De jonge socialist: maandelijksche uitgave van de Vlaamsche Federatie van Socialistische Jonge Wachten

214 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 April. De jonge socialist: maandelijksche uitgave van de Vlaamsche Federatie van Socialistische Jonge Wachten. Geraadpleegd op 27 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/rf5k93236v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE JONGE SOCIALIST MAANDEUJKSCHE UITûAVE VAN DEN BOND VAN VLAAMSCHE SOCIALISTISCHE JONfiE WACHTEN Door Kapitalisme naor sociansme nouais wij zegdc;ii 111 uns vorig artikei, 0111 goeu te uegi'ijpeii 110e vvij Un net ûocialisnie j\unien moeieii wij ue tegenwoordige sanien-leving, ae Kapiutustiscne niaàtscnappij, waar waar wij zeii een deei van uitmaken, eerst goed bestuueeren. iiui ais men îets wii bestu-aeeren aan is net eerste en liet noodwendigste wat men te doen iieeH : net dmg eens goeu ueKijKen. ueKijken wij dus eens goed onze samenie-vmg'. vvat ons net eerste opvait, ja zeer sterK in t oog sprmgt zeiis, îs dat de menscnen veei, neei veei van eikander versciniien in ievens-wijze. De eene gaat winter en zomer in versle-ten iompen gehuid, voedt zieii siéent, bewoont kieine bouwvaliige krotten waar licht nocii lucht binnen kunnen, îs dikwijls ziek door overiast van werk ; dat îs de arme. Ue andere ioopt 's winters in peisen geliuld, 's zomers 111 wit i'ianeel, eet de fijnste spijzen, drinkt de fijnste wijnen, bewoont groote, praciitige hui-zen, is bijna nooit ziek tenzij van overvoeding, en heeft een heele boel andere menschen ron-dom zich die hem bedienen en verzorgen ; dat is de rijke. Wij vinden ook nog wei andere menschen dit 't midden houden tusschen die twee soorten, die niet zoô arm als de arme, en niet zoo rijk als de rijke zijn, en indien Vvij onze indeeling der menschen nog verder moes-ten doordrijven dan zouden wij ook nog wel verschii vinden bij de armen onderling, en bij de rijken eveneens, naar mate den graad vai. armoede of den graad van rijkdom. Maar dat zou ons te ver leiden; voor 't gemak nemen wij nu slechts de uitersten : den arme en den rijke. Later zullen wij ons ook wel onledig houden met diegenen die 't midden houden tusschen die twee uiterste klassen ; want de groepen menschen die zoo ongeveer dezelfde levens-wijze hebben zullen wij voorloopig althans maar noemen klassen, hoewel dit niet altijd geheel en al juist is, zooals wij wel bij gele-genheid verder zullen zien. Tusschen die twee klassen menschen, de klasse der armen, der niets bezitters, en de klasse der rijken, de bezittende klasse, is er uub een soherp verscinl, eene groote tegenstel-îing'. vvij îio^uiuii un net lUasseverschiL ot uw u /.asseittgenstelling. ilet verschii aat wij reeds bespeurden, ver-sciiii van voeaing, nuisvestmg, enz., is met het eemge kasseverscini dat wij te zien krygen bij uadere bescnouwuig. /iien wij die menschen aan net werk, dan vait het ons op dat het ûcnijnt leugen te z,ijn wat men ous op senool leerde, nameiijk : dat de man die viijtig werkt en zmnig omgaat ook goed door de wereid iieen komt, en voor zijn ouden dag een goed spaarpotje kan wegstoppen... Want zie, ai die menscnen die m iompen genuid ioopen, en m onguzonde Krotten wonen zwoegen van 's inorgtiiis vroeg tôt s avouas iaat, zijn dus viij-tig genoeg, nebbén met eens genoeg voedsei en gaan dus wei neel zuinig om ; hunne kin-dercn eveneens in iompen gehuid en siéent gevoed, werken mede zooveel hunne teere redemaatjes het dragen kunnen, en toch ais ze oud worden biijit hun niets anders over uâii uit bedelen gaan of het armhuis. En zien wij nu eens bij de menschen uit de bezittendo klasse. Van ais ze nog in de wieg liggen hebben zij reeds dienstboden rond zich een dokter komt hen regelmatig wegen om hun groei na te gaan, grooter geworden krij-gen zij het mooiste speelgoed; op verderen ieei'tijd behoeven zij niets anders dan spelen en gezonde lichaamsoefening, volwassen krij-gen zij als zij trouwen een grooten bruidschat mede van hun rijke papa ; aan werk doen zij geen zier, enkel feest vieren en geld verteeren, en toch worden zij hoe langer hoe rijker, en als zij kinderen krijgen kunnen zij die 't zelfde leventje laten leiden. Wij zien dus onder de menschen eene dub-bele klassetegenstelling : eerst armoede tegen-over rijkdom, en dan arbeid tegenover ledig-heid. En wij zien dat de arbeid geleverd wordt door de arme klasse die toch altijd even arm blijft en dat de bezittende klasse geen arbeid levert en toch altijd rijker en rijker wordt. Maar gaan wij verder in onze opsporingen. Als wij nu het getal menschen gaan optellen welke tôt de bezillooze klasse behooren, en die welke tôt de bezittende klasse behooren dan stellen wij vast dat het getal menschen Vierde Jaargang • Nr 4 April 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes