De legerbode

424 1
23 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 23 September. De legerbode. Geraadpleegd op 25 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/0p0wp9tm01/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dmsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende ^1 | -- > ■■■.■■I 1iiiilt»lè.«.i un ..In «ru- i il ' . ■ T ■ » nt ' » ifl in Ki mil nii.ii - i ■ ■ - ■ ■ i ... ni i» i ' ' i i ' rf. ■ ' IW i-.. i ■ i i i i 'i ' mu i|ll »'HrT" | i i ■ I fit ' —r. - i-, '<• J U iVg1 • I > 11 ■ Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemcl ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangl tien of vijftien Fransciie en Nederlandsche exe.mplaren, Oorlogspoezie ii Naast Fritz Francken, die Tan vôôr den oor-log reeds gnastig in onze ietterkunde bekend was, hebben wij ook verscheidene aieaweliagea meer dan een goed oorlogsgedicht ziea schrijvea. Albert van Haak, die niet zonder verciienste den slag van Haelen bezong, Tony De Ridder, Jozof Heylen, Joh. Demaeght, hebben alien op min of meer oorsproakelijke wijze, de indrukken weer-gegeven die deze wereldgebeartenissea op ben hebben gemaakt. Bijaa al de gevoelens, die deze tijden in het mensciiengemoed wel wekken kun-nen, vinden wij in deze poëzie weergegeven. De hartstachtelijk lyrische opwellingen van vader-landsliefde, de zangen aan den geboortegrond, ofwel aan dan Yser, de heidhattige rivier aan wier vlakke boorden zooveel helden vielen. en de verheerlijking van de gevallen sti'ijders. ne-men natuurlfjk de eerste plaats in, m deze poëzie. Maar daarnaast vindt men ook andere stem-mingsgedichten, stil melaneholisch of weemoedig teer, of ook weer bet vroolijke luehtige deuntje van dea spotvoççl die in aile dingon slechts de komische zij de ziet. Een Gentenaai», die tè Soltaa krijgsgevangen . is, vernam daar dut hij v^der gewovden was, en dichtte bij deze gçlegenheid net wondermooie versje, dat wij hier çv'emamen : Daar kwara een lief kleia kindeke, Gespoeld aan Vlaanderens rêe: Op de adem van het windeke Uit 't land van overzee. De Haam van den dichter bleef onbekend, doch aan den aard en de faktnur van bet vers raeeuen wij wel een jong- Gentseh letterkundige te herkonnen, wiens werk ook voor den oorlog reeds de aamlacht vestigde. De gedichten in balliugsehap geschreven, die waarin bet, weemoedige verlangen naar het va-der|and, het heimwee naar het geboortehuis het luidîtte klinkt, zijn ook bijzoader kalrijk. Van de Yhiarascke ballingen. die in Engeland verblijven, kwam reeds menig aardig gediehtje toe. ïhq<v Walter scbreef in de Stem uit tiel'/ië de volgaiide iieve beschrijving van het huis je, dat men glader in Ylaanderen iaoe.st verlaten : Oïi® Huis je in Vlaanctersa Ons Ii«ve huisje in viaanderen ïîot: ^opdermooi het stoud. Eer die vervloekte Duischer Dit lieili^doirikc schood. Al kronldearçl kwam het laantje Tôt vt'u'it- hfljt Vioine • j \Y aar boven 't^ieekgroen dearke Blonk witgekaîkt een krais. Een eeuwenoude «lîftde BSeef 't hofkcn ftemîs getronw, En 't lieve lindcnloovep Schudde elkcn dag<jijn dauw Met zangen van de vogçls Voor 't leem -n huisj »:i uit, En 't zontjè schoot zijn atr^ialkes Bij 't eerste daggeluid. Eilaas ! 't wefd krijg te lande En vaartje moest naar "t front Enwerd, na nioedig sh'ijdoa, Voor 't vadttriaud go woad. De vieilli giag aan 't roaven, En stîfjk bel nestje in biv.ud, Eu moekç met heur kleer.tje.s Moest, hji-veloos, uit 't iand. Di'ich, na veel maanden lijden, Kwam peis en vrijheid weer, Ed vaartje bracht aan inneij .-, Ken ïflinkehd kruis van eer. Men bouwdo opni.euw het hofke ; De kleentjes werden groot, Vvijl de oude trouwe Tinde Kog steeds heur schaduw hood. ^ I'aul Kexis, De. " Papieren Yod " en de Onafhankelijkîieid vaia België Septexnliai'dagea ? Hengelijke dagen vo©r het hart der Belgen ! Het is imiaers vier en. laehtig jarea geleden dat het traktaat der xxiv artikelen aan oas land de onafhankelijkheid sehonk. Een besiuit, op 4" Oktober 1830 door het Voorloopig Bewind van Brussel geuomen, luidde: « De provineiën van België, door ge>veid van Holland afgescheurd, zulieu een onafhankelijken Staat uitmaken. » Den 2Ba .ïnni 1831 werd te Londea het traktaat der xvartikelen geteekend ; dat traktaat werd goedgekeurd door de steaiming van het Nationaal Congres, dea 9" Joli daaropvolgende Het zeide : « België zal eea eeuwig oasijdigen Staat uitmaken ; het zal gehoudea zijn die onzijdigheid tegenover aile andere Sttiteu te onderhouden. » Dat, traktaat werd den 19" April 1839 bekrach-tigd door « dea keizer Van Oostearijk, koaiag van Hoagarië en Boheœen ; den koniag der Franschen ; de koningin vaa het Vereenigde-Koninkrijk van Groet-lfrittanje en ïerland ; den koning van Fruisen en dea keizer vaa aile Russeu. » Den 9°^ Augusïus S87S> werd eea nieuw ver-drag geteekend door Praisen en Gvoot-Brittanje. Artikel 1 luidde als voigt : « De koaiag van Pvui-sen verklaard hebbencie dat niettegenstaande de Coniedevatie van Noorâ-Duitschland in oorlog is met Frankrijk, hij vast besloten is de neulraliteit van België te eerbiedigen, zoolang dez» onzijdigheid zal geëerbiedigd wordea door Frankrijk, verkîaart het Vereénjgde-Kouinkrjjk dat indien, geduvende dezen oo?îog, de légers v^in Fi-ankvijk de hif'i'boveti verrafiMe neutralîteit moesten scheaden, het bereid zal zijn met Pruisen ined© te werkea ter ve^dwliging vaa dieaeifde neatra-liteitj op die wijze wç,arover door beide pkrtijen zal kannen overeengekomen woraen, met daartoe zijn zee- en legermaeht aan te wenden, met het doel samen met Praisen, op dit oogeabiik en later, de onafhankelijkheid en de onzijdigheid van België te verzekeren ea te handhaven. » Eene Conventie werd in Dea Haag geieekend door 44 Statea, waaronder Daitschland ; die Conventie was heel duidelijk ; lees en cordéei : Art. I. — Het groadgebied der oazijdige mo-geadhedea is onschendbaai'. Art. II. — Het is aan de oorlogvoerenden verboden over het grondgebied van onzijdige mogendbeden te voerea, troepen of 't zij rauni-tie- 't zij bevoorradingstreinea. Art. X. — Kan niet als vijandelijke daad be-sebwiwd worden, het fejt dat een onzijdige mo- fendheid, zelfs gewapeaderhand, een aanslag op are nentraiiteit zoa afweveii. Dus niet eenmaal, maar tienmaaî is Diiitsch* land meineedig gôweest tegenover ons. De Bethmann-Holiweg's zijn geen zeldzaamheid bij de Teutonen, het" mogen dan Pruisen zijn of Oostenrijksch-Hongarea. Ze verstaan elfcander opnerbest, — hunné opvatting van de eer is de-zeîiiie.ONZE TREKPAARDEN~ De Duitschers zijn op heel het bezet Bel-gisch grondgebied opaieuw begoanea met paar-dea opteeisehen. Vooyai Ylaanderen en Limburg zijn er de slaehtoffers van. Te Bree, Neerpelt, Aehef ea Overpelt staat er zeldea aûg eenpaardop stal. Verleden week heeft men te Hassefc meer dan tweehonderd opge-ëisehte paardea aien voorbijtrekken. Bovendien zijn de landSieden niet tevreden over de door de Duitschers betaaîde prijzen. Om de leemten te vutlen, voortkomende van die opvorderingen en de iandbonwers toe te laten iiun veldwerk te doen, hebben de Duitschers in zekere gemeenten den verkoop van afgekenrde legerpaarden ingericht. Eenige boe-ren hebben er aangekoeht — aan hooge prijzen, nataurlijk — en zijn daarover zeer ontevreden. Deze paarden zijn voistrekt niet geschikt voor den landboaw. En aldus worden onze Belgische pachters Uvee maal bedrogen. Brief uit Italië De Belgische soklaten die aan den Y'ser veeli-ten, hebben, vooral bij het naderen van dea "VVinter, wel eens bij zioh zelif moeten mompelen :• « Dat wij ons Seyen moeten wagen, kan aog zija, maar zouden wij het daa, bliksems, niet ia eena betere streek kunnen doen ? » En dan hebben zij zeker de dappere Italiaaen wel eens moeten benijdeu. die stsijdea in een land vol sehoon'aeid,", onder dea eenwigen blik van met saeeuw bedekte» bergen en voor de uieeat beroemde landsehap-pea van Europa. Maar ah men terug kornt van eene w^adeling naar het Ilaliaaasche, front i« meavaneene g^heel andere meening. De gevoe-i lens die a ganseh doordriageu zija dat van de ontzetting voor de veusaehtige hiad«rpaïen, die; het ItaUaaascbe leger moet te bovea komen, ea' dat van bewonderiwg voor de volharding waar-, mede het ze incferdaad te bwen konit. De grootst« vijandea vaa de Xtalianea ziin niet de Oosten-rijkers, maar de Alpen. De su'ijd van man tegen maa is verschrikjkeiijk, maar die van den inenseh, tegen de *atn»r is nog vei*schi,ikkelijiker. Stel a voor dat op loen Julj, op soinmiga punten van den Sielvioberg, de Italiaaen daar d» milde temperataur vaa 14 gracjen onder 0 ge» aoten. De kpffie, dien men hua laags een glet», seher uioc .t brengen, kwam hun dikwijls ai» ijskqûie toe. Men begrijpt dat dien voortreffelij» kendi'ank dan wol eens... wat koeltjes werd ont-vangen. En soramige van de solda ten die daar s tri) den, zijn hevkomstig ait het Zaideavaa Italië, het land vaa de eeawige zoa, waar palmex* en oranjen biosien en waar de sneeuw onbekend is. Geîukkig zijn zij die eene but of eeae scHoil-plaats kunïien bezetten, welke Vroeger tôt rast-, plaats aaK toeristea dienden, en heden ten ko s ta van bloedigea strijd vçroverd worden. Dikwijla vindt men zelfs geene hatten en in den bevrozen rotsachtigen grond is het niet mogelijk loopgra-vea aan te leggen. Ook zoekt de soldaat dan eea, verblijf op in de natuurlijke loopgraven die het terrera hem biedt, iu de splsten of hole» vaa, de rots, ia de drooge beddiagen die door foerg-, vloedea en sneeuwvaîlea gegravea werden. Groote troepenbewegingen zijn ia deze bergea niet mogelijk ; aan de gvootste gevechten nemea slechts «nke^e hondevdtaîlen ruenschen deel. la, ieder der holen van de rots waken enkele neer-; gehurkte maixaen, die slechts door optisehe si-gualea met de nabarifre pc^sten verbonden zijn. Soms ziet men als eene zoanevlek op den saeeuw schiîteren, die zeggea kornt : & Wij,iùjn hier aog, ». \Yilt gij eea stealtje var^Ie wijze waarop da Italianen den ooxdog voerea ? Ziehier de gesehie-, dénis van de vçvovering van de Tofana-apits, ia' Cadox-a, op 3,064 meters hoogte. ■! Deze spits werd bezst door een Oostenrijkscha,, post Aviens machiaegeweren dea geheelen klei-aen sector schooa vahgden en aidas allen voor uit-, gang beîetten. Dei^tig lîaliaansche Alpenjagers.,-aliea sîovige kerels, vertrokken des avoads, met, mondbehoèftpn voorzien, ter verôvering van d<*' ongenaakbare bergspits. Den voigepdea dâg be-t vonden zij zkh nog verve van den top, maar op "; gevaar van on'cdekt te worden koa men niet! verder. Zij traehtten wat te sl^pen, ia allerlei,| hoadiagen, die daartoe,echter heeiweinig geschikt* waron : rechtstaandô of nefcrgekaield tegen eea roîsblok, Vast gehecht met hua gordel ; de meesï gelakkigea neergehurkt op eea vlak gedeeltes vaa de rots. Den volgeadea avoad herbegon de kîimparti| en den volgenden dag AKaren zij wat diehtev bij het doel. Dat daurde diào dagen en vier nachten. Toea deOosteurijkers deze duivelachtige kerels uit dea-afgrond zagen opduiken, wachttea zij niet langer, doch namen hais over kop de vlueht ; dat er bij') deze halsbrekende Wweging ook halzen gebro-ken werden, snreekt van'zelf. Maar de Itahanen,. zonder nog zelfs een blik op huune veroveringj te werpen, vieleaneer, uitgepat van vermoeienis en van de geleden ontberingen, bij het warma vunr. Zijn dat geene waardige broeders vaa onz« koeae Belgische soldaatjes f i W ik ) * - ^ • -23 September 1915 Nommer 184

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes