De klok van overzee: tolk der Belgische St. Raphaëlsvereniging: werk tot bescherming der uitwijkelingen naar overzeese landen

210 0
03 mei 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Mei. De klok van overzee: tolk der Belgische St. Raphaëlsvereniging: werk tot bescherming der uitwijkelingen naar overzeese landen. Geraadpleegd op 23 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/bk16m34927/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tolk der Belgische St-Raphaël's Vereeniging, Werk tôt bescherming der UitwijkeliDgen naar Overzeesche Landen. Secretaris, I"* Bénédict GILLÈS de PÉLICHY, Brugge, Qheerwynstraat, 9. Voorzitter, M. Stanislas van OUTRYVE d'YDEWALLE, St-Andries langs Lophem. Secretaris-Schatbewaarder, Eerw. Heer S, VAN HOUTRYVE, Brugge, St-Joorisstraat, 37. Voor aile inlichtingen wende men zich naar die Heeren of in het bureel der Vereeniging, te Brugge, Raamstraat, 3, dat open is den Dinsdag, Dondrdag en Zaterdag van 9 tôt 1 uur. Men gelieve aile mededeelingen uit Belgiê naar den Eerw. Heer VAN HOUTRYVE op te zenden en deie uit het buitenland naar M. Stanislas van OUTRYVE d'YDEWALLE. Menteekent in tegen 2,50 fr. in Belgie en tegen S fr. of éin dollar in Amerika. Uit Amerika wordt men verzocht het bedrag der inschriiving per internationaal postmandaat of in postzegels af te sturen. DAGWIJZER. Sflei of Bloeimaand. 3 Zondag H. Alfred. 4 Maandag H. Motiica. 5 Dinsdag H. Plus V. 6 Woensdag H. Joantuss in de olie. 7 Donderdag H. Stanislas. 8 Vrijdsg Verschijnsng van de» H. Michr.êl. 9 Zaterdag H. Giworius vaa Nazianze. 10 Zoadag H. Antonius. 11 Maandag H. Franciscus de Hicropym. 12 Dinsdag H. Pancratius. 13 Woensdag H. S«rvatius. 14 Donderdag H. Boaifscius. 15 Vrijdag H. Dymphna. 16 Zaterdag H. Jaanaes Nepomuceaus. ■ ■ i m il êêê 11 n mmm> mu < < i Hii.lirM-n HIER BEN IK ! Daar zie... Hier ben ik nu toch. Ik zal luidea ; en de Belgische en Amerikaanschs lucht doen dreunen onder mijae klokslagen. Ds Belgen zal ikverkondigea : hoe het ia Amerika mst hun volk gaat ; de Bslgische uitwqkelingen ia Amerika : de wekelijkschc gebeurtenissea ia huoae ge-boortestreek voorgevallen. JBen nieuw weeKblad. . : Waarom! uit vriendschap en ganegenheid voor Uîd,,dier-bare laadgeaootea. Verwijderd ran al wat u dierbaar en lief is,wil!ea wij U«d. de gekgenhîid gevea het Belgisch l®vea met ons voort te liftea. Velea onde» u keatsen ons. Vooralesr naar Amerika te vertrekken zijt gij mat ons in briefwisseling geweest, zijt gij ons kcmsrt spre-ken, en onder onze bescherming zljt gij den breedsn Oceaaa overge/arsn. Ea bu, tarwiji gij daar zwoegt ea zw^et, vaa den maandag tôt den zaterdag, om wat dollars te verdieaeo.willea wij Ued. den zoadag dea last vaa 't werk dosa ver-geten, ea u eeaige saugename urea ia geesi doen doorbreagea, ia 't middea vaa dea flisr barea huiselijkea kriag dian gij verlatea hebt, vaa vrieadea eakeanissea, sa vaa uws geboor-testreek.Och, hoe dikwijls zit gij daar aiet te droomsa op 't verledea geluk 1 Aaagelokt ol aang<ezet door werkmakkers, mat de hoop ia korte j iran rijk te zija, zijt gij naar Amerika vêrlrobken.daar gij het ■•a luiiekkerlaad meeadet te zija, waar gij maar u zoudt te buigea hebbea om de dollars met handsvollea op te rapeo. Ea helaas ! Welke telcursteiling 1 's Avoads na 't wssrk, zit gij daar misschien allea op een kleia kaajertjî, et wel in eea houtea barak te mijmerea ea te den-kea op he't huizcksa waar gij voorheen zoo ge-lukkig leefdet ; Gij daakt op uwt kleia« senaap-keas van kiaderea die, toen gij vaa 't werk wederkeerdet, u kwameti tosgeloopan ea vaa Terre « dag vader » tosriepea... eaz. Ails deze gedachtea zwevea u door 't hoofd ea gij deakt misschien : ach 1 kon ik maar weê'keeren, en deze dierbare wezenseass wsêzien...! Gij tait u« geld ea helaas, de spaarpot is aog ciet ge-noeg voorzien 1... De wederreis moet aog wat uitgesteld worden... Wij willea U«d. troosiea in uwe eeazaamheid; oas Gazetje zal Ued. wekelijks eea bezoek brec-gea ea die stille droefgeestige urea wat teven-diger en aangeaamer makea. Voor degenea die geld verzamelea, zal het aene aangename ver-rassing en uitspanning van geest zija te middea hunner drukke bezigheden. Nu iets voor de jongelingen ! Zij zija vertrokken om wat geld le verdieaen, om te sparea, zooals zij het zeggen, om daa «en staat aaa te gaan. Men kan immers rsiet trou «ren zoader geld. Hebt gij reeds al deze lustige varga-deringea vergetea waar gij dea zondag ea maandag met uwe vrieadea zoo aangenaam ovsr-bracht. Zija al die prijsboliicgea, gaaischietia-gea, duiveavluchtea, kruibollingen, kaarlspelén, vogelpik, biliardspel, vergetea ! Gij waari zoo fier toen gij kampioea uitgeroepea met de schoocst-î prijzea wegglngt. Zijt gij aiet nisuws-gi«rig te wetea, wis uwe plaats heeft iageno-mea ; wie er au de beste speler op uwe parochie is ; wie nu de proatste duivea hscft?... eaz. « Ds Klok van Overzes » zai Uesd. al dit loksal •a aog aader nieuws orerbrievec. Zijt gij ook aist baoiauwd ta wetaa hoe het met uw vrieadea gaat? Gij giagt zoo g««ra uit dea zoadag om esa pintje te pakkea, gij vertel-det oader u al het aieuws vaa de parochie. Ea au dat gij ia Amerika verblijft, zoudt gij U aaa ailes wiilea vervreemdea 1 Oh aeea, dat zuît gij aiet, daarom zult gij eene inschrijving op de Klok van Overzee nemen. IVotf een woordje aan de Land bouwers. Die mag ik niet vergetea ! Zij zorgsa immers t® wel voor den stoffelijksn wel-vaart vaa 't laad. Gij hebt uw « gedoetje » verlatea om eeae groote hofstede ia Amerika te bsbouwec. Gij zijt eea groote eigenaar gswordea. Gij moogt jagea, Wsschen, ploegea, zaaiea, oogsten, waaaeer en zoovael het uw hertje lust. Gij zijt gelukkig, gij hsbt voldoeaing in uw werk, gij gaat vooruit en toch, ik bea er zeker vaa, deakt gij aog vaa tijd tôt tijd op het « gsdoetje • dat gij verlatea hebi ; op de kerk waar uw huweiijk ingizegend #erd, op de plaats waar uwe kiaderea geborea wsrdsa Misschien, ook wel eeas, waaaeer gij uw vruchten ter markt aaabiedt, vraagt gij u af, hoev«e) zou «k voor vruchten i* Btslgiè krijgea ! Aaa welkea prijs zouden zij daar au verkocht worden ! De prijzea der marktea, voor boter, eieren, mais, tarwe, gerste, vlas... ailes zal u wekelijks ksobaar gemaakt worden door uwe « Klok vaa Overzee ». Dus, landbouwers, ook niet ten achtcrgebleven ; allea, moet gij eene inschrijving op uw blad nemen. Wie moet er dus op het blad inschrijven? Al de Belgen die in Amerika verblijvea en die aog niet verzaakt hebbea aaa hun natioaaliteit ea land. Lundbouwers, werk- ea ambachtsliedea, mija-ea ijzereaweg-werkers, gij werkt ea zwoegt gaasch de week om wat dollars te verdienen. Dea zoadag moet voor Ued. een aangenamea rustdag zija. Komt, zooniet in persoon, toch ic geest naar uw Vaderlaad terug. Telken zondag zal « De Klok van Overzee » u een aangenaam bezeek brengen, en oader 't rooken van een pijpjs Uêd. al htt nisuws uit het dierbaar Vaderlaad verfellea. Wie Eullen de opstellers van uw "blad zijn ? De Belgen die in Amerika verblijvea, en hunne famiUdeden die in 't vaderlaad huaae biijde wederkomst afwachtea. Het aieuws uit Amerika onstoegezondenzal in het weekblad verschijaen, eu wed«rzijds zal al het plaatselijk aieuws over-gsdrukt worden. Gij zult misschen zeggen : ja maar ; rnija haadea staaa me@r naar 't werk daa naar 't brievea achrijvea. Dat doet er niets aaa ; schrijft maar op, zet u aan uwen tsfsl en schrijft 't zij met een potlood of met een pea eenvoudig-lijk uwe gedachtea op papier, stuurt het af en wij zulten wel voor 't overige zorgen. Als gij mij wilt gelooven, zuilen al de Belgen ia Amerika nog gszetsehrijvers worden. Gesft ons nieuws over uw ambacht, over hetgeen gij door uw wark verdient, over uw leviaawijze, over de îuchtgesteltenis der streek waar gij verblijft ; — over de vruchtbaarheid van 't laad.... eaz. Wij stellen belarg in ailes wat u aaagaat ! 'Wat zal St-Raphael's Vereeniging voor uw blad doen ? A! wat het kaa 1 Zija doel is : de stoffelijke en ook nog qeestelijke welvaart vaa de Belgische UitwijkeliDgen bevorderea. Daaraaa zal het werkea uit al zijne krachten. Rijkelijks yc Srdeelea dat wil het met 1 UitwijkelinGS-agent spelen ? Nooit ! maar haad ta hand werkea mst da uitwijkeliagsageotea die het goed mseuea! Volk aanwerven? dat aog vee! m'a ! maar aan degeaen die bsgeeren hua lead te verlatea, ja, de beste ea voordeeligste plaat-sen aaa wij zf a, waar zij onder geestelijk en tijde-lijk opzicht best zullea bezorgd worden. Welfce scheepvaartiijnen zaî het aanbevelen ? Gesn esa ia 't bijzoa-der, alleenlijk degeae die de meeste z#kerheid gevea voor ds zedelijke sa stoffsSijke welvaart der passagiers gedureade de overvaart. la eea woord zal « De Klok van Overzsa » belangloos ea zoader omziea al de voor- ea asd?«lea dsr uitwijkisg lat#a keanen tôt het geestelijk en stof-felijk geluk ea welzijn van het Belgische Volk. « Ds Klok vas Overzee », uw gazetj#, vsr-laagt dus veel iaschrijvers. « De Stem uit hei Vaderlaad », « Hst Volk » van Geat, de gazetjes dar Franschmaas vaa beide Vlaanderea, worden ged ireads de zomermaaadea op mfter daa 300 000 exemplaren gedrukt. Uw blad moef nog meer iaschrijvers tellea. Wij doea eea op-roep aan de 166.080 Belgen die in de Vsreenig-de Staten van Noord Amerika, sa aan de 9593 Be'gea dis ia Canada verblijvea. Steekt aile» eea handje toe tôt verspreidiag vaa uw gazetj? es gïj zult een schoon vaderlaadsch werk ver- • icht hebbea. Eeadracht maakt mscht 1 , ♦ Hoe moet men eene inschrijving nemen? 1) Zeadt oas een dollar per internationaal postmandaat of in postzegels ; 2) of iadiea gij dit te moeilijk vindt, vraagt aaa uwe familieltdea hier in BeJgië wonsnde, oas een dollar en uw adres in Amerika te zenden. , ♦ Belangrijk bericht. Wie adresse® keat van Belgen die ia Amtriks verblijvea, zeede zs oas op 1 Vriendea uit Amerika ! Indien gij maten of kennissen keat die btgeeren 't gazetje te ont-vasgea, laat het oas wetea. Wij zenden Ued. oazea bestea dank op voor-hand.« Evangelie volgens Lucas. VIIIe HOOFOSTUK. De storm gestild. Ea het geschiedde op een der dagea, dat hij ia es« schip giag, en zijne lesrliagsa met hem ; m hij zeide tôt hen : laat ons overstsken naar de andere zijde vaa het meer. En zij stakea &f Ea terwijl zij vosrejs, viel hij ia sSasp. En er kwam een stomwiad op ovsr het meer, en zij raaktea vol water, en waren in gevaar. Ea toe-tredende, wekten zij hem, zeggende : Meester wij vergaan ! Hij nu, opgestaan zijade, b^strafte dea wind en ds onstuimigheid des waters ; ec zij hield op, ea er kwam stilte. Ea hij zeide tôt hea : Waar is uw geloof ? Ea zij waren van vrees bevangen ea in verwonderiog, en zeiden tôt elkaader : Wie is toch wel deze, daar hij ook aaa wiadea en meer bevel geeft, en zij hem gehoerzamen ? VERDIENSTEJN. Eea rijke fabrikaat ontmostte op zekeren dag «sa armea schaaphsrdcr, met wien hij esii gesprek aaaknoopte : « Wat verdient gij zoo ai, œija vriead, met het hoedea uw<sr schapen ? » — * Mijaheîr, sprak de schaapherder, ik vsr-dien zoovesl als gij met het bestuur uwsr fabrisk ». « Ho® zoo, sprak de fabriekant, gij 3?oont in seae arm» hut, zijt slecht geklesd, hebt slecht eenvoudig voedsfcl, hoe kuât gij zoovesl vsrdienea ?» « Toch verdiea ik zoovesl als gij, Miiaheer, ging de scbaapherder voort, want op het e1nde des levens blijft er voor de rijken zoowel als voor de armen, niets anders over dan hunne werken. » PROEFNUMMER. Een prcefaummer ! Dat is eea nummer dat U«d. voor dszta kssr kosteioos wordt toege-zenden. L'test en oerdeelt ! Valt de lezing er van ia uwe smaak ea smaakt het naar dea trog om nog, ehwel, zeudt ons « zoohaast mogelijk » |het bedrag uwer inschrijving. Wij zuilen Ued. dan , wekelijks sterk en g«ioad vosdsel voor zlel en ' lichaam opdiensa. ! ♦ — f Besten dank aan onze vrienden Remi Van Haecke uit Walleaburg, Oatario Canada, H. Clemens uit Proctor 248, Miaac-sota, U. St., Camicl Persya uit Toledo, Ohio, U.Sî,, voor huane ijverige ea welwillead* mede-werking tôt het verspreiden vaa ons blad. « De Klok van Overzee ». Mochte hun voorbcsld door aile Belgen ge- volgd wordeu 1 ♦ — Lijst der personen die in deze laatste tijden onder de bescherming der St-Raphaels Vereeniging naar Amerika vertrokken zijn. Henri Debleu, zijne vrouw en twee kinders, van Meenen naar St-Vital bij Winnipeg (Manitoba) Alfred Begin, zijne vrouw en twee kinders, van Roubaix (Frankrjjk) naar St-Vital bij Winnipeg (Manitoba) De twee kinders Minne, van Cortemarck naar Deloraine (Manitoba) Arthur Beauprez, zijne vrouw en twee kinders, van Poperin^'ie naar Moiinss (Minait) Adriaan Dirikx en zijne vrouw, van Eeckercn (Antwerpen) naar Northcote (Minnesota) Achiel Van Houtte, van Wielsbeke naar Valier (Montana) Aloïs Verkest, zijn broeder, zijne vrouw en twee kinders, van Westcapelle naar Ontario (Canada) Cyriel Respalie en zijne vrouw naar idem H. Weissenfeld en zijne vrouw, van Reuver (Holland) naar Northcote (Minnesota) Henri Van den Bussche,van Westvleteren, naar St-Nicolas (Michigan) Hector Van den Bussche, van idem naar idem Maurice Verbrigghe, van idem naar idem René Verbrigghe, van idem naar idem Nicolas Awen, van Haine St-Paul,naar Springhill (Canada) Victor Moulengré, van idem naar idem Jules De Man en zijne vrouw, van Oent naar Winnipeg (Manitoba) Emeric Leflere, van Beveren naar Déiroit (Michigan) André Wyffels, van Brugge naar New-York Jules Smessaert, zijne vrouw en twee kinders, van Oo8tcamp naar Northcote (Minnesota) Georges Coene, van Auvelais naar Montréal (Canada) Aloys Lycke, van Zoutenaye naar St-Nicolas (Michigan) Constant Van Aerden, zijne vrouw en kind, van Deurne naar Montréal (Canada) Edmond Renech, zijne vrouw en twee kinders, van Monceau-sur-Sambre naar Canada Jules Callewaert en vrouw, van Swevezeele naar Superior (Wisconsin) Victor Degeest en vrouw, van idem naar idem Richard Tommelein, van idem naar idem Aloïs Tanghe, van idem naar idem Camiel Lagrou en zijne vrouw, van Lichtervelde naar Détroit (Michigan) Jules Van Hooren, van Ichteghem naar Montroe (Michigan) Félix Vanderplancke, van Swevezeele naar Détroit (Michigan) Jules Goethals, van idem naar idem Achiel Roose, van idem naar idem Victor Vanbslle, van idem naar idem Jules Vermeulen, van Coolscamp naar idem Camiel Misplan, van Hooghlede naar idem Ivo Deraeve, van Staden naar idem Arthur Deneweth, van Swevezeele naar Waters (Michigan) Mois Follebout, van Staden naar Détroit (Michigan) Mathilde De Caesiecker, van idem naar idem Ferdinand Declerck, zijne vrouw en drie kinders, van Thielt naar Winnipeg (Manitoba) Adolf Declerck, van idem naar idem Cyriel Dobbelaere, van idem naar idem Jules Deserrano, van idem naar Berlin (Ontario) Achiel Schoonbaert en zijne vrouw van Thielt naar Berlin (Ontario) Jacques Charles, van Clercken naar Détroit (Michigan) Aiida Geldhof, van idem naar idem Charles Hugghe, van Staden naar Trail (British Colombie) Odiel Mortier, van idem naar idem Stephanie Soenen, van idem naar Détroit (Michigan) Pharailde Vanhaverbeke, vsn idem naar idem Margareta Vanhaverbeke, van idem naar idem Alfons Vermeulen, van idem naar Henri Colpaert, van idem naar Hansasville (Hamas) Camiel Colpaert, van idem naar idem Georges Van Eecke en zijne vrouw, van Lampernisse naar Northcote (Minnesota) Emiel Deleu, van Staden naar Trail (British Colombia) Hyppoliet Vandersyppe, van idem naar idem Edouard De Roo, zijne vrouw en 6 kinders, van Beernem naar Détroit (Michigan) Maria Parmentier, van Staden naar idem Achille Vermeulen, van idem naar idem Auguste Houthoofd, van idem naar idem Auguste Van Daele, van Thielt naar Pontiac (IUinpIi) Achiel Schoonaert en zijne vrouw, van idem naar Winnipeg (Manitoba) Joseph Houtteman, van idem naar Duluth (Minnesota) Wed. Desinet met hare8 kinders, van Lootenhulle naar Duluth (Minnesota Eerste jaar. — Nummer i. ZONDAG 3 MEI of BLOEIMAND 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes