De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der Belgische Metaalbewerkers

351 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 April. De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der Belgische Metaalbewerkers. Geraadpleegd op 26 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/db7vm43m8c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE METAALBEWERKER MAANDHLIJKSCH OPlO--A.-A.ISr van de Centrale der Metaalbewerkers van Belgtè Geene rechten zonder plichten Administratie : Volkshuis, Jozet-Stevensstraat, 17, Bru88el Geene plichten zonder rechten p 37,000 Exemplaren [ n 27,000 leden f Centrale der Metaalbewerkers Oproep voop een Bediende Er is een plaats open van bediende voor de Centrale der Metaalbeweikers. De vooiwaarden zijn : ten minste 16 jaar oud en deel maken van de Centrale der Metaalbewerkers sedert ten minste één jaar, eene goede geleerdheid bezitten in één der twee landstalen en een zeker begrip hebben van de tweede taal. De aanvang^aarwedde is gesteld op 100 frank per maand met eea maandelijksche opslag van 10 frank elk jaar, tôt een maximum van 225 frank per maand. Er zal een bekwaamheidsexaam plaats hebben. De aanvragen moeten gedaan worden bij Willem Solau, Volkshuis, Brus sel, ten laatste op 10 April. De benoemde kandidaat zal moeten in dienst treden de 2e Mei. DE LANDELIJKE SCHRIJVER. Voor het Petitionnement Voor Algemeen Stemrecht De Belgische Werkliedenpartij richt op dit oogenblik door gansch het land eene grooté beweging in voor het petitionnement voor A. S. Zekere onzer leden toonen hiervoor niet die geestdrift welke wij van onze aangeslotenen gewoon zijn. Men roept als argument in dat het petitionnement zou moeten ingericht zijn geworden voor de groolsche beweging van April 1913, en dat den wil der Belgische arbeiders genoeg-zaam is aangetoond geworden door de laatste algemeene werkstakiçg. Wij ontkennen in het geheel de waarde niet van dit argument, maar daar het komiteit voor A. S., dat samengesteld is uit afgevaar-digden van al de politieke federaties, en der vakcentralen, geoordeeld heeft dat het noodig was nogmaals deze betooging van den volks-wil in te richten, moet het de plicht van aile leden zijn zich bij deze groote beweging van het petitionnement aan te sluiten, opdat de opgehaalde handteekens het aantal der vie" honderd duizend stakers van April 1913 zou-den overtreffen. De Algemeene Raad der W. P. organiseert eene week van het A. S. van 5 tôt 12 April. Onze leden moeten en zullen zich in de rangen der propagandisten bevinden; zij zullen van de gelegenheid gebruik maken om bij middel van het huisbezœk eene propaganda te voe-ren, zoowel ten voordeele van den vakbond als ten voordeele van het A. S. Nooit hebben de metaalbewerkers zich aan hunnen plicht ont-trokken, en thans zullen zij wederom in de rangen staan; dat ieder zich dus in zijne wederzijdsche gemeente late opschrijven. Kameraden ! Tijdens de week van 5 tôt 12 April is ereen werk te verrichten; daarvoor zult gij uwen Zondagmorgend en uwe avon-den opofferen. Wij kennen genoegzaam onze' leden, om voor hen te verantwoorden. De nationale sekretaris. ^ — * — * Do Aansluiting der Vakbonden bij de Werkliedenpartij Ik wil mij in deze enkele regelen niet uit-spreken, noch in den eenen, noch in den anderen zin — aangaande dit brandend vraag-stuk, dat in de toekomst nog des te meer op den voorgrond treden zal, naarmate 'de vakbonden zullen machtiger worden; ik wil enkel liandelen over de nieuwe toestand, waarin de vakbonden zich zouden bevinden moesten de voorstellen der kommissie van de herziening der partijstatuten aangenomen worden. Onder voorwendsel van het drijven naar de verdeeling van het werk, en het stichten van politieke groepen, stelt de kommissie voor twee soorten van organisatie's bij de partij aan te sluiten : A. de politieke organisatie's; B. de ekonomische groepen. De bijdrage van de leden der reeks A zal fr. 2.60 minimum per lid zijn, waarvan 40 centiemen voor de arrondissementsfederatie, en 60 centiemen voor den algemeenen raad der Partij; deze van de leden der reeks B zal 40 centiemen minimum zijn, waarvan 30 voor de arrondissementsfederatie en 10 centiemen voor den algemeenen raad. De partijlidkaart zal slechts aan de leden der politieke groepen overhandigd worden. In het vervolg zal het aanduiden van afge- vaardigden voor het kongres enkel nog tôt de bevoegdheid der federatie's behooren, en dit volgens een stelsel dat niet nalaat eene ern-slige vrees bij de vereenigde kameraden op te wekken. En inderdaad, volgens de ontleding van het verslag van Vandersmissen, verschenen in Le Peuple van 12 Mart laatsleden, stelt men vast dat 10,403 aangeslotenen der politieke groepen 37 afgevaardigden zouden hebben of 1 afgevaardigde per 282 leden, ter-wijl 173,045 leden der vakbonden recht zouden hebben op 177 afgeVaardigden of 1 afgevaardigde per 976 aangeslotenen. Een politieke aangeslotene is dus 3.46 maal meer waard dan een gesyndikeerd werkman. Voor eene politieke partij, 'die, sinds hare stichting strijdt voor het algemeen stemrecht en die sinds lang de evenredige vertegen-woordiging in haar programma geschreven heeft, is dit nog al kostelijk. Om zulke willekeurige vertegenwoordiging te verrechtvaardigen, wijst men op de grootere bijdrage die van de politieke groepen geeischt wordt. Argument zonder waarde, want indien de politieke organisatie der werklieden zoo-veel moeilijkheden ontmoet met de huidige kleine bijdrage, hoe wil men dan hopen hen belang te doen stellen in de politieke beweging, door van hen eene grootere bijdrage te eischen? Indien men tracht de beslissingen der kongressen gelijkvormig te doen zijn met de meening van de meerderheid der aangeslotenen, dan volstaat het met eenvoudig naar het kongres een aantal afgevaardigden te zen.>:i, volgens een overeen le komen per hondc.d. De kleine groepen zouden vrij zijn zich onder-ling te verstaan voor het zenden der afgevaardigden.Een andere bemerking : indien de vakbonden nog bij de partij aangesloten blijven, de leden dezer organisatie's zijn niet meer. Er is ons wel geantwoord geworden dat de lidkaart der Werkliedenpartij geen groot belang heeft, maar de feiten die zich in den loop der maand, in het Volkhuis van Brussel hebben voorgedaan,, bewijzen het tegenovergestelde. Overigens, indien zij geene andere waarde heeft dan het karton, dat men haar dan af-schaffe, doch, geen onderscheid tusschen de leden der Werkliedenpartij! Men kan door deze enkele bepalingen vast-stellen, in welken toestand de gesyndikeerde werklieden zich in den schoot der Werklieden- 12' laar. Nr 4 April 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes