De middenstander: orgaan van den Onpartijdigen Middenstandsbond van Lier

228 0
01 maart 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Maart. De middenstander: orgaan van den Onpartijdigen Middenstandsbond van Lier. Geraadpleegd op 25 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/f76639kz26/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaargang N° 1 Zondag 1 Meert 1914 De Middenstander Orgaan van den "Onpartijdigen Middenstandsbond „ van Lier « Eendrachl maakt mac ht >: Aile mededeelingen te zenden aan f1. de meyer, Berlarij, 69, Lier. Aankondigingen volgens overeenkomst aan g. v^visr poppel Berlarii, 86. Lier. ALGEMEENE VERGADERING OP MAANDAG 9 MAART 1914, OM 8 URE IN HET LOKAAL VARIETES BU PIER JANSEN. ANTWERPSTRAAT. ONS DOEL. Zoo verschijnt dan eindelijk ons blad voor de eerste maal. (Jitgaande als orgaan van den Onpartijdigen Midden-standsbond van Lier zal « De Middenstander» zich onthouden van aile politiek en uitsluitelijk de zoozeer miskende belangen der neringdoeners behartigen. Ons blad zal, hopen wij, de Liersche middenstanders de grootste diensten bewijzen. Inderdaad, weinigen van ons zijn bekend met den zwaren strijd die de middenklas sinds de laatste jaren moet voeren voor zijn bestaan. Sommige eco-nemisten gaan zelfs zooverre te beweren dat de middenstand tôt verdwijnen ge-doemd is. Nochtans zijn zij niet allen van dat gedacht. Doch de mistoestanden die ten onzen nadeele bestaan zijn talrijk. Onze deftige en eerlijke burgershandel moet eene ge-vaarlijke concurrentie onderstaan van wege allerlei cooperatieven die als liet ware uit den grond oprijzen. Eene onbil-lijke patentenwet bevoordeeligtde groote Bazars en naamlooze maatschappijen. Soldenhuizen, uitverkoopers, leurders en marktkramers zijn de groote schuld dat vele neringdoeners stilaan maar zeker hunne zoozuur bijeengeschraapte penningen zien verdwijnen en smelten gelijk sneeuw voor de zon. Terwijl de werklieden ten hunnen voordeele eene gansche reeks wetten bekwamen, is er voor onze handeldrijvende middenstand nogbitter weinig gedaan. « De Middenstander » zal de rij harer zusterbladen gaan versterken om mede te kampen tôt het verdwijnen van die wantocstanden die maar al te vele slacht-offers onder onze nijverige neringdoe-nersmaken.Voorzeker zullen wij onze gevoelens in geene hooge literatuur neerschrijven, enkel in eene eenvoudige en verstaanba-re taal. Wij koesteren dan ook de hoop dat ons blad door elken Lierschen ne-ringdoener gretig gelezen en begrepen zal worden. Door een aanhoudende en ijverige propaganda zal « De Middenstander » er ook voor zorgen dat de laatste Liersche handelaarzijn plicht begrijpe en niet langer onverschillig blijven zal aan eene beweging die uitsluitend de herop-beuring van den middenstand beoogt. Ook zullen wij het als een strenge plicht aanzien meer en meer den geest van solidariteit onder de neringdoeners uit te breiden en te bevorderen. Helaas ! solidariteit ; hoe vreemd klinkt nog dit woord in veler ooren ! Het is maar al te waar, in de plaats daarvan vindt men bij ons onverschilligheid en wantrouwen,twee ondeugden waarmede de meeste middenstanders behept zijn. Nochtans, hoe komt het datdeburgers-vereenigingen in Holland maar vooral in Duitschland tôt zulken ongemeenen bloei gekomen zijn ? Juist door die gevoelens van solidariteit die onze geburen ken-merken, gevoelens die bij ons, neringdoeners wij moeten het eerlijk bekennen nog verre te zoeken zijn. In die naburi-ge landen hebben de middenstanders gelukkiglijk beseft dat hun heil alleen in het onderling vertrouwen besloten lag. Het is dan ook met vurige hoop dat het zaad door ons gestrooid een goeden oogst moge opleveren, dat wij onze taak beginnen. Dat degenen die hun bedrijf lief hebben en vrouw en kinderen tôt steun moeten dienen zich bij den onpartijdigen middenstandbond zullen aanslui-ten omdat in de eendracht de macht ge-legen is, dat zij het eenigste middel is om ons bestaan te verbeteren, ja zelfs miss-chien om den middenstand van een dreigenden ondergang te redden. Ziedaar ons doel ! De opstelraad. Landelijk Yerbond van den Middenstand Zondag vergaderden de afgevaardig-den van den Landsbond der Kleine Bur-gerij in het hôtel Scheers te Brussel. Voor Lier waren afgeveerdigd heeren Crets en De Meyer van den Lierschen Beenhouwersbond en Alpaerts en Van Leemput van den Onpartijdigen Mid-denstandsbond. M. Julien Koch, senator nam het voorzitterschap waar. Bepaald werd de naam aangenomen van «Lande-lijke vereeniging van den Middenstand » Heer D. Van der Heyden beknibbelt de opstellers van de vlaamsché uitgave van het blad dat maar al te dikwijls persoon-lijke aanvallen bevat, tôt zelfs tegenover het bureel, Heeren Schuermans en Feuil-lien (Brussel) zeggen hierover hun gedacht. Algemeen is de vergadering van oordeel dat persoonlijke aanvallen in het bladzouden dienen vermeden te worden. M. Dom. Van der Heyden dringt er verder nog op aan eene grondige bespre-king te houden over « Het recht van han-deldrijven in de beroepsvereenigingen ». Dit wordt aangenomen en zal in eene bij- j zondere vergadering in Meert besproken worden. Hierop protesteert een waal M. Brassine omdat M. Van der Heyden bij voorkeur de viaamsche taal gebruikt. Verschillige vlamingen teekenen verzet aan tegen deze handelwijze. M. Koch sluit dit incident met te verklaren dat ieder zich in de taal uitdrukt welke hij verkiest. Het bespreken der nieuwe standrege-len neemt veel tijd inbeslag. Ten slotte worden de wijzigingen voorgesteld door M.Van der Cruyssen van Gent en M. Van der Heyden aangenomen. Orie nieuwe bonden werden in de Landelijke Vereeniging met algemeene stemmen aangenomen waaronder de Onpartijdige Mid-denstandsbond van Lier. Op deze vergadering werd ook nog gesproken over de praktische middelen aan te wenden om de wet op de intres-ten der fakturen beter te doen kennen. Dit punt zullen wij in het volgend num-mer, breedvoerig in een bijzonder arti-kel behandelen. Op de vergadering van Meert zullen a) het handeldrijven in de beroepsvereenigingen b) het inrichten van het jaar lijksch Congres, besproken worden. Om 1 1/2 ure ging de vergadering uiteen. Onze eerste meeting De dag van 18 Nov. 1913 mag in gou-den letteren in de archieven van den Onpartijdigen Middenstandsbond geschre-ven worden. Toen had immers de eerste meeting plaats, belegd door den Lierschen beenhouwersbond onder het voorzitterschap van den heer Frans Crets, om te trachten een middenstandsbond op te richten. De groote zaal Variétés was vol toehoorders, die door hunne opkomst het bewijs gaven dat zij aan de te Lier pas op touw gezette beweging niet onverschillig waren. De redenaars M M. Van Haver ( St. Niklaas ) Kelders ( Aalst ) De Meyer ( Lier ) werden dapper toegejuicht. M. Van Haver, een der bevoegdste mannen in de middenstands beweging schilder-de in een verheven taal den huidigen toestand af. Hij wees er op hoe het voor ons neringdoeners het eene levenskwes-tie geworden is ons heil in een nauwaan-eengeslotene vereeniging te zoeken, daar de gevaren die ons langs aile zijden be-dreigen van dagtotdag ernstigerworden. Ruim onderhalf uur klonk het overtuigd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De middenstander: orgaan van den Onpartijdigen Middenstandsbond van Lier behorende tot de categorie Middenstandspers. Uitgegeven in Lier van 1914 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes