De Belgische standaard

175 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 25 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/hh6c24rh4j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaar. — N° 26 Vijf centiemen het nummer Woensdag 17 en Donderdag 18 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land mcmsiMmmmsÊaamxmammmtttasxmsoÊiKKr. sssnjB&xeum •?. tSKUKmaamsassnHRfmflHmaaMnauiKMMKBMHHM^ « GE BEL8ISCHE STAHDAARD » varsohijnt 3 maal ta week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Belgis : ! ve®r de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-s®ldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BL-PAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAWIBEREN. Bertrand VAN OER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de reg< Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Sociale Puinen Wat een ineenstuiken van sociale toe-komstplannen heeft de verschrikkelijke oorlog,dien wij doormaken, veroorzaakt. Hoevelen onder ons herinneren zich nog met onzeggelijke vreugde — en thans met weemoed — onze onvergete-lijke syndikale feesten van 12 Juli 1914 ! Herinnert gij u nog, sociale werkers en Belgische werkbroeders,die overheer-lijke betooging ter eere van Pater Rutten te Gent?.., Dat ongekende machtsbe-toon ? Gent, dat vol liep van werklieden die kvvamen betoonen de macht van hun-ne vereeniging, van hun samendenken, samen handelen, samen willen ? 15000 mannen, vrouwen, jongelingen die met wapparende vaandels de oude Artevelde-stad doortrokken ! Ha ! Tien jaren was er gewrocht en gepij iig'd in België voor ons werkende vol ! Eu daar kwam de gloriedag, de ze/.• ia?... Aide werkers voelden zich o o zoo gelukkig, en al de moeite was ver-geten't Was zoo overweldigend schoon !.. 's Anderdaags — 13 Juli — had te Gent in den « Oudburg », het 3e christen Syii Jicaal Congres plaats. Daags te voor ha en de afgevaardigden gesproken van Frankrijk... Holland... Nu was het de beurt aan den afgeveer-di< 2 van Duitschland... En hij sprak, de uitsche voorzitter der « Christliche y. ■ rkschaften Deutschlands ».. hij de Reichstag-afgevaardigde... en hij bïaont hulde aan de moedige Belgische wci ende klasse... aan zijne leiders.... er -sij vvist er bij te voegen, hoe Duitschland in bewondering stond voor ons heedijk Belgisch sociaal leven, en hoe Oi./ v. Duitsche « broeders » (?!) met bewondering opzagen naar het krachtig optreden der Belgen waar het gold het recht, de naastenliefde en de rechivaar-digheid;t Was schoon gezegd... 't was een wederuitbetalen vanwege de Duitschers wier sociale werking wij, Belgen, in sorns zeer lastige en min kritieke oogen-blik en krachtdadig verdedigdhadden.. Er schuilde in de Duitsche sociale actie een 1> racht, die — wij nxoeten het wel om le waarheidswille bekennen, — de bewondering wekte van aile volkeren.... 00k van ons maar...erwas 00k in dat Duitsche volk een door ons niet, of veel te einig gekende macht verscholen d" ualmet een.-.,en slagg'elings tôt uiting is gekomen; die daar nu belichaamd stâàt voor ons in al zijn naaktheid en vieze leelijkheid : de macht van het ailes doo'i■dringende,ailes opslorpendeDuitsche militarisme Dat militarisme heeft jaren lang ge-knaagd aan het sociaal leven van het Duitsche volk en heeft nu dat sociaal leve i doen ineenstuiken met een donde-rerd geweld, maar het heeft oolc op schandelijke wijze de sociale woningen van de naastwonende volkeren — na een laffe en donkere ondermijning — mede-gesleept in die eenbaarlijke ramp !... Deoorlogis gekomen.... omdat Duitschland hem gewild heeft. Duitschland dwong het kleine België. Geheel het gebouw van een heerlijk sociaal leven,hebben de boosdoeners, scha-terlachende neergehaald...en daarliggen nu de sociale puinhoopen. Terwijl de ellendigen bezig waren met puinen op puinen' te stapeien, terwijl hun gegrinmk schaterlachte over België en e weeklachten van ons arm volk weer-klonken over geheel de wereld, hebben wi het oor te luisteren gelegd naar de stem van hen die ons op 13 juli te Gent zivosren datze ons liefhadden... Van h en toch verwachtten wij een woord van protestatie... zouden dan hunne harten niet opspringen vanverontwaardiging bij het zien van het onschuldig bloed van zoovelen hunner werkbroeders met wien ze in de groote christene internationale vereenigd waren ? Was het hun broeder Abel niet die viel onder de slagen van Caïïn?.., Wasonsbraaf, ons werkzaam, ons goed en goedig volk, niet laffelijk en onverdiend aangevallen ?... En zouden de stemmen van aile eerlijke lieden —-00k in Duitschland — niet opgaan tegen zoovele misdaden ? Wij hebben gelui-sterd, en ja, stemmen zijn ons uit Duitschland gekomen... stemmen, niet om ons arm getroffen volk te verdedigen, maar... om het te lasteren, om de laffe aanvallers goed te keuren Geen woord, geen enkel ten voordeele van het recht van ons volk ! Ze waren allen, allen, allen onderlegd aan het Duitsche militarisme...ze zijn de buigen-. de knechten van dat militarisme... . kartonnen-mannen, die den nek en den rug buigen voor hen die in Duitschland, de finantiën en het bloed van de Duitsche arbeiders hebben uitgezogen. Geheel het Duitsche volk is gespannen aan den wagen van het Duitsche militarisme zij die eens zwoeren op hunne liefde voor ons, stooten nu hunne bajo-nctten in den rug van ons strijdende volk... Puinhoopen / Het zij dus zoo. Qol: wij zullen nu weten, Belgische sociale werkers en werkbroeders, waar wij ons aan te houden hebben. Aile bruggen zijn nu tusschen ons en de Duitschers af ;ebroken. ; Tegenover onze gevallene werkbroeders die met hun bloed ons recht bezegel-den, — tegenover onze vrouwen en kinderen die met uitgestrekte armen smeeken dat er toch voor de toekomst zou gedaan gemaakt worden met het Duitsche militarisme, — tegenover ons gewetendat ons oplegt te strijden tôt den dood toeVoor rechtvaardigheid en recht, — tegenover God die een verhakkeld en vertrappeld volk als het onze niet verla-ten kan of zal, — tegenover dat ailes hebben wij tôt plicht, ons recht, ons volk te verdedigen, te blijven verdedigen tôt den laatsten adem. En aldus voor de toekomst te bewerken dat aile volkeren eens voor goed van het sp 00k, dat Duitsch. militarisme heet, verlost zouden zijn... De Duitsche woorden welke op 13 Juli te Gent werden gesproken, zijn nu door ons naar hunne echte waarde geschat In de toekomst — zoo 't Gode belieft — zullen wij op eigen voeten weten te gaan, zullen wij hen, die ons zoo schandig ver-lieten en lasterden in hetuur dat de rechtvaardigheid 0111 hulp schreeuwden, hun eigen werk alleen laten verdedigen,.. Puinhoopen Voor ons zullen zij eens geruimd worden — dat staat vastgeankerd in onze zielen —■ tnaar de zedelijke puinhoopen welke de Duitschers hebben gewild, zullen voor hen blijven, als een eeuwigbewijs van ongekende en vreeselijke schande.... H. H. op het front, 4-3-1 S. | .ih ...ly * J* j&xstb j Goed Nieuws. 't Kanon buldert geweldig sedert eenige dagen, op zee en te lande. Maar 't nieuwsydat ons toekomt is opperbest : 't schijnt zeker dat de vijand op vele plaatsen is moeten achteruittrekken. DIXMUDE is aan ons, en LOMBARTZIJDE 00k. Onze soldaten hebben dus goed werk ver-richt. Dat zal moed geven aan onze mannen, die zoolange reeds in de loop-grachten lagen te wachten op een stapke vooruit ; en aan onze jonk-heden die nog maar pas naar 't vuur zijn gekomen. WESTENDE heeft geweldig te lijden gehad van 't geschot der Ver-bondenen.De Erigelschen hebben sedert den 10 dezer meer dan 3.600 meters loop-grachten ingewonnen tusschen AR-MENil ERS en LA BASSEE. Ze hebben | daarbij nog zich meester gemaakt s van 't dorp Epinette. j In de KARPATHEN hebben de Rus-I sen eene bende Oostenrijkers ver-[ nietigd, diegepoogd hadden zich te i versterken vlak voor onze Verbon-| denen. j Dus overal goed nieuws. De Ontkrooning. Exsurge Die Koning is der Koningen, en overheert wie hier al Koningskleed of Keizerskroone dragen ; die 't Heilig recht handhaaft, en vorsten spelt en leert, die houdt in hand de steunen die de wereld schragen ; van uit zijn hemeltroon, daar ongenaakbaar hoog, aanschouivd' het onrecht als een wilde zee aan :t rijzen, het godgeliefde volk, den appel van zijn 00g geraakt, onteerd ; zijn land verwoest en vol afgrijzen met rookend puin bedekt; zijn eeredienst gekrenkt. j Dit ziet deHeer vertoornd.doch lacht met 't ijdelpogen van dit vermetel diet, dat met een knip, een wenk v Tnedcrd wordt in 't stof, door d'hand van 't Alver- [mogen. Staat op ! spreekt Hij, en werpt uw doodenhulsel af gij Keizers, vorsten van weleer mijn kristne landen ; gezeteld aan mijn zij, met mantel,kroon en staf, ontvang mijn hoog bevél, gij werkiuig mijner handen. Sta op ! gij C»nstantijn, gij steun van 't Godlijk Werk kom over den gekroonde uw dondrend oordeel vellen die met meineedgen moed verbrijzelt kerk op kerk, en 't kristendom, zoo laf wilt in de boeien knellen. Sta op ! o Clovis groot,en wil naar Riemen gaan waar Sint Remi weleer u kersten deed en wijdde ; Schouw nu verwoest,gepuind, der kunsten kleinood aan dat 't ruwstekrijgsgeweid. dooreeuw eneiuwbevi ijdde. Sta op ! Sint Lodewijk, zoo één wel weerdig was eenKeizerskroon te dragen, dochmijnkroon vanSmer- I ten eens droegt; ontneem 't onweeraig hooid en 'trouwloos [ras hun trotsche kroon en wil ze met den voet verterden. Sta op ! o Leeuwenhert, 't geldt nog een Heilig Land waar Turken fel en 00k Mahomedanen woeden; verneder 't vjig geslacht, door wiens wandadig hand de Kerke kwijnt en Knstus wonden weerom bloeden. Sta op ! o Keizer die Constantinopelwon en zoek « uw eersten steen » in Ypers kunstenhalle ! Doch weet : dat met den bouw dien hij vernielen kon zijn Keizerlijke troon en kroon is neergevallen. Sta op ! gij grootste Keizer die eens d'aarde droeg uit Akens heiligdom daar uwgebeenten slapen; kom wreek den heiligen last die op uw sehoudren woeg, en rukt den dwingeland de kroone van zijn slapen. En nu, o Godevaard, gij aller vorsten vorst treed uit Jerusalem; plaats met uw heldenhanden de Keizerskrooa op 't hoofd en 't Kruis op d'eedle borst ▼an d'uitvcrkoren Prins verwacht door aile landen. H.NORDA 7-2-15. zijnde Sexagesima toen men zingt : Exsurge. Aanteekeningen. Riemen: Vlaamsch van Reims, waar de H. Remigius Clovis,den eersten Krinten Koning van Frankrijk, doopte en wijdde. Lseuwenhert : Rykaart Leeuwenhert, Koning van England, vermaarde kruisvader. Constantinopel : Bauduin van Constantinopel, Grave van Vl«ianderen, later Keizer van Constantinopel, legde den eersten steen der halle van Vper. De vastberadenîieid van Ëngeland De krachtinspanning van hetEngelsch volk, om den oorlog tôt een goed einde te brengen, wordt met beslistheid voort-gezet. Wié van het Europeesche vaste-land een uitstapje maakt naar Engeland, is verwonderd er niets dan soldaten te vinden. Het khaki zegepraalt en het is zeker niet het slechtste maar het beste gedeelte der bevolking, dat naar de vva-pens gegrepen heeft. De schending van België's onafhan-kelijkheid heeft op de openbare meening een verbazenden indruk gemaakt, en de sympathie voor België blijft zoo gloeiend als op den eersten dag. Soldaten, ofhcie-ren en burgers wedijveren om het te toonen,overal worden de Belgische kleu- Laatste Berichten. Onze Belgische troepen zijn vooruitgegaan op den Yzer. Onze artillerie heeft het versterkingspunt der Duitschers vernield op hel kerkhof van DIKSMUDE. De vijand heeft nogmaals YPER gebombardeerd ; en verschillende burgers zijn slachtoffers geworden van deze beschieting. Engelsche vliegers hebben WESl'ENDE beschoten. De Engelschen hebben een groot succès behaald te NEUVE-CHAPELLE. Op een breedte van 3 kilometers zijn ze omtrent 1500 meters vooruitgegaan, en hebben drie reeksen loopgrachten ingewonnen. De vijand heeft schrik-kelijke verliezen ondergaan en een tamelijk groot getal wierden gevangen genomen. De Duitschers hebben SOISSONS beschoten, alsook REIMS. Ten noorden Reims, vôôr het Luxemburg-bosch, had de vijand eerstgepoogd een onzer loopgrachten in te nemen ; maar hij werd hevig afgeslagen. In CHAMPAGNE hebben we Zaterdag 2 tegenaanvallen afgeweerd en verscheidene loopgraven aan den vijand ontnomen. In een dezer loopgraven alléén, vonden we een honderdtaî dooden. In ARGONNE, te <( Four de Paris " hebben we den vijand op 300 meters achteruitgeslagen, vele gevangenen gemaakt, waaronder verscheidene offi-cieren.In LOTHARINGENhebben de Fransche troepen Embermenilingenomen. In de VOGEEZEN wat artillerie, gevecht. Te Eparges, Chamois en 't Noorden van Badonviller is een Duitsche a an val totaal mislukt. ren gevierd, en in de schouwburgen, de revues,de bioscopen wordt het beeld van Koning Albert altijd met toejuichingen bestorrnd en steeds wordt herhaald : « België's recht zal hersteld v/orden ». Men mag er van overtuigd wezen : in getal en hoedanigheid der troepen zal Engeland niet te kort komen. De onver-beteriijke uitrusting van het Engelsche leger en de machtige organisatie is daar-van een kenmerkend feit. Met kalmen en vastbesloten geest bereidde men zich voor op ailes, en de oorlog zal duren tôt de eindoverwinning, daar kan men verzekerd van zijn. In Frankrijk zijn de huurceelen door de Engelschen voor drie jaren gesloten ! De openbare meening wordt door een groot zelfbewustheid beheerscht. Geen zenuwachtigheid geen uitdrukking van haat. De algemeene overtuiging bezielt het volk, dat Engeland zal zegepralen, welke 00k de daarvoor noodige opoffe-ringen mogen wezen. Vroeg oflaat zal Duitschland het hoofd moeten buigen voor den druk, met aile kracht gezamenlijk door Frankrijk, Rusland,Engeland en België uitgeoefend, en voor de heerschappij der zeeên, die aan Engeland een ontegenzeggelijke overhand onder aile opzichten schenkt. Men moet zich dan 00k niet aan de illu-sie overgeven, dat Engeland niet met kracht den Duitschen duikbootenoorlog zal beantwoorden. De Engelsche marinestaf is volkomen op de hoogte van de nieuwe aanvalmid-delen der Duitschers. Zij weet, dat in de duinen van West-Vlaanderen kanon-nen van ontzaglijke wijdte en pa« uitge-vonden oorlogswerktuigen zijn opge-steld, om de zee op verren afstand te be-heerschen ; zij weet dat oude scheeps-timmerwerven langs de Schelde sedert maanden zijn benut voor het geheimzin-nig vervaardigen van duikbooten, die onder water zijn gevoerd naar een duik-bootenstation langs de kust ; zij weet 00k dat er belangrijke stations voor een ont-zagelijke luchtvloot in België zijn ge-bouwd, als basis voor onophoudbare raids over de zee en samenwerking met de duikbooten, die niet enkel de gewo-ne maar 00k mijnen van een automa-sche beweegkracht in zig-zag-richtingen zullen uitstrooien. Met deze blinde ver-nielingswerktuigen,waarbij het onmoge-lijk is, neutrale schepen van het gevaar uit te zonderen, zal Duitschland trachten niet enkel de Engelsche koopvaardij-vloot te treffen, doch de beheersching van het Kanaal te ontnemen. Men zal echter spoedig zien, hoe Engeland zich voorbereid heeft op dezen helschen, niauwerwetschen zeeoorlog, en hoe het erin slaagde, de wapens van den vijand tvgen dezen zelf te keeren. De herhaalde aanvallen der Engelsche luchtvlooten op de duikbootenhaven te Zeebrugge in de laatste dagen is slechts een voorspel van hetgeen volgen gaat. « De Tijd » niwiiMwijan—nibiiiijmrMBB— Tauben te Poperinghe. Vrijdag namiddagzat hetniet pluis te Poperinghe. Verscheidene Duitsche Tauben vlogen boven de stad, en lieten er negen bommen vallen. Gioote schade hebben zij aange-richt aan de O. L. Vrouwe-kerk. Maar t slechtste van al, 't is dat ze elf slachtoffers gemaakt hebben, die maandag laatst begraven zijn. Daarbij wierden nog een vijf en twintigtal personen gekwetst. Onder de dooden was er een vader of eene moeder van een huisgezin met negen kinders, waar t oudste kind nog maar 13 jaar telde. Men zou zeggen dat de vijand zijne woede wil uitwerken, om den achter-uitgang dien hij deze dagen heeft moeten onderstaan. Zoo wreekt de Duitsch zich op eene rustige stad. LEVE BELGIË EN ZIJN YOLK ! Ik las in het nummer van 10 dezer het artikeltje u Ik sttrf gelukkig " en terwijl onze brave blijmoedige Bert uit Namen nogmaals voor mijne oogen verscheen, greep mijne hand naar een papiertje, een laatste schrij-ven van nog een onzer vlaamsche vrienden» Ons Land heeft zoo'n moedige zonen ! Doo-delijk getroffen vroeg hij mij, terwijl ik hem voorzichtig steunde, wat papier e* schreef : « Beste Ouders, lieve Broeders en Zusters. » Als deze brief U zal overhandigd wor-» den zal ik in den Hemel zijn, gestorren » voor het Vaderland. 't Zal het loon zijn » mijner daden op het fclagveld, na mijn » plicht van christen soldaat vervuld te heb-» ben en gestreden voor God, Koning, Va- » derland. » Hier wachtte hij een oogenblik, vroeg eventjes zijne hand vast te houden ®n ein-digde : « Ik ben gestorven voor het recht ! Leve » koning Albert en koningin Elisabeth ! Leve » België en zijn volk ! » Twee dagen daarna vergaderden wij te Hoogstade op het kerkhof en plantten het zegevierend kruis op zijn graf. J. H.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes