De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der Belgische Metaalbewerkers

234 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Mei. De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der Belgische Metaalbewerkers. Geraadpleegd op 22 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/8p5v699085/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^^AlNriDIBX^XJ-IKlSOHC ORGAAN van de Centrale der Metaaïbewerkers van Beigiè Geene rechten zonder plichten Administratie : Volts.iuis, Jozef-Stevensstraat, 17, Brussel Geene plichten zonder rechten Het Eerste Meifeest I 1e Eerste Meidag nadert, en het behoort tôt de taak der hand- en geesteswerkers, en vooral aan •*"^de vereenigden, om hem waardig te vieren. Vele jaren zijn reeds heen gegaan sinds, op het Internationaal Kongres te Parijs, de vertegen-woordigers van het proletariaat van gansch den aardbol besloten dat telken jare op Een Mei de volkeren hunne gewettigde hoop zouden uitspreken in eene betere samenleving, waar de arbeid zou geëerbiedigd en vereerd worden, in plaats van, zooals nu, gesmaad te worden. Voorzeker is het nog verre van ons dit vredesideaal, dat onze voorloopers reeds droomden, en sommigen schijnt het dat de sociale gedachten niet vooruitgaan. Werpen wij een blik in het verleden, dat onze behoudsgezinde regeerders toch gedwongen geweest zijn den weg der werkerswetgeving in te slaan. OVER TWINTIG JAREN miskende men de werkende klasse ; men verachtte en verstootte haar! HEDEN, dank aan onze strijdvaardigheid en onze volharding, samengetrokken in onze strijd-organismen, is de burgerij verplichtte erkennen dat er eene sociale kwestie is. Toen vroeger de pionniers van het socialisme deze schoone trilogie : 8 uren werk, 8 uren rust, 8 uren uitspanning verkondigden, dan bestempelde men hen met den naam van utopisten, alhoewei aen aag van neaen, de wet, in het voordeel der mijnwerkers, het princiep van de vermindering der werkuren huldigt. Maar benevens de kleine toegevingen aan de werkende klasse gedaan, zijn er nog vele hervor-mingen te verwezenlijken. De reaktie, welke een politiek regiem ondersteunt, verfoeid door aile eerlijke lieden, wil terug de bovenhand behalen, of beter nog geen aîstand doen van hare voorrechten. DE EERSTE MEI 1914 moet eene verwittiging zijn voor hen die den weg zouden willen belemmeren naar eene politieke hervorming, voorwien wij onze helden en onze martelaren hebben ! Wij weten wel dat het A. S. geen toovermiddel is, dat ailes zal verwezenlijken, maar als men reeds zoolang strijdt voor een gedacht dat het wapen der ontvoogding zal kunnen zijn, als wij ons de talrijke strijden in het zwart land herinneren, als we de strijd onzer vaderen, onzer broeders, onzer zusters, van ons zelve kennen, als we nog in ons geheugen hebben de bewonderenswaardige strijd van verleden jaar, deze gansch het proletariaat beheerschende algemeene werkstaking, voor de bevestiging van een gedacht, dat een rechtvaardigheidsprinciep symboliseert, dan moeten wij al onze krachten geven om zijne komst te verhaasten. ALLEN, metzoovelen als we zijn, hebben wij voor plicht de moed en de geestdrift onzer zusters en broeders der klein en der grootnijverheid op te wekken, opdat DEN EERSTEN MEI HET WERK GANSCH ZOU STILGELEGD WORDEN ! ALLEN hebben wij voor taak overal de grootschheid onzer syndikale beweging aan te toonen. ALLEN moeten wij onze hoop uitspreken, en aan al de uitgebuitenen doen begrijpen dat hunne plaats in onze rangen is ! ALLEN zullen wij de onrechtvaardigheden aantoonen der burgerwereld die ongehoorde sommen uitgeeft voor den gewapenden vrede, het is te zeggen voor een werk van vernieling, terwijl duizende menschelijke wezens in hunne noodzakelijke behoeften niet voorzien kunnen. ALLEN zullen wij bewijzen dat het syndikalisme — ons syndikalisme — het puik der voortbren-gende klasse bevat, die vijandig is aan de strijdlustige politiek der financieele burgerij, en die desnoods haar vredesleger tegen het oorlogsleger zou weten te stellen. Syndikale Voormannen I hen grootsch werk wacht ons allen dit jaar ; dat het Lerste Meiteest net voorspei weze eener overwinning van de werkende klasse op het kapitalisme en op de reaktie ! Leve het Eerste Meifeest ! Leve het Algemeen Stemrecht ! Leve de werkende klasse I De Syndikale Kommissie. Gezellen, aandacht ! Het is onnoodig dat we de ernstige aandacht onzer leden trekken op de handelingen van zekere nijveraars. die van de krisis gebruik makende. beproeven werkkrachten ter hunner beschikking te hebben, om zich te ontmaken van diegene onder hunne werklieden, welke de gedurige plagerijen niet willen verdragen die men hen wil doen onderstaan. Daarvoor gebrui-ken 'zij de burgersbladen van aile politieke gezindheden, maar voornamelijk van deze welke eene goede sportrubriek bevatten, omdat zij weten dat zulke bladen in de werkersmid-dens gelezen worden. Wij manen onze leden aan niet te veel reke-ning te houden van deze slechte reklamen; dat zij die zonder werk zijn of wenschen zich te verplaatsen, en die op zulke aankondigingen zouden willen ingaan, zich eerst bij den sekre-taris hunner afdeeling inlichten, daar deze aile weken van de Centrale de noodige inlichtingen ontvangt, over de streken waar men best doet niet aan het werk te gaan. Wij meenen dat het zal volstaan met het feit in ons blad te vermelden, 0111 onze leden op hunne hoede te stellen; zij zullen het patro-naat niet helpen, dat ons nieuwe werkvoor-waarden opdringen wilt, en daarbij tracht de loonen te verminderen, die reeds veel lager zijn dan deze der metaaïbewerkers van het is gelijk welk land. Gezellen, aandacht, het gaat er om ons aller belang. Onze leden mogen niet vergeten, indien zij naar eene andere stad of plaats gezonden worden, zich vooraf bij den sekretaris der plaats, alwàar ze moeten aan het werk gaan, aan te bieden, tén einde de ware toestand te kennen. 12 taar. Nr 5 Mei 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes