De legerbode

700 0
14 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 14 September. De legerbode. Geraadpleegd op 25 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/vh5cc0vn31/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad 1s VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; îedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsohe exemplaren. Staatsminister Louis Huysmans De Legerbode heeft de dood vermeld van den uitstekenden burger, welken het Land heeft ver-loren in den persoon Tan den heer Louis Huysmans, staatsminister en afgevaardigde van Brus-tel.Zijne begrafenis heeft Zaderdag, te 2 ure in den naraidaag, plaats gehad : Zij was eenvoudig ïooals het leven van dezen rechtschapen man. De militaire honneurs werden bewezen door Belgische troepen van Havre, door het Fransche garnizoeu van Havre en door eene afvaardiging van het Engelsche leger. De Koning had zich doen vertegenwoordigen door generaal Jungb luth en de Fransche regeer ing had op de lijkstatie haren gezant bij deBelgische regeering, den heer Klobukowski. afgevaardigd. De diplomaten vau het buitenland woonden in korps de begrafenis bij, alsmede de leden van het Belgisch Kabinet. Ilet kommissariaat der Fransche regeering bij deBelgische regeering te Ste-Adresse, de maire van die laatste gemeente, alsmede de maire van Havre en talrijke Belgische notabelen en voor-name personen der bondgenooten volgden den lijkwagen. Aan het hoofd van den lijkstoet stapte de heer Eduard Huysmans, advokaat, zoon van den over-ledene.De stoet heeft zich naar Sainte-Adresse bege-îen, waar de Belgische staatsman heeft verlangd ter aarde te Word en besteld. Een Geschîedkundig Doctmeat Toea de heer Huysmans, den 13 October 1914, leHavre aankwam, had hij het voorgevoel dat Mj naar België niet meer zou terugkeeren ; noch-tans verliet zijne zielskracht hem niet en zoo hij vol betrouwen in den uitslag van den oorlog en in de toekomst van zijn land stierf, was het dat eene verraderlijke ziekte — eene dubbele longonsteking — hem 't leven ontrukte. Onmiddellijk na zijne aankomst te Havre, had hij een onder omslag gestoken schrift aan de zor- 5su van zijnen 20ou Eduard toevertrouwd ; eze omslag mochtenkel daags na zijn overlijden geopend worden. Ziehier dit stuk, dat de uitboe-zeroing van het gemoed van een vurigen vaderlander en tevens het burgerlijk testament van een verheven Belg is. \aarwel mijn schoon vaderland, land van vrij-toid en Icampioen van het Recht, dat thans onder de Werheersching ligt der barbaren die, ten spijte van tructaten geteekend voor hen, het overrompeld, met ttoed overgoten en grootendeels te vuur en tezwaard hebben verwoest. ùe aan België zoo gehechte, zoo dappere Koning, 300 varige verdediger van sijn land, heeft aan iTeemden de gastvrij heid moeten vragen, om het "tMud van 's koninhrijks nationaal bestaan. onaf-Makelijkheid en souvereiniteit. De Regeering en de ministers hebben zijn voor-tt'd gevolgd, met denzelfden geest en met dezelfde "oopsbetrachtingen. Orne ongelukkige bevolking, zoo vreedzaam, zoo cchtschapen, zoo eerlijk, is moeten vluchten en uit-wy ken om het lot te ver mij den van daizenden onbarm-wrtig en sonder redenen gemarteldc en vermoorde onschuldige slachtoffers. ndanks het edelmoedig onthaal die ons van «f e Sroote en edele Fransche natie te beurt viel, j i anks den plechtigen eed der verbonden volkeren ^ te meken en ons een vrij en onafhankelijk België hhh te f)Korëeri? na den laatsten barbaar eruit te j oen gedreven, ondanks de hoop, welke ik behoad, en sclioonen droom, of liever die verbintenis van /■ e lien verwszenlijken welke zal nagekomen en flafeJ0er^ worden, wat het 00k kosten mag, voel ik '1 meer op de wereld zal zijn wanneer dit uur znl slaan. » ,mcjrt ferteert en doodt mij en in Franschen 4eri '"* m^n sierfeUjk overblijfsel bedolven wor- men °P rn^Jn Sraf eenvoudig den ■ ntte met daarop mijn naam en deze woor- mort pour la. patrxs Warit het is vo«r mijn vaderland dat ik te vroeg-tijdig sterf. Vaarwel mijn lief België, vaarwel mijn Koning, vaarwel mijn gade en kinderen, vaarwel, vaarwel mijne vrienden, vaarwel mijne landgenooten. Louis Huysmans, Staatsminister. » * * Het ronwbeklag aan de familie van den afgestorvene. Van den Koning. « De Koningin eu Ik houden er aan u onze oprechte deelneming iu uwe smart en in die uwer kinderen uit te drukken. Ik betreur het veriies van een staatsman die voordurend voor-beelden van eene verlichte toewijding aan zijn Land heeft gegeven. « Albert. j> Van het kabinelshoojd, minister \>an oorlog. « De dood van den heer Huysmans die ons van het begin van den oorlog af onophoudend inei; zijne vaderlandsliefde eu krachtdadigheid heeft gesteund, baart mij eene ware smart. Ik bid u mijne innige en eerbiedige deelneming te aan-vaarden.« Brool'kville. » Van de leden van den ministerraad. a De ministers en staatsministers, vereenigd onder het voorzitterschap van den Koning, hebben de eer aan Mevr. Huysmans en aan hare i familie de verzekering te geven van hunne innige deelneming in hunne smart, en van het diep spijt dat zij gevoelen over het afsterven van bun waarden coliega. « Broqueville, Carton de Wiart, Beyens, Ber-rver, Helleputte. Van de Vvvere, Segers, Hubert, Renkin, Cooreman, Goblet d'Alviella, Hymans, Vandervelde. » Van den voorzitter van de Kamer der volks-vertegenwoordigers.« Het veriies van den uitstekenden parlemen-tair en staatsman, van den vurigen vaderlander welke de heer volksvertegenwoordiger Louis Huysmans, staatsmiuister, was, zal diep gevoeld worden door het land, vooral op dit oogenblik dat het ze!f onder de stnarten ende vernederingen van de vreemde overheersching lijdt. « De Kamer der volksvertegenwoordigers, waarvan de heer Louis Huysmans een der nieest invloedrijke leden was en waar hij zoo dikwijl.s als weisprekend redenasrvoorde heiîigezaakvan de nationale verdediging optrad, zal met ontroe-ring het afsterven vernemen van dien eerbied-waardigen eu geachten coliega. Zijne verdviâjning zal in het Parlement ecnparige en oprechte ge-voelens van treui'nisse verwekke». « lk ben overtuigd de tolk van de gevoelens der kamerledente rijn met u, Mevrouw, alsmede uwe familie, te verzoeken te gelooven aan ons aller innige deelneming in uwen rouw en de uit-drukking te aanvardenvan ons diep rouwbeklag, met de eerbiedige verzekering van onze meeste hoogachting. « De voovzitler, « F. SCHOLLAERT ». * * * En nu blijft er enkel te buigen voor het graf van den Vaderlander die steeds volijverig zijn land tôt den laatsten adem minde en diende. Belgische kunstenaars op het front Het ministerie van oorlog heeft een besluit ge-nomen dat bij onze soldaten zeer welkom zal zijn. Belgisohc kunstzangers en tooneelspelers, zoo Fransche als VJaamsehe, zullen voor onze strij-ders stukken en zangen uitvoeren waarin bij voorkeur over de streek gehandeld wordt. Dat is een uitstekende maatregel die met vreugde zal begroet worden ; hij strookt ten an-dere teenemaal met het Belgisch karakter, dat met Beaumarchais acht dat — zelfs in den oorlog — « het lacheu den meusch eigea is ». j De Verovering van kameroen Sïêdedeelingea die onlangs aan de pers werdea, gedaan, hebben aangetoond hoe belangrijk dé oyer-. winningeu wareu die de Fransche troepen van Mid-den-Afrika in Ivameroen hebben behaald. Eens oiticieele nota vau de Fransche regeering brengt ia de volgende woorden hulde aan de prachtige mede-werking van het Belgische detachement dat aan de krijgsverrichtingen deel nam. ïn het begin van de vijandelijkheden had de Belgische Kongo. door een uittersten eerbied voor de internationale overeenkomsten en bij-zonder voor het traktaat van Berhjn, besloten eenevolstrekte neutraliteit te bewaren, ofsehooa de Franschen in Kameroen het krijgsbedrijf reeds begonnen waren; Toen de Duitschers, door hun aanval op Luku-ga, hadden bewezen dat zij deze neutraliteit niet wilden eerbiedigen, liet de goeverneur generaal van Belgische Kongo, het hoofd van de Fransche kolouie weten dat hij op eene spoedige medewer-king van wege de Belgen kon rekenen, zoohaast hij dit nuttig oordeelde. De Bslgiscbe medewerking liet zich voor het eerst gevoelen in een bijzonder gelukkig gevecbt. Tegeu het eiude van October 1914, voegde het Belgische stoomschip Luxembourg, met een detachement van 130 Belgische tirailleurs, met drie kanonnen enéén raaçhinegeweer, zich bij het stoomschip Commandant- Lamy, eu nam zeer ijverig deel aan de krijgsverrichtingen op de Sangha, te N'Dzimoe. Dank aan eene stout-moedige bewegiug van de Luxembourg bleef het voordeel aan onze zijde: Hetschip voer opmiader dan 150 me fera afstand van de vijandeiijke loop-graven, onder een hagel van projectielen, ea legde aan op de geschikte plaats om de Belgisch® tirailleurs te ontschepen. liet gevecht was hardnekkig : Menmoest drie dagen en één uacht strijden alvoi'ens de vlag te kunnen hijschen op den post waaruit de vijand was verjaagd. Het is alsdan dat de troepen van de bondgenooten daor een woedenden hajonet-aaaval, den vijand verpliehtten zijne laatste verschansingen te verlaten. In deze prachtige charge, onder het vu or van de machiuegeweren, en ondanks de moeilijkhe-den van het moerassig terreiîi, gedroeg het B«lgisch detachement zich op prachtige wijze en verclîende de vleiende gelufewenschen van den generaal opperbeveîhebber, die dat heldhaftîg gedrag op hoogen prijs stefde. De innernÎHg van den post van N'Dzimoe vormde de gelukkige bekroning van eene reeks vroftgere krijgsverrichtingen welke in Sangha plaats grapen en die ons van bijna de geheele streek uieester maakten. Van af dit oogenblik bleef er eene blijvende saMenwerking Èestaan. Het Belgische détaché» mentdatbijdeSangha-koJon was gevoegd, werd spoedig versterkt. Van 180 werd het op 430 ge« braeht, terwijl het totaal effectief van de koloa HOO man bedroeg ; dan. in het begin van Januari. werd hetop 580 mangebracht. Het nam deel aaa al de belangrijke krijgsverrichtingen die vervol-gens langs de Midden-N'Goko plaats grepen eu die tôt de inneiuing van Tiboéndi en Molundu voerden, eu onlangs tôt die van Lomie, na da hevige gevechten van Monso en van Besam, Generaal Aymerich, opperbevelhebber van d® troepen van Fransch Midden-Afrika, onder wiens bevelen de Belgische troepenmachten ge» plaatst waren, heeft herhaalde malen aan de dap. perheid en de opgewektheid aan zijne bondgenooten hulde gebrachî. De kostbare hulp dia zij hem aldus hebben verleend en die, op gelukkige wijze, nog werd volledig gemaakt door de artillerie tôt zijne beschikkiiîg te stellen die hij noodig had om de verschillende kolonnen te ondersteunen, werd door de Fransche regeering hoogst gewaardeerd : Luitenant Bal en de commandant van de Luxembourg, de heer Gorans-son, wier prachtig gedrag vooral werd opge. merkt, werden toi. ridders vau het Eerelegioea benoeœd. 14 September 1915 Nam m er 16Q

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes