De Belgische standaard

510 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 25 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/td9n29qm50/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

J&&# — H 82 lb53s 1 ■yir-rryTWîT-araiti-i"»- »' :'.■<• Woensdag 1 Mei 1918 AS0KNBMBOT5H f* —0-— Vcct.Soldfeîen 1 a:*and fr. i,s« a m**adea 3,5c 3 ujftsadeQ 3.75 —o— Ri t^gjjjatea 1H "t ]££,<■;' I tcsâisd fr. i,~ a . 3 5 3 ïnaaiid-i;/ g. 33 —0— Bnitcn 't land: I tnatad fr. 8,50 A maudca j,oc ^ • -«nsasçe» mmQmm DE BELGISCHE STANDAARD %si8l S Bihser Till* "■ " Ma Coquille" S Zeedijk D S PANNE 2 ; Kleine aankon-digingen : 0,25 î. de regel RECLAMEN volgens over-eenkomatr ^Y-a-S-fr Âà h 1 " "6 A A ft fr IV-'Jwcï»»; iËtéemrktn s 3Kg £• iteifaifïj &, Diykera, P2 iicrtragé Vwb 4«f Jcksléss» £1; ¥ss d« Pères, Or. I. 'frea ie WiMtpij, Jaef ?iilia«ri; Dr L. De Wolî, I* Silsscas. 0, Watte*, Aéf» M. Baels, Mila?ii©a IFfeara De strijd in Zuid-Vlaandern la 't Zaîdsn v«a ¥>aa»dersa ordt tijass een voor qpsea linkgrvi ngei bcsiïasenden slag geleverd. Sinds meer dan drie dagen wordt er op het front Loere ■ Clytte~ Voormestele ver-wocd gevochten. Een der blosdigste slagen van heel dcn eorlog I? daar aaa gang. Op dit front van minder dan uegen kilometer werkt de vijand met rnim 10 di vigies, 't sij ééa divisie per kilometer. Dit albsn Iaat op voldoende wijxe blijken van weik over-groet belang het behond eî het prijsgevsa deaer linie is. Na h«t veriisa van dsn Kes»° meibsrg, die ia 't Zaid-Wggtan, Ypei ®n , den omtrek der stad b^hesrscht ; werd ente linie acht^rait gebracht op het front Loere ; Cly ît®-V ©or meaeele. Loere ligt aan den voet van den Rooberg, belet das den tovgang tôt sien berg. De Roeberg ligt tasschca den Zwarteaberg en den Scherpenbsrg. Moest de vijsnd den _ Rooberg bemaehtigen dan vallen die twee vaascifs, maar dsu ook is het bezit \'an de haele henreiketen kiïiiek, Hc-i is dan ook; goed te begrijpen dat de ?ijaaâ er op ge-, ateld was Loere in te nesaen ont tegen den ; S Rooberg te knsnea drakken. 1 Drie degsn geleden ?Ui hij 't dorp mei j a aitnemend geweld asn, en verorerde het. ^ T '» Andirdstsfs i&gtn de fraiiscbs îroap^g | tea tegeneanvai en iiftrb«ï®(ten hei d-/rp, | Heders rreçst m sa dat de vijand ds ^sstor- S fisisg vsti Lucre weerom is bf-goiï"j,£a. op t 't front \aa GiyUc i« de vijasd b^trekkelijs | sut gebievea, rnear rosi Yodra%sa«efe is de '• strijd des te hcfdger gewe^&t. Het /dorp j W«rd iegenomen, do»r dr^cgelschen her-j overd, terng verloren, eLoéeiijk terog ge-| wonaen. Vtrliest saerk Voerœestelr, dau wordt onze Unie op Dickebasch tfragge-1 wof pen en dan «on de vijan«i door een ai-gemeenea aanval f asschea Giyfite en Dicke- ? j bnsch niet allcen het behoaé yan Yper heel f | wissalvaliig meken, maar ook d«n heavel- \ keten door een echtertFaamche beweging |: knnnen doea vallsn, Kst behoni van de j linie Loere-Giytte-Yormêsseie is das van het | allergrootste geraicht. Zal Yper valien ? Voor 't eogCTbiïk is dlî aiies behalve seker. Maar indien de vij*në de ematngeiing van de siad door een effea-1 | sief ten Noorden tracht te voleindigen ? Oos dankens most dit offensif gis heei natead j ingaiien worden. Het Belgfôch bericht mtïài i I een engeho )rde beseshietieg onvtr linies | I naar Boesinghe. 't la eea vinferwijimg. Het dnitsche deci bsijit steeds : de stad Poperinghe, kiaispant van «lie verkeer en | I steanpnnt vaa hecl oss ZaiiÉHjk front. Oâgetwijfeld saî het ieg»r vaa Slxtas von j Arnim de kans aog sens he^reeven tasschen 1 Merckem - Steacstraete]- Ltsgecsgtrck (dat Botsinghe dekt). Daar nebbsn de Belgen i I hem op 17 Api il een pandeering van belang I toegediend. We «ijn gr ?aa venekerd dat I f aile maatregelen geseœen ^eweest sij s, < I om dese «fge waarvan onemiig Teel «fhangtj | s epcicuw te verweaenlijks». Ludendorff roept de hnlp in van Oostenrijk irurij9 *u nprU) 10 uur. — 5l^ia â.U€i~ - r bsrichi Rtawr «dit -À'àï, hariauéotS, bij ' hoogdringenheiâ de halp via hai Oostés» 1 rîjksek Uger heefi iogeroepen osa krjj. ;i» ■ VirrlGhîiugen ia de Vlaaedera it'knuûm ' voortsetlen. Oit ware het b^sle bevrijs an da schrlk-1 kelijke verliesan âie de dnitsch^ iegers op | <c Leie ondersionden. Oorloqsellende. De veornUg«ng van den 'ijacd op Ylfiaa« s dereas grenzen deed os s opnienw getaigen ,aijn vai esa der hartroereadste tooneelen ?an isv. corlo| : Kindersn «n grijsaar^s, j mannen en vrenwsn die radeloos.den ooés • | angst in de biikkec, sich vcortslepen i langs de v?egen... naar het enbekende Na s 31/2 Jaar oorlog is die indrak ?ee! pijnlij.| ker dan in den begiase : tasscheo die arme ji t vlachtitiHngen zljn sr die reeéa twee en | driemaal ailes moesten vfrlaten, àïs m sa of | vronw of kind iaf en snaavelen aan hua sij de S Wat al traaen, *at ai elleade I Eu toch § aijn de m^sten onde? hen nog christelijk | geltten io ban sisart ; toch hoort menait : ; itan mond geen wanhoopaklac^ten. Zij ^ dragen heldhaftig hnn krais, op Christos j. voetstappen Nog enksle fiages en*èic zasaschen znllen ergens ean ofaderkomsa gsvoaden hebben ; bij familie of ia den vreemde en in s e een- ' z&amboid, ia de vergetenheid ban drosvig | b«staan, aan rlachtaliage3sle?ea slijtea. \ Esais 35I 4f> dag komea, waarnasr se seo J sask.e«a,waarop zij h«t phkje f rond zalien J wr^rviuden waar sij sens werktïn en slaaf- . ^exi, wa»r eena bua haizsken stond... Zij ' sailan neerbiikken sp esn heopke pnioen en dan ?»1 la han gessioei een gsvoelen van vsïtwijfcliûg epwdica, isachteiooe znllan sij d® srmen ialga nesrzînken .. wat gerfaan voov sa'Ss.s eeae versotsting ! Ailsfn bszhUu aij de krecht en de middeien met ' 01a weer «en raenw aestaaa ts bggianen. : j En nochtane, die mçtischen moiten cpge-boipea worden. 't Is een pliefat, een heilige | pliehl. i Bestaande inrichtisges, en bij sonder da staat moften hier helpsn. Dock dit alies | veronderstdt dat wij, — dat Be%ië — se/ta-; delooi genfeld worden. Zoo Belgie OTerge-ktea wordt g,an ziin lot, is hrt tôt sterren gedoem^, j-i Daiiscblasd moet obs hsrstellea ia on§ recSst en de geledene echaSfe vergoeden. i Maar Dnitscfeland zaî dat niet doen soo het 1 nist gedwongen wordi.DaitgcbUnd's is zegs- ■ praal warcBelgia'sdood. Eakel deïegepraaî! der verbondenea kan en sal ons de herstel- f* ling g8v@no Wij, Bslgen, hebben den plicht j daaraan ssee te werken, ons eigen recht te y wrekeu. Doen wij dat uiet, dan ware heî | vermstei zniks vaa anderen te eischen. Zijn ef siist aijnf is dan voor ons de taaet vao j desen oorlcg sa hoe zwaar ook die piicht | drakt, we moeteo volhonden ; zoo aiet, is i het al Terleren : al het vergoten bioed, |j aile deorstaade ellende vraehteloos. Aan de il jongea, klaeke krachten van eene natie is >i die aendlng opgedrages. Op c esen oogen-1 blik dat de besliassnâe slag gek^erd wordt, | moeten die ged^chten ons@ krachten, onsen | Mosà onderschargen. De Iaatste dagen be h wsaen tôt weike heldeadsdsn ean * Icin y leg^r, bezield met znlk een ideael in staat is, « In trouve vast 1 » Soldaien, van uw wiilen, van nw strijden hangt het af of het einde va& desea oarlog, ook het einde aijn zisi van de gorlogseltende. F, V.D . H. Het vredesverdrag vao Boekarest | zal herzïeo worden | Uît Zarfch aelit aen dat ssen in Dnitsch-land de heraieniog eischt vaa hst vredes?er-dna'g van Boekarest doar von KahluacB, is Dsitschlansg ceem gesloten, Maa wil aameïiji ds afsteSiing van den Koà'ng en het afiredea vaa het ministerie Marghiloman. ae^aac&^aaag»gl«»y^^yiéfaigasîgej^uiiWi>BTaa^gwBag>eaPMagti|i IIMNI1" ■'dwn Oui* | BELGISCH FRONT Het geveoht om Yper De Belgeo slaan duitsche aaaval-\m af in de streek vais Langemarck 2g April, ao uur, — Handslagen nitge- j voerd 0. Niîupoort en naar Kinpe brechten i ons ferijgîgeïSiEgercn op. Na een hevîge beschietisghebbsn deDnitscaers on*e voor- j posten in de streek van L«B$etnarck sange-vallen. Wij werdea verplicht op een heel klsine froBtbreedte 200 ee jter acaterait te wijken. In den namiddag werd de (oestand ten gerolge vsn tegSQaanvallen bijea heele-maal hersîeld. Geea wijiiging ioor Mais Parijs 2g April, 20 uur. — Yerachillende , dnitsche aanvallen tagsa het besch vas ') Hacgard hadden geen gsrolg. la de stresk van Yillers Brttocnsox en tass*hen Lasslg- j aj en Noyon was de artillerie-bedrijvigheid !« heel groot. Otiae detacheminten drongen de j dnitsche linies in aa-r Goîhsny.op den recb • ;i ter Maasoe*er sn ia Oppsr-Eiïas.Webrsch-[] ten krijgsgevangenen! op. Parijs 3o Aoril 7 uur. Wedeïijdscha | artillerie-strijd N.-Z. de Avre Een daitssb ;j detachement dat paogde de Oise «ver te j gteken 0- Varesnes werd niteengeschoten. j Een algemeeiK stormloop tegen Yper afgeslagen ; Het gevecht aan gaag op de linie : ï Voormezeele-iHeteren Londen, 2g April, 20 uur. — De vijaa- g delijke aanval welke gisteren namiddag | ia voile ontwikkeiiag rond Loere sianges'ipt | werë, is hedemaal afgeslagen geweest deor \î ons vncr. Dczen morgea heeft de vijaad op schrik* 1 kelijke wijïî ons fro„t vaa Voormeieele ] tel Meteren met gasbommen en obassea ] bascheten De vijandeiijke aaavailen aijn begoaneû, Taaschen de Scarpe, Lens, Givenchy en het bosen van Niepkerke was de vijand best beirijvig. Gsdttrends den nacht hebben we den verloren pesi nabij Feslubert terng ver-1 overd. Yijftig krijgsgerangenen viclen in onae hanéen. De Belfen doorrstaan zegevierend den aanval. Londen 3o April 7 uw. — Na een hevige beschietisg vial de vijand mat groote troe- ; penmachten gister margen het e;sgelsch-1 fransch front aan van Meteren tôt Zillebtks. 1 Tegelijkertijd viel de vijand ook de bel-1 |iscbe stellingen N Yper aan. Een gevecht van ongemeene hevigheid | woedde weidra ove? de gebeele nitgestrekt-heid van 't frent. De 25e, 29e en 21e Britsohe divisies hebben aile vijandelijke aanva'len afgeslagen en spijts een ongehoerd benken, oagerept I baane inie behoaden^ De Fraasche stellingen op de heurelen | rond den Scherptnberg ea den Rooberg werdea saet greot gswcld sangevalien. De 1 aigtûiSêtie aanvai miaSakte volkomen onder ^ oss >uar. Daar waar de vijand yen oogen- j blik op enkds piaatsen ken vooraitkcmea, werd hij onmid ■'eliHjk achtsraitgeworpaB. ; "Op het Bslgisch frent worden a!Ie aan- : ?allen met groote verlieaen voor den vijand, | door onze treepen afgeslagen. Het gevecht vi>l tegen dea avond stil. Siechts hier en daar blaef men doerstrijdeo. 1 mmiMr.vursev} - Wat zal Hollasd doen ? Er •s'orlt nogeess l.ctl yee? o^er Koii'î.'• gebazsld. Zsl Hcliand ingrijpcn of niet ? Sisds drie jaer segt nsen ja aîtljd i's 't Deen jfewsest. H09 zsl 't eu itljopea. Mtar serst hoe sit de z*&k ineen. Dsod-eenvondig. Men weet dat Daitsckland maan-den lang van de hollandsohs watsrloopen en vaarten gebraikt maakte om laags daar, aand, grint, ciment, er.a. Balgië biaso^s ts voeren. Die grendstoffm warde* varvolgsns ! in België ?erwerkl tôt gewapend béton dat i moëât dienea om de daitscha stellingen op ; het wasîelljk frent steeds me«r stevigheid | bijts ssttea. Op aen einde, dat begon de bondgsnooteM ' ts vsrvelen on Engsland liet wetea dat hst d-se goedzakkige medewerèing met dsn ?ijuad ni«t langer kon dnlden. Esgeland drei^de aile scheepvaart stsp ts aetten, het invoerea vaa Solea, e^a. te verbieden en saeed âe telegrsfischs gemsensehap mst de bai^eawsrdd af Die niet hoorea wil moet vasîsa. Eck'.sr ua talen ea wedsrtalen word er toch eas akke^rd geiraffoa. Mia komt altijd te aKkoard mst Holiaad. Holiand z@a vosrts kolea sa di?s m»er krijga^, maar v»rb#o«5, ia railing, Daitschîand nog langer grint, zaad, enz. longs Helland ia Balgië binïsen te vderen ' Daitschland blssf koss tôt op faat «•ogaa- 1 blik dat het offansiaf ia 'î Wssîsis belansr-, rijke veordeeien oplevsrîis Toen toonds Dafischland de tandea en oisflht thaas vaa ; HoiIai>d : 1) Da toelsting vaa het veryosr vaa grint, sasd, eas. kngs Holland ia Balgië. 2) Het afschaff#n de r 5&aat?egelea gsaomse ; cm den saaskkeitoaad-sl op ds daitsch-heL | lanésche grens te beletten. 3) Yoordeelen op handelsgebied. A) Het slniten van eea verdrag waarbij ; Helland eea gedeelte van aijn scheepsraim- I t@ tsr beschikkîng atelt vaa Daitschlaad, | OB^i?d«lUjk na den oorlog. Hoiiend kan in deas sischeu niet tegstsan zonder ^eordbrsnk te plsgea tegenofer | Eagdaad. Di toâstand is h3al grD>3tig,sei de holland | sch minls^er voor 't bnitenland, drie dagan § geleden. tj Ernstig iadsrdsad. "Want indien tîaitsch-1 land na esns eenige schopea geiaden met | grint langs Hoilsnd wil doorzenden ? Hoî-1 «and zon atandpnnt hoeven te kiezen veer ï eea voitrokken feit. Kg DnitcchlaQd soskt Hsilasd voor «en | volîrokken fait ts sUllea. Immars heî heaft 1 er aile vesrdeei bi| ta wetaa indien Holland 1 zich verdedigen aoa «a vaa d«se vordedi-1 giag haugt het béait vaa de Scheldemosd-1 ding af : e pistooi gericht op de borst )van | Eogeiand s. Ea in dszs oogenblikken zon die pteteol 1 een ongemsen groote draagkracht hsbben. | Wat sal Hellfind doen ? Qeheime zittiog der Kamers Den Haag 27 April. Nk een verklarisg I van den eersten miaister die «r ep drakte | dat de @nd^rkandslir>gen een niet nadeelig j vsrlaep hadden, is dis twesde kaiser ia ge-heime aittïng bijeengekomen om dsatofcsta-^d te bespreken, Holland aoa tegen aile gebenrlijkhedsn vooraien aijn. îit>i.iJ-MtENPEN Een bezoek aan Yper ia April 1918 Op het ontrervachts h*d ik orders gekre-gen van mija overstsn, om mij naar een post te batgevsn, san half nm van Ypar. Bij taij&e asokoiast aldaar, was mija eerste : T&zïk. s eu® hosgte te zeefeen om te trachtea | ds stasî v?«a ver .0 gien ; 't is van op de paiaen j vaa bel kaste«l van het vraegere zoo lieve [ B»idzû, dat ik ee/st Ypsr gag, ten mioste i de plasis ds stad gcStaan had : twee j sinkkea tore us en was ©ferolijfgels van igevela ea 't is ailes.... Yper bestaat niet ■ meer. \ Kost wet kest wilde ik de stad van bij s en, en twee dagen la' er. eu vooraien van de noodige papieren, xette ik mij op weg. 1k kwarn voorbij de 07erblijfsels van Eiverdinghe, overaag bet gansch vernielde Briaîs», het kasteel der drij tore>>s staat reekt en aahijut goei bewaart dasrac itàr de twîe hoege torens vaa het àsete»! vaa Vla-m#rîir ghe, met erlangs de ingestort^ teren der kark ; verdsr aag ik het assise! van M. Ysnds Bsrgbe geed bewaard ea 20e kwam ik aan bat welbekend maa* gsoeckverdwe-nen « Het Heekje » ; de gaaipers is nesr-fehaaid ea echijct te wac tea naaar de vogels en de sefeatters. Ik stond wddra op ds Stsaaenbrag. Mes moet soldaat zijn, men toeej saasrmaica d^do d nabij gawsest zijn osa le kuanm de tranen we^rhonéen. Wij gagn Saafis ds vaarj rschts en komen op beî Minns pl j;o ; honder^çn dooden lig-Kan hier op een aitgastrakt 'kzvkhtî ; (groe-ten wij 1q het voorbijgsan die h«l<iea, die bna bleeâ aaa dien heiiigen grond te diin-ken gtv^o ;) en isags de painen van het g«-vang, komsn wij op den hoek der Eirerdia-ghesîraat âie gehsel verdwenen is Wij gaan lasgs ëa Lnikstraat ; hier staat ééa hai« »eg recht mesr sender dak, en wij vailea op de «verblijfszls van het klooster der Arme Klarea, eea m.nm der kapel en een siak der bhinenkoer en 't is al. ,$iatie-waarts aiet m»n de everblijfeals der hooge Fvnrca van 4s Rsnshrag-ge-damenkost-scbool, hst gesticht weleer soo groot, zoo schooîs dsr H. Famille, — jiaiee* — ; alleen d« k«jrk en het aaagebeawd s ak staan sonder venster of dak. Liaks gaat men voorbij hst hais lagloo sonder dak of vaargevel «n ws staan voor Si-Niklaaskerk. Gsasch is il\ v«rweest, de paaten van de hoofe gevels lioka siaan "cg recht en b«sie*5 vaa ait hn* hoogte dsa steenhoop, wsar vroegsr de t^r»-a stond, gaan wij voort ea wij zien het heis der kinderea Bres die nog tamelijk bewaard is ; tôt aan de Merkt niets jsaesr, gcea eakol bais. De Twnpalstraat Is vsrdwenen. (Kier mest ik a zeggsn dat al de stratea der stad aooals vroigsp, met esa aandaidigings pîsat aaage-wizsn zijn, aeders ware hst onmogelijk het begia ef het einde te vinden). Vaa het hais Fraey-, staan aog vier pijiers vas de veran-dah,waar gsbrokea versierse'g saahangen. Laage Meersch vard^enen en-es a e vMte gaande tôt het Minae-pleia ; de Mond- of Paterstr&at, Kchts, plat tôt aaa de kazernes, links sen gfafe van de bnitenmnar van 't klooster waar het ijzsr der schoone geschil-derdiî vsnsters, los en verroest, bniten Itangt. Verier, het hooga vierkant sonder dak van het stadskoliegie ; de obàsgaten in die ov&rbiijvead® gevsîâ ija lûet U tellen. D-5 Hallsstraat is ess steenhoop, van daar siet men d@ afgêschetsa bsemen van de Kaaia en Kaifvaart, en het verwilderd groen der brsskliggeade veîdea. Paraassns en Th«atsr vsrdweaea ; alleen de Klooster-poort staat daar in gassch haar hoogte r;cht al« eene reasin te midden van al het ysr&ietigde. Dakeaij, Tribaaaal vsrdwsnen; Koeimarkt, BgQStenmarkt, Ljxmadestraat, eeaige sinkkea govels* 't Is al. ('< Vervlgt),

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes