De Belgische standaard

352 0
14 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 22 april 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/tq5r786n1p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

J HeilElBIttPBlI* fmr toldaUHt l«wmd (■ i >5 apMQdCQ 3-50 fBUDdcn 3-75 MM toldaf* im 't land ■ maand f. 1-75 « toaanden 3-50 § *iaanden 5'J5 BmHin 't lamé t «uand f. 9-5o t auL&ndts J-oo RULundec y-JQ s KEDACTIB en uKimiuiu 1 S - « Ma Coquiils » £ Zeedijk DB PANfig 1 Klein» aankondi-gingen 0,35 f. de regel. Reclamen : vol-geni overeea» komat. Vaste Mcdewerkers : M» E. Belpaires L. Duykm, P. Bertrand Va,n dtr Schelden, Dr Van de Perrs, B* J. Van de Wôestym, Juul Fiiliaert, Dr L. De Wol/, J. Simon», fi. Wattez. Dolmakertjes. ricrtc ! 'tlszoo aangenaam dobbeltoc te zitten in de warmte, binst dat er aan de deure, een duts van een soldaal staat te hijveren achter ruststrooi. Dan Toelt ge wat weelde is. Als 't re-gent buiten, koude bijzen, uit een groen geluchte ;jlijk met natte wissen wordt er door den wind op het dak gedorschen ; wijl ge, tusschenin, den wringwrong- hoort vas doorzijpte boomen, ea den killen lek van den euziedrop ; niet een muiste beene buiten daar dien £dompelaar, toege-krompen in zijn slimpen, en beslijkt, en mankende op zijn gaatte schoen, Loert cens door een splete naar dien ijsteraar, naar dat stuk gewrongen menschdom, lijk een lap verloren le-ven... in den dooden avond. Hoort ! zijn schravtlstemme piept om hulpe. _Stopt uw ooren dicnte, nijpt uw oogen toe, rilt van heet gekittel, kreunt van welvaartdan, en wenscht: dat uw lijdend man daar nog lange staat in hankeringe... om gij meer en langer te geoieten ia uw pak. 't Is zoo geestig ook ee« keer te zit-ten, of te liggen haast voor een teele teten... dat de dcôm opwentelt rond uw doening, dat een veic geile geur mee-rondwaart op en langs de wan-den, buitenkrullend lijk de wierook uit zijn vat. Vettigheid moogt ge u beloven uit die smochelinge aan-staande, Smaktandt maar van vôor-renoegen... dan vooral als gij, op aereuke, boven de halve deure kij-kers kunt doen komen-haken, hon-fervolk met groote glazene oogen, weeke gasten aan 't verwaaien.'t Wa-ren machtig-vele zulke in de eerste maanden van den oorlog : menschen weeldig vantevoren, en dan uit hun huis geschopt, in bloote armoe, op den dool, 'k Heb er zien gaan schooi-en; rijkemenschen, geel en graen en tenden ; schreeuwen aan de deuren achter weggesmeten knuisten. Of ze hicrlonkten op mijn maaltjen I Zie-ken, kleinen, oude slooren, heb ik weten buitensmijten, wijfs die gingen kinders koopen heb ik zien op strate stampen, door hun eigen landgenoo-ten, nabegekt dan nog door groote Mannen, groote Vrouwen, die de Besten willenzijn... en niet één van al die dutsen çjfoop voorbij mijn kotje, «onder smachten naar mijn kost. 'k Meende : « ga 'k nog moeten vechten tegen hen, om mijn beetjes te verweren ? • Wel I ze waren te verdwaasd, te verdwingeland alree, bovendien haast allen te welzittend opfcbracht ! Geen die dorst I Krij-achcn ja ! tranen storten om één steen te weeken 1 Maar, 'k gevoelde de» te beter wat het is ten maagske te hebben, teêr van velle, goed van gape.... met wat lekkers om erin ; en ik vrat nog gulziger. ~~TIs een zijde alzoo te leven zonder fcorgen ! 't Gaat zoo zoete l'k Wensch dat de oorloge nog duurde, maanden, jarcn ; dat ik nog veel ellende zag", vele liên aan 't verwateren vôôr mijn wellust l't Is een keer verstrooi-j ing in mijn lange dagen,en, zooals! ikzei, eea andcr's zeer verzaligt-lijR mijn zicltje I Hertelijke brokke 1 AIjkx) gronst en grcet — raadt een keer — niet "een mensche, mensche-lijk ( ho ? wie zoude er ?) maar — wat meen je ? 't walgelijkste? j— een zwijn, dat ite we«t hier in 't ge-1 buurte. Stomp gedierte dat het is 1 Want, met al zija voile voeling, : 'k wect entwat dat 't niet en voelt : dat « ze » 't bezigzijn met vetten, te-; gen dat 't moet in de stande / l Dit is één toch, Jdat ik wetc ; maar 'kweet oo& nog ander zwijns, ook aan 't vetten voor dan in Ons-Hee-rcn's stande / JAN MÀAT VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Aan de v#r2ofgang0rs van Lourdes. Een om hai veriôf Lcurdss en kostel#o«e reia da krij^s-overhgid ia êâavrftgiB. Zick goed Inlichten sop^n» de basa ea hijjopdernjk da ê*pr?.s#« ifsias. — Te P&rijs, ia d« Noordstatie, ûon ajéiro aemea n*»r de a.&Ue va« Oriéaas, bij-S«*asmd van AnsterHit?, om dsn oentejD *xpre*8-trein te kuaneo nemen : zoo ook bg de îftiu^reis,, — Te Lourdes, root ei«a eo slspiag gich wsnden : Ra® du Bourg, .41, bQ M, Dastrasj aan 4 !r. dasgs ; Raa de la Foo« iaine, 11, bij M*d. Sirrat asa 3 50 fr. dasgs jotwel no? f hernie du Paradis : Hots! St Loui» de F.ancr, bJj Jafmmw Jscobé, aan 2.50 U. daai?s. Hst Hôtel da P&radi? is Icga-richt ala Haard ,voor oïîse jcn^sR», oader de hco£e beschermiog; vaa zijue ExaJentis Mi&iBter ds Brcqasvllla. Mea komt vas 't front aaar Lourdes In 11/a dag : scltëan tijd Toar de tfjru^reis. Te L.urdca, ia de Batilisk, houdt sich aile da« gen eea balgisch aalmoegaaicr t@r beachik-ier ejiaâ'Ua, Tait 6 1/4 tôt 7 1/2 ure 'e œoirgsûg.in daq eeritaa btechtstoei rechts. Mea za*t &r de a*is ois 61[2um 's moî-gçns in ds weefe : 's Zciidajs is sr eas® mis om 8 «srg is ée Rssairs. Àlie dagsa Ros«*> krana aaa «g Qrot oji 17 1/2 ut» om 20 ure. Dfcn.Zsndag, Haosmis in de Rossir® «ira 10 are es Vtspsîe om 2 Daa Vïijisg om 15 uns, kiuis s?5g op dsa Bsrg. VoetbatksmpioBsas op 't Fra^t Vss om® wetbîaîkaHcpioeEen zijn nog cp op 't ffoat : Dessaedt, RosseJ, Goeîsnck gn BalliE (F.C. Brugge); Bîcu, Muyli?, D. Njïîet, Emrd, H«.ky£! es Va& Malrae {C. S. Bruggt); Dtiicrcq (A. A. G*«t); Chapsy (Ûariug); Vsr ( b«eck, Hanse en Bcrckmàca (U. S. Qillois»); Msrttos (Bë^rschot). Roeseveit es Balgifi j Uit eea biiêf van M. RaaseveiE aan L. M&-con, stîchteir van < De Bond voor de Non traies * kaippea wij 'ïol^cntlei sia. « Wat bttrtft de tcheuais van de Beîgischs @nsijdighdd is hst een misdaad dis feists kas varoîstschuldigôa cl verrechtvaardigea. « Mijn gsd&chî is dat ieder ^sldeakendi aiessch zijaplickt uieî <!o®t iîtdien hij tegen dsse «chennia gses v«rzet aanteekent en ik vosg srbîj dat ieder St&atsbestuar van een bcechsafd volk zmtsUjk daait$gen verplicbt ia veezet aan te teekensn.» Wiisoa nigg dat is zijs mou» staken. Tôt aog toe wss hit aliaen Hrazihft dat ala l&gd dssea pïaht volbracht» Solo-Slim ; gRspeald door Vsîheatslvaeten Fracs met ean dôïàa van Kosken A&S qjà 10, 9, 8, 6,6. 4, 3 en csn derde van Hsrten-Aas, Medssp-;» krs : LsvÊsrt Fracs, Soe^ens Emlsl, Degiaa Csmkl, allas van B. 274/IiI. ii mm t ■iiiMaiMwm h' u iiil ix i ■ aaaagassgKaH Uittocht. i u il. t | D« stost veemiederda nist tosn ds avond vkl en ook nist toen den volgsndea > morgan wsgrom de *onne schess. Het ; was nog altijd diesslfds stille psoccssie |mtt pakken en sakkan ; masses ea vtoowsa, grijaaaïéa en kkdergn, Z* tcokken vooit, bijna lijdeiijk, resd# vsfmoeidj m&as toch sonder dralsa sn ichsnen allesn bèkomm&ïà met de ge-1 dacaie : waar zulisn w« tustea als w@ te mcè ziju om vesd®ï te gaan of als de \ donkefte ona dit zal beletîaa ? Ists was | hun voorJeelig ; het kwam skt van de ' menschen, het was esn godsgeschaisk hst wtdes was goed en sacht waren de f nachten en niet te koud. IEa altijd giogan ss voort, es altijd j kwam®» er anders», achtsr» 's morgaas, | '» middagi en 's avoads. Somtijds waren 1 hst kleine groepjss, eu «n daa esn al-/ leen, in fe^nsaambeid aadssaksad ; som-| tijds ook dickte dîoatmân, als wase gaaàch gehucht, de Laweasrs eener sicaat uit hetislide dorp te xzmen » vlucût g@weest. Schapen uit dsnsslfden stal, als tegsn elkandsr aanleuaend, waaîdoorsij sich besebermd gevoâlen, eu veseenigd met andere kvends wêasns m àîsn aksligen uittocht, w&a£?an gij selfs het einda aist vooïsagsn. Op dâstlfds çvijss heb ik dikwijls dotpsliagen naar de naburigs stsdsmsrkt zwn gaan, ook met koîvea en pakken ;g«ladân, maar tosn waren zs gpraak-Uaam. Men kon ze vas verre hoosen « ksappen », gslijk men in .Vlaandcïën segt. En dit is dan waarlijk ma klappen gdiik met «en swsep. Zs giûgen snel dat het aweet hun ailifip, maar toch klapten se luid. Sommige stemmsn kion-| ken plijk klokks». Op 't dorp ipraekt ;assa gewoonlijk laid, gslijk rasa vas f vsïïs, op 't veld sa ia de wdde, slkaadss ]to«spscâkt. ] lu de stad sprsskt mgn mcht omdat [de murea ooren hsbbss. Hier sprak |men niet. Het w&s altijd voort die rdîla, I droeve proceisie, sonder gszaag-aa ^och | gebeéee. | Doch inwandig sulkio er sekes wel \ ! foereada gedachten sîjq uitgcbot bij die | ? uitwijksïïclf, vluchtends meaigte, gi-; f d^chtaa wsllicht soo schoon, soo san-1 î g2-ijp«sd als menig gesang m gebsd ; j (gedàchten soo disp, <oo ianig ea vsr-] hevem ala de«e vaa vele kamergeleerdéfi! sa d«nkers van badrijf. Ik had seas ia al < die ziclen willsn lesen. Ik had er sske* vfirhsvaaes gedachtea ia gs?oadeîi dese welke door een lijkefi B-sigischea vluchteliog werdan uit^esprosen die in [«ea der eerste hotek des wereldbtad Pa-;!îi]â thuia was. !— De arme boerea sija soo oageluk-kig niet als wij ; zij hebben nui s ta ver-1 • iicsè.n, wij wel. > | Nists te vsrliesea ? Ha-Mea zij Liets \ | te vîrliasea gehad, sij soudea in hunaa j wooasteden sija geblavaa. En hua l«vea j ds ? Zij haddea er voor te vreesen, j sedert d« iavalkr getooad had dat hij d@ praktijk evureaa brachî sast sijne oor-i îogstheoriëa : den oorlog oamengehe-lijk wreed maksa, ds volkerea schrik &anjagsn door fiuweldadea cm hem korter te maken. Zij haddea ook voor \ het weidge dat sij basaten ta vrsessa ; wantop vele plaatsea waar de îavaller . I * ; i« Uit : W«t ik «as dea Yser zag, vàèr dea «lag sa ' [ t«ea *r kommen rielea. Laatste Tiidiîigen over den Qorlog - ■ * ■■1 " BELQ1SGH FRONT iS Oklobw 20 uur. — Gister tegen den avond heeft een onzer detache-menten Oostelijk Oud Sîuyv kmskerkt een vijandelijken post ingenomen.De bezetters werden krijgsgevangen ge-nomen. Wij leden geen yerliezen. — : Wederzijdsche artillerie-strijd in de 'streek van Dikmuiie en ook na#r {Steenstraete. lie Toêâtand op 't Fransch front; \ Paryz i2 Okteber 15 uur.— Zufdelijk j ■ <1(3 Somme en in Woëvre kalme naent. Onze vliegers bombardeerden de j ! statie van Vigneulles {Verdun-stretk) j 1 Op de Somme Londen ÎBOktobsr 15 uur, — Niets temelden zuidelijk de Ancre. Wij pleegden met goed gevolg vijf hand-slagen. Een aeker getal krijgsgevan-genen werden gemaakt. lté toestand sn Griakeiland Atheaea 12 Oktobsr — De aieuwe miûisiits hebbgs h@dso d$a ®sd afge-legd.Atheaen wordt door het I«g«î as-waakt.Veniseîoa is ta Saloaiki aangskoman ea heeft sich aa^gestald ails hoofdmaa va 1 hat voorlQopig hswind. luitschland en Âmerika Naw-York l2 0ctob«f —D« sf&atssa-crsifasis Laasisg heeft eea oadsrsosk doea insteliea om te achî«rhalsa waas ds fluitsch® ondaraeeëîï husi -soo^saads-bssis hebben. Data «al kanasse bsslisî wordea. TÉfiFiiii 13 Oct. S ni Fransch Front (Parija, 13 Octob»r. 7 unr. — Noorielljk da SOMME aiiek*n w-a ôssiga VOîdsricgen Wssten SA1LLY-SAILLISEL. Z. de rivlsr is d« srfcillerîe-strijd zzsx bedrfj|vlg. la d«3 VOQEZEN samaa wij bij eea haad-alag 11 krflgageTacgeaen. Wfl beschoîe^ Mulhouse esn fabriek van stik ,'f Juesen. RUSSISCH FRONT Pdrogrâde 13 Okt. 5 uur. — Drie feweldige aanvallen, ondersteund oor een overdadig gebruik van gas-verstikkende obussen werden nabij Ixiull afgeslagen. Op de Baldùuravka hebben wij een brug vernietigd, tn iebroudja. BOEKAREST 12 Oktobsr 5 uur. — Qssn wijziglag.Vijaadalijke vliegers wierpan bem-cqsb, pijltjea sa vîrgiftigda tablcttan, choJe-fâ-baccilea inhoudend, op Gosiatantzia. • SACONIKI-FRONT SalenikJlS Ocîobar 5 uar — Op het Strou• ma iront zuivert de Eagalscfea ruitssij d# sîrssk tôt bij Sé/ès. D« stad is door de Bulgares baret. Op hst Doiran jront voerd«n wij ritts® ui^, en E&uen eeaiga krijgBgevangen. Ds Servischg trospea hebbea door gewel-digs tcgsSaanTallen £het dorp Brod ingeno-men. Prtissehe vliegsEs bombardeerden Phi* lippoli. finekenland aan den keten. Âthtnm, i3 Qetober, 7 uur. — Da 'ù&mch® adm'iraai D&ttige heeft het Grkksch Sisatsbssîuar s@a aota over-; handigd wassrbij gesegd wordt dat de i^ekerheid van d@ vloot en hst teger •der Boadgeaooten volgeade maatrege-f len vergt : 1. Oniwapêsicg en saa des kabsl Ucggen der Grïekscha vloot. a. On&wapeeisg der kuitbatftrijea. 3. Iiidehtiag vaa «»ea coatrool op de i gpoyfv/egea. 4. Bswaking vaa dea Pirée. Gïkkenlaad he«ft toegestaan, DE ITAL.IAANSCHE ZEQE Rome 13 Oktobzr 5 uur — Viiande-lij e aanvallen tegen onze stellingen van Vallaux en Pambio werden af-! geslagen. We mieken een kanon ouit. Tegen onze steliingen van de Busa-Alta viel de vijand verwoed aan. Hij >,werd steeds afgeslagen. De vijand trachtte door tagenaan-ivalîen onzenieuwelijnop de Karst-; vlakte te doen buigen. Hij werd afge-dreven, Wij breidden onze winsten uit om Gorizia. Wij namen nog 177* 1 ^ rij gsgevangenen, Van 6 Oogst tôt heden namen we op dit front 30,881 krijgsgevangenen waaronder 728 officieren. : was voorbijgttrokkee, allés een \ prooi dtr vlaaamaa, blsaf aieis meerf recht §taaf. Liever dsadiÉ î# aanschou-j weamet eigen ooges ea te sian ver-aielsa, w£?,rvoor sij hur gasache levaai ; gewerkt haddea, bsïlokfi sij hst land te | verlaten, Tosa sij feaase desar achtirj [ doh toetfokkea werd^a zij vaa welge-1 ; sklâe msaschaa ia a«;as bei.elaafs. Ik. •noem walgeattlda mtîcschea d«gaaeai dis kua bsstaaa kunr.se wi*n«*E, gosdl | san hun brooé komen en, ists ^verhou-| dea voor dsn eudea da&. Zulken warea sr vas! in oas I^ud, of-schooaop v#rrs aa oiet allen g??oadb«-isitters van dertig pachthown, felijk ; mijra vluchteling in ?ijn hoîel van eer-■ stsn rang. Aaa dise rijkdom versaaktgs sij vrij-willig sa giagea oabskeada we^'ea op, :i wegen, die sij dachten aooit ta sullen moeten b^tredea, vooral eiet \% aulken toestand. 't Vervolgt, W. DE TOESTAND Het pijBeode pegea der Italianen. Het la* itnmsrs in onae bedoeling sooveel stoî isn bests te ^evsn als 't kae es waa< ceer het aiauwsbgricfet vaa een Iront ont-breekt, dsn jaogsn de jongâfis ferest self die ooacinsis tr@kkea dat sr op dit froct niets Yoofîifi!, haï meldea waard. Dit verklaast hni OKverlst Sâtaa, nu en d as?, van het Ita< liage geh froit, msar gisterea is bat als aen vsfraasiBg onder hua oogen gekomen d.st de lialiasea c®a bîlangrijksîi voorepfôB? hadden gsm&akt op ds KarstTlakte en msar daa viji duisenvi au=3 gevanfeo cames cp die plaats alleen. Het srss ts vooislea dat jjgta ging gabau-» ren bij oazsg zuidelijkïa fconigeaoot, want misrt een geht dag«m lsng, woedde op da hooge A'pentoppsa eea schsikkelijk artllle» rie-strijd. Het oavermijdelijk gevolg heeft zieh dan ook voorgedaan. Op de Karstvlakte | f« ;aar=-*'S35 486 Zaterdag 14 October liil

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes