De Belgische standaard

337 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 24 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 25 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/rb6vx07591/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donderdag 25 PJIaart 1915- De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « OE BÊLQîSCHE STANDAABD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : vosr de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.7s fr. : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. ASTE OFSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. , Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Wij vergeten u niet î Uit Harderwijk aan de Zuiderzee. Neen, wij vergeten u niet! noch u, dierbare landgenooten in 't geteisterd Vaderland, noch u, dappere strijders in 't gelid tegen de Duitsche beulen. Wij zijn hier in't interneeringskamp van Harderwijk ongeveer 1200 Belgen.Zoovelen ! Al te veel sterke armen die nog 'nen forschen slag voor het overrompeld Vaderland hadden kunnen slaan ! Maar 't is nu zoo. Menigeen onder hen betreurt het in stilte, want hij denkt op het verwijt dat wellicht hem zal worden gedaan... en dat verwijt ware negen-op tienmaal onverdiend. De meerderheid onzer mannen zijn « chri-stene » soldaten, en christene soldaten, al moesten zij geweer of degen afleggen, kunnen nog het wapen des gebeds hanteeren. Dat wapen gebruiken wij, en geen menschelijk opzicht doet dit hier uit de handen vallen. Wij beschikken 's Zondags over eene loods of barak om de H. Mis bij te wonen. Drij missen hebben er in ons Kamp plaats : de eerste, orn 7 1/2 u., waaronder de H. Communie wordt uitgereikt, de tweede om 9 u., en de laatste om 10 1/2 u. Na elk dier missen wordt door aalmoezeniers en soldaten luid-op gebeden voor de gesneuvelde makkers en slachtoffers uit het Vaderland, voor de over-blijvende familieleden en 00k voor de kame-raden die nog, met het wapen in de hand, ter verdediging van ons België standhouden. Die gebeden worden in de twee landstalen opge-zegd ; elkeen bidt mêe. Ook de predicatie ge-schiedt in 't Fransch en 't Vlaamsch, en de hierinnering aan't strijdend leger, aan't arme kaal gevaagd Vaderland, wordt er nimmer in vergeten. Dezen Zondag wordt de lo 1/2 u. mis gezongen, tôt lafenis der afgestorven makkers ; den anderen Zondag voor de nog strijdende en voor het heil des lands... Ja, en die missen worden druk bijgewoond : duizen-den soldaten zijn telkens aanwezig uit christene overtuiging en met christen ingetogen-heid. Och, in die lange, kruipende dagen, gevoelt de rnensch zoo vaak behoefte naar verkwikking en troost. En waar die beter gezocht dan aan den voet van het Kruis ? Is 't niet het teeken der Verlossing ? Geeft het niet 'nopbeurende en versterkende betee-kenis aan druk en beproeving ? Met dien inzichte en naar Vaderlandsche voorbeeld, ieverden dan eenige wakkere mannen om den " Bond van Y H. Hart " in ons Kamp in te richten. Meer dan looo soldaten gaven, van de eerste week af, hun naam op; ongeveer 6oonaderden op den eersten Maartzondag tôt de H. ïafel. Zôô herinneren wij hier de wapenmalckers van het " front Alleen bij het altaar ? Och neen ; onder toezicht van zeker " Comité ter ontspanning 'n Hollandsche inrichting, werd onlangs door de Vlamingen van 't Kamp een " Feestavond " ingericht... ten voordeele van de Belgische jongens aan het " front ". Het vvas een welgeslaagd feest, waarop veel Tolk aanwezigwas. W at van de opbrengst tôt op het front geraakt is, zal men daar best weten. Doch het mag en moet buiten Holland bekend, dat wij ons ten zeerste en verontwaardigd, verzetten tegen die vreemde zangeressen en danseressen uit Amsterdam en elders, die men in ons Kamp ten tooneele brengt " om uitspanning aan de internés te verschaffen "... Zulk volk moet hier niet zijn om ons leed van'tballingschap te verzachten. Eerlijker is het onze zielewon.len open te laten, dan bij dat volk te vergeten, dat gij, wapenbroeaers, lijdt en pijnt in de loopgrach-ten, en dat onze landgenooten zuchten onder Duitschen dwang' en moedwil. Om deftig een avond door te brengen, hebben wij geen vreemd goedje van noode. Dr J. M. Inantwoordophetartikel FIER-HEiD, heeft Juf. Belpaire volgenden brief ontvangen van Mr Frans Wittemans. Amsterdam, 14 Maart 1915. Zecr geaehte Mejuffrouw Belpaire, Bravo voor uw artikel Fierheid geschrcven in de Belgische Standaard in antwoord op de gedachten die ik in De Vlaamsche Stem heb geuit naar aanleiding van het manifest van den Anti-Oorlog. U hebt echter met goed mijne bedoeling begrepen, en nu wij, Belgen, voor eerste plicht hebben karakter, wilskracht, iier-hcid, zooals u schrijft, te toonen, blijfikniet gaarne in net valsche daglicht waarin u mij door uw artikel gc-plaatst hebt. Volkomen ben ik met u eens dat wij iedereen die door zijn jaren en zijne persoonlijke om-Standigheden in staat is het wapen te dragen, moeten 0 __ aansporen tôt het uiterste den strijd door te zetten, trots de ontberingen, trots de wonden, trots den dood. Daarover heb ik het niet jjchad 1 alleen lieb ik nnj af-gevraagd hoe wij Belgen staan tegenover het verzoek van den Anti-Oorlog raad ; en indien u nu het artikel in de Vlaamsche Stem wil overlezen, zal u zien dat volgens mijne opvatting dit verzoek, hoe gegrond ook in theorie, feitelijk voor ons eene onmogelijkheid zal blijven zoo ïang de hand van de Rechtvaardigheid niet onze snoode vijandenzal gestraft hebben. Verder, mo-gen wij niet hopen dat onze vredelievende', rustige stemming die ons in België zooveel edels en schoons deed achtervolgen, weer gelcidelijk, nadat het Godde-lijk Gerecht zich uitgesprokcn zal hebben, over onze ! verwoeste provintiën terugkomen ? Zalig zijn de vredelievenden hebt gij geschrcven in uw heerlijk Christen ideaal.... Mag ik u vriendelijk verzoeken dcze regels in uw blad over te nemen ? Nogmaals mijne instemming betuigend over uwe flinke arnwakkering tôt strijd — leven is strijd — maar het verder overlatend aan de lessen der historié, zoo-als gij ook schrceft, want het kwaad dient ook tôt het goed, zend iku mijne beste gedachten. F. WITTEMANS. De Zwaven. Te Nieuwpoort over d'haven duik-duik in 't duinenzand, daar liggen dappre Zwaven alhier, aldaar gekant. Wijd gebroekt, kort gevest, scherp gebajonnet. Te Nieuwpoort over d'haven daar kijken uit het zand de snelgeoogde Zwaven het viergeweer in d'hand. 't Oog op zoek in 't gewest Duitsch, ge moet in 't net ! Te Nieuwpoort over d'haven daar springen uit het zand, de rapgebeende Zwaven zoo vlug elk al nen kant. z'Hebben roek van uw nest. Duitschen opgelet ! Te Nieuwpoort over d'haven daar tuimlen in het zand, vereermerkt door de Zwaven, de duitschen t' allen kant. Mannen kloek deedt uw best g'hebt den duitsch gezet ! Te Nieuwpoort over d'haven daar klinkt nu op het strand : Iiot zee ! de dappre Zwaven ; de duitschen bijten 't zand. 't Wees geboekt eeuwig vest: g'hebt het land gered. H. Norda. Een teeken des Tijds. Hoeveel Vlamingen waren achterdochtig toen de oorlog losbrak ! Hoevelen vroegen zich af wat er ging geworden van de Vlaamsche bewe-ging; of eene dolle Fransche furie zich niet ging meester maken van aile geesten; of de Duitsche vijandschap niet ging overslaan tôt afkeer en haat van al wat dietsch was en bij gevolg van onzen strijd voor de rechtmatige heropbeuring van ons volk. Koitzichtigen en kleinmoedigen weeral ! die niet wisten te vertrouwen op de alwijze leiding der Voorzienigheid. Want ziet, na zeven maanden hardnekkigen oorlog,samen dragen der hardste ontberingen en beproe-vingen, is het hveengroeien van de twee Waalsche en Vlaamsche bestanddeelen van ons land geworden tôt iets dat, in bloed gemetseld, onafscheurbaar is en tôt weligen oogst zal gedijen. En wel verre dat iets zou te loor ge-gaan zijn der Vlaamsche fierheid en zelfstandig-heid, wordt deze erkend en gehuldigd door de gansche wereld, tôt zoo verre dat, denzelfden dag, — Woensdag 17 Maart — twee Fransche bladen van tegenovergestelde richting : " L'Echo de Paris " en " Le Matin ", aile twee ons Vlaamsch-zijn erkennen : L'Echo de Paris met onzen "Belgischen Standaard" te citeeren, Le Matin met het volgend artikel : Men moet Vlaamsch leeren. « Een onzer Belgische vrienden heeft me zoo even gezegd : — De Franschen, dunkt mij, geven zich geene juiste rekenschap van de veranderingen die de economische toestand van België zal ondergaan na den oorlog. De strijd tegen de Duitsche pro-ducten, dien de Belgische bladen begonnen met Ie" Augustus 1914, zal nog geweldiger worden na den vrede. Wat wij gewoon waren in Duitschland te bestellen, zullen wij grooten- deels in Engeland en Frankrijk bestellen, voor-al de eerste jaren, daar de Belgische nijverheid bijnatotaal door den vijând vernield werd. « De Engelsche handelaars en nijveraars, hebben zich vereenigd om te onderzoeken welke producten zij in de plaats konden stellen der Duitsche artikelen; daarnevens echter leg-gen zij zich neerstig toe op de studie van het Vlaamsch. «Degene die zijn nieuwe Vlaamsche cliënten in de moedertaal zal kunnen aanspreken, zal daarin een groot voordeel vinden. België is, wel is waar, een tweetalig land en veel Vlaamsche kooplieden spreken Fransch; maar de Duitschers wisten heel wel hoe de markt bij voorkeur open stond voor wie goed zijn woord kon doen, zelfs in gewestspraak. «Waarom zouden de Fransche nijveraars, handelaars en reizigers zich niet toeleggen op de studie van het Vlaamsch, nu vooral dat zooveel bevoegde Belgische vluchtelingen niet beter vragen dan hun de taal aan te leeren. «Zoosprak onze vriend, die niet een flamin-gant is, maar een Waal. En wij geven hem gelijk.» In de Dardanellen. TWEE ENGELSCHE SCHEPEN EN EEN FRANSCH SCHIP GEZONKEN. Al de oorlogsfeiten op 't land zijn deze dagen in de schaduw gesteld door wat gebeurd is aan deDardanellen. Na eenige dagen stilstand, is de beschie-ting van de zeeéngte op 18 dezer hernomen geweest. Tôt nu toe was ailes betrekkelijk gemakkelijk van stapel geloopen en hadden de verbondene vloten luttele schade geleden, alhoewel ze de forten aan den ingang in stuk geschoten hadden en reeds eenige kilometers in de zeeëngte zelf, gedrongen waren. Op 18 dezer begonnen ze de beschieting van de eigenlijke geul, die op dit punt zeer nauw is en groot gevaar opleverde. Dat deze operatie met verliezen voor ons zou gepaard gaan, leed geen twijfel, maar toch hebben we niet kunnen vermoeden dat de te betalen toi zoo erg zou zijn geweest. Het vuur werd geopend om 10.15 uur door de engelsche slagschepen "Queen Elisabeth" "Inflexible" "Agamemnon" en "Lord-Nel-roV en door het fransche eskader, samenge-steld uit de schepen "Suffren" "Gaulois" "Charlemagne'" en "Bouvet". De twee engelsche schepen "Triumph" en "Prince-George'1 namen insgelijks op eenigen afstand, aan den slag deel. Men beoogde het forceeren van degeul van Tjanak. De forten antwoordden geweldig en, bij uitzondering deze maal, scheen hun ge-schut, wel te zijn geregeld. Een hagel van obussen kwam op de schepen terecht die niet ten achteren bleven, en om 1 uur 25 de forten tôt zwijgen brachten. Dit ziende, werd besloten de geul in te va-ren. Het fransch eskader vaarde voorop, als plotseling de "Bouvet" otj eene onderzeesche mijn kwam te botsen en in twee minuten tijds ten gronde zonk. Enkele manschappen wer-den door engelsche booten gered. Om 2 uur 36 begonnen de forten opnieuw te vuren. De "Irrésistible" moest de slaglyn verlaten en zonk langzamerhand. Waar-schijnlijk had het schip ook eene mijn ge-raakt.Om6 uur 5,onderging de."Ocean" hetzelf-de lot en zonk in diep vaarwater. De bijna geheele bemanning dezer twee schepen werd gered. Intusschen werd de "Gaulois" door de turksche batterijen erg beschadigd en ging stranden aan den ingang der Dardanellen. De schade aan de forten teweeggebracht, kan nog niet juist geschat worden, maar moet overgroot zijn. Zal die eerste tsgenslag de actie tegenhou-den? In geenen deele! Voorzien was het, dat de Verbondene vloten er niet heel gaafs zouden van afkomen en daarom werd onm>d-delijk order gegeven, om de "Bouvet" door de "Henry IV" te vervangen. Twee engelsche schepen zijn ook reeds naar de Dardanellen gezonden om de plaats van de vergane slagschepen in te nemen. De operaties zullen voortgezet worden zon-der oponthoud, daar de bondgenooten over voldoende macht beschikken, ter plaatse, om 't begonnen werk te voltrekken. Op datum van 16 Maart is de vice-admi-raal Carden, voor gezondheidsreden, vervangen geworden door admiraal John Mi-chaël de Robek, die nu 't opperbevel voert over de verbondene vloten. Laatste Berichten. In België. — De Duitsche artillerie heeft geen groote werkdadigheid aan den dag gelegd. Nieuwpoort alleen werd weerom beschoten met obussen van groot kaliber. In Frankrijk.— Bombardement der kathedraal van Soissons. In Champagne hebben we een weinig vooruitgang gemaakt ten Noorden van. Mesnil. In Argonne : Geweldig geweervuur dat niet is gepaard gegaan met een aan val. Te Eparges hebben we onzen vooruitgang gehandhaafd niettegenstaande twee aanvallen, die afgeslagen werden. In de Vogeezen, na de kleine en groote Reichackerkopf verloren te hebben, zijn wij erin gelukt de kleine weerom in ons bezit te krijgen. Het gevecht duurt voort om de groote te heroveren. ©osteîîjk Front. — Op den linkeroever van de Niemen hebben we Vessee bezet. De Duitschers trekken achteruit op Seyni. In de Karpathen heeft de vijand onze stellingen van Cenjnovitz, Gorlitz, Rpitzarouskaia en Marmkatch aangevallen, maar werd met bloedige verliezen teruggeslagen. Op het front van Ossovietz gaat ons tegen-offensief met goed gevolg voort. Dardanellen : De Russische vloot der zwarte zee is gisteren den Bos-phorus genaderd. De Engelsche en Fransche Admiraals hebben oorlogsraad gehouden aan boord van den « Suffren ». — Eene belangrijke actie is nabij. « FABRICATORES ERRORUM » - Leugensfabrikanten - Hoe een tekst van Isaïas nog te pas komt ! 't Is aardig en niet aardig,dat ik bij 't lezen dier woorden — zie ad Eaud. fer. VI — aan de krioelende overrijnsche fabrieken dacht, die als gezaaid liggen, in aile hoeken en langs aile straten van het Duitsche Rijk. Iedereen bewonderde die zoo menigyuldige groote nijvergeidsgebouwen, iedereen kende hun voortbrengsels in winkel en in huis. En toch wist niemand, dat de Duitschers, zoo hoog-moedig op al wat uit hun hand en uit hun brein kwam, nog het jeuksel en de keteling gingen onderstaan, binst den oorlog — een tijd van bloed on tranen, van steenen- en hartenpuinen — nog andere fabrieken op te richten van eene nieuwe soort en een ander slag : ik noem de Wolff-agentie, het Duitsch Hoofdkwartier, den Ministerraad, en heel de keizerlijke kliek. Leugensfabrikanten van leugensfabrikaat in leugensfabrieken ! 't Maakt een mooi effckt nevens die vele vervaardigers van potten en pannen, seizens en rakels, messen en vorken, schoenknopjes en nagels.... Leugensfabrikaat ! veel goedkooper waar nog, dan al die vele voorwerpen die Duitschland, tegen den nauwsten en genngsten prijs, en tegen aile concurrentie in, over de heele wereldmarkt gooide. Aile leugens immers van aile merk en firma, krijgen aile wereld-lingen gratis voor niets, plus eenige gond- j stukken op den hoop toe, als ge dorstig en j hongerig genoeg zijt om hun leugens in te , zwelgen. 't Bewijs daarvan : De dagbladen die j de leugenaars wilden ten dienste staan. Denkt ,00k nog op de agentie-inlichtingen : j Luik was gevallen den 7e" Oogst, de Bel- • gische « civilisten hatten geschossen » ; Frankrijk beging de laffe daad Belgift's neu- | tralen bodem te schenden... en zoo voorts... zonder einde... in œtèrnum... E11 de dutsen van Duitsche soldaten, geloofden goedzakkig, omdat hunne offi-cieren het zeiden : dat Parijs en ook Kales ingenomen waren.., en och aime ! de onnoo-zele bedrogenen,die niets van aardrijkskunde afwisten, waren nog maar ter spoorhalle van Oostende... en ze kregen ter Marne zoo'n geweldige davering, dat ze plots, verbijsterd ; en bibberende uit al hun ledematen, 60 kilo- 1 meters, in hun tocht naar Parijs, achteruit en j rechtsomkeer vooruit snelden. Seinde de Keizer — der fabrieken hoofd-direkteur — ook al niet naar Wilson dat de Belgische priesters op zijn slaven hadden gevuurd ? ! Onnoodig de leugensuitstalling der offl- > cieele-hoofdkwartier-berichten ten toon te spreiden. Zijn ze niet ziende blind, hoorende doof, en sprekende... dom ? : De Ministerraad mocht natuurlijk niet on-derdoen. En zoo hoorden wij onlangs een minister cijniek-weg verklaren, dat Duitschland kolossaal rijk is en Frankrijk arm lijk de straat.DesZimme Bethmann-Hollweg moest er nog bijvoegen dat ten Oosten en ten Westen, het Duitsche leger een ijzeren muur | is. Moet de Reichstag goed ingelicht zijn om 1 niet te zien dat de verklaringszang eenige toonen lager gezakt is, dan die waanzinnige triumfzang van overtijd ? Vroeger, was 't al vooruitgang, zegepraal en overrompelend offensiet, dat 't Osrlogskariljon over de slag-velden klangelde. Thans, draait het laatste koepleetje uit als op het gezang van een slee-pend straatliedje : Reichstagmakkers schept maar moed.. Ziet wat paardenwerk de muur van de ijzeren defensieve doet... Wat zijn we ver van die hoovaardige Weltpolitiek ! Fabricatores errorum!... De leugens fabri-kanten, zullen 't land der schande intreden, en ons duurbaar Belgie, thans beproefd lijk Israël 't eens was, zal met 's Heeren hulp, weer oprijzen in een dag van reinen glorie-glans Théo Loo. ^ ^—r-rïrinmn- Op het Yzerfront. Na de schitterende engelsche zegepraal te Neuve-Chapelle, is er een nieuwe groote slag begonnen tusschen de Verbondene en de Duitschers, aan den Yzer. De aanval van St-Elooi,heeft geheel de Duitsche macht uitgeput. De oorlogschepen op de Belgische kust nemen er ook deel aan, en het gerucht dezer marine kanons kon men zelfs tôt in Sluis en Oostburg hooren. Gezien ons gedurig kanon-geschut, is de Duitsche ligging rond Westende onuithoudelijk geworden. De Belgische soldaten zijn erin gelukt, de plaatsen, over eenige dagen ingenomen, nog te verbeteren en te versterken. Onder andere hebben zij veld gewonnen in de omstreken van Nieuwpoort en Dixmuide, maar bijzon-derlijk rond Tervaete, waar zij 2 Duitsche loopgrachten ingenomen hebben. De Belgen zijn ook vooruitgegaan op den weg van Oost-kerke naar Dixmuide. De Duitschers hebben eene batterij geplaatst op den weg van Schoore naar Caeskerke. yvtartiOTsi.a-np. rrn - 11 ■mu «m—miiinm—« 2 Zeppelins boven Parijs. 2 Zeppelins zijn uit Noorderlijke richting boven de hoofstad gevlogen. Het was omirent 2.30 uur toen de zoeklichten er in ge-lukten één dezer te ontdekken, die na brandstichtende bommen geworpen te hebben, trachtte te ontvluchten. Een geweldig kanongeschut brak onmidde-lijk los en men kon bestatigen dat verschei-dene batterijen het luchtvaartuig beschoten. Volgens het schijnt, zou tezelvertijd nog eene bom uit een tweede Zeppelin geworpen geweest zijn op de koopwarenstatie van Vau-girard, alsook een op de Chaveaustraat te Neuilly. De nachtuilen zijn in de duisternis kunnen ontkomen. Presmyl gevallen. We vernemen zooeven dat de Oosten-rijksche vesting Presmyl, sinds maanden door de Russen belegerd en wier val we in een onzer laatste nummers voorzagen, op 22" dezer door de Russen is ingenomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes