimenten sloten zich bij den Arbeiders-en Soldatenraad aan. De roode vlaggen map-peren aan het Voorwaarts-gebouw. Het telegraafbureau Wolff is bezet door den Arbeiders- en Soldatenraad. Geweldige sioeten, waarbij gewapende burgers en soldaten, door-kruisen de stad. De roode vlag beheerscht de straat. De politie is verdwenen. Om 5 u. werd het Telegraafkantoor bezet. Uit het balkonvenster van het keizerlijk paleis hangt de roode vlag. Liebknecht en Ledebour rijden in huurrijtui-gen vôôr de betoogers uit. Op een vergadering der afhankelijken, der onafhankelijken en der leden van den Arbeiders- en Soldatenraad werd er besloten voor de vorming van e-en republiek; een constituante sa! word belegd en de nieuwe staatsorde zal in 't leven worden geroepen. Ebert, voorzitter der afhankelijken, is rij'ks-kanselier benoemd. Te Leipzig is de revolutionaire beweging be-^onnen. De generaal-commandant heeft gecapi-tuleerd. De socialistische republiek zal morden tôt stand gebracht. Zondag 19-11-18: De Duitsche keizer met zijn gevolg vlucht naar Nederland. In het Koninlclijk paleis te Berlijn en wel in lezelfde" kamer waarin in het begin van den Dorlog de keizer een toespraak hield, sprak Liebknecht tôt de menigte over de Internationale.De koning van Beieren met zijn familie is x>k op de vlucht. In Wurtenberg is ook de republiek uitgeroe-r>en. De nieuwe regeering Ebert-Scheidemann-jandsberg heeft volgenden oprsep gepubliceerd: Volksgenooteh! De dag vàn heden voltooide de bevrijding van het volk. De sociaal-democratische partij heeft de regeering aanvaard en aan de onaf-hankelijke sociaal-democratische partij een t'iaatb iu aeze regeering aangeboaen op den grondslag der volkomen gelijkbereohtigdheid. De nieuwe regeering zal zieh voor de ver-kiezingen voor de Constituante organiseeren. Zij zal alsdan haar gezagsbevoegdheid over-dragen aan de nieuwe vertegenwoordigmg des volks. (w.g.) EBERT. SCHEIDEMANN. LANDSBERG. Het groote radio-telegrafisch station te Na-nen is in handen van den Arbeiders- en Solda-;enraad.Rosa Luxemburg is in vrijheid gesteld. Maandag 11-11-18. Er is een compromis tus-icben de afhankelijken en onafhankelijken tot >tand gekomen op grond van de vooretelllen 1er onaJthanikeiy.ken. Daarna is die nieuwe volksregeering samen-jckomen, Deze bestaat uit de meerderheidsso-îialisten Ebert, Scheidemann en Landsberg en le onafhankelijke socialisten Haase, Dittmann 3n Barth, benevens Kabinetsminisiters uit de sVrgerlijike partij en. ledere ressortminister zal naast zich twee teden, een uit elk dier beiide sociaal-<ieinocrati-sche partij en naast zich krijgen, dde dezelfde l'echten zullen hebben. De verzoening der beide sociaal-democratische groepen is dbor het Ber-lijnsche volk levendig to&gejuieht en door de vergadering op den lOen November van den Raad van Arbeiders en Soldaten, waaraan on-geveer 3000 personen deelnamen, met zeer groote meerderheid1 goedigekeurd. De leiding van het politieke kabinet, dat zich als „Raad van Volksgedclegoerden" heeft geconsititueerdi, wordit uitgeoefend door Ebert en Haase. Naast de Vorwârts verschijnit de „Lokal-An-zeiiger", tot dusver het orgaajn van die kapita-listen der groot-industrie, onider den titel „De Roodie Vlag". Dit blad is in handen van den Spartaeusgroep. De „Norddeuitsche AlLgemeine Zeiitung", tot dusver de officieuze spreekbuis van de regeering, is overigegaan im hand'en van de onafhankelijke socialisten en verschijnt onder den titel: „De IniternaitiO'nale". In het paleis van den rijikskanselier, waar Ebert thans zétait, is thans de Duitsche centrale republiek tot stand gebracht, die het geheele gebied van het rijk ornvat- Vanmiddag is er in het circus Busoh een vea-gadering van den Berlijnsohen A en S. raad gehouden, Ebert deelde onder stormachtigen bij val mee, dat de broederstrijd tusschen de soc.-dem. partij en de onafh. soc.-dem. voor goed uit is. Ter ver gaie-ring werd met algemeene stemmen de volgende proclamatie van den A. en S.raad goedigekeurd: Aan het arbeidei-svolkl Het oude Duitschland bestaat niet meer. Het Duitsche volk heeft ingezien, dat het jarenlamg in leugen en bedrog heeft igeleefd1. Het veelge-roemde, d© geheele wereld ter navolging aan-bevolen militarisme is meengestort. De revolutie betgon te Kiel haar zegetocht eni zette triorafa.riitelij'k dien voont. De dynastieën hebben het voor goed' verkorven. Dragers van kro-nen zijin van hun macht beroofd. Duitschland werd een republiek. Onmiddellijk zijn d>e gevangenissen voor de wegens politieke en militaire misdrijven veroordeelden geopend. De dragers van de politieke macht zijn. thans die A. en S. raden. In aile igarnizoenen, waar nog g'een A. en S. raden bestaan, zullen ze ten spoadigste gevormd1 worden. Op het platteland zullen met hetzelfide doel boerenraden komen. De taak van de voorloopige regeering, die die A. en S.- raad van Ber.lij-n, heeft goedgelkeurd, zai in de eerste plaats d'aarin besitaan een wapenstilstand te sluiten en aan de slachting een einde te maken. Onmiddellijk vrede is het wachtwoord van de revolutie. Hoe ook de vrede er moge uitaien, hij is beter dam de voortzettinig van dit vreese-lijk moorden. De'snedl'e socialiseering van die kapitalistische produetiemiddelen ,is volgens den socialen bouw van Duitsohlanid en die rijp-.heid van zijn economische en politieke organi-satie zonder hevige schokken voor verwezenlij-king vatbaar. Ze is noo.dig om uit de met bloed gedïenkte bouwvallen een nieuwe economische wereld op 'te bouwen, teneinde een economische ■slavemij van de massa bij den onderigang van de besohaving te voorkomen. Aile arbeiders, zoowel zij die met de handen als dne met het hoofd arbeidteni, die van dit ideaal veirvuld zijin. en oprechtelijk voor de ver-wezenlijikkiig daarvan opltoinen, zijn voor med»-werking aanigewezen. De arbeiders- en soldatenraad' is d'oordrongen. van de overtuiginig, dat zich in de geheele wereld een omwenteling in dezelfde riehting voor-bereidit. Hij veaiwacht met vertrouwen, dat het proletariaat van de andere landen zijn gansche kracht inzetten zal «m de onderdrukkinig va,n het Dnitsche volk bij het sluiten van den vrede te verhinderen. Hij .herdtenkt met bewondering de Russisehe arbeideis en soldaitem, die vooraan gegiaan zijin op den weg der revolutie. Hij is er trotsch op, dat de Duitsche arbeiidters en soldaten hen navolgiden en 'diaardoor hun ouden roem voorvechters van' de internationale te zijin behouden hebben. Hij zendt aan. de Russisehe arbeiders- en soldaitenregeerkig zijn broed.'ilij-ken groet. Hiji besluit, dat de Duitsche republi-keinsche regeering onmiddellijik de volkem-ech-tielijlke betreikkiingen met de Russisehe rogee-ring zal aanknoopen en hij verwaebt een ver-tegeiuwoordiiigimg van dez» regeering te Berlijn. Door den on'tzettendien, sedert meer dan vicr jaren durend'en. oorog, is Duitschland allerver-schrikkelijkst verwoeet; onbelstelbare mate-rieele en moreele igoederen zjjn. vernield. Het is •een reusachtige taak uit deze verwoestingen en vernielingen ©en nieuw leven op te bouwen. De arbeiders^- en soldatenraad is er zich van be-wust, dat de revolutionaire macht de misidaden eiï fouten van het vr.oe'gere steisel- en van de bezittend© klassen nieit met één slag goed kan maken, dat hij de massa niet dadelijk een soh.it-terenden toestand verschaffen kan. De socialistische republiek is alleen in staat de kraohjten van. het internationaal socialisme tot het brengen van een democratischen, duitrzamen vrede te bewerken. Leve de Duitech© socdailisitische republiek. In Zwitserland is ook de revolutie uitgebroken; de algemeene werkstaking is geprocla-meerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes