De Belgische standaard

541 0
22 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 18 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/1v5bc3ts7g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgische Standaard , , _ ;t • / •±y_ g, €3HetX ■A n Voor Gtod m Haard m **nà Door Ta*l »fl VOiit _ — ■» ww,; " — ,- . |. —I» I mm II II i i IIIMI «ii—IIM ' ~i "" r 'n~" *^v*3 ^ÊJMwnûmW» ^Tol7mmerM (* îaa«MlM)l bM vooruitb«t*lteg s va» da H4dKti)i : S,6 0 tf> V«» de *W-solda»ss - In >t Usé 5.80 ir, t '* *«»<* •' 9.00 fr. Isdlca meér «xemplarea vaa «ft ooaimer worden g«w**ïd, wordt ds aboaawaeBta. pris» aitadsr. , il, Il II MIIIILMIII !■■ ■ >" 111 — ' ' IMH'l'TTI .w.—.-^.-w jaE}«VJOÎir»«\n*- *3. BectnurdOT : ILDXFON8 PEETMMS. V&jfê# mpwtéUorM ; M. 1. 31LÏAI11, L. DUTIMBS, '* y. VAS B. VAW BHK BOHKLDWf, Jnul FIMJABBT | v Voor ©lis raededediosea zteh rendes» ot § ViiU MA COQOILLB. Zsedijk j A*n&ondigingen s s.«I fr» de regel. — Keklamen s 0.40 îr. de rega F ! Ylnchteîiagcn S S iniassehingen van 3 regds, o,|o fr. UiUAVU KUCC1 «M - prij» aii»d«r. Belgisch onderwijs iû Engeland De geestelijke belangen van onze «itwijkelingen verdienen de meeste aandacht van we^e de verantwoordelijke lciders van on s volk. Hun godsdienstige overtuiging mag niet verzwakken in een andetsdenkend midden, waarin dan 00k voor dat doel van de geestesverwarring en van de vermindering aan denkvermo-gen bij de onzen door sdmmigen en door sommige bladen wordt misbruik gemaakt. Het zedelijk psil mag niet dalen bij gémis aan katholiek leven, aan eergevoel en aan het tegenwlcht van een opbeu-rende omgevisg. Door bevoegde perso-nen wordt voàr zulk hooghouden ge-sorgd.Spijtig zou 't 00k geweest zijn hadden de verstandelijke vermogens onzer kinderen in een door hen vroeger nooit in-geademde opvoedingslucht moeten ver-worden. En dit gevaar bestond. Gewoon aan krachtiger geestesinspanmng, waar-aan in onze gestiehten meer belang wordt gehecht dan aan lichaamaoefenin-gen ; strenger gehouden door een bin-dende regeltucht die de orde staande houdt en de studie bsvorderfc,werden onze jongens, in eens, zonder overgang, geworpen in een opvoadingsmidden, waariri aport en lichaamsontwikkeling bsian- krij gen eh waarin enkel een soort van eergevosl het misbruiken der breede vrijheid min of meer tegenhoudt. . Deze oflvoorbereide verandering en de voorkomeriheid van Engelsche leeraars voor arme ballingsHnderen kon de zeke-r« losheid in de tucht in teugelioosheid dosn veranderen. Vandaar de noodzakelijkheid een op *ich zelf itaand Belgisch onderwijs in te richten. Deze inrichting voor lager- en middelbaar onderwijs is in wording. * * * Reeds eeaige gestiehten voor middelbaar onderwijs zijn opgericht. Rond Malf-October 1.1. werd te Londen, in een der schoonste liggingen van de stad, niet verre van het Crystal Palaee, een koatachool voor Humaniorastudenten ge-opend. (l) De gebouwen staan in een prachtigen eigendom van 7 hectaar, waarop 00k een nkuwe studiezaal door Belgische werklieden bijgebouwd werd. Een honderd stude ten, waarvan tachtig kostgangers, volgen de oude en moderne humanioraklassen, van de ze s de tôt de tweede inbegrepen, De bestuurder, weleerw. heer A. Michiels leeraar aan het Sinte-Mariagesticht te Schaarbeek, beschikt over een leeraarskorps van elf taan,waaronderdrie priesters. (2) Vôor de keukens en het huishouden zorgen vijf Vlaamsehe zusters van Poperinghé. De studenten zijn afkomstig uit aile hoeken van ons land, doch pakken goed in me-kaar. De solidariteit die op vreemden bodem ce kin Jeren van het ééne Vader-land sameosnoert stslt algauw de isnig-heid îaar die het leven der baanelingen veilicht en verwarmt. Aan het St-Mary's College is ais toe-gevoegd, îe Stroud, een gesticht voor kleinere jongens van 9 tôt 13 jaar, on-der het bestuur van den heer Bouvroux I St. Marï's Collegb (Belgian Schooy. Norbuyr Hill. House, Beulah Hill, Norwood S. E. s Sommige lezers vinden missc]jien een tennis tua-sehen de leerâars : Weleerw. heer De Hoon, prof, der 3» Lat. aan St. Jan Berckmans, Antwerpen ; P. £)e Clsyn, trappist, vroeger prof, in wijsbegeerte en Latijn ; Weleerw. heer Kesteloot van 't kollege te Brugge.vier broeders der kristelijke scholen van Ma-lonnecn Jemappe : Arnold, Maubert, Mathieu en Alfons. Ingenieur Van Orshoven voor de weten-schappen;MrFeltesse van Brussel voor de wiskunde, Mr Carlier van Gent voor de handelswetanschappen en Mr Clarke voor de Engelsche taal, i oud-bestuarder van de Normaalschool te Lier. De klassen gaan van de 8S" voorbereidende tôt de 5* latijnscbe en 5* moderne. Een vijftigtal kinderen volgen tôt nu toe de leasen. Twee andere gestiehten voor middelbaar onderwijs werJen gesticht : een jesuiten-college teSt-Leonard's bij Has-tings, met 70 leerlingen ; een college te Folkestone (louter externaat), met 80 leerlingen, bestuurd dcor weleerweer-de heer Colle prof, der rhetorika te Meenen. Ein.de November bestonden in Engeland reeds een dsrtigtal Belgische lagere sc^okn, aile met Belgische gedipio-meerde onderwijzers en onderwijseres-aen, leeken en kloosterlingen. Natuur-lijk werden die scholen ingericht in de dichtst bewoonde vluchtelingsoorden. Te Londen (Earlscourt) komen 400 kin- „ deren ter schole, te Richmond 200, te Blackpool 400. Andere scholen zijn in vorming, \ Goed werk wordt er op vreemden bo- " dsm voor otis volk tôt stand gebracht. Het moge onze menschen ten bate komen. God geve nochtai'.s dat onze vluch- ï telingen weldra in hun eigen land mogen weerkeeren en dààr aan eigen haard hun • hart verwarmen en hungeest laten open- 1 luikenin de zonne van eigen beschaving : Oost, West ; 't huis best. V. V. G. i | ¥erstikkeniie fiassea ? % Met grooten tralala kondigen de Duilschers • een nieuw offeoslef op oes Iront aan. De aan- | kondigiDg ia citts, maar de ultyoeiingis wat } aaders. Dit offensief, volgens hun meening, zal voorafgegaan wordan door een overdadig gebniikvan stikgassea, dia «e voor de eerste -masl te Steenetraete hebben gebruikt en te- | getswoordig overal in 't weik stellen, zoowel t tegen de Russen als tejen de Italianen, zoo- t wel tegen de Ssrviërs als tegen de Bondge» ; nooten in de Dardanelles. | t De Duifscher is een stikgasman gôwordea, | Maar stikgassea bshatutelen isgeon kindef- j spr»l. Daarvoor moet eerst en vooral de wind ' goed zitten, en nog gaat het van het haadje î niet af. 't Is reeds meermalen gebeurd dat de verraadsch gedraaide windzweepe de wolk ; stik as op de Duitschers hun bakkes aloeg met eea tegenovergesteld uitwerksel dan ze hadden v rhoopt. Nu bazuinen de Duitschtrs het uit dat ze tegenwoordig over spéciale macbienen, — soort blaasbalgen,— beschik-ken om tegen de werkiag van den wind in te gaan. f De gas die de Duitschers gebruikeo îit in ' ijzerea buizen, — precies als in buizee met ! koolzuur om het bier op te jagen, — die van > afstand tôt afstand langsheen 't front zija ge- j plaatst. De gaz is zoo straf, dat wie er maar een beetje van inademt dood gaan kan.De gas \ wordt uit de buizen bij middel van eléctrische kracht gespotan. Al dadelijk vormt zich een grijze wolk dia door den wind voortgedreven wordt. Kia nu deze wolk, sonder te vervlie-&f?n — dit gebeurt bij te geweidigen wind, — de loopprachte i bereiken, dan wordt 't een ' kriiiek moment voor de overvallenen al ma-gea ze daa nog door mondstukken en brillen tegeo. dezen msuwsoortigen vijand beschut ziju. Zi zien immers niets voor zich en de vijandelijke aaûvalbarea Wcten ze niet op-dag es. Bjjna t8ïken»;de duitschers han verstikkeiade gassen gebruikten moest de eerste verdedl-giflgslinie altijd omtruimd wordac; maar eens ia de tweede linio was hst uitwerksel van de gas en van de... verrassing... vervlogen. De Duitschers zulien à as een ander gas moeten uitvinden om tôt tastbare voordeelen te komen. ' k 4 m f >u m— —m f — w w —- _ IM 1 Y0Ô8 OMIS SOLBilH -u > Eli de I'ischrjjvingslyst 1 2* Lijst van Rousbrugge-Haricghe. . t 1 Overdracht fr. 31453.74 i Aug. Ruyssen ao.oo ' E. H. Pirret, pastor van Maringhe ao.oo ^ C. Neut io.oo ; Q. Vandenbussch» xo.oo Th. Bulteel H. Delanote 10.00 Huzard, off., Decra Arth., Laseure Bileke R., Em. Mahieu, Euch. Dehugher, G. Be-haeghel, Schurre H., H. Desimpele, Alf. Vandepitte, S. Ryon, .C. Deleu, Q. Van-denbuaiche, Naaraloos, J. Mostaert, Alf. Misïiaen, H. Ley», Naamloo», R. Neuville, A. Leroy, Naamloo», L. Laaeure, Rouze-rey C., Naamloos, C. Vandenbroucke, j Naamloos Ph. Loncke, J. Vandenbussche, D. De Haene, J. Faes, J. Lowagie, Fortry H., Naamloo», H. Ley», Wed. H. Van-daele, C. Lowagie, Werrabrouck Ach. ; Schuerre, tlh S tr. ' Totaal 190.00 , R. Sohier, R. De»chuytter, H. Deman, Em., Vandale, Ch. Duponcel, tlh j fr. Totaal 15.00 ; . \ Raoud Alexander, M. Qerits, G. Gerit» ; Marie-Louise Ghtysen,Marie-Antoinette Ghey»en A. Gheysen, F. Gheysen, tlk a.jo fr. Totaal 17.50 Er. Storreman, P. Deveireman, Em. Porreye, Cel. Jan»6ens, Jeanne Latour, Al.Latour, J. Maerten, Ch. Derensey, Acb. Gmwier, Kloosterzusters van Haringhe, Naamloos, Wed. Mollet, Bm. Waiius, Q. Delanote, Ch. Lameire, Arth. Wallus, R. Alexander, H. Vandenbroucke R. Ryon, Wed. Georges, Naamloos, H. Deseamp, Is. Vanuxem, Naamloo», Joz. Catteeuw, L. Opsomer, Ach. Camerlynek, E, Van Isackere, Van-devoorde R., *lh a fr. Totaal 58.00 Jeanne Vcrhaeghe, Naamloos, Marie Claeys, Naamloos, Slosse-Vandenberghe, Wuku» Ach., J. Goethals, Wed. Smagghe, Naamloos, Belg. Chauffeur, Emm. Dever, Wed. Geldhof, M. Gouwy, Naamloo», Désiré Dehaeger, J. Porreye, J. Cappelaere, M. Descamp», H. Porreye, H. Samoeye, NI., L- Capoen, Naamloo», L. Latour, M. Wullers, H. Filippe, Naamloo», Deren»ey-Faes, Maréchal, Naamloo*, L. Ma.es, Fl. De Coene, Ed. Deramaux, Wed. Janssen», E. Mollet, G. Mahieuw, C. Vanhoucke, J. Vanhoucke, A. Maielis, C. Verlet, C. Schacht, .Naamloos, C. Beun, M. Beun, Fi . Buys»e, H. Verlet, P. Verlet, H. Van Lares, Naamloos, H. Deneckerc, F. Dele-forterie, C. Louwynck, C. Scharre, Marg. Liefooghe, Marg. Vankoutte, R. Leys, J. Ley», E. Delmaere, H. Desnucht, Mollet Q., M. Lemahieu, M. Maerten, H. Flamey, R. Bustraen, P. Ryon, Em. Deneckere, Alf. Leroy *lh 1 fr. Totaal 67.00 i L. Matsaert, J. Desmecbt, C. Devloo, W««- meeuw H.. tlh î.jo fr. Totaal 6.00 Naamlooze» 1.05 fr., Ach. Vanschaccle 0.35, Aug. Lamote 0.30, H. Recour 0.35, H. Hennebouw 0.15, Kinder» Debwf 0.50 fr., P. Lahaye-Duflou 0.50, C. Devraele 0.30, L. Vandenberghe 0.59, F. Marceau 0.50, H. Delos 0.50, L. Mahieu 0.50, Verhaeghe C, o.ao, E, Lebarre 0.30, F. Toeten 0.50, ' C. Vermtire 0.50, R. Glorie 0.50, Lobbe-dry R. 0.35, J. Porreye 0.50, Ach. Luca» 0.50, Ach. Berquin 0.50, C. Makelberghe 0.50, Wed. Top 0.50,, R. ,Ryon 0.50, L. Deprez 0.50, J. Slosse 0.50, H. Deschrevel • 0.50, R. Galliaerde, 0.50, Chr. Behaeghel i 0.50, Em. Deschuytter 0.50, Wed. Vanden Broucke 0.50, Arthur Top 0.50, Depuydt S. 0.30, Wed. Portier 0.50, C. Deturk 0.50, L. Deschuytter 0.30, Vanhoutte Am. 0.50, C. Berquin 0.50, Alf. Bunoo 0.50, _ E. Mollet 0.50 fr. Totaal 18.05 Totaal voor de 3e Lijst van Rousbrugghe-Haringhe 450.55 fr. «Gemeeate VLAMERTINGHE E. H. Vinck, onderp. 35.00 Eene landbouwfirs-lamilie 35.00 H. J. Ampen-Bouton 35.00 H. Vandamme-Goeman 10.00 Ch. L. Verraes 10.00 Hon. Boxoen 10.00 Adr. Hegmans, taalsman 6.00 Ern. Pauwelyn 10.00 , H. Adriaen en familie 35.00 Cam. Van Caeyseela 10.00 Const. Verdonck 10.00 | Een landbouwer 10.00 3 Eenige schoolkinderen rergaarden hua penoingske in plaats van zoetigheden te koopen 10.00 | Fl. Bouton ao.oo E. M. Overste van de school 10.00 | Mevr. wed. Sylvie Coene 10.00 3 D'A. Verbeke *o.o« j J L_i_iiii i^qîj-,■ _3r-.t3i--nr—mr-— min nmrTWun mu—■ ■ i"'"i—h*"" ' Cam. Loggie ; Cam. Dambre ; Edm. Van Exem ; Juffr. R. Bouton ; J. Debruyne ; P. Goethals; Edw. Demuydt; Josephine Clarysse; J. Delva ; Fam. Gyck-Yzeel ; Cyr. De-1 bruyne ; Emer. Pauwels ; Soph. Loggie ; Cam. Vandaele j Jer. Van Caeyseele ; eene , vrouw ; Wed. Leone Coene; El. Cannaert ; Wed. Leonie Pauwels ; Juffr. Fel. Vanden-Bussche ; Ach. Verbrigghe ; Cam. Ghee-raert ; Rosalie Goeman-Nuns ; Jules De-somer ; Henri Rommens ; een jongen van elf jaar op ronde bij de Engelschen ; J.Van-Caeyseele-Six ; Aug. Lemahieu ; Ch.Claeys ; J. Vermeulen ; R. Demarey ; Em. Loggie ; Aloïs Ampe ; tlh S fr' ^ota*' I®5'00 Fam. J. Lamond-Blanckaert ; Cam. Valche-Bouton ; eene meid ; Wed. Sophie Barroo ; Wed. Emmer-Vandromme ; Cyr. Cleene* werek-Goeman ; J. Van Hast ; tlk a fr. Totaal 16.00 ' Sophie Van Exem ; Gust. Bouton ; Rosalie Barroo ; Hil. Debruyne ; Aug. Vandela-noote ; eeno vrouw ; tlk 1 fr. Totaal 6.00 ! Sylvie Ghesquiere 3.50 fr. ; Cyr. Notredaeme 0.75 fr. ; J. Maricau 3.00 fr. ; Wed.Dejardin 4.00 fr. ; Naamloos 1.50 fr. Totaal 11.75 J Totaal de r gemeente Vlamertinghe fr. 434-75 ' . Totaal fr. 33339.04 ! OP 'T BELGISCH FRONT 1 j De geruchten van een duitsch offensief ' i tegen on» front, houden aan ; ja, hebben zelfs in de laatste dagen als eene officleele bevestiging gekregen. De duitsche bevelheb-ber Prins Von Wurtemberg, Eamalyk, zou " een legerorder hebben uiigeva&rdigd wasrin î ^crdt gezegd dat vôoî Nieuwjaar de beslis-sende slag op ons frost zcu aanvang nemen. ] We staan toe dat zulks mogelljk te gebeu-I rea is, om redens die we reeds meermalen j hebben gegeven, maar we gaaa hst gedacht 00k niet al dat een duitsch offgnsiei op het eigenlijke IJzeiiroiit niet is in te zien. Ver-derop, vaa aan Diksmuide tôt Ypsr moct dit offensief gezocht worden, en te besluiten uit de berichten en 't geweldig kaaosgebulder dat ginds sadeït dagen aanhoudt, zouden we van dit offensief wel in de eerste dagen ds voorbereidingen kunnen belaveû. Voorberei-diagen in denzin vaa hevige artillerie-acties, diê dagen en weken aanduren kuanen, als we maar even bedeoken dat vôor den aanval in Champagne, het fransch gaschut eerst regelmatig wekenhadgevuurd en later zeven-tig uren aan éan stuk al gegeven hîsd wat het kon. Even als wlj, ten anderen, maken de Duitschers zich geen illusies over onze sterkt* betrefiende onze cumerieke Vracht en onze materieele macht. Indien het duitsch offansief gebeurt, dan ; zijn wij, daarom, zeker dat het tôt een totale iBislukking if gedoemd. Wat wij laatstmaal in i Champagne, met een beter léger dan het î duitsche en een sterker materiaal dan het i hunne, tjjdel^k niet hebben kunnen door-" drijvea, zulien ze des te minder gelukken, l hunne uitgeputte troepen van Oost naar ? Zuid en van Zuid naar West gezonden, toch menschelljk gesproken, geen uebermenschen zijndc. Met gerust gemoed wordt dus da schok afgewaeht te meer omdat de duitsche bevel- l hebber hem betiteld als de beslissenda po- ging. Misschian mag die baslissing verstaan l worden in ?en tegenovergestelden zin. I \ 1 ! OP HET OOSTELIJK FRONT : { Nfc eeo kalmte ran weken, — zoodaaig dat de ambtelijke berichten niets aaders te melden hadden d«n twee regels kalmte, — schijnt «r 00k opflakkering te komec in de Russische neorderstreek. Tegen Dvinks wordt weerom erg gevuurd : en ook meer zuldwaarts gaat het op een geweldig kanoageschut ai. Na de aankondigiug dat de Duitschers fceel gerust in hunne verwarmde locpgraven heel den winter in aile kalmte zouden 1 doorstaapj lpt deze plotselinge bedrflrlg- Iheid wel hecl bevreemdend op eerste zicht. Sedert dagen immers kondigden de duitsche bladen aan dst de duitsch-oostenrjjksche troepsn die den Balkan-veldtocht meededen Igrootendeels naar 't Russische front weerona gestuurd werden waar zjj in den noorder- sector rond Dvinks zouden beproeven de Dwiaa over te stekea, au de grond er door de vreeselijke koude wesrom vastgevroren en besraanbaar is geworden. Wy hebben aile redeas te gelooven dat zuîks loutere oogenverhlindiag is. Dat Duit8chland iet s in 't zin heefc iszeker. Maar waar het dit * iets » ultwerkea zal, blflit nog steeds een raadssl. Het kondigt een offensler tegeo oes, een aader trgen de Russen, een derde tegen 't Suez-Kanaal. een vierde tegen Salonikl. Het geeft onze gene-rale legerstaven een puzzle te ontcflferen, biast het te werken staat op EEN zeker punt om een offensief in te zetten, Op 't RussisGh froat moet o. i. aile offen-siei uitgeslotec worden. Dat hadden ze al gedaan indiaa het hua had gelust sedert hun laatste opgeloopea mislukking v6or Dvirks, Tegen Salonikidaarentegen hebben ze geen zt lke groote kraeliten noodlg dan lat eea optreden elders dient uitgesloten te worden. Waar zull in deze krachten zich bege-ven ? Suea ligt nog zoo ver af om in de eerste twee maacdea een expeditie klaar te krijgen die zoo zou sija ingericht, om een mislukken uit te sluitea, dat we 't aannemen dat het Westelijk front het beoogde doel is. De kanoQaades op het Ocstelijk front zijll btzighoudiag vaa Russische strydkrachien en attentie. We moeten er dan ook geen on-middell^k belacg aan hechten. Laatste Berichten. BELGISCH FROHT GR. IIKW. 20 Dec. (20 uur). Geweldige aitillerie gevechten. Onze batterijen bescholen krachtdadig den duitschen post « De Toren » en de kan-tunnementen van Eess m. De vijand beschoot het achterland van 't front. FRANSCH FRONT Parijs, 20 Dec. 15 uur Artillerie gevechten van ARTOIS tôt ia SOMME en OISE. Wjj ontruimden een voor-uitgeschoven post dien wij op 15 December hadden veroverd bij VA1LLY. Nogal hevige artillerie-gevechten op het overige van 't front. Ben Duitsche Kruiser en een torpilleur in de Baltische zee geeouleerd Ben telegram uit Berlijn bekent dat op 17 dezer de duitsche Kruiser « Bremen » in den grond geboord werd in de Baltische zee, als-ook de torpedojager die hem vergezelde, Serviache vluchtellagen. In 't Zuiden van Italie zijn honderden Servische vluchtetiugen, vrouwen, kinderen en grijsaards, aangekomen. Zij worden bfj de bevoiking iagedeeld. De vredesexp editie Ford is te Christiania (Noorwegen) a&ogekomen. Ford was heelemaal oatstemd omdat hem van wege de Noorsche vredemannen geen welkom werd gezegd ! Een Fransehe Paketboot geoouleerd De Franache paketboot « Djurjura » werd ter hoogte vaa het eiland < Malta » in de Middeiiaudsche zee door een Engelsche kruiser aaagevaren sn liep naar de diepte. Aile pussagiers uitgenomen twee werden gered. Tusschen de geredden bevlndt zich Mevrouw Guillemin, vrouw van den Fran-schen gezaat te Athenel). De beide schepen vaarden met gedoofde lichten. Qeneraal French heeft gisteren het Eagelsch front verlaten.Hij richtte eene dagorde tôt de troepen waarin hij zijn vaste betrouwen in de eindoverwin* ning uitdrukte. ■ J, -mi M ■ — y' e !• Jaar - N1 237 Vijf centiemen het nummer Woensdag 22 December 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes