De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

209 0
17 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 17 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 22 april 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/zg6g15xv2q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEGENTENAAR-DELANDWACHT 18- itio lltgevv. - S Oraevc» Oe». ^"teîvcsi, t6. db tct ^rmsrib patriot_ Dinsdag ■ 7 Oktober 1910. Num.913 Dîifteehô beriolïton van fe©4 Groot HoaHifewapfiWi WestelHk krî|gstooneel. BKRLIJN, 14 Oktober. — Op het noordelijk geseelte van het front zetten de EngeKchen, evrnals de voergaande das en, hua levendwe Teitt^noixg^bedri] vigfaeid voort. De s'ag aan de Boinme duuit voort. Ons spervuur brlet e tea •oordea ck r Somme een hi-rhaliag der breed ®pfoze*te vijaawehïke aanvalten zooals die op 1.2 Oktofcer werJen ui*revopri. Tus cke& de Ankerbet ken Morval koi slechts «jen op zicb zelfs staaade. doch krachtig-! aaaval a?.!ri Gueudecourt geheel tôt on:wiM<eliag ke>mei; bij wrd etfenwel afg»sla:;en. De aanvallen ©p rie lime van Morval tôt b'zuidea Boiicharxsnps l*idJen doorsaans tôt verb tterdo gevockiMi «an lijf ■ m lijf, waarbij de Fransche infmteria «vura! het onderspit moe-tde V'-n. De tr»ep-n van de generaals v Bohn ea G râler h°bben *ieti in hu n»* selîiagen volko-Bien geb»»dhaafd. In het zuidelsk deel van het be^cb Saiat-Pieire-Vaast ontrukten wij aan do Fransch'Q «le voordeel'n, die zij bij vroeï ere a aval en ha<iden behaald. Wij »amen daarbij 7 efficl* ea en 227 man gevangen en raaakiea versch»4dene tnachi' ngew- ren buit. Ht»t fuMlierr®*im»nt nummer 36, het infante-ri«-«>giiuent nummer 48 en de divisie vas Êe» er<al-iiv!j"»r von Drtsler en Scharfenstein »hben zich bij die gevechten bijzondar onder-■cheide-n. Tm Zuiden van de'Somme leefde de strijd in Abtaincourt weer op ; wij bebaaldan daar vsord'elea. Ge4eeltna van Saksische regimentea h«r-Oveaden daor een kranige ond-rnemins: het oostelijk de«4 van het Ambosbo^c1» (be*oordon Oiaulnes) namen daarbij 6 officieren ea 4000 Blinderi-n gevangen. In het Maasjebied steeg do geschutbedrijvighe.d af en tôt een groote b-evigheH. Beootstend»* strosm enk^le onbe-îangrt)i»e eevechte» van -handsranatenwerpers en vrij ke vijandelijke oadernemingen, die •p nieîs urtiicpen. Lcer&rfront "»n oeldmaarschalk kroonprina Rupprecht oan Beieren. BERLTJN, 15 Oktober. — SterVe artillerie-•triid aan baide ïijâen van de Somm<», die zich ôver «ie Ancre or-ar het N«or«'e'î uitbreidde en tus;<"Wea Couicelettes en Rancourt evenals aan hmi frort Barkux <-o Ablai court droite hevig- Seiii be- eiKte. Kn<*lsche aaavallen leilden tea r. van Thiepval tôt ha«d«emf-en ia onze linies. Op eene plaats vatte de vijand voet. Verder wi^4 bij ovetal met zwaro verliezen ♦erugtrewo'pen. In de streek van Lesbœufs wer4 de vijand terug;eworprn. De F-Janschon tusschen Bar eux en AbUincourt aan. 23j hebbeu in het dorp en in de fabriek van Gaoerisout voet gevat. Voor 't overi^e werden •iî terrungrslaaen. Het zuidelijk deel van Afeisincourt is ia ons bezit. L-egergr*ep van den Duitschen Kroonprint. Bij tu»schenpoozea sterk artillerievuur ten O. Vau de Maas. O^stsl'jk kr'Jgstooneel. BERLIJN, 14 Oktober. — Op vele plaatsen Iran het f'«nt bew«st«o Loeck heerschte levea-«ijge sevech'sbedrsj-vigli'-id. Zeveakurgsoh froat: E>e achtervolt in? op het Oostelijk front maakt Eeden vooruitganu. Ook aan den weg van & Szereda naar den Gymes-pas is de vijand achteruitgeweken. De ve: bonden troepen won-nen terrein nabij de grenspassen van het Boerzenland. De Roemenen verloren da&r 292 gevangenen, waaronder 8 officieren, en 6 machiengeweren. Ten Westen vaaden Vuikan-pas werden vijandelijke aanvallen door tegen-aan\allen afgeslagen. Op een plaats heeft de Tyand op den bergrug voet gekregen. ■BERLIJN, 15 Oktober. — Ain het front ten W. van Luck duurde do gesiegen gevechts-bedrijvigbeid voort. Sterk geschat-vuur, dat zich oageveer op het front va» Sin afna, aan de Stochod, ten z.-O. vaa Grochow «itstrekte, lei<ido tôt Rassische aanvallen die gis eren bij het woudgebied ten Z. vao Saturcy en de streek van Bubnof beperkt bleven «n afgeslagen werdea. Ook tusschen de van Luiief en Rohatyr. naar Tarn»f»ol v«erende spooritoies en aan de Naja-rœfka werd het geschutvuur levendiger. In de KarpatSie* herav^rdo» wij de op 21 September v*tioren bereheogf<e Sm»trec. Aan den Kirli-BaSa-sektar bekwaaie» Oos'enrijksch-Hongaar-sche troepeo in dea aanval veordeelen en namen 444 man gevaagen. Zevecbnrseah front : Aaa 0»stfr«nt suksesvolle gevechten met vijandeKjke achterhoe«U«. Aan do grenspassen van het Burzenland geena wezenlijke verande-ring. Aan weerszijden va» den Szurdukpas werden Riwaeeascbe a««f-alle» afgeslage^.Van het eorgis^Ten bseette deel van den bergkam werd de vijaad o»nie*w verdreven. Bafkansch kr^gstsoneel. BERLIjN, 14 Ovtober. Ljgvr g en. velrim. von Mackensen. Geen gf-beurteniseen. Ma«eào«i»oh froat. In de C^J-tto-bocht vieîen de Sarviërs, ook 's nachts, herhaald doch vruchteloos aan. De tsestand is onver»îiderd. Legerfront oan oeldmsarsçhalk oon Mackensen : Onveranderd. Sfeoelsnlsola front : Sterne vijandeliike aanvallen ten W. van den SM*rw«g Moaast r-Fiorkia zijn m s'ukt. Aaa-v»!spo«iBgen ten O. erv-w» werden vettHeid. Gevechioo in de Cersabacht zander veran-deriaj in dea toastand. 0ffici3si9 0®stansn}ïsch3 bsriohtôn WE3NEN, 14 Oktober. G^-steê'fk krijgstsoneel. Ëum93i9«h front. Tea Zuwtea vaa Hatzeg (Hëtzing) veroverde de vijaad een deel vas «tea grenskaai. Een nach-teJijUe te^eoajMavaJ wren» hea terug. Om het V>ezit eea«r h-»ecte wartk nog gevochten. De zuivai-ingder Zuid-oost»lijke ea Oos e'ijkegrens-gebted«ii vj« Zevenbtrgen schiet goed op. De Roem«aen werden op talr:jke plaatsen over de passen terucgew«rpen. Overal, namelijk in het Gyorsyogebafffte, neanea onze troep n ga-nsche af»eelingen verstrooidea der verseaeidenste tr«K-pen gs^aug^n. In Wolhysië heerschte gisteren levendige eevechtsbedrijvigheid. Italiaansch kr|fst39ns9l. Daar ook gisteren de dag, bij he< front der kustgebieden rustig verliep, is de achtste groote atnva! der Italianen naet de gevechten op dan 11 Oktober a's af^e3legea te beschouwen. Me^r nag dan in de jongste gevechten had de "jjand dez6■«. keer zijn Urachten tegen dea zuidelijken vieugel bijs»ea«ebracht. Tu«schende zr*e ea de hoogten ten oosten van Gôrz waren het derde deelen van het twe-ede legerkorps, te zamea cageneeg z'Stien infanteue-divisies, met zeer sterke artillerie en tsdfijke mijnwerpers batterijn op^esteld. Onze overmoedif;e Karst-ver<iedigers hebben het geiurende een week in het hevigste vuur uitgehouden en dan de onop-hou«ielijke stoimaanvallen drie dagen lang weder^taan, totdat de vijand, die eerst numeriek veelsterker was, tengevolge zijner verliezen den strijd moest opgeven. Zuid-Oasteliik kpjjgstsoiîeeL i Geeae gebeurieniâsea van belang. Gebeurtenissen op zee. In den uactit van 12 op 13 Oktober heeft eea Onzer vliegtuigsmildeelen opnieu-w de militaire punten van Monfalcone en San Canziano met succès met bommen bommen bestrooid. Op des avond van 13 dezer, erepen onze zeevlieg'uit'eu de stellingen bij de Adrtatische Zee in Monfal-coae aan en bei&kten veel voltreffers. Vijandelijke vliegers wierp^-n bommen op ds oude haven van Triest en bij Miramar, zondei echter schade aan te richten. Zij werden do«s onze zeevliegtuigen achtervolgd.Een vijandelijlt toestel werd door liaie-sche»psluitenant Ban-field gedwongen achter de vijandelnke Unie te diiien. Bij aile ondernemingen werden onza vliegtuig"n zonder succès beschoten. Oosteli|k krijgstsoneel. WEENEN, 15 Oktober. — Ten Zuiden van Hatszeg (Hôtsing) hebben onze troepen in een ve bitierd gevecht den grenskam in gansch zijne uitgestrektheid gewoasea ; ten Zuiden en ten Ooswa van Kronstadt kwam gister geeae eigenlijke veranderiag ia. In d-; Oostelijk* groosruimte van Zevenburgen werden nog enkele landstrepen van vijandea gezuiverd in het Gyôrgyo- gebsrgte. Ten Oosten van Kirlibaba, wonnen onza troepen veld in verrasseadea voor toot ea brachten drie Russ^che officieren, 443 man ea eene m traljeuze in. Duitsche b»taljoas narnsn de hoogta Smatrec weer in bezit ; t n Zuid-Oesfcea van den Pantyr-kam, werd een Russlsche voorstaet afgeslagen. In Voibynie, ai«uwe aangroei der Russische strijdbe Jrij 'igheW ; den ganseben dag door zwaai Russi ch ka»onnenvuur op br-^de frontsektors. iVe'hodisch trad ook vo«tv»Bc uit de yijan Jelijke loopgrachten op, da.t echter tôt aan onze hinder-palen kon geraken. lt iliaansch krlgshonse!. De stiijabedrijvigheid bleef in het algemeen gering. In het Gôrzisch gebied vielen de Italianen heien vroeg onze stellingen aan op de hoogten ten Ooàten van S«ber. Deze voorstowt stikte gedeeltelijker wijzs reeds in o -s kan«>uQenvuur, gedeeltelijk werd in hjfgevecht afgeslagen. Ten Oosten van Trentino werd een vijande-lijk F rmaa-vliegtuig in luchtgevecht neerge-schot^n.ZiaH-Ossi^Iîlk krISgsîosne&l. Uit Albanie niets te meldea. De ûorio j in hat Oosten, Turkaoh barloîitan. KONSTANTINOPEL, 14 Okt. — Bericht van het hoofdkwartier, van 13 Oktober Op het front van Felahie werden schoten ge-wisseld. Twee vijandelijke v iegeniers wierpen b !mm>-n op de stammen, die in de orngeving van Hai en ten zuidwesten van de stellingen van Felahie in kampen ondergeb acht zijn; acht mannen en vrouwe'n werden gedood. In Perzië sloegen wij tusschen Sakis en Saudschloedak een vijandelijk ruiterijreijiment trru '. Kaukasusfrost : Op den rechtervleugel, schermutselingen, waarbij wij eenigen buit maakten. Op den linkervleugel poogden vijandelijke stûjdkrachten 's nachts onze stellincen te naderen ; zij werden terusgeslagen. Overigens slechîs af en toe geschutstrijd. Van de andere fronten zijn geen gebeurtenissen van belaa^r aau te stippea. Bulgraarsoh berlobt. SOFIA, 14 Oktober. — Bericht van den gene-ralen staf van 13 Oktober: BEaoedonlsoh front : De toestaud heeft geen wijziginor ondergaan. Op het front van het Prespasmeer tôt de War-, dur was het gechut over en weer zeer bedrijvi^. Nabij b«t dorp Hoema had dea patroeljeng^-vechten pl iais. Op het front tusschen de Waf-! dar en het Doiran-meer was het rustig. Er werden slechts enkele kaaoriseaotcn gewisseld. Aaa dea voet der Beiasitza Planina, zwak geschutvuur.Op het S'roemafront, weinig onavaagrijko geschutbedrijvigfaeid ea botsiagen tusschen ver-kennm^safdœUngen. Io de streek van het dorp Jenikieuj, verjaagde oas gaschutruur dria gep mtserde automobielen. Na het gevecht nabij Barrakolidj >mmajl b>-groeven wij op 1 Oktober meer dan 200 lijke* van v'jandelij^e soldateo ; wij namen 1 officiel en 20 Engelsche soldaten gavangen. Voor de kust dar Egeesche Zee bli)ft d* vijandelijke vloot druk ovœr en weer kruisen. Nabij het dorp hntdje schoten wij bij eea luchtgevecht een vij^ndelijk vliegtuig neer ; do be3tuurder werd gevan^en genomea. Soomeonaoh front. De toestand is oayeranderd. Op het Doisaufroot beschoot de Roemecnscho ar iilerie zonder geyolg dea oever tusschen Kostol, Kladovo, Dafeec ea S p. Oas ge-^chunt-vuur deed in de stad Ka'aiaai çroote brandea ontsiaan. Nabij Lam, gçscktitstrijd, ia den laop waarvan w.j de vijan arulleria het zwijg«T| oplegde. In do Dubroe^ija ea aan de kust det Zwarte Zee heerscht kalmte. Oorlaj ia BZL'.IS sa FSAMEIJK Fransohe berlohtsn. PARIjS, 13 Oktober. — Tamelijk woelîgo nacht op de beide oavers van de Sosaaie o» wederzijdsche beschieting die sams een grooto verwo' d'ieid bereikto in den sektor Mwrval" Bouchavesnes-Ablaiacourt en Chaulnes. N 'e's te vermeUea op het ovecige froat. PARIJS, 13 Oktober (Avondbericht). — Bij een Dut schen aanval met brandenda «losistot, zijn enkele gedeelten vaa onze loopgriachten aan den zoom yaa het bosch van St-Pierrty V«.ast genomea. Zeer he*db' geschutvuur ten Zuiden van da Somme. PARIJS, 14 Oktober. — Ten Noorden van do Somme hebbei de Fransch-n vordoriàgen ge-maakt rp rie heuv.-ling vaa Malasisse. Ten Z. van da Somme hebben de Duitschers, na ver-woed verscerriagsvuur, eea aanval gedaan op de Fransche s eiliiîf. en van Ablainc®urt. Zij zij a erin Keslaa>;d een deel van het d»rp en vau do loopgrachten ten N.-O. te hernem«n, maar door een onniiJdellijk in^ezetten tegesasaval va i do Fraaschen zijn zij rr w»der gehs«! uit,-.eîr»rpen. Niets te vermel^en op de rest van het front. PARIJS, 14 Oktober. — (AvoasTb^icht). Tea zuiden vaa de Somme twee sch tterend geslaagdo Fransche aanval en, de e«ne ten westen vaa Belloy-en-Santer e, waarbij de voorste Dui'scha linie over een froat vaa 2 km. werd genomea ; de fweede (1200 meters) ten noord-aoste* vaa Ablaiacourt, waarbij Genermont met de suikpr-rafina ienj werd geasmen. Totiusyer zija 80# on ewondc gevangenen, waaronder 17 officieren, achtr ht-t front we^ge^oerd. Eng^elaohe bsrlohten. LONDEN, 13 Oktober. — Ten Zuiden vaa da Ancre aanmerkelijk vijandelijk granaatvuur, vooral in de stteek ran Gueudecourt en Marttn-puich en 'en Noorden van Coucele te. Kene vijandelijke afdeeling heeft, na eeno beschieting, een aanval in onze loopgrachtea bepioefd ten Noord-Ooaten van Wulvergem, doch is door ons vuur verdreven. LONDEN, 14 Oktober. — In plaatselijko aanvallen hebben wij vandaa* onze stelling bij de Schwabenschans aanmerkelijk verbeterd ea tw »e honderd gevangenen genomen. Elders aiets vaa belaag, behouden bedrijvij-heii vaa art Uerie ea schansmortieren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes