De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

330 0
21 juni 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 Juni. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Geraadpleegd op 25 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/d50ft8f78w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1»*e Jaargang - Ni 1 1 PENN Zate daer, Juni 1918 DE DAGBLAD BELGISCH WEEKBLAD, VOC RLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINOEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S W. Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . . .8 sh. Zes maanden . . 4/6 Drie maanden 3/- ^Ruitnn Enirland nostkosien mnert ONS PROGRAMMA Beter iaat dan nooit, zei ons de vrfend dien we aanspraken om een handj* te heipen voor het stichten van ons blad. Het is nu bijna vier jaar, dat de Vlamin gen in Engeland verblij ver de (talrijker dan vermoed wordt), van aile degelijle en onpartijdige lektuuv beroofd zijn. De pacifisten, de aktivisten en de iiter-nationalisten hebben sedert dien laigen tijd hetpadviij gehad, om—eerst met de noodige vcorzichtigheid. — later op min onverschrokte wijze—elk opzijn getied, de triestige roi,hen door de "hidden hcnd" zoo milddadig uitgedeeld, te vervu^en. Het moet gezegd, dat ze goed gewerkt hebben. Als " pacifist," eerste peisoon dier drijvuldigheid, liet hun gejanmer aangaande den toestard riets te wenschen over. Nog voor het ineenstorten van den " Russischen blok " dcor de genosser zoo netjes bewerkt, gin g er geen week voDrbij zonder dat er over de gelijkheid der krijgsvcerer.de krachten gejammerd werd : " Nooit, schreven ze in hun kranten, zullen ZIJ,—zij, dat waren de bordge-nooten—den Duitsch kunnen ten gipnde brengen. Waarom nog langer wa<;hten om vrede te siuiten. Waarom ons biijven bekommeren om Elzas Lothaiingen aan dit gcddelooze Frankrijk terug te ^even I, en welk belang hebben wij er bij de heerschzucht van Engelard in de har-d te werken ? " het leidmotief van het eerste iiii 0,t; î5Sûït et et il j.icL aîUiYiSîir. , it de schaduw in bezet België _ penneschurken, waartusschen geen enkele er ooit in gelukt was een woord in een deftig blad neer te schrijven, en ook niet op den titel van lid van den Drukpersbond kon aanspraak maken. De klucht van de Gentsche Hoogeschool werd gespeeld. Sukkelaren, die voor den oorlog te vergeefs aan aile deuren hadden aangeklopt, drinkebqers en doorgetopte rechtsgeljerden, doceerden en werden met een^allen " Herr Doktor." De bestuurlike scheiding werd uitgeroe-pen, de Raad van Vlaanderen gesticht, ministers benoemd, ukazen tegen Koning en Landbestuur geslingerd, Kardinaal Mercier, door heel die bende op de laagste en meest walgelijke wijze aangevallen, het Gerecht stop gezet en de leden van Beroep-en Verbrekingshoven naar Duitsch-land gevoerd. Toen sprong heel België recht. Katho-liek, liberaal, socialist, kristen demokraat, als één man, ja heel België. Tôt in te kleinste gemeenten, ordanks het schrikbewind van 's Keizers knechten, steeg er een kreet op van verontwaardiging en van verzet. ONZE aktivisten echter bleven spraak-loos. Wel was hun door al de gezag-, hebbende Vlamingen en Bestuurleden van taalkringen in België het schoonste voor-beeld van vaderlandsliefde gegeven. Geen spraak. Karpels. Edoch, gedurende dien tijd ging hun propaganda voort. Tôt in de loop-grachten werd het bedervend zaad met handvollen gestroeid. Hun programma bestaat uit drie wei bepaalde deelen : PACIFISM : de gemoederen verzwak-ken. Ailes zoo zwartkleurig mogelijk afschilderen, ten einde de strijdenden, zoowel als de niet strijdenden, te ontzenu-wen.AKTIVISM : den taalstrijd hernemen ; de door de Duitschers betaalde schurken onderling in de hand werken, de hervor-mingen door den overheerscher ingevoerd goedkeuren en toejuichen. INTERN AT ION ALISM : onder den mantel van wereldverzoening en algemeene verbroedering, met Scheideman en zijn trawanten onderhandelen. Soldaten en werklieden opruiën, niet tegen den ver-maledijden Duitsch, maar tegen den burger, tegen den baas. Niet de toenade-ring van arbeid en kapitaal beoogen, maar een nieuwe strijd aangaan, en dit in vollen oorlog, met behulp van de " genossen " die, na ONS te hebben bedrogen en al de oorlogskredieten te hebben gestemd, Rusland aan der Keizer hebben overgeleverd en onze vijanden zoodoerde toelieten ontzaglijke gelederen op onze kinderert af te richten. Die drijvuldigheid willen we aan de lezers van De Dageraad leeren kennen. Welnu, het is in hunne taal dat aan de Vlamingen moet gesproken worden over den handel en wandel dier slechte herders. In hunne taal, dat de Duitsche pers-propaganda, welke de Bestuurlijke scheiding voor gevolg had, moet aangetast worden. Aan de Vlamingen moet gezegd—en in overeenstemming met hen—aan onze bondgenooten verklaard worden, dat wij niets, maar hoegenaamd niets, op welk gebied ook, van de Duitschers willen aanvaarden. Wat wij van hun zullen eischen, is een algeheele vergoeding voor de schade, zoo stoffelijke als zedelijke, aan onze landgenooten toegebracht. De vlaamsche kwestie gaat enkel en alleen de Belgen aan. Zij willen vrij biijven, in een vrij België terugkeeren, hun krakeel op politiek en op taalgebied uitstellen tôt België van zijn overheerschers bevrijd, hare glorifïerijke wonden zal geheeld hebben tôt ons geliefd landeken weer de plaats bekleeden en de roi vervullen zal van voorheen. Met bij de Belgen in Engeland, in frankrijk en in onbezet Belgie een vijandehjke stemming te doen ontkiemen tegenover Engeland en Frankrijk, tracht Duitschland haren invloed op zedelijk en op stoffelijk gebied terug te winnen. Duitschland kent den invloed der drukpers. Daarom stichte zij r.iet alleen in bezet België, maar in al de landen waar het haar immers mogelijk was, een reeks bladen, die naar gelang der omstandigheden er hevig op afgingen, of zoetzappig haar ideën trachtten binnen te smokkelen. Verdeeldheid zaaien, den taalstrijd doen herleven, den klassenstrijd en het inter-nationalism voor 's landsverdediging stel-len, dit is hun plan. Met aanhoudend over " Vlaandrens onafhankelijkheid te schrijven, meent zij er in te gelukken de kwestie van de bestuurlijke scheiding bij de bespreking der vredesvoorwaarden op denzelfden voet te stellen ?ls de onafhankelijkheid der kleine staten. Dit mag Duitschland wel toegekend worden, dat zij de kenspreuk DE AAN-HOUDER WINT tôt het uiterste toepast. Maar, aanhouden, dat kunnen de Belgen ook, ze hebben het bewezen . En om aan te houden is er EENDRACHT noodig. Geen politiek, geen taalstrijd. Al onze krachten te zamen ingespannen om Belgie van de afschuwelijke bende die haar sedert te langen tijd onteert, te bevrijden. Dit is het programma van DE DAGERAAD. Aan onze Vrienden ! Wij dringen ten zeerste aan opdat d< vrienden die ons programma bijtreden, eei duchtige propaganda instellen en niet alleer ons hier abonnenten aanwerven maar hur petekinderen aan het front, oî hun soldaten kennissen een abonnement zouden verschaffen Ramp op de Maas Tusschen Flemalle-Grande en Serai nj bestaat er een overzetdienst. Onlangs is di overzetboot met 41 man gezonken. Te Se raing waren eenige werklieden van he werkhuis Koppel opgenomen die den nach gewerkt hadden. In 't midden van d( rivier gekomen werd de boot door den stroon meegesleept en, kwam in tegenovergestekk richting van den kabel te liggen. Een de schippers wilde het roer omwerpen doch di brak. Het voorste gedeelte van de pont dool onder water. Een paniek brak uit onder di passagiers die naar den anderen kant liepen hetgeen slechts de ramp bespoedigde. Ir een oogwenk was de pont gezonken de pas sagiers met zich medeslepend. Slechts vij personen konden zich redden. Men telt 3 slachtoffers. De Koning: en Koningin van England vergeseld van Princess Mary bezoeken de "Star and Garter Home" in Richmond. Zaterday namiddag nezociten de Koning en Koningin, vergezeld van Princes Mary, de "Star and Garter Home" voor verminkten soldaten en mariniers in Richmond. Hunne Majesteit drukte den wensch uit gephotographieerd te worden met dezen onder de lijders die in staat waren in rolstoelen rondgevoerd te worden, en deze phot > zal eene geliefde nagedachtenis vormen van het koninklijk bezoek. Vergoedingen voor Huisvesting. Een koninklijk besluit van 20sten Maart 1918 heeft woonstvergoedingen toegekend aan de gezinnen der militairen in Engeland verblij vende. Om deze woonstvergoeding te bekomen zijn 5 voorwaarden noodig. 1.— De vergoeding wordt toegekend aan de echtgenoote van den militair, bij dezer ontstentenis of zoo zij in het bezette bebied verblij ft, aan het hoofd van de familiegroep bestaande uit de bloedverwanten in rechte linie van den militair, het is te zeggen aan den vader, de moeder, den grootvader of de grootmoeder. Zij mag niet buiten het geval hierna voorzien nopens de verhoogingen aange-vraagd wordenCdoor eenen onkel, eenen broeder, eene zuster, of andere familieleden. 2.— De vergoeding wordt alleenlijk toegekend aan de gezinnen van militairen van een lageren rang dan officier. 3.— Zij is toegekend aan de gezinnen wier middelen van bestaan onvoldoende zullen geacht worden met het 00g op hunne lasten en de tegenwoordige levensvoorwaarden in Engeland. Zij mag dus niet toegekend worden aan de personen die een salaris verdienen genoeg-zaam om aan hunne familielasten te voorzien. 4.— De aanvrager moet een formuul invullen die men bij den Belgischen Consul . kan bekomen. ! 5.— Het gezin moet recht hebben op de i miiitievergoeding of op de vergoeding aan ! de vrijwilligers toegekend. De woonstvergoeding mag nochtans toegekend worden aan een der familieleden die zelf geene miiitievergoeding verkrijgt. Dit zal bij voorbeeld het geval zijn indien de echtgenoote van den militair in het bezette gebied verblij ft en zij ne kinderen in Engeland zich bevinden aan de zorgen en ten laste van zijne ouders of groot ouders. De vergoeding zal in het algemeen toegekend worden aan de personen die geene andere middelen van bestaan hebben dan de miiitievergoeding en eene vergoeding der engelsche Comiteiten gelijk met het verschil tusschen deze miiitievergoeding en de miiitievergoeding der vrouwen van Britische soldaten. De aanvraagbulletijnen zijn klaar opge-teld. Het is in den interest der belang hebbende deze bulletijnen volledig, en leesbaar in te vullen. [ De ingevulde aanvragen zullen door de [ Consulaire Agenten teruggezonden worden aan den Heer Secretaris-verslaggever der Commissie, 6, Burlington Gardens, W.i, London. De Commissie zal zoohaast mogelijk beslissen en zal hare beslissing mededeelen aan den Consul en aan de belanghebbende. De woonstvergoeding zal betaald worden door den Belgischen Consul. Zij is betaald per maand en op voorhand. Zij is vastgesteld als volgt Gebied der hoofstad Londen .. .. 21/6 per maand. Overblij vende gedeelte van het Vereenigd Koninkrijk. . .. 15/10 per maand. Met eene verhooging van 4/6 voor elk der wettige of wettig erkende kinderen van den militair of zijn echtgenoote, minder dan 16 jaren oud of gebrekkijk welke, ten laste komen van de echtgenoote of van het hoofd van de familiegroep. Eene eenige verhooging van 4/6 zal ook toegekend worden indien een of verscheidene broeders of zusters, neven of nichten van den militair of van zijn echtgenoote toevertrouwd worden aan de zorgen en ten laste komen van de echtgenoote of het hoofd van de familiegroep. In dit geval, zal de verhooging tôt 4/6 beloopen, wat ook het getal zij der broeders, zusters, neven of nichten. Zoo de kinderen van den militair of de broeders, zusters, neven en nichten toevertrouwd zijn aan de zorgen van een andere persoon dan de echtgenoote, vader, moeder, grootvader of grootmoeder, 't is te zeggen aan de zorgen van een persoon die zelf geen recht heeft op de woonstvergoeding, zal deze persoon de verhooging van 4/6 per kind of de eenige vermeerdering van 4/6 voor de broeders, zusters, neven en nichten mogen aanvragen. Zoo de toestand der belanghebbende gewijzigd worden of zoo zij van verblij f-plaats veranderen, zal de Commissie te allen tijd op hare beslissing mogen terugkomen. De aanvrager mag in beroep gaan tegen de beslissing der Commissie. Om in beroep te komen moet de aanvrager enkel een brief sturen naar den Voorzitter der Commissie of naar den Voorzitter der Wervingscom-missie van Beroep. De Minister van Binnenlandsche zaken mag in uitzonderings gevallen de woonstvergoeding toestaan aan andere personen en in andere voorwaarden dan die welke bepaald worden in het Besluit. o o Onze vriend en konfrater E. H. Savino, stichter en onder-voorziiter van den Belgischen Drukpersbond, zal voor de lezers van de Dageraad eenige beschouwingen geven over de werking der defaitisten in Italie. Dit artikel zal in ons eerstkomend nummer verschijnen. Luchthelden aan het werk. Vier Duitsche Vliegmachines Beschieten urenlang een Nederlansdch Scheepje. Een Lloyd-bericht meldt, dat vijf Neder-landers in een haven van de Oostkust aan wal zijn gebracht, na te zijn ontkomen aan een beschieting door de Duitschers, die langer dan 2 uren duurde. Zij vormden de bemanning van een klein Nederlandsch zeilschip van omstreeks 100 ton, dat op ongeveer 40 mijlen uit de Nederlandsche kust kruiste, toen het werd aangevallen door vier Duitsche vliegmachines. Daar zij niet van bommen voorzien waren, vlogen de machines twee uren lang in een cirkel rondom het Nederlandsche scheepje, en bleven gedurende al dien tijd met hun mitrailleurs op het weerlcoze vaartuig vuren. Toen zij eindelijk bevel kreeg, het schip te verlaten, begaf de bemanning zich in het kleine vlet. . Een sterke ntfordoostelijke wind dreef het roeibootje naar de Engelsche kust. Gciuk-kig ontmoetten de opvarenden een klein Engelsch vaartuig, dat hen aan boord nam. Zij hadden urenlang in een holle zee geroeid en in dien tijd een af stand van 60 tôt 70 mijlen afgelegd. Het Nederlandsche zeilscheepje werd gist-eravond in de haven gebracht. Het was stuurloos ronddrijvend in de Noordzee gevonden door . een Engelschen torpedo-jager, en letterlijk doorzeefd met mitrail-leur-kogelgaten.—(Reuter.) o——o Duitsche kinderen in Holland. De te Utrecht gevestigde " Verein zur Pflege Deutscher Kinder " heeft, met het 00g op de levensmiddelenschaarschte in Nederland voorloopig haar werkzaamheden gestaakt ; het laatsti kindertransport dezer vereenig-ing zal dezer dagen naar Duitschland terugkeeren. Hiermede zal echter, naar wij vernemen de toevloed van Duitsche kinderen in Holland niet ophouden. De eveneens te Utrecht gevestigde Ned. Centrale voor Vacantie-kinderen,een vereenig-ing met Nederlandschen naam, maar met nagenoeg allen Duitscheleden, zal biijven voortgaan om door haar bemiddeling Duitsche kinderen in Holland te doen komen. Deze Centrale, mevrouw Magnus-Rau te Utrecht vertegenwoordigt het secretariaat, belast zich ook naar wij vernemen, met de ontvangst aan de stations van uit Engeland hier komende Duitsche krijgsgevangenen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1918 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes