De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

227 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 30 Mei. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 22 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/td9n29sm8d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Num. 124. 40* faar. G.Po Graeve, Ketcivest, U OS KLBINB PATJtlOT Oanderdag S® Mai 131S Pfij's 3 «enitemen DÏÏITSCHS BÏRÎCHTEN m het Groet Hooîdk vartie* Ecrit* auitaoh berloût. iERLIJN, S8 Mei. Westeliik Krljflstaoneel. isn de Kemmel en aan de Leie, op het slagveld ibeide kantea van de Somme en aan do Avre, rden de geschutgevechten eargistaren heviger. lichen Vcormtzeele en Lcker rukten wij lu Fnmsche Unies en brachten OTer de 300 gevannes binnen. _ Deaanval van dea Duit'chen kroonprins ten ideimn Laon voerde tôt een volledig sukses. idaor staande Franscho en Engelsche afdee-iti werdan heelemaal verslagea. ïat léger van generaal von Boehn heoft den leain des Dames bestormd. De uitgestrekta tlhelllog, waar de groote doorbraakpogiag (Fransclien in het voorjaar 1917 mislukîe, en lkewij uit stratagischo radenen in dea herfst iverleden jaar ontruimdsa, is weder in onze «den. ïlageweldife goschutsvoorberelding dwong lonvergelijkelijk voetvolk bij het krioken van i da? tus3chen Vauxailon en Cr&onne den ' «gover de Ailette af ea drong meer naar iten tusschen Corbany en de Aisne in da ta sche lisie». Geheel en gansch verrast bood lotitting d#r eerstevijandelijke linies siechts ii.iig wederstaed. Raeds in de vroege mor-odure* waren Pinon, Chavignon en Foit ilmalson, Courtecou, Cerny, da Winterberg Ctaonne, da Villerberg en de gebouwde, wtT-b bij tn tan Noorden van Berry-au-Bac be-jnsd.[ejen den mlddag was onder voortdurendsn ijdtusschen Vailly en Berry-au-Bac de Aisne ■Nikt, Vailly werd ganomen. Het trachterveld B>■ le gevechten in de lent® en dan herfst van ■iledea jaar werd ia onophoudbaren a au val ■trichredea. HlNamiddags gîng de aan val verder. Tusschen ■ta»i!lon ea Vailly staan wij op de hoogten bij ■Mlle, Laffaux en tes Noorden van Condé. ■îscbên Vailly en Berry-au-Bac hebben wij da ■|!jovergesehreden en den strijd in het sedert ■{' door den oorlog onaangetast gebied over- 1 ■wacht, Uit de Tersterkte woudhoogten op ■.«lidelijken oever Tan den stroom werd dé ■Mdopnieuw goworpen. Wij hebben tusschen ■"'y ea Beauiieux de hoogten scherp ten ■«rden van Vede-bereikt. ■®^er vaa generaal von Below (Fri'z) wierp den vijand uit zijne stellingen tusschen Sapigneul en Brimont over hat Aisne-Marne-kanaal en bestormde op den Westeliikan oever ▼aa het kanaal de dorpan Cormicy, Cauroy en Loivre. Tôt nog toe wardea or 15.000 gevan-geaea gemeld. Tusschen de Maas an de Moezel an aan het front in Lotharingen werd de geschutbsdrijvig-heid ïevendig. Tochten in de vijandelijke linies brachten over de 150 gevangenen van Franscho en Amerikaansche regimenten op. Tvraeda Dnltsoh bsrleht. BERLIJN, 28 Mei, avondbeiicht. — Bij het voortzetten onzer aanvallea over de Aisne, werden de suksessen gisteran tijdens den dag bekomen, verbeterd. Wij staan in strijd om den sektor van de Vesle, tusschen Soisson3 en ten Westen vaa Reims en hebben langs beide zijdea van Fismedas den Zuidelijken oever genomen. Gfficiaela Gosîsnrijkscha bsrichten WEENEN, 28 Mei. — De gevechtsbedrijvig-heid in den sektor van Tonale varflauwde gister. Pogingen van do Italianen om weder vooruit to komen, zijn verijdeld. Een deel onzer aan dan Presenaijsberg inge-bouwd materiaal viel in handen van den vijand. Dcor hevi? artillerie- en mijnenvuur onder-steunde sterkeverkenner3aanvailen,brachten de Italianen ten Zuidcn van Capo Sila in het bezit van een wezenlijk deel van de voorste liai». 0e oorlog in het Qostôn. Turkaoh beriolit. KONSTANTINOPEL, 23 Mei. — Aan het Palestinafront in het kustgebied lagen onze batte-rijen onder sterk vijandelijk artillerievuur. Op het ovarige front het gewoon storingsvuur. Ten Zuid-Wesfea van Hasat drong sen onzer patroeljen, door de vijandelijke draadversper* ring, in de Engelsche stalling aa joegea de be-zettingsposten op de vlucht. In het Jordaan-dalwerdenrijandelijkeruiterij-patroeljea afgeslagen. Een verkennersaaaval door ons uitgevoerd tegen het Zuidelijk deel van eee vijandeiijk bruggenhoofd aan de Jordaan, bracht ons tôt aan de aan de draadversperrinien van den vijand. Vijandelijke posten en patroe'jon werden inhetvoorterreinovaral taruggeworpen. Onze vliegers bevvierpen het muiterskamp Wadi Ilesa suksssvol met bommen. Aan do Dardanellen wcderzijdsch levandige vî iegersbedrij vigheid. In Mesopotamië bezetto onze linker vlaugel-groep Kekkuk. De Engelschan trekkon naar het Zuiden af. Bnlgraarsah barieht. SOFIA, 28 Mei.— Aan het Macadonigch front ten Westen en ten Oosten van Bitolia was da wederzijdsche geschutbedrijvigheid eenigen tijd heviger. De Fransche aanvalsafdeeling poogde onze loopgrachten ten Oosten van den weg Prilep-Bitoiia te naderen; zij werd echter door ean onzer patroeljes aangevaHan, waarbij zij rerschillands gevangenen in onze handen lier. Aaa den Dobropolje ea ten Zuiden van Hoema werd'de bedrijvigheid van 't vijandeiijk geschut heviger. Ten Oostsn van de Czeraa levendige vijandelijke bodrij vigUeid in da lucht. Vijandelijke vliegers wierpea bommen op een onzer lazaretten nabij het dorp Dolnitza, alhoewel het lazarethduidelijk ta erkennen was. Versohsrpts DuikbeatBncorlog BERLIJN, 28 Mei.— Officieel : Nieuwe duik-bootensuksesiea in 't spergebied rond Engelaad: 15,000 ton. Twee zwaar geladen stoomschepen werden aan de oostelijke'kust van Engeland uit goed betchermde koavooien weggeschoten. STAOSNIBilWS. Bssta Sohuurpapiar ''ïtiTïunSiîSS: «an 1,S5 îv. C\LANDF.nsTRAATt 3, GEN T. 3878 — Ta ïerkôapan : Veatilators voorgazogeen. St-Lievensstraat, 299, Gent. 4820 — Er la nos A&SIiDOIffS diasosdla: de marken « De Pauvv » en « Pierrette». 4837 — Graam-Powdar Pax, het fiinste produkt. Purpere doosjes et Pax-chocolat ». Bruina doosjes « Pax-vanille ». Blauwe doosjes « Pax-bittere amandels ». 3082 — Watar- blaaa- nia?- en vroawzlo&taa. Geneïiogdoor spaciaiist, Zon-, Dins- on Vrijda<î, ran 9 tôt 12 ure. Sxvaanstraat, 54, Gent. 3877 — 8avraa$d: Bloemist (stielman) voor kweek of op bloemisterij te wonen, vuur en licht ; zich wenden Kasteelkaai, 47, van 7-8 ure 's a vonds. 4730 — Praohtlga Vlausalplano, Schiedmayer & Soehne, Stuttgart, laatste nieuw modei, ge-kruiste snaren, te koop uit oorzaak van vertrek. Leeuwstraat, 39, Gent. 4858 — Slaarvarf in aile kleurea, Zeep, Boratels, Kleuren, Behaagpapler, Blink ; bijzondere prijzea voor voortverkoopers, bij J. Watté-Cosyns, Markt, nr 78, Dsinze. 4720 — Samanatalaal AmslSonk « Ds Lelio », in 'tgroot, L. Rotsaert, Poermagazijnstraat, 7. 4855 MENGELWERK. - 30 Mei 1918. 103 Helena Middleton "Oit is onrechtvaaidig:, dit is wreed ! Pik uit. Alice is niet ooplichtiger dan ik î^n onbttamelijk gedacht of van een s înzicht. Gij pijnigt mij, ik verdien laal niet, en ik zal dat zelfs van u niet t 'aMn, Vergeef mij, duurbare oom, ver-■ ®j).j maar gij doet mij wezenlijk een h,„vj 0nJ®cht aan. Ik greep zijne hand L'u,' ze le£eu ni:jne iippen. arom wegerdet gij Edward ? vroeg fwmop achteieD toon. aGst ik mçt begeer te trouwen ; I '«veuekerd ben dat ;k hem niet v p * 2ou rnaten. L,'„ tn «eWjeid? onderbtak M.Midd'e-LiiU111 we®tdat htj weihaast zal - \w'2311 u le denken, en trouwen zal. F' wie ! vjoeg ik vol angst. —Met eene dochter.antwoordde mijn oom, die verstand en gevoelen genoeg zal hebben 0. hem naar zijne verdiensten te schatten. Toen hij dit gezegd had, trok M. Middle-ton een dagblad ait zijne zak en begon op zulke wijze to lezen, dat er geen middel meer was om 't spreken verder te brengen. Ik zou ailes gegeven hebben om hem te mogen vragen of hij iemand in Jt bijzonder bedoelde, of in 't algemeen sprak ; doch ik had den moed nochom hem te onderbreken noch om op de zaak terug te keeren. Gedu-rende 't eerste deel onzer wandeling had ik veel voornemens gemaakt, onder andere, had ik vastgesteld van aile gedacht op Edward, als echtgenoot, voor eeuwig aaa kant te stelleD, en mij te verganoegen met de weinige vriendschap «n genegenheid, waarvan hij mij, ondanksal wat er tusschen ons geschied was, niet zou beroofd hebben. i Ik hoopte dat dit besluit, voigens hetwelk ; ik mij aliijd zou gedragen hebben, Henri : ' zou bevredigen, en hem bewegea om mij i met grooter achting en eerbied te behmde-len. Ik had pian om M. en Mevr. Middletoh te verzoeken Londen schier onmiddelijk te verlaten ; en 't gedacht van mij aan hen en aan een leven van huiseiijke plichten eu liefdadigheidswerken toa te wijden ; van de twee personen, die ik op zulke verschilli^a wijze boven ailes in de wereld vreesds, voorzag ik in mijaen geest, dat er eindelijk vrede voor mij kon bestaao. Maar ongeluk-kiglijk voor mij had M. Midd etons laatste bemerking mij in zulka ontsteitenis ge-bracht, dat ik in eens al die inbeeldingen van vrede en zelfopofïering zag verdwijnen. Ik had tôt het besluit kunnen komen Edward te laten varen, maar wanneer ik in dat oogenblik vernam dat hij misschien zelf opgaf, en dat hij te vrege was zich aan eena andere ta hechten, gevoelda ik, door de jaloerschheid die in mijn hart ontstond, dat ik nog veel zou galeden hebban, indien ik zoo vrij willig mij ne gevoalans zou versmacht hebben. —«"abriak van Brlllen, Pince-Na*, J umallea, Thermometers, Alkool- en Maikwegers, niauwa Glazen, Reparatiën, enz. Prijsvermindering ia 't groot. Lange Violatteastraat, 17, Gant. 4469 — Oolffoardar, . vraagt voila gast ; Adraf Albertlâan, 64, Gent. 4879 — Plaao. —Takonpen : Goede Fransche Piano, Erard, Pari». Abeelstraat, 36, Gent. 4880 — Ta Iroopan : Vier Burgershuïzen, Wolla-straat, to Gent, verhuurd hedea aan 25 frank, vroeeer 32 fr. Prijs 26,003 fr. Te bevragea E. Mianaert, 21, Begijnhoflaan (vaa 10 à 1 uur); te Gent. 4881 — IJzaraa h-sk^an gevraagd, 4 m. br., 2,30 h., iagoedanstaat. WandanOostakkar, Dorp, 12. 4 882 — StlUa peraaon verlangt te huran : 3 ongeg. Kamers. Bevr. Tentoonstellingslaan, 43. 4884 — Varloran : Geldbeu?al, inh.klelne sleutel Yala. Belooning tsrugbr. Kalanderstraat, 7. 4885 —Hailonaal Hnlp- an VoetUngakomltait. Voorloopige Raatsoeneoring van den 14daag-schoa verkoop, van 2 tôt 15 Juni : Maïsvlokken. Î00 sçram. par persoon, 20 ceat. per rantsoen ; Smout, 260 gram. id., 1,30 fr. id. ; Gezouten Spek, 260 gr., 1,30 fr. id. ; Stijfsel, 125 gr., 50 ceatiemen, id., uitsluitelijk voor da niet-ondersteundôa ; Suiker, 360 gr. per persoon, 1,44 fr. id. ; Gersteameel, 65 grammon per persoon, 6 ceat. perrants.;Zout, 400gr. voor da niet-ondersteundea, 0.12 fr.per rants., en 200 gr. par pers.voor de ondersteuadan der votkssospea on burgerskeuken, 0.06 fr. per rantsoen. Het Gewestelijk Komiteit heeft besloten dat de 118 kostelooze uitdeeling aan de deelnemers der Volksspepea (Gemeente-soepen en Burgers-kouken), 400 gramraen zuurkool per persoon es het rantsoen van 260 grammen spek pei persoon zal bavatten. —Plaitsalljba bavoarra dinsskommlsal*. De Verkoop uni kloefetx. — Ingevolge ds nieuwe beslisïingen zullen er enkel kloefen mogen afgeleverd wordaa in de eerste verdee-ling, aaa da personen die ia het bezit zijn van eene s^epkaart. Da verkoop zal geschiedsn als volgt op ver-toon van de kolenkaart (gele kaart) roze kaart (Arbeitsausweis) en soepkaart. Verkoop voor de 9® wijk.— Donderdag 30 Mei, 'S morgeads, ran n. 43901 tôt 44400 ; 's namiddags, vaa 44401 tôt 45300. — Vrijdag 31, 's mor?enas, vaa 45301 tôt 45800 ; 's namiddags, van 45801 tôt num. 46700. — Zaterdag, 1 Juni,'s morgends, van n. 46701 tôt 4*200; 's namiddags, van num. 47201 tôt 48100. — M tandag, 3 Juni, 's morgenls, van 48101 tôt 48300 ; 's namidd. van 48601 tôt 49250. Voor mannea, 2.15 fr. ; vrouwen, 1.90 fr. ; scho'ueren, 1.55 fr. ; kindsren, 1.15 fr. het paar, op vortooa der kolenkaart (ee'a kaart) en der roza îcaart, hebben recht : Al ds gezinnea vaa 1 tôt 4 personen, op 1 pj.ar ; de gezinnen vaa meer dan 4 personen, op 2 paar, waarvan een paar voor man ot vrouw en een paar voor scho-lieran of kiad. deze zijn alleea te verkrijgenia de Centra! a, Nieuwlaud,n.41, vaa 8 tôt 10 uro on van 1 tôt 5 ure. — LedsvnfdaeUng.— Oaduronde de 11 dagea, van 3 tôt 15 Juni, zullen er weder Ixerateiiiags-bons gegeren wordea. De bevolking i3 vorwiKlgd dat da ge»le bon* (tôt 13,000 inbegrepea), ongeldig zullea zija van af 29 Juni. Wij verzoeken dringand de porsmen die geena herstellingan oamiddallijk ta doen hebben, g eene bons te vragen, maar ze ter besohikkiai t» iaten aan de huitgazinnan dia ca noodig van dosa hebben, Op dea zelfden datum, zullea er, door de zorgaa van het Gewestelijk Komitoit, hem'an zolea en Palla-zo?>n te koop gesteld wordan. Om ar ta varkr'jgan mi"t mea zich roorase* ▼an zijna gazlnskaart, aanbiedan ia n° 11* Kort«_ Dagstaeg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes