De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der Belgische Metaalbewerkers

209 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Maart. De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der Belgische Metaalbewerkers. Geraadpleegd op 24 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/j38kd1rc9b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

M!A^A.ISriDEI-.XJ-K:SCI3: ORQAAN van de Centrale der Metaalbewerkers van Beigté Geene rechien zonder plichten Administratie : Volkshuis, Jozeî-Stevensstraat, i 7, Brusssl Geene 'plichten zonder rechten ' 37,000 Exemplaren ^ i 27,000 leden De Stakingen in de Metaalnijverheid De maand Februari heeft vier nogal belang-rijké stakingen zien nitbreken. Het was vooreerst in de werkhuizen der gebroeders Carels te Gent, waar sedert ver-scheidene maanden het personeel verplicht was geweest zich bestendig te verdedigen tegen het beheer, dat, met het doel de voort-brengst te vermeerderen, iederen dag nieuwe werkvoorwaarden opdrong. Sedert verschei-dene weken hadden de werklieden hun inzicht te kennen gegeven liever het werk neer te leg-gen dan voort te gaan de grillen van het beheer te blijven onderstaan. Het bestuur der afdee-ling Gent had de werklieden steeds aange-maand geduld te hebben, maar een nienw incident moest de maat doen overloopen. De jonge draaiers, aan wie men echte spotloonen be-taalde, hadden eene loorisverhooging gevraagd; het beheer weigerde vlakaf; de jonge lieden gingen in staking, en het beheer eischte dat de volwassenen het werk der jongeren zouden uitvoeren. Dezen weigerden de bevelen van het beheer uit te voeren, en de staking brak uit. Er zijn in dit konflikt 540 personen betrok-ken, waarvan meer dan 300 tôt onze Centrale behooren ; een vijftigtal maken deel der kristene en liberale syndikaten, en de overigen zijn onvereenigd. Wij hebben vernomen dat sedert de staking, het beheer zich bezig houdt met eene ongeveer volledige hervorming der werktuigen, teneinde tôt eene grootere voortbrengst te gerakem. Het beheer heeft ook een ontwerp individueel werkkontrakt aangeplakt, dat we reeds ont-leed hebben, maar dat door de werklieden niet kan aangenomen worden ; overigens, deze ver-zetten zich volledig; wij van onzen kant hebben een ontwerp van kollektieve arbeidsover-eenkomst opgemaakt, dat aan het beheer is gezonden geworden. Wij koesteren de hoop dat dit konflikt weldra zal eindigen in het voor-çleel van het personeel, op voorwaarde dat dit laatste goed eensgezind blijft. In afwachting mag niemand zich naar de stad Gent begeven. « * * Een ander konflikt heeft gedreigd uit te bre-ken in de werkplaatsen « La Providence », te Marcinelle. De werklieden der gieterij, ten getalle van 30, waarvan slechts 15 vereenigd zijn, hadden hunne 15 dagen opgezegd, daar zij de gedurige loonsverminderingen niet meer wilden verdragen ; zij eischten het belioud der oude werkvoorwaarden. Het, beheer, verstandig genoeg zijnde, heeft zijn personeel niet laten heengaan, en vooraleer den termijn der opzegging verstreek hadden de werklieden der gieterij voldoendng bekomen. Wij moeten hen daarvoor geluk-wenschen. w » In de werkhuizen van Thy-le-Château zijn de metaalpletteraars ten getalle van 300 in staking gegaan om de gedurige prijsverminde-ring niet te moeten onderstaan. Er zijn onge-lukkiglijk slechts 50 vereenigden op de 300 stakers ; we hopen nochtans dat daar ook het beheer zal begrijpen dat, voor een zoo uitput-tend vak als den metaalpletteraar, de loonen nog al redelijke moeten zijn; hopen wij dat het alzoo zij, en dat de staking weldra ten voordeele der arbeiders eindige. * * * m w Blijft nu nog de staking in de werkhuizen Thirian, te Bois-d'IIaine. Daar is men sedert eenigen tijd van beheer veranderd, en den nieu-wen bestuurder zoekt het voortbrengststelsel te veranderen, door de werkbons op zulke wijze te regelen, dat er nu geene winst meer overblijft, terwijl vroeger daarentegen, er steeds 20 tôt 25 p. h. winst voor den werk-man bleef. Welnu, het is de gewoonte in het Center dat de loonbazis zeer laag is, maar men rekent altoos op de premie's om een redelijk loon te maken, hetgeen met het nieuwe stelsel niet meer zal mogelijk zijn. De stakers, ten getalle van 500, waarvan 210 bij onze Centrale aangesloten, hebben eene afvaardiging aangeduid welke zich bij het beheer begeven heeft, maar dit laatste wil van geene rede weten, en beweert zijn nieuw stelsel te behouden, zonder het loon te verzekeren; welnu, de werklieden willen van dit stelsel niet weten. Wij meenen dat het overbodig zijn zal aan de werklieden der metaalnijverheid van aile takken te vragen zich niet naar het Center te begeven ; wij hopen ook dat het beheer der werkplaatsen Thirian zal begrijpen dat het onnuttig is het konflikt te laten voortduren. In afwachting houden de werklieden goed stand. Maar wij stellen vast dat het patronaat de nijverheidskrisis welke wij doorworstelen te baat wil nemen, om aan de werklieden nieuwe werkvoorwaarden op te dringeai die gansch schadelijk aan de arbeiders zijn. Moge ditmaal deze les van nutte zijn aan hen die trots ailes nog steeds weerbarstig aan onze vereeniging blijven. Zij zouden moeten weten dat het patronaat, op hunne hulp rekent ; wij weten dat het zoo niet zijn zal, maar, indien zij de onzen waren, zou het patronaat deze pogingen niet wagen durven. W. S. STAAT DER WERKELOOSHEID van de Centrale der Metaalbewerkers en door gewest voor de maand Februari 1914 c , r, a) c jJtiojx: -a -aïla n s. o Lokaliteiten - i> aj u ai o w- a ^ >-ao % I Antwerpen . . 3830 338 8,6 2902 8,5 Brabant . . . 4597 136 3 1403 10,3 Borinage . . 1535 30 2 279 19 Center . . . 4608 112 2,5 972 8,7 Charleroi . . 28S4 137 4 832 6 Vlaanderen . . 2643 150 6,1 13821/2 9,2 Luik . . . , 5973 1111 18 6844 6,1 Centrale der Metaalbewerkers Oproep voop een Bediende Er is een plaats open van bediende voor de Centrale der Mctaalbeweikers. De vooiwaarden zijn : ten minste 16 jaar oud en deel maken van de Centrale der Metaalbewerkers sedert ten minste één jaar, eene goede geleerdheid bezitten in één der twee landstalen en een zeker begrip hebben van de tweede taal. De aanvangsjaanvedde is gesteld op ioo frank per maand met ee:a maandelijksche opslag van io frank elk jaar, tôt een maximum van 225 frank per maand. Er zal een bekwaamheidsexaam plaats hebben. De aanvragen moeten gedaan worden bij Willem Solau, Volkshuis, Brussel, ten laatste op io April. De benoemde kandidaat zal moeten in dienst treden de 2e Mei. DE LANDELIIKE SCHRIJVER. 12' laar. Nr 3 Maart 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes