De telegraaf: sportwereld

89087 0
14 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Augustus. De telegraaf: sportwereld. Geraadpleegd op 20 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/b56d21sf28/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TWEEDE JAARGANG. — No 303 .O VRIJDAG 14 AUGUSTUS LOU Steeds maar Belgische zegepralen! De Duitscher ondergaat bloedige verliezen te Haelen en te Eghezée Niet alleen rond de forten, maar ook in 't bloote veld is klein België de sterkste EÖT "h■! ■ " §J§s# WIJKEN ien < Doordat mijn kon frater Karel Van Wy- . ■nendaele lieden Donderdag een tochtje, i ■fehczée zijn daar om te getuigen g onze mannen hunnen streng pen veld. Wij hebben niet geBot zij ons in ons eigen nest kwaftnvailen, maar zijn aanvallendcrigetreden, en hebben aldus het DE D.UIT8GHER3 MOETEN ■ onr der neemt naar de streek rond Thienen, zal ik mij nog eens gelasten met dentoestand van de gebeurtenissen aan den g^oorlogsplan" vân"den~~genatcn ULHANEN BIJ DE NEDERLANDSGHE GRENZEN. — Het huisje op dert ach tergrond, behoorend tot hot dorp Vi sé, is op 't oogenblik totaal afgebrand, Krijgskundige feekuMnpi en Overzicht der strijdende legermachten De Belgische David houdt den Duitschen Goliath in bedwang, ONZE KANONNIERS OP TOCHT. Gebeurtenissen van den dag Tien duizend man aan den slag OFFICIEELE MEDEDEELINC Na den nacht te hebben doorgebracht in de stellingen die zij na den aftosht van gister berel&ten, zijn de Duftschers vooruit gerukt naar een punt van onze stellingen, dat zij onvoldoende bezet achtten. Onze stafj evenwel, waakte; volkomen op de hoogte gehouden van de bewegingen van den vijand door de uitgezonden ruiterij, werden bevelen gegeven en do iréjand opgewacht. Een gevecht had plaats, met een gunstigen verloop voor onze wapenen; zoowat tienduizend man namen er asn deel. Het Is de eerste maai dat onze troepen in open veld aan den slag gaan. Zij hebben bewezen dat ze ook dit krijgvoeren verstaan en volkomen zijn toegerust om overal met voordeel te strijden. Behalve dit wapenfeit dat van meer beteekeriföls op zïen z*lf dan doer zijn gevolgen, is de aSgemeene toestand blij kbaar niet veranderd. Wen mag zich echter overtuigd houden dat langs de zijda t?an onze verbondenen, de gebeurtenissen hun verloop kr ijgen naar &3n op voortand vastgesteld p?an, W$mm? ~;::mi ■ Onze Befgiecho troepen hebben Donderdag eene giamrijks overwinning behaald op de Duïtschs legerbenden te Eghezée. Het verlies van Buütschen kant is aanzienlijk, Wij bemachtigden talrijke kanons. Rond Haelen en Diest Verder in ons blad vindt men een volledig verslag ov3r het gevecht ds£ te Haelen plaats greep, en dat eene glansrijke overw;nning der 83e gen was. Donderdag morgend had een nieuw geveeftt plaats rend Biest, doch onze troepen hebben hen met zware verliezen achteruit gedreven. Tusschen Engeland en Oosten Sedert V/oensdag middernacht ss Engeland in oorlog met Oostenrijk. Weldra zuilen de vijandelijkheden beginnen. Luik houdt steeds stand Een officieel bericht deelt mee dat forten van Luik voertdurend san eiken aanval weerstaan. Onze troepen zijn in het Westen samengetrokken en treden t\nn militair oogpunt echter zijn er 3 groots .afdeelingen: de troepen van Oostenrijk; deze van Hongarie; en het gemeens cb# ip- \ pelijk leger. Over 3 jaren werd het Oostenritjifasch j leger heelemaal heringericht, onder: den druk en op aanraden van Duitschland'. Het materiaal werd vernieuwd en 'volledigd; de korpsen aangevuld, kortom het: Oostenrijksche leger werd' op een mö derne voet geschoeid en hervormd. Men schat de manssterkte van heit ge-, zamentlijk leger: in werkelijken» dienst 700.000; reserve 1.000.000; jmaato samen 1.700.000 soldaten. . Volgens de princiepen van Ke6 DrieVerbond, moest Oostenrijk zijne troepen op Rusland afzenden, terwijl Italie en Duitschland Frankrijk zouden bevechten. Tengevolge van het ontHou'd; van Italie echter, moet het oorlogsplan totaal gewijzigd worden, en zoo moet Oostenrijk met een deel zijner troepen oprukken naar de Fransch-Duitsche grens en aldus moet zijne legermacht, die zij nog tan s doodnoodig hebben, noodzakelijk verzwakken langs Russische zijde. RUSLAND Rusland is eene onuitputbare bron van strijdende krachten, maar de massa dier krachten zit niet genoeg in één. Dit land alleen heeft meer,sokiaten dan Engeland, Italie, Duitschland, Frankrijk en OostenrijkHongarie samen, want het kan niet min dan 8 millioen soldaten in het vuur zenden. Op het papier dus, moet Ruslano? alleen kunnen strijden tegen de vereenigde mogendheden van heel Europa; en in feite nogtans, is daar niets van. Degene die zich min of meer ingelaten hebben met oorlogskunde, weten im: dat, aan een zeker getal gekomen, bc getal manschappen eerder schaad baat. Degene die zicK nooit bezig hielden met krijgskunde, moeten niet lange peizen. Acht millioenen soldaten! — het volstaat uwe verbeelding te laten werken., en de',

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie