De Belgische standaard

475 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 06 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 26 april 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/n29p26qz71/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l8te Jaar. — N° 53 im—initi T^rriit - -r m —— Vijf centiemen het nummer f «.». btftx,X » #MVMV iMNRHMNMnMniBMMOV&MMMIiMW Donderdag 6 en Vrijdag 7 IVIei 1915. Be Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land ■«-""■■'ip TVI ■ M rrrrrfiMmi-—mt—ww. «tjwrA'vcwiaor .M*» '• nvA^^*w«iaai«w.w»/'^ '^t»aa> amfwwiayw*— * OE SELGi 'HE STMDMBD » versohiint 4 maal te week. Abonnenicnlsprijs ior 50 nummers bij vooruitDetaling. Voor de soldat en : 2,50 fr. Voor de nlet-aoldaten — in 't land 3.50 fr. ; biiiten 't land 4.50 fr. Indien meer exetv la u van elh immmer worden gevraagd, wordi de abonnements- BestuurdLer : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAM8EREN, Bertrand VAN OER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. : 1 T W4 C3.A.AV.' iilvUvUV/Vlili^ vu CjiK-ll WtliUCli IUI . Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE, .ankondigingam : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Volksfierheid IV 't Was den 4" October, wij waren in de omstreken van Waerloos en Rumpst. De avond daalde, daalde loodzwaar en drukkend op ons ! De bloedaders bons-den geweldig in 't hoofd, de adem kwam niet, ons harte bleef in angst ; we hoor-den gedurig aan de schrikkelijke ontplof-fingen der Hunnen-bommen in Wael-hem, in Dufl'el en zagen de huizen open-gescheurd, de kelders omgedolven, de daken op de bane .... en dejongens die vielen. 'k Had pas een vriend ontmoet, een moedig officier, een dappere.Hij had mij de hand gedrukt, zijn 00g was verwil-derd, hij morde : « Gij weet het, g'hebt het gezien, 'kheb moed, ja, 'kheb moed!» Hij ging, tranen bleven mij op d'hand. Na een doffe knal sisten de bommen over ons hoofd, en vielen zwaarschud-dend en ijzerknarsend, in de grauwe verte. Ho, die barbaarsche, ailes verplette-rende overmacht ! De avond viel, beangstigend, ver-smachtend.Op de bane kwamen van onze jongens aan, een dichte drom in een grijzen slui-er van stof en avond, Zij kwamen aange-stapt, trage, zwaar. Van uit de rangen steeg eene stem, die de verdrukte gernoedereu upocurcn -.vou. Zij hiefhelder aan, door 'tgetrappel der zware schoenen heen : « Sous les ponts de .... Pa.aris » Ailes zweeg, geen echo. De stem aarzelde. Geen echo ! De stem stierf weg. Tezelvertijd klonk uit de rangen een ander toon, eene andere stem die 00k wou zingen en aanhief : « It's a long way ... to Tipperary. It's a » Geen echo ! 't Ging rillend koud door 't lichaam. « a long way .... to .. go.. » en't stierf, 'tliedje, onverstaan. Boven de rangen steeg een andere stem éene enkele sekonde duurde't en machtig klonk uit honderden monden: De tijd verslindt de steden, Geen tronen blijven staan ! Wie had begonnenPMen wist het niet, zoo krachtig helmde de echo bij 't eerste woord, enhet dreunde steeds machtiger: De legerbenden sneven, Een volk kan niet vergaan ! De hoofden waren omhoog gericht, de leeuwen hadden hun manen geschud. De stap was verhaast en versterkt, aile toe-schouwers werden mêegesleept, de'voile adem was weergekeerd; en zij schreeuw-den, onze kerels, uit voile borst, en de Walen huilden mêe. Zij zullsn hem nooit temmen, Den fieren vlaamschen leeuw, Zoolang de leeuw kan klauwen, Zoolang hij tanden heeft, Zoolang een Vlaming leeft ! •Zij stonden daar onze Waalsche broe-ders, hand in hand met dfe Vlanrlngen, heu :end op de Duitschè dwingelandij, zooals voor ze; eeuvven de manncn van Namen ne\ens de Vlamingen slonden op het Groeningerveld, zij. de Walen, hadden allen hun haard verloren, de barbaarsche overmacht had hunne dorpels bebloed en hunne huizen verbrand. De laatste galmen van «De Vlaamsche Leeuw» doortrilden geweldig de diepte der lucht en der gemoederen. Dan hief eene stem, weemoedig maar sterk, be-droefd en vastberaden het «Lï emploreye» aan, het klachtlied, het Waalsch treur-lied om de verlorene bruid, die men aan-bidt. 't Was ùiepgevoeld, 't was droevig waar ! Het vond een echo in aile herten, in aile borsten, en aile kerels zongen mêe ; zij zongen een lied van hulde aan hunne wapenbroeders, zij zongen de in-nige verbroedering in den strijd om vrij-heid en om recht. 't Zal mij nooit ontgaan wat ik dien avond gevoelde. Ik heb voelen leven het ware België der oprechte verbroedering, B ^ ^ uul._ het diepe wederzijdsche vertrouwen in de zegenrijkste volkskrachten, ik Tieb voelen kloppen het hart der volksfierheid dat zijn hoogste kracht in zelfstandige werking vindt en geen vreemden invloed dulden kan. «Geen rijker kroon, daneigen schoon» zong Ledeganck op ons Scheldestrand. Geen sterker macht dan eigen arbeid door eigen kracht. — Daar ligt vôôr ons breed open, de bane die ons wêerbren-i gen zal tôt onze volksgrootheid van wel-| eer. ARBAD. !_______ t Gebed tôt de H. iaagd. Wijze : (zoo net al s nieuwe snêe). I Waarom dookt gij 'tgelaat, ons lichtbaak in gevaren, !■ en kwam Gods Vaderhand met 't kruishout ons bezwaren ? j De kroon viel ons van 't hoofd ; wij gaan in rouwgewaad, | wijl moordend, rondom ons, de dood al grijnzend gaat. Wij boeten door ons schuld, die trotsend, God bestonden ; te lokken tôt de wraak, door eindloos tal van zonden. Wij gaan terneergedrukt, Ions 00g naar de aarde schouwt, en kloppend op de borst, wij zeggen hoe 't ons rouwt. ? Ons hoop berust op U, ach keert, ach keert uw oogen, | naar die geknield in 't stof iUsnieeken om meedoogen, 0 dat het woord van God t in ons zijn uiting vind' î « U wordt vergeven veel omdat gij veel bemint ». j ~ " We omhelzen b!ij het kruis ; ; en, dooft ons 00g in tranen, ï wij zeegnen toch de hand, die schiep ons lijdensbane ' En is ons stercme stom en klinkt geen vreugdelied, • Voor God en Vaderland, valt 't Kruis ons licht als riet. Wij bieden U den kelk den kelk der offerande ; draagt Gij hem op aan God met Uwe blanke handen ; 1 den bloedkelk van Uw volk ; het bloed van boete en smart, wreed sehrijnend, drop voor drop, door 't leedgeperst uit 't hart. • Spreekt Gij voor ons bij God dat, zijnen naam ter eere, Hij op ons armoe schouw, zijn gramschap af wil keeren De vijand tergend zegt : «Waarblijft nu toch hun God, die 't uitverkoren pand laat smachten in hun lot ?» t Gij kent ons Belgenaard : Getrouw met ziel en lijve Aan God, aan Vorst en Kerk ; dat volk, we willen 't blijven . het kleine volk van God, doch vrij in 't vrije land. We kussen wel het kruis, maar nooit een slavenband ! F. O. i ! -m Pierre Nothomb.— : "Les Barbares en Belgique." ! Wie den oorlog heeft meegemaakt in 't le-' ; ger, weet niet veel af van hetgeen in ons va- ' derland omging. Veel hebben wij gehoord, veel gelezen over ; de Duitschè misdaden ; sommigen hebbçn er 't een of't ander misschien van gezien. Ten , voile echter weten we niet, wat onze bevol-i king te lijden haa van den woesten overwel-diyfer, welke verwoestingen hij aanrichtte op zijnen doortocht. Het. boek van Pierre Nothomb, "Les Barbares en Belgique" geeft er ; ons,in zekere mate, een volled'g verhaal van, ; en stelt ons op tastbare wijze Belgie's mar-teling voor oogen. Men hebbe dan 00k nog ; eene sterke verbeelding> onmogelijk is het à zich voor te stellen, 01 mogelijk uit te den-fieli g " °vr'.°e"smaanden op onzen bodem heeftjplaats gehad. Wie het verhaal der Duitschè igruwelen niet gelezen heeft,kaner zich geeradenkbeeld van vormen. En bij 't sluiten van ' boek van P. Nothomb, komen onwillekeurif deze woorden op de lippen : hoe is't mc^elijk! Ware hel niet dat de schrijver geeinnan is om zonder gron-dig onderzoek zulke îeschuldigingen neer te pennen, en dat hij a zijn feiten put uit het dossier der Onder oekscommissie door 't Belgisch Bestuur ingpsteld, -feiten dienauw-keurig onderzocht ajn, en door vele getui-genissen gestaafd, — men zou besluiten : dat zijn vertelsels, aat is niet waar. In 't buitenland, in de onzijdige landen vooral, heeft men ok geen volledig besef van 't gedrag der Duitsrie legers in BelgiC. 't Is eene verontschuldging voor hunne al te onzijdige houding. ionder noodzakeiijke met de wapens tusschek te komen. zouden zij op diplomatisch gebeq hun invloed moeten doen gelden, en onu men tegen het al te gru-welijk.gedrag onzer *ijanden, t°gen het over-treden van het volf.(n- en natuurrecht, tegen het met-de-voetenijappen van al de punten der overeenkomstti die 00k zij, de onzijdi-gen, teekenden en ijekrachtigden met het op-recht verlangen z^ e doen eerbiedigen. Doch.... ze wetm niet. —Zou 't versprei-den van 't boek "'les Barbares en Belgique" — waar de feiten op meer systematische, geordende wijze \orden voorgesteld dan in de verslagen derpnderzoekskommissie, — aan dieu toestamlniet iets kunnen verhel- pen? _ De oorlog titra H —» daten vergeten dm ongelukkigen toestand van ons vaderland niet, doch zij worden er min of meer aan aiwoon. Onze solda ;n hoeven wak- | kergehouden, de lam van geestdrift moet j nog meer aangevurd worden. Zij moeten 1 weten, al het griuclijke dat onze vijanden ; in ons land hebbenbegaan, al het verschrik-kelijk lijden dat on s bevolking heeft uit te staan gehad. In hui hart moet ontstaan den vasten wil en het viste besluit om zoo haast mogelijk ons vaderand rein te vagen van de vijandelijke moordnaarstroepen, onze bevolking te verlossin van het juk van den wilden overweldig^", en aan den misdadiger zijne verdiende strif toe te dienen. Zou hier 00k h{îtpoek van P. Nothomb niet kunnen van dienstf komen, en moeten ver-spreid worden oncl r onze soldaten? En zou er dan gei n Vlaamsche letterkundi-ge gevonden wordin, die dit zoo nuttig, zoo boeiend, zoo traglsch werk, in 't Neder-landsch overzette; voor onze Vlaamsche jongens! X., brankardier. Oorlogsnieuws. De strijd rond Yper. De stilstand. 4- Gedurende de laatste da-gen hoorden we v^n geen aanvallen meer. Ailes schijnt daar voc<r 't oogenblik in rust weer-om gekeerd, en beide partijen versterken fien op de meuve* i.lcllrngen. Mogctijk« v«r-wacht men van e^n of andere zijde een eind-aanval die beslissînd zal wezen. De Duitschers verkeeren nog imtner in de waan dat ze door-breken zullen. Hôe anders de beschieting van Duinkerke uitgelegd? Doch de Bondgenooten zullen er wel voorizorgen een stokje in 't wiel te steken ; gelijk se tôt nu toe hebben gedaan. Intusschen gaat het kanongebulder maar im-mer voort. Yper wordt aanhoudend beschoten. Van heel de stad rstaat slechts nog één huis recht ! Dit volgens de « Times »?!. Volgens de duitschè communiqué beschieten ze Poperin-ghe om aile verkeer per spoor af te snijden. Duitschè verliezen. — Geen offieele cijfers kwamen ons toe, maar de Duitschers zelf ver-zwijgen het niet meer dat hunne verliezen ont-zaglijk zijn. f)oor Roeselare trekken nog voortdurend gafSdhe treinen gekwetsten en de stad zelf lijkt éênè ambulance. Al de burgers werden opgeëischt om... de duitschè lijken te begraven. Te Brugge liggen 100 erg-gekwetste duitschè hoogere officieren in verpleging. Uit Aken (Duitschland) wordt geseind da( steeds proppensvolle treinen met gekwetsten trekken naar Midden-Duitschland. De ver-wonden komen in zulke massa toe, dat er geen middel gevonden wordt om ze, achter- 5 w ^ o — O"—t I—.cfcÊttSTte' Sericîiten. Belgisch Front. * Een duitschè desei'teur heeft bekend gemaakt dat ingénieurs van Krupp reeds twee maanden bezig waren de kanonnen te plaatsen die Duinkerke beschoten hebben. Deze kanonnen staan rond Beerst en Merckem, bij Diksmuide. De draagwijdte is dus 38 kilometers. Een engelsch smaldeel heeft de kust beschoten van aan Qostende tôt Zee-Brugge. De duitschè batterijen antwoordden, zonder gevolg. „ De Duitschers zijn aanvallend opgetreden rond Yper. Ze gebruikten nogmaals stikbommen. Geen verandering in den toestand. Fransch Front. In Aisne en Champagne werden 00k stikbommen geworpen zonder ! resultaat. Het fransch zwaar geschut heeft de buitengordel van de duitschè ? versterkte stad Metz beschoten. Verschillige forten werden beschadigd. j •— —— —— [ waarts het front, te verbindsn en te helpen. | Uit Hasselt kregen we bericht, dat lange s goederentreinen met Duitschè gesneuvelde sol-; daten toekwamen die in den omtrek werden [ begraven. Ook langs den kant der Bongenooten wor-1 den veel Duitschè gekwetsten verzorgd. Naar ! schatting werden meer dan 1500 gekwetste Duitschers opgenomen en verpleegd. Bij Steenstraete alleen werden 3000 duitschè gesneuvelden geteld. 0p Zee. Twee duitschè en éen Engelsohen Torpilleur Sedert eenige dagen werd gemeld aat verschillige duitschè kleine oorlogschepen in de Noordzee gekomen waren. Hoe en wanneer, blijît een raadsel en bijzaak. Nochtans werden ze gesignaleerd en dat was ons genoeg om te toonen dat er eene zekere bedrijvigheid moet heerschen in de Duitschè vloot, waarvan we in de eerste dagen, wel denkelijk meer te hooren ! zullen krijgen. Genoeg en zooveel dat deze ! vooruitgezonden schepen toch geen geluk heb-! ben gehad. Twee werden Zaterdag ter hoogte i van den "Gallooper,, en meer westelijk van het ! lichtschip "Noordhinder,, door een engelsch I smaldeel in den grond geboord. Rond elf uur kruiste de engelsche torpedo-boot "Recruit,, in de voornoemde waterzone, alswanneer, plots, vier duitschè ondeizeeërs rond haar opduikten en in'de verte twee duitschè torpedobooten opdaagden. De Recruit,, aanvaardde het gevecht maar werd door de torpille van een onderzeeër gecouleerd vooraleer zij er toe kwam aanvallend te werk te gaan. De sloep "Daisy,, die de "Recruit„ vergezelde ! begon de redding van de manschappen, maar k on het onmogelijk volhouden, daar de vijandelijke onderzeeërs op haar begonnen te vuren, Inmiddels werd een engelsch smaldeel per draadloozen telegraaf verwittigd en kwam ter plaats toegesneld. De duitschè torpedobooten, ontweken het gevecht en om drie uren steven-den ze direkt weerom naar de duitschè kusten. De achtervolging begon onmiddelijk en duurde tôt vijf uur. De duitschè booten werden meef-maals getroffen en zonken ten laatste op erbar-melijke wijze, zonder dat ze tegenstand hadden Igeboden. L)e engeiscne niatrozeii stcldcn ailes in 't werk om de duitschè bemanningen te red-den. Veertig duitschè matrozen waaronder een luitenant werden opgepikt. Vandaag kivam bericht toe dat ook twee Duitschè onderzeeërs zouden gezonken zijn binst den s'ag. Misschien is deze actie voorbode van een grooten zeeslag, dien men sedert dagen ver-wacht.te meer dat van verscheidene kanten ge-ruchten komen alsof de duitschè vloot haar schuilplaats zou verlaten. En sprak de Kaiser ook nietvan een aanvallend optreden van zijn vloot met de Lente ? In allegeval, ze krijgen van nu reeds een ge-ducht lesje. • Getorpedeerde schepen. — De visschers-sloep "Fulgent,, werd getorpedeerd en zonk. Het fransch stoomschip "Europe,, werd dooi een onderzeeër aangeschoten en gecouleerd. De bemanning werd gered. Het amerikaansefi stoomschip "Gulflight,, werd insgelijks getorpedeerd, maar bleef vlot. Het schip is op sleep-touw genomen en wordtnaar de Scilly eilander gesleept. Het grieksch schip "Fûtes,, werd door een engelsch oorlogschip gekaapt en te Blyth bin-nengebracht. Ûe Economische oorlog. ; Met opzet kies ik als titel : de economische | oorlog, want de strijd die de Duitschè indus-i trie tegen ontelbare moeilijkheden voert, is ! spannend en vol sensationeele afwisseling als de geschiedenis der gevechfen zelf, en hij is bovendien van aard om, evenzeer als de oorlog met de wapens, de voor Duitschland noodlottige beslissing te veroorzaken en te bespoedigen. De economische strijd kan men verdeelen in een offensiefder Engelsche vloot, die den Duitschen zeehandcl heelemaal heeft opgeschorst, en het defensief van de Duitschers. Deze verdediging had kunnen bestaan in een actie dexYlOPt,. die deEneelschen zou "O-*- _ . • " . der zee, ten gunste der handelsvloot, zou be-twisten. Maar neen, de Duitschè vloot, over-tuigdvan hare minderheid, houdt zich schuil. , Zij stelt dus het Duitschè maatschappelijk le-i yen voorhet vreeselijke vraagstuk "aan debe-I hôeften van eene oorlogvoerende natie te voorzien zonder handelsbetrekkingen met het buitenland te kunnen aanknoopen.,, Misschien wordt het vraagstuk zoo slecht opge-lost dat de vloot toch een tegenoffensief gaat nemen ? Dat zal de tijd ons leeren, en daar-mee willen we ons nu niet bezig houden. Vôôr den oorlog had Duitschland eenen aanzienlijkçn invoer ; daar deze nu bijna heelemaal stop ligt, ontbreektaan allerlei en wel voornamelijk aan : graan, aardappelen, vee-voeder, meststoffen, koper, caoutchouc, zak- • ken. machine-olie, petroleum, salpeter, enz. Van al deze prodjikten moest dan ook het verbruik ingekrompen worden ofwel moest men wat anders in de plaats vinden. We zullen eerst nagaan hoe de levensmiddelen -kwestie opgelost werd. Terloops doe ik op-rnerken dat al de aangehaalde feiten en cijfers komen uit Duitschè dagbladen en tijdschrif-ten en dus betrouwbaar zijn. Duitschland verbruikt jaarlijks 16.000.000 ton graan, waarvan het dit jaar 15 a 20 percent zou ingevoerd hebben. Ditgroote bedrag moet het nu missen, want trots aile moeite der geleerden is men er niet in gelukt het da-gelijksche brood door een ander produkt te vervangen. Ook werd op dien angstwekken-den toestand onmiddelijk de aandacht geve-stigd.wat eerst in dien vormgebeurde datspe-kuîantectrachtten uit de ornstandigheden zooveel centen mogelijk te verdienen. Zij koeh-ten graan op, om het tekort nog grooter te maken en deprijzen te doen stijgen. Hierdoor ontstond een ondragelijke toestand voor de verbruikers en bovendien een niet onaanzien-lijke verspilling van den voorraad. Het bleek al spoedig dat, zoolang het graan in den han-del bleef, dergelijke misbruiken zouden plaats hebben ; bovendien moest, koste wat het wil, het verbruik geregeld worden, anders kwam men te kort. Den 25° Januari nam de Duitschè regeering een energiek besluit. Aile handel in graan werd opgeschorst, de gan-sche voorraad aan rogge, tarwe, roggemecl en tarwemeel werd in beslag genomen. Er werd eene inrichting in het leven geroepen, die den naam kreeg van "Kriegsgetreidege-sellschaft,, ( Oorlogs - graan - maatschappij), en die hetgansche verkeer in graan op zich zou nemen. In de verschiliende gemeenten ontstonden kleinere organismen, de uKom-munalverbànde,, die zich rechtstreeks in betrekking stelden met producenten en verbruikers van graan. Deze Kommunalverbàn-de lieten zich helpen door de molenaars der streek die men daarvoor tegen wil en dank in vereenigingen aansloot. Tegenwoordig be-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes