De Belgische standaard

699 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4wz29/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

! lfc Hs-108 0C5 *** & r\ n jt 1 n , -a „ iHIRiSISïSS '. y**r MsUtztvBs 1 »-*-"•5 i'- • M t «rft&S-i 'S .% • g *.fei"v" ■;* ; H! X ■*! «*$• ': ri £ i--' ' < «Ur'Âi ■"'» ' I ««&. ». -.- :«■ *aU«a * 1 l mz\-:'l fi. «»?.G a »«4&&as >.<■« g »*v»~:î\T '^f-4 DE BELGISCHE STAnDAARD ^îTgTÂCHT - 8 À ART /v\ A ÇfTPP^ ff fi A ~ Ê*. P tr 10 P S T S■ L S M BIHBS1 « .sa Gr^a.'Ui m ïa&zi S^siis ft&ftk ci&Uiî«a ; Q*0S& r.»?5fSj EKCLAMESi vtigsas over»- »*•*. nt.^,hsM • M. W. ïï*1n.ïr«. L; DnvW P. Bertrand Vaa d«r Scheldea, Dr Van de Perw, Dr. J. Van de Woeatyne, Icaî FllHawt, Dr L. De WoU, S. Simon*, 0. Wattex, Mr. H. Baeb, Htîarion Tm Onze Hoogeschool. Voor de ootlogsvlaag siond onze Vka sche Beweging in het teeken der overw ning. Geheel ons •, olk was voorstaan van de volledige vervlaamsching der Ge sche hoogeschool ; de vrucht was rijp, hoefden ze slechts te plukken. Maar de Duitscher overvalt ons verrat iijk, nu hadden we eerst dien vijand te k te gaan die omen Vlaamschen oogst a woesten kwarn. de Mofsche bezetter zal in da troebel water visschen, hij huichelt belanj te stelien in de sedert jnren rniskende be langen der Vlamingen, hij biedt hun schijn heilig de vervlaamsching aan der Geritsch hoogeschool, waaraan de strijders zoo lan gen tijd reeds hua beste krachten besteêd den. Enkelen aanraardden :zij zien ongelukkij slechts het bereiken van het steeds betrach te doelwit, geven geen acht op het on waardige middel, dat trouwens door d Duitschers schandaïig zal misbruikt woi den. Nu bestaat er tweedracht in he Ylaamsche kamp : de Franskiljons kunne hun blijdschap niet verduiken. Anderzijds redeneerden enkele Vlaamscl: gezinden : « Hebben is hebben, cens teru in iiet vaderland zal ons Staatsbeheer he niet aandurven de Vlaamsche hoogeschot te ontbinden. Franskiljons waakten, z tieren : de verraders dienen geatraft t worden, de overheid dient van heden s beslissingen te nemen om de Viaamsct Duitsche vesting te Gent in te beuken. Den 8 April II. verschcen een besluit-we waarbij aile maatregelen door de Duil schers getroffen, ongeldig zijn, naarmat bij onze streken verlaat. Wij meenen dat wij ons daaro7er mogei verblijden. Want, ten eerste : de verklaarde nations le Vlaamschgezinden kunnen nu voiler hu stem laten opklinken omdat ze voortaai niet meer met de schurftige schapen zullei verwant worden. Ten tweede: van heden af, naar wets kracht (virtualiter), is de door Duitscher ingevoerde vervlaamsching der Gentsch hoogeschool afgeschaft ; Opdat niemand ons verkeerd zou vei staan, herhalen we dat de vervlaatnschin d^r Gentsche hoogegchool- mede omvat d volledige ontfransching en ontduitschin d. w. z. ontvreemding voor het Vlaarmch volk. Wij wijaen er uitdrukkelijk op dat d Vlamingen ten geene prijze zullen dulie dat in'het minsîe getornd worde aan h< bekende voorstel dsr Vjaamsche ho gc school-commissie. Meerdere malen tijdens dezen veldtocht ^ heeft onze gevierde Koning bevestigd : aan VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN , _ Nieuws voor onze soidaten M. de Dorlodot, 4 Priory Gardens te Folkestone, aanzoekt, hieronderslaande per-sonen hem, dringend hun huidig adres en dit van vôor den oorlog te laten geworden. Hij zal hen in betrekking stelien met een persoon die nifuws voor hen hetft. Aerschot : Vloeberghs-Stnevers Albert Aalst : Lauwens, vrijw. Windmo'enstraat, Vanderninden Jan id. Antiverpen : Boes August Hoboken, Michel Cailo vrijw. -Audeghem : Dubois ASfons ie linie Baelen : Diels Jozef Baelen Kerkhof ; Berckmans Louis Baelen s/Nethe : Claes Ferdinand. Dammen Aïfons »old..Geen Louis Fraus, Peeters Ftlix waarschijnlijk te Kales, Schys Louis, Willekens Gustaaf sold, Baelen- Wezel : Goens Louis fabriek Go-igo Kemps Joseph, Marien Joeph, Smeers August fabriekw., Sîessens Edouard, Stessens Petrus sold., VanDyck Angust id-, Van Zonhoven Ferdinand id. Beerendrecht : De Kyser Aatoon lancier, Devree Frans 8e linie, Kobes Jac. 12 id. Een nieuwigheid Er werd een officieëi Studiecomité aacge-steld tôt het invoeren van Alcohol-Verbnd. Tusschen de leden wordt opgemerkt Mevr. Carton de Wiait. Het is de eerste maal dat een dame deel uitmaakt van eén officieële Belgische studie-commissie ; wij verheugen er ons ten zeer-ste om, wij verhop^n dat een volger.de maal zelfs meerdere dames aan die studietafel zullen aanzitten, Verstomd Er zijn grotte manneu die niet alleen 's Zondags maar aile dagen naar de mis gaan. — Generaal Lamoiicière, was een van die mannen. — Zekeren dagf, vrorg M. Vluers, groot minister, bekende geschied-schrijver, groot ongeioovige,een onderhoud met den generaal wegens oorlogszaken. — Heel wel, antwoordde Lamoricière, wanneer wilt ge ? — Morgen vroeg te zeven uur. — Onmogelijk zegde de generaal, dan ga ik naar de mis. Vluers stond verstomd bij dit antwoord, Lamoricière was nochtans de eerste de ge-reedste niet. 't Was een groot generaal. Vroeger ging hij 00k naar de mis niet,maar verstandig als hij was, had hij eens goed nagedacht, ea nu ging hij aile dagen. ; Soidaten, aile dagen moet en kunt genaar ; de mis aiet gaan, — maar 's zondags als ge kunt, laat het niet na. — Sommigen meenen groot te doen met naar de mis niet te gaan, Ze handelen tegen hunne overluigingen. 't Zijn heel kleine mannekens. Dat ze met de knikkers gaan spelen ! Soldaat wilt ge groot man blijven,handelt vo'gensuw gewe-ten enuwe overtuiging. Ga naar de mis en denkt dat er veel verstandiger menschenzijn dan gij die 00k naar de mis gaan uit overtuiging.issss^HSSsa^ï^sis^^ias^ssÉSsaa^saa^i^' a!Ie rechtmatige verzuchtingen van het volk ; zai gnrol--; worden ge^even ; welaan Vlaana- 5 sçhe jo:'g ris aaa den Yzar.baant hem spoe-diif den weg naar Brussel opdat Albert I, de Vorst der eer, aan de wereld moge ver-kondigen : « aan de Vlamingen is loonend ?n aan de Duitschers straffend recht ge-iphîprl ». Jan Jacobsen Oorlogstijdingen s , , ■ j BELGISGH FRONT 18 Mci, 20 uur. — Gedurende de: È nacht was de bommenstr'jd hevig om Steen e ; sti'aete en het Sas. De artillerie-strijd wa ] bitterom Diksmuide. " j De oorlog t?r zee n ? Een duitsche torpedoboot is op de hol j landsche kust door ontploffinj gezonker s In de Adriatische zee viel een Oostenrijksc l eskader een onzer troepentransporten aai ; Engelsche, italiaansche en fransche slagsch* '' j pen snelden ter plfiatse en joegen het vijai 5 delijk eskader op de vlucht. Een italiaansc j torpedojager, een transport werd gezonkei De Warboel in Rusland | Te Petrograd hebben de ontslaggevend j generalen Brousiloff, Gourko, Rousski ee :n \ beraadslaging gehouden onder voorzittej rs schap van opperbevelhebber Alexieff. Me rs denkt dat deze generalen terug in diem zullen treden. Het nieuw ministerie is gevormd 0 rs grondslag den oorlog door te zetten, mai de Russische socialisten nemen deel aan C st j conferentie van Stockholm. r> ? De Hulp van Àmerika ^ j Eenvloot Amerikaansche'destroyers is i i de Engelsche waters aangekomen om in de ç oorlog ter zee mee te helpen. Zij is ond( 3" ; bevel van admiraal Sims. i- I Amerika heeft Rusland een half milliar r- f geleend, België l\5 millioen dollars 't zij 22 5 millioen frank. \ S M Spanje fcrijgt op de kneukels r- | De Spaatische regeering heeft van weg al ! de bondgenooten een nota ontvangen 01 el | verzet aan te teekenen tegen de torpedeerir ( gen van schepen in het spaansche neutra! \ watsrs. Spanje hoeft erop te letten dat zull \ niet meer voorvallen mag. ;n i Hoe lang duurt de Oorlog nog ? is 3 | De Fransche minister van oorlog; hee j j in een interview verklaard dat het einde va en oorlog nog in' t zicht niet is. d Uui e' j De Toestand op 19 Mei 8 uar | PARUS meldt : Duitsche aanvallen tege a ï het plateau van Californie werden afgesk r gen. De dag verliep kalm maar werd doc j [ hevigen artillerie-strijd gemerkt. | LONDEN meldt ; Alleen artillerie-strij I te melden op heel het gevechtsfront. r \ MACEDONIE : Schermutselingen or ^ ] Monastir en in de Cerna-bosch. De artilh j rie-strijd is uiterst geweldig * j ITALIAANSCH FRONT : 't Ambtelij . 5 bericht is niet verschenen. n j Zeeslag in de Adriatische zee '' ; 14 Engelsche bewakingsbooten gezonken. ^ | op ï5 dezer heeft een groep Oostenrijk e | sche lichte kruisers en destroyers tege onze bewakingsschepen in de Adriatisch n Zee, een rit gepleegd en gelukte er in fji n engelsche bewakingsschepen in den gron te boren.Volgens het Oostenrijksche berich zouden 72 mansebappen genomen zijn. , Twee Italiaansche kruisers bijgestaai ^ door Fransche en Italiaansche oorlogsschepei l zetten den vijand achterna tôt aan Cattaro Een Italiaansch vlieger bombardeerde in d havens de vijandelijke vloot. Hij zag twe kruisers in brand, Hèt Italiaansch Admiraalschip Dartmoutl werd door een onderzeeër getorpieerd maa kon de haven binnenvaren. » rïhiBai'i'i1 y riT ttb fîfTfrrr^-rrTT'inyï" n! Se Toesian^ Zusen Zoo , j De toesfand onder tailitair oogpunt maj bevredigend genoemd worden, gezien d tijdelijke onwerkdadigheid waariu het rus î sisch front verkeert,hetgeende Duitschers tei . onzen nabate toelaat talrijke divisies op on front te gebruiken, wat het goed verlooi 1 ; van den slag een oogenblik stuiten kan \ Hindenburg van zij n'en kant laat deze gele , genheid niet voorbijgaan zonder gebruik t _ | maken vaa dit buiteukan&je van versch Ij ! troepenaanvoer. We beleven dan 00k g< I weldige tegenworsteliug van wege de Dui ' schers op het engelsch-fransch front. Mas ; het feit, dat spijts deze tegenwerking d e ' Engelschen en Franschen nog steeds vord< a • ring maken onderschcideiijk op hun g< . , vechtsfronten, snag ons te reehte doe a : besluiten dat we 't pleit beheerschen c t • slechts de verdere ontwikkeling van d( | strijdop 't Macedonisch en 't italiaansch fron p ; afwachten om onzen slag te helpen mec r slaan in het algemeen oflensief. Tôt hieitc e ■ hebben de Italianen prachtig werk gelever i en zijn er in geslaagd de grootste moeiliji 1 heden te overwinnen om een meer doordre | gende aciie toe te laten. Ze beheerschen d j \ hoogtenaan de overzijde van de Isoiùo, W£ een prachtig straiegisch succès voor Cadorn r mag genoemd,Jvermits de Isonzo de natuu] j lijke uiterste verdedigingslijn was van de j ï vijand. Nu zijn zegekomen op den bergru 5 die de omliggende streek beheerscht. Hu doel blijft steeds hetzelfde : een afzondere l van het Oostenrijksch Triestegfbied, ws [ voor gevolg zou hebben,indien welgelukke a : hun poging bekroont, het arsenaal en d 1 : vlootbasis vau Pola onschadeiijk te maken . I Maar zoover is het nog niet gekomen te mee e omdat de Ooslenrijkers ongenadig tegenwei g ken eivvan de gewichtigheid van de natuuî ; lijke ligging van het land bewust zijn or j het zoo ineens niet te laten schieten. : Sairail van zijnen kant begint het 00k t * . meenen. Op heel het gevechtsfront woed 1 . het offensief en de Bulgaren waren reed { verplicht de laatste hulptroepen die nog i î Bulgarije zelf verblijven op 't front tebren : gen. Oijgetwijfeld mogen we dit een pogin, J van groote draagkracht noemen.En jamme I is het dat^thans op 't Oostelijk front e ï ; bijzonderlijk aan den overkant van Roeme - ! nie de Russen hun tijd te dooden zitten aa: r j alierhande spelletjes met den vijand en al ! leen ten doei schijnen te hebben door beslui I • fen en maatregelen ailerhande, hun huidig j dyersten af te danken, souder meer. 5 1 j In Rusland zelf is de toestand heel wat.. " i verergerd. Milioukoff gaf ontslag gelijk wi j het lieten voorzien en Kerensky de leider vai I : aile socialisten blijft meester van 't bewind \ Er zullen ingrijpende maatregelen van wegi l de Bondgenooten noodig aijn om Ruslanc J in de rechte baan te houden als 't nog tijd is j ! Vlaamsche Mengelmaren II Het Vlaamsch wordt niet geteld. ^ j Het Vlaamsch wordi niet geteld, zeggei j de jongens. ( { Heel anders sprakX. X. Y en Z, warei ( ' op wandel in Erigeland, Z, kende een brol 1 engelsch. X en Y koiiden yes en 110 zeggeri ' Blijft bij ons, Z, niet waar! zegden ze to hunnen makker. Ik weet niet hoe, maar z ! * ■ geraakten Z, kwijt. En ze waren ver wej gewandeld en moesten nu terug in der , avond, doch... langs waar? T' einde raac spraken zij een flinken heer aan. X haaldi 1 mm kndl n fnnnn/tK nîi LTî! — - " _ j-mr 1 irwrrrairmiBT—ra n ■ 111 ■ 1111 ■ 1 ■ «m iw «nmmiotmi»-»-»»» den vreemde en de Vlaming kent daar dik» wijls geen Vlaamsch meer. Maac de heer liojkte, spande ziju aandacht heel en gansch , in, draaide zijn hoofd rechts, dan links, maar noch rechts, noch links vatte hij ie5s van hetgeen X. \erlelde en... schuddebolde >ag medelijdend. Y echter iiet den moed niet de valien. Jongen, gè moet haar op uw tandt-n us- hebbeu, had hem rnoeder gelesrd. «We ten rnoeten naar V... Mijnheer, zei hij hoe rao&-3ns ten we er naar toe gaan. Hier maar recht Jop door».Een vonk glinsterde in den Engelsch-an. man zijn oogen: «yes, yes, right ufs,» klonk ele- het antwoord. ^ te Zeg dan nog, sprak zegevierend X, dat c^e ge met het Vlaamsch nergens door kuntl ge" (Zou het Vlaamsch soms dikwijls niet ge-nit- tell worden omdat wij het niet tellen d'>en?) iaar de j GOED HEIL ! ue" j Naar een Franschhgezind blad mededecil werd door de heeren Van Gauwe'ae^t <-n o n lîuysmans een Nationaal Vlaamsch Verbund gesticht in Holland. r'} > Wij verheugen er ons ten zeersie ' jten er gaarne bij aan en wenschen hua alltç 't ] IL a ] 5 Barbaren, , i Cl j Ai degenen die gehecht zijn aaa de dieust a der verbïnding iu oorlog en hiertoe, naar a het Morse stelsel, met puntjes en s'reepjea n hunne berichten opstellen en ontvangen, ,) , worden barbaren genoemd. 11 ; Het is door samentrekking van « barre-e | barre » dat het woord « barbaren » ont-. \ stond. r ■ Telefoonisten, telegrafisten en s'gnaieer-■- ! ders 00k omdat zij bij het bericht-geven des •- • nachts, met lampen, het Morse-stelsel ee-n bruiken worden barbaren genoemd. • Spioenen. e Om het wondere van het « points-barivs » t ! stelsel dat de signaleerders gebruikeii en s , waarvan de gewone jas niets verstaat worden 11 j signaleerders « spioenen » genaamd. - ] « Spioenen » zijn 00k soidaten zonder ? i vaar en vrees. r i Streepkesbond. 11 g Signaleerders hebben in het kaaionnft-!" î ment bijzondere oefeningen. Als de jas met -1 | pak en zak ravot, of de ganache, dag dpor - i travakt, dan houden zij zich ordedig met - berichten Ieeren geven in hun sireepkesîaal. e Zij vormen in de Cieeen groepjedat alleen gtaat. Sommigen beweren ontslagen te zijn . ; van gewone karweitjes als cantonnement j j kuischen, brood halen, eaz. De waal noemt 1 | ze misprijzend « vers luisants. » De jas . I noamt het signaleerdersgroepje « streepke^ ; | bond. » i 1 Lichtjesbond. • I Nog een groepje dat in de rangea vaa de I gewone soidaten eene bijzondere plaats iB? neemt is dat der projecteurs. In de loopgrachten hebben zij een bijzon-deren dienst te rerrichten. Bij dreigend ge» ▼aar of bij aanval belichten zij bij n»rhte het veld waar de vijand zou kunnen voor-1 uitkomen. Voorsl wanneer de mitraljeuEen bij narh-. 1 te ribketalç.ken is hua dienst gevr&afd. c Bij dsge in gewone tijden worden de , zoeklichten en de twee, drij houten bekjes t die het getuig der « projecteurs » uitmaken î in 't droog gezet. Ze slapen dau zonder \ vrees te worden .wakker geschud om « dag-i wacht te kloppen ». Om de voorrechten gc-l hecht aan het stieltje van projecteur in oor-; logstijd wordt hun groepje "lichtjesbond t. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes