De vlam: socialistisch weekblad

120 0
03 maart 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Maart. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/tq5r786r06/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Beheer en Redaktje : 23, Milaanstraat, 23 BRUSSEL-ELSENE D* inanuskripten wccdeti alet teruggerondcn. « o o 1 A L I S T t «s e n W B Jffi K J t L A. I > Abonnementsprijs : 3 maand. . Fr. 1.50 6 inaand.... 2.c0 I Elke medeweiker Is vcrantwoor- I I deiijk voor hetgeen hij ichrljft. I ONS STANDPUNT. « Do Vlaiii » zou liohfcen als gloeilicht oaz&r Daar toch luidde het: « Wannoer oea oor- ianra in vredestijd, zoo niet haar kracht Word log dreigt uit te breken, is Ket pliohfc voor verduisberd door den elLcdemi w die reeds de arbeide-rsktasse in de betrokten landen, het viarde jaar over Europa st'ijkt. Doch ze plicht voor huin veudœigenwbordigers in de zal, als, de zvvaikke vlamrnebjes oueer steden, parlamenben, rnefc de iiulp van het interaa- $an wog wijzen aan heu, die in de duisternis feioiîaail bureau ailes in be Spannen o<m, door <*ea- mediten o. ;-.aam «p :y i'/Jis Irec-rwi aJlo m-: est geschikt vo.>nkor1i.r,n,de uiîddclon, de hoop op bêler boekomet. den oorlog te béiebten. In gavai œ oorlog In het vierde jaar der mens -ensl.oohting toch zou losbrekea, hehben z.j toi) pdichfc jSteken wij haar op boven Vlaan-der&ns Votk, tussohea te kom:n om hein spoodiig te >en na lang vertwijfelen en rijp overwegen. /-aj eindigen, en Uit aile, kraeht de okoaiomiscuo wil, aoovoei ze ka«, de duisifcernis klaren, en polibieke krisis, door den oorlog ve>- waarin de arbeidende klasse doodeilijk ligt te wokt, te gebraifcein orn d-i diepste voltala- mageren em uit te toren, wa«r;u ook uage- ge» te beroc-ren en den val van de kapibalis- lijks maar de « Moine borgerij » uilgeput bische heerséhappij le bespoedigeti. » nodcrzafcb aveir al de velde waarover het Vlaanderen was in de middeleeuwen de onwedcr des oorloga woedt. bakermat de>r demokratie. Elk uevvu&t Er wordt aan de socal-cfcmoiuaLen ver: soeiaai-demokraat in V laander- a moet er weben den oorlog met te hebben kunnen zorg voor dragen dat het Vlaamsch pro;e- belotben, doch naast on s staat ooik onniacii- tanaat zijn roepwig getrouw bbjve. " tig het kristendoon, met Kome in zij'D kioon Tusschen do fran&kitjo^ache baraeukratiie en sla-aks twee diiizend ;aar wc^dhew- en den 1{a;wl van viaanden woedt do echappij, terwijl do mternaf-onalo t^eno- strijd Zal cte Ptrijd , vofeehouc4en wor- ver haar muwahjks meer dan Kmd is, uog dea tot bot ei[ldô toe cn de z€gepràal gern halve eeuw onder de menithheid. de ewe muchfc ten „(>nde> de and,ea.6 Treurer. over onze rwatchoid kunnefl en den troon help^n? Zal> ^ vf>mmahoa. moeteu vve. Iœmers, alzoo bes^fféài we be- di£g> de worgbo;ing ephouden ? Wie kia het ter wat <w« te doen ataat m de lockomst. thaîs zeggen t w;j> in olk gwai h,,,b. eil Zondier grootepra^uk durvea we vcvkondigen eryo(yt Z01.g te dlT.,{!11) dal do viaamsefoe ardai de oorlog misochien niet zou zijn ont- beidersklasse met het zosndeoi'fer wese. Aan staaai, dat hij, heol zc'.cr, toch laiig zou a jii g00n Van beide sti'ijdcnden gebondon, moo gedaa'a, nidien ganw , Let woreldsooiaha- ten we nocihtari3 mot o,crtu;^ng verkiaren me, al® ééa la'aeht vaa ve rzet, d u oorlog dat> eveaala o^kronie, Finland, lr r-aan den oorlog zou onverbidlijk hebbea [andj Sibérie, ook 'Viaandoren, o.ns voik, verkiaard. recht heeft op eigen bestaao en ontwJcke- W» w.eet, wat g^bourd zou wezen, zoo Ung in eigen aard M niob de moordkoigei de macbtige gezagsbem , . ., , , , « ■ i ,i i t „ i , , in \ laanueri n va maar éen hoerteaLiide vau Jaurès zou hebben afgeinfiden, enkelo , , . , .. , ,, ,, taai, die van het voik. lilke andere, die sboaden na a'jn or.tizft'lenii&n noodkreet te , -, , . , , , Brusse^i boven wd, is de toal van ûen verdruk- ■ . . . , . , ker, vain don aristokraat. Zij is vieemd en Wij nu behooren tôt ct<e redeoeesrende %o- . cialisten, wier huis gcigrondvost is op jcI esn gezond oordeel. Wij mogeii noch ku. nea ^u' horsbœd onafhiî^k&iijk Bclgië n weu'kloos blijven, wanneer de aifbeiders ^en \ laaoderen en Vv aiom ë zolfstandig aller landeu tegen elkaar in het vuur wor- naast eîkander staaii en ais twee onder- deai gejaagd ein voùik-rcrunoord wctrdt ge- scheician volkerea wordc.n boschouwd -dm- pleiegd tôt' voordeel van ©en îûiadërheid n-en algeineene grenzen van den l>ond- weiniig nutlige doeh steeds gevaarlijke ka- staat, moet_ elk der bcida vojkeren zijn piitiatabesn. " eigeû iego.-iîng hebben. ùomeeHsehappeiijk- , Heeft de Bedgische arbeiderspartij, waar- bekngen kunnen door overeenikomst wor- toe wij behooren, haar plicht godaan 'l — c'e'n geregpld. Wij zeggen beslist: ne n. Metetn oritvem- "Elke atdere oplossing schijjit ons in Wes- [ ssen wij ons niet dat de ootrlagso«nstar.dig- telijk Europa den vrede on^uitôtig. hedan elke politieke dadighec-d zeer beanoei- De Vlaanisclw., zoowel ais de Waalsche lij'ken. Doch kunnen de soclalisben denklas- sociaal-demokraltn, moetea langs dezen fleosbrijd çbaJken- waniîeer ae geboeden zijn '^eg de toekemst in. door het besluit van de internationale ko'i- Wij gaan met han. grassen van Stubbgarb, 1917, Faael, 1912 in DE OPSTËLHAAL). Kopenliagcn, 1910 ! Ml i ■ Il II I M llll II I '—IIII mil l'illHi I1 II F '"ÉM I H II ■ Ml I ri I I 1 I II M IIIIHH l imSHBr?.1»--.,-^ STOCKHOLIV3-BE^N. DE BELG1SCHE BOLO'S ^'aar K. Huyaipan's in een persgejprek ver- G. Huy^mans is een landverrader, zoo falaard heeft, zad tijdoc® do m&and heeft de Beilgisohe pors Jag in diag uit ge- de Internationale te Bera .jijoen komen. scjhieven. De Kussische revolutie ..ad Stockholm uit- U. ttuysmans gaat naar Havere; hij breagt verkoren bot de historisohe plaabs der alge- oen be>zoek aan taf onzesr mmisters. meene secialisbische konfej;eiitie Onze ministers o; tvangen d:m landverra- Deze konferemfcie is niet doorgegaan, doch der Huysmaris met de racestc hoffelijkheid. de politiek van Stockholm is blijven be- Voigens diezelt'de Belgisohe pors zàjn die. sbaan en ontwikkeit zieh verde . mnisters met Huysmans allen lajndverra- Stookholm of Bern 1 De stad doet er mets dors, het srijn onze Belgische Bolo's. toe, ais de internatioi.aie maar spoodig bij- Allô! Jaakske Wappers, Jbeoaske (!>aoa-eccikomt en den weg naar den vrede vindt. billon), Olyff met zija rioolbiad, en Lo-i i.iiiinni m n».n wioke Pierard, vvaa<r olijft gij '( EEN GOEDE iRA4D. Durft gij de konsekwcntie van uw modder- _ , , , , , . poïitiek nu aan 1 £>at de reaktioiiM.iren den beiuohten r,,, , , . i . i i i . , . , Fuendelingon che ae znn . goctevrede al lang verbrokea hebben iioe yen wij niet meer te bewijizen. G een ag (Belgisehe Social'sb. ) gaat voorbij zonder aat onze parbijgeinoo- ten die in Holland ■> ertoeven door de Bet- giische yliuehtelingenpors op de laagste wijze iaaS <J>8iil4«Bae bola terd worden. De internationale poiitiek werd door <te » Wie mot den'kt ooals wij, wcaïki be- sociaal-demokraten, tôt bij het uibbrekien wust of oabewust de DuitaolKTs in de liand » van den oorlog, stiefmoederlijk behandeld. is het geliefkoosd argument van de heeren Het werk der cliplomaton werd aangezien pabriotards. als een orgevaarhjk spolletje, - alhoewel De « XXe Siècle », dat zieh s'e.ds onder- Marx aangeraden had de diplomaten ,oea scheidéa heeft door zijn fanatisme, gaat z&lf op de viagers te zien. zoover te beweren c'ab alwie nog socialist Niettegenata^aide talrijke bosluitea in bijft, een bondgenoot is van den bezotter: internationale en nationale kongressen, « I>8 filoaofische lee^ van de Soela&t-dsmo- voedde men tocht dat de ]/arbij on vooroe- kratie, deze welke het intftrnatioria'isme, i-eid was in al e 'mibenlandsche vraagstuk- ûea kla^consïrijd en het marxisme voorstaat ken. Men gelôofde niet dait d« regeeringeih is — en is steeds gewsest — de groote holp- [K),g een oorlog zotiden aanchirven. da«ir men ster van de Duitaehers » zoo lezèn Wij jn verzekerd Wa«, ook in burgerkringeii, dat beit nummer van 4 Novombor 1917 van het d.g prolètariërg zich krachtùadig, zelfs met Haversche blad. revolutie, tegen het drijven der oorlogs- De sociaJisben zuileîi dus goed doen zich zwchtigen zoudaa vt zet hebben. Ëiiaas ! di€ onmiddellijk tôt het 'iberalisme of het kle- bavkeniftg is valsoh gobleken. Men heeft rikalismie be bckeeren, Willem zij niet gevaai do kraclît en de machfc der &oo'aai-demeut'a- loopen laler — voor landverraad — doed- ;s. he pa.rtij<jii Ovc schat. geschoben te vvorden, net zooa.s de eors.e De lnbor aticu. Je wm nogmaals Le- de beste Vlaa.msche of Waalsche aktivitt ! graven, maar daûk aan bet onver- poosd ijveren van o.iizeii wakk&ren "vnend K. Huysman» en cte vrecfcsajktie der VERLOREM f^OEfTE ! sche Cii lio'lL-srRlivcirf pwtijgertobteo is j Ilot Belgiech komibeit te Amsterdam hes't teo derde maal uit ha.Rjr graï oiJgc«taan, om, •nlaoïgps eoœ mobie .gie-atemi., rragende uo aoo itopen wij, nu eot aaaaieubjk aande 1 wibsluiting van Huy&ma.ns en Vaa Cau%ve- » de inbernatâoîiale poiitiek, ja zelfs de lei- laei'b ais lid ran het Belgiseh officieel koftu- dk»g e» van. op zich nemeh. teib. De oorlog hçeft dite eok hierm veramie- Op he» jooffst® kongres der Belgiscii* ko- ring gebracht, dat de vraaigstukken der n mibeibaa to Delffc is de voorafgaanclRlijlce bernationale polib'ek meer en meer de gees- Irwcstie tegeiu de behandeiing van dieze mo- ten feziglioudon rn oekonmieren. Wij wil- kte met a 1 g e m e e n e s t e m m e n "aange- (en er het one® bijdragen, niet zoozeer om ■tomea gew#rden. die kwesties erano oplossing tie geven, maar om door eea objektieve uiteenzetting der gobcurtjfUissen der fj^eloopon weok, een steentje bij te brengen om het aan onze ie-zers be vcrgetmai:keli,ii-cn zich een eigen ooideel Iaî vorm.cn. 2<ycdaar het eoavou ng docil dat deze kroakkca beoogen. x x K RUSL. ^I>. Do oorlog met Busi nd loopb bc.n csnde. TicT lia (e Brest v.ow&k do ondiu aa-dcliiigen afgobrokea n"i de verfciai-ing aat Kusland zioh fuot mec* ' in ooiwgstoesLa.iid met die Middem jiicn voiid en de iiuj-a-sche logers bevel tot dênnooiliseCren goge-ven. LHubseliland hesft u«e verkian.ng niH aanvaard en zij-ne kgtrs vooruibgcizond'îia. De weerstanid was, zeoTl» be voor.«;en wi» zacr gering esn'lia een d'iodaagSK'.!iie militai"'' Wiiudeding kwam er oo te lierlijn bencht dat de Kusaiselie regew :ig de DuilsjiéS vrc-deàvoorwaavdcu aanaau." D. Miu c nrijken hebben aisdan hunae : ieuwe voorWaarJeo te St-Poieisburg bfkend 0wnaakt onder on vorai van eea u timabiiu, hetvveik nu or de Maximaliaten aangti;jmen is. Ile onder-ha delaara van beide p» rtijen zijn reeds weer op weg naar Bi • st-Jjiofsak; waar ae vrede b Lan en er»kele da; en ./Opaaild aal Re-s'oben worden. W'elke d1. niouwe voorwaar-de..n ch'r l'.nwche re.;..zijn, wcten wij aieb. doch de Bijksteans- lier h'ieîl toch voi-kiaard dat hij ook nog .-Jtijd voor geen an-uexabie is, maar voor <!:• îevrijding der door de MaximaU'atea bedn -de nationaij„oitcn. Missohien zuiien w j een Viertal nieuwe Sta-tan ziea ontstaan, ocat^ ànkelijk vaa us-laad. Of nochtans die-ni .iwe boosbaind voor-deeiiger zal zijn voor Dtiibfcaland on voor 'den wereldvuvto, d<vt ira de tookot»st Ire-ren.Do verktarmg "dei Oe'cr nén ebat zij bereid zijn met l'olea een vvvge" jk te k-efïen over de gronjbopaling h ief , i? het laatate taad de oarust aoen verdwip ■ u. iiet sahijo^ moci.ijlc oin u t lie maken jot wcil'ke nabiona libeit de Cholmea bevoik'iijg cigen ijk bc-hoor'. Beide parbijen ra: ven er aanspraak op. iTijdens d-' besprekingvn. der vredesvoor-waafrdan met Oeki\î->it i'[ dea iHut eh n llijijsdag, hebben de l'o «, sti • a I de. r ae tjnafhankcif Le soeiatT^en, beu i.', dat de levolking overwegentl l'oolic'a is. iS'ooh-tans volgens andere med» le-lingen "zoud^n de O -iaenen 70 t. h. defy bevoikirg uitma-kca, maar de groadbezittirs zijn Polen. Er is hier dus ongeveer eeu. toostand als te Brussel. Wat. er ook van ,jzij, ]»©t is te Jio-pen dat beide landen tôt,oen vorgeilijk komen. lîeeds heeft de Eiigeisohe rqgeei-mg dit geschil uibgcbuit. Wij vernomeai clat de iingalsoho regeering aaa g aat' S^bapski c"n schrijvea rielibb-, waarin. zij verklaarde de vrede met Oc kreaie nietXte erkennen, tn ook verder zal weigercn een vi'eJe te er-kenen waarbij Pôle» idet geraadplee1.cl wordt. x x x ROEMENIE. Met Rocmereo zijn de vredesondei'lu'.nde-lingen ook aan d<ni giang fînds Zondag. Men . voorziet ook taf van mogilijkheden om re-den der overdreven eischen der nieuwe Roemeensche regeering. Noehbans, gozien de onmacht van het Roeuiel. nacae léger en zijne opvolgonde ernstige nedcrlagcu, zal Bo-menië wel genoodzaakt zijn, de v -or-waardi:n der Middenrijken te a^nvaaidrn. x x xf FINLAND. In Finland duurt de burgeroorlog vcort. De Zweedsche regeering heeft geweigerd de Fineehe stamgeooten ter hulp komen i n wil geen uitvoer van-wapens en munitie toe-laten. Noehtans heeft zij in 't paiiemeat twee voorsbellen neergeleg i, welke door den toestand op de Alandseilanden gcnoodsa"kt wartn. Het eerste betreft het'reoht troopoa buiben heb Bijk voor vaitgestolde doa'om-den te ruogen gebruiken."* Het tweecle : :iet midid;t"l den waehtdienst der Zweedsche sol-dalen op Aland te regelen. De mimsterpre-sident verklaarde dat bdtie voorstcllen ge-daan worden in pvtrecnkomst met de olnj-dendeir op Aland en RleeîiCs van iruur j-i tôt op 1 Maart 1919 Door Zweedsohe be-middding is tusschen de lîussaa en de be-volking van Alaud, «-n vergelijk getroffen betreffende de ru'.ming cor eilandeng-roep. xxx OOSTENEÎJS. llet vredesverdrag heeït in aet Oosbcc-rijksohe en he.t Hongaàrsehe parlement, zoo ook in don Bijksdag aanleidin^ gegeven tôt hevige debatten. Niet aîleen de i'oien hebbem zich, men weet îftét welke kracht-dadige middetlen verzet, maar ook do o afhanikelijk» *oo a! ston hebbcai net ▼erdrag bckampt. Zij warpea de regeeriag voor, miet eeriijk (Mi vt'ede met gan&ah Bualaml gewi d te hebben oa wijizen et o. dat de Oekreensohe Raiia, zelfs aoor de Otkr#en»che socialisten met de wapons la de hand bevochten wordt. Zij sbreven naar een ft/lgemeoneii vrede en willen vain" een j-.t-xond.^l-ijken vrede nieb heoren, onxdat zul-ken wede alleen het reaktionnairo eleonent in Duitschland komt verKerkea. x x x DUITSCHLAND. Do Bijkskanseiiei' Gi'uai Herbling heeft Maandag opnieuw een belarigi'ijike rode ^,e-houden, Wrann hij nogmaais tien wd (dD hefc i>uilsche voik bebooode zoo spoedig mo-gelijk vrede te hebben. Sprekende ovar Bel-gië, zegt hij, dat or van da zijde der imib-sche regeering reeds dikwijls op gewezen is, dat Duibsciiland er met a«n denkt £Sel-gië te belioudai, maar dab dib Bijk nochbans waarborgen moet hëbbea opdat ans land niet het voorwerp of het opmarschgebied van vijandelijke kuiperijen zou worden. xot hitb boreiken van dit doed, zc,gt hij, moot cr over, in enge kring ,bfraadslaagd vvoraen «î lu j weascht daarover v an de tegensbie-vers, o. a. van do Haversche regeering, die reeds in hoeveel meetings vervaaea werd verklaard, voorstellen te bakomen. Wij ge-looveu nieb dat de Havorseke regeering ae-îxàd zal zijn, voorsbellen in dieri y.m te doen, Zij is daarvoor te eng aan de Entea-b; lai dea gebondon en zal weigeren reken-.schap te he-uden met den wil tôt vrede der algcheele Belgisehe bevoiking. Wat er noeh-baus uit de rede van den iiijkakani&elier ie onthouden, is, is de nienwe dtudci jke -r-klariag dab Belge hersteid wordt. Wij ».a-mingoii hebben dairmoe rekemnig te houden en het is dus van het aHerhoo0sto belang, dat wij onze eisehen zoodanig weben te fôr-rmilecresj, <;at zij den komenden vrede exet in den -weg staan. Voor ons, Vla.aimsclie So-ciaJi»ben, is de zaaik gcmakkelijker : wij toch staan een herateîd Be-lgîë voor, met r o-aonue voor beide landsstrekea ; boe de ua.e bussehen Vlaandcîen en Wallonie zal zijn : Statenbond, personeel-uaio of nog aider s, moot na don oorlog ('oor de bebrakken vo!-keren,. bij sterimiing be-slist wonltai. Spreké.id over de vier punben welke vol-gens Wilson tot grondslaf» van verdere !>c-spretkingen kunnen dienein, zogb de Bijfcs-kaasejier dat de Oui tache regeering de dre eerste punten : 1. de vrede moet een ge-Kchibiglieids- en duurzamen vrede zijn; ±. Va ikcren en proVinciën niogen van eonen Sbaat losgemaakt worden en behan.ieid wordtin ala wareti zij sbeitneft in een p'ei ; 3. de opicssMg vaotî territoriale vraagS'tuk-kon door don oorlog opgeworpon, moet ben gttifebe en m t belang âfcï (>eti'okkéa «oi-kereu • gebeuren, c voorwaardelijik aan-noamb. Bij het vier de pnnt wordt voorbe-houd gamaaikt, m dico zia, dab de gro d-alagen door Vvdson voorgesteld dooralle Sb^-ten moeten aanvaard worden. Zoo zou b. v. Engeiaad het zelfbesteniimingsreoht van lerland, Egypte en Indië rnoctoD erkennen.- Verdér «preekt Ora^if Hc-rtïxhg rog over den n&kende vrcde iu het Oostea en heria-nert er aan dat er geen F.lzas-Lotharinsseho Investie in mternationalem zin bestaat. Na Herling h»vft de viee-kansolier von Payen over binnenland.jehe toestaiiden ,re-sprodetn, naar aanleiding van de laatste werkstakiiig en het vervverpeai van het al-gc.aneen stemrecht in het Prui®siàche huis va.n îygevaardsgden. De Pruissi&ehe regeering sehijnt er toch op gesteld . zijn, het mid-dc-leeuwsche kiesslelsel te Vervaagen en z-clfs algcmeen stemroeht, n îe tt og eastaan d e hevige betkamping der lioservatieve Jun«iers ia te voeren. De vorige dagea was van socialisbi^eiie zijde, in den Bijksdag, een verzook binnea-gokomen om onzen gévangen partijgeaoot Dit tiniana, boe be la Un de veigadcringen van het Parlement bij te wonen. De m- er-derheid hefc dit verzo.k' verworpea. x x x ' EHGELAND. De vredesnei.gîngem van het Engelscho voLk worden immer 'luideiijker. JSia But.ei-man. Lord Lansdowne en nu Lord Milner. Deze laabste komt te verkiaren dat Enge-land er niet naar slretft Duitschland te ver-cietigen of het voik eea> of andere regee-ringsvoini op te leggen, ook willen zij thùbsehland niet verdeilen. Deze rede is toch reeds wat gematigder dan wat Lloyd George en andere Northchffe's ons opdis-schen. Doch het ligt r.nn de Engelsche -ir-béiders huane regeering te dwingen, ) ir vredoliennide doeleiinden na te slreven. Kn bij de arbeiders kunnen wij reeds een merK-vvaardige kentering in de gedacht'em vast-stellen. Op het laabsbe hongres der Trade-Unions* be Kotbi'afham, is Lloyd George's oorlogszuehtige politiek h'ovig aangevallen geworden. .Men heeft er zelfs aangerjomen dat de vrede door de Internationale moet gtbrucht- worden en dat zij alleen in staat is een duurzamen en demokratischea vrede te bezoïgen. Voor wie de nationalisUscne en aîgezcnderde hoading der Trade-Unions keut, is zuik besluit tcekcner.d. X X X FEAHKRUK. In Frankrijk duurt de klopjaclife »aar Sehaadailen vceri: na Bolo, (Jatliaux. an Humbert, nu Guilbeaux, later Painlevé < n Briand. De vergaderi&g van de «ationalen l'aad der Fr an sche Sooialt-sWsohe partij is afge» ioopen met de volledige «yverwinning der minderheidsfrafetie op de oorlogsziuehtige regeeringasocialisten. Er vverd aangenomen ala grondslag voor de besprekirgen be Lon-den : 1. dat de Duitaehe koloniën terugge- geven worden of door vergoedingen vervita-gen; 2. dat den zin van net verdrag van Londen over Italië's aanspraken, zijn nn-perialistisch karakter moet verliezen ; 3. dat de Staateboehoorighoid van Ei«a«-Lo-tharingen (ioor een référendum, gehouden onder leiding der volkerenbond, moet be-sloten worden. Op het ooigenb'ik vergadert te Lcuiaen een kongres der soeialistische parbijen dea Ententelandcn, vvaarm ook de v.'oderoprieh-ting der Internat'anale zal b sprokea worden. lluysmaas veizekerb dab biaaenkoit een inbernabionaal kongres aller sooialisti sohe partijen be Bem zal géhoutbn worden en b.etere aitslagea als Sbookholm zal 1 v6-ren.POLiTJOUS. De Boîsjewiki. Wij lezen in » Leipzîyer Voltksaçituog » : lîeeds maanden geleden t aven wij aan cenige onzer mediewerkers do gedegonlieid zieh tegen de podibiek dsr Boîsjewiki uit te sprefeen. Wij beliooren cieb tob de blinde bewonderaars der Roisjewiki. Wij nt'iiun zelfs goed aan dat men van c:n saoïailial»:-sohen standpunfc over hua fcaktick îcribek uitoefeni. Men inag eehter nieb uit het oog verliezen dat wij over de bédrijvighieid der Boiajewiki zeer gebrek'kig ingcilnchb worden. Wab tegen htii iegebraehb wordt, is door hunns vijanden van Mb biaa.cn pu vaa heb buitenland verspreid. Zijri dzô wciicelijk onpartijdig ï Wie had zich vôôr den oorlog een jutet oordeel Icuun&n v oi-men o eir de sooiaal-de-mokratie, door alleen kapibafebisohe b aden * be lezen.». î Ongetwijfeld hebben de Botajewi'ki oen ongelioorde taak ' te volbrengen ofn /an den Bui&sisehen baaierd dien zij boeh nieb ia heb Ievtji hebben geroopen, m&ar cVew zij treurige erfenis van het tsarisme en van de imperialistische burgerij hebben moetea overra mon, een in socialiatischoo zin,'goed ingeri'cht ekononnsch organisme be m.a!:en. Il . PmmiM ffsr ~ DE D00RV£CHTfcftS. De oorlog heeft om ons heen ean heel an-der wereldjc g, sehapen dan dat van vi e-ger; en, mot'dit ne:r te se<-.jvoa, verkoot-dig ik U wel is waar geen nieuws tlat liefc siddcreiid Jim opa verbazen zal, maar het is er noodig als inleidiag. In dat be 1 ander wereldje zijn ook heel andere meiwiieu — dal 's vvceirai %cn waarheid dre daa.t staafc lijk de Kongieszud. Maar,dit gezegd zijnde, mag ik eraan toevoegen dat het wel een niet onaardig tijdverdrijf i3, die aadero mensehen en dat an der wereldje te leieren kennon. Als ge wiit, lezer, zullen we hen eens onder handen nemon in deze krornijk-jes, die wel niet heel geleerd zullen zijn, maar waariit ge weUicht nu en dan een ranUsoentje gezond verstaA.1 en zeiketr een heele vracht glimaehende levwvsfiloaofie zu lt aantreffen. 1k zeg er u al vas t bij d<tb die zoinle-rlirige sehepseien Gcds, die edurende ea door .en oorlog zoo zonclerlmg gewordien zijn, hoe langer hoe zeldzamer worden ; dib is eehter e.. n reden te meer om er een beoki van op te lraiiigon, opdat onze na-oorlogsche c,, ,ol-gers op 's Heeren hobbelig'e baan zouden weten wat rare vogels wij a de/'n benop-den tijd' hebbe gekeod. Daar h. h je al vooreerst de .aamian van u vechben tôt het einde d, die besb op hua vaderlandsehe hemdsiip de ^leus kunnen Ja-ben barùiircn, die Sarah Rernhard'b op haar Kukwaberfleschjos heeft staan: « v)uand même ». Die zijn voor - et mearenideol ke-rels, die nog een goede, alhoewel soms ni.et heel zuivere broodwinning hebben, en wier edcle ziel trilt bij de gedaehbe) dat heb cor-logslcven buiten de loopgravesn en - in de riaehtbars nog zoo kwaad niet is. Die het-deu zijn b igonnen, ru/Jrie ca hajf jaar ge-kden, met in zwarbberookte !'aro-im-ic-ûa-gen prachtige redevoeringen uit te spreken met zooveel geostdr ft, Haï de ktirkea ei-van uit de lambildlesselien sproagen in een op-bruis'en van pâtriotieik schuim. Zij alléén waren aan hun land gehecht, en als er in de tapperij iemand w as, die geen di'ienïaal v an bewondering over zijn hoofd buitetlde bij hiet aanhooren van zooveel dappere welsipre-kendheid, dan werd hij £ ajugezien als zijnd© aan den vïjand verkooht. Na den oorlog "tt men dien anverschillige wel ©ems oon hai'tig woordje zeggen, als de pinhelmen en de ba-jonietbcn zouden weg ïijn. lr» den gemoeds-en geesbestoestand van die maniluaftige r;d-ders is al bitter weinig veranderd; zo kij-ken wel een beebjs somberder voor zich uift, af en toe valt hun gednchts vuist ioodzwaar op de onsoiw*ldige Lerbargtafel, sKodab er een soort "an aat'dbevkiig «nbstaaé tsiesotuem de halflediige paweïi, maar ae bîijveti bij hun idee, dat de ootIo® dienb nitge»fcp0-den tôt het bitti?rc einde, ai storsii da #0* derste &teen d^ bovenste. Heb spreekt vanxelf d&t die mannen <P8r liofcke lot den gebaortegrond zoo ver «rif* ven, dat ze dien geboortegrond liefst platt afg"ebra?nd zouden zien en nog «lochb» be* m 1^ Jaargang. - Nr. 1, PRÎJS : 6 QENTIElvi. Zondag 3 Maart 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes