De vlam: socialistisch weekblad

132 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 April. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 25 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/cj87h1fj6g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Beheer en Redaktie : 44, Bondstraat, 44 BRUSSEL ■tSTEI.HUIS voor het arrondissement Brussel : 26, Pelerseliestraat, 26 vRue du Persil BRUSSEL m _-.J Abonnemenïsprijs : 3 maand . . Fr. 1.50 6 maand.... 2.50 aankondiginqen worden aangenoraen : M. E. BIDEZ 75, Anspachlaan, 75 uliUbSLL (tSeuis; ' «■Mm—nw WHSsm&KBmsEM mena mmiummsaw wmMmammsSS smsmsm m inmtwaaia | SOCIAAL - DEMOKBAÏI8CH WEKKBI.AI) De nieuwe wet op de sociale verzekeringen. EEW OOG m 'T ZESL ! Door al d!e bladein, ook door « De Vlaan , ■werd de nieuwe verord'ining aa-'geikoiidigd betreffendie de verpbchte ziekte-mvald'iteirhs-en oudeddornsverzeikering. Het princiep van de verpl'ichteinde verze-kering werd door die Kamer van Volksverte-genwoordige.ris op 8 Mei 1911, met 131 stem-men tegen 6 en 5 onbhoudi; gen a-.igenomen. Het was een groote stap vooruit. De Seinaat i waar de demokratie om zoo te aoggen îs uitgesloten vond eohter dan noodigen tdjd n!ie>t om dit wetevoorabel te on/deraoeiken zoodat het coor d/.-n kondng ni et bekraohtigld kon worden. Zooals het met aile Vlaajnwue en sociale wetten in onze -wetg evende kamers Bteeds bet geval was, heeft ook <M voorstel 3en lijdensgasohip ,Qinis. In de Vokskamer werd de stommmg daar-van afhamkelijk geonaakt van het apoedig aanvaarden dler sohoolwet. In d'en Sena&t liiet men hetzelfde gelden maar de Walen, daa altijd meer praktisch beleid aan den dag legden dan de Vlamingen, bekwamen nog den voorrang voor de wetten op den arbead der metaalibewerkers en machiinisten van de mijnen en op bet pensiioen der onde mijn-wekers. De oorlog kwam c het onderbavig voorstel bleef sitefaen. Dan kwam de bestuur-l'ijke sebeàding en de Vlamingen, die de lei-dîng van het Minisiterie van Mjvenheid en Arbeid voor Vlaanderen in handien kregen, verzonden bet voorsbjl naai eene bijzondere kommcssie, die er eenige ^jziging®n. aan boebraobt en er, door bemiddolimg van de Kammise'j© ■ an Gevoknachtigdm van den Baad van Vlaanderen die bekraohiging tôt wet van aanvroeg bij de bazettende maoht, 'lie thans daartoe alleen bevoegd is. De lienrwe wet of verordening zal voor Vlattn-ieren en Wallonië boepasselijk zijn. Naar wij uit goede bron vememen, zou befc een waar vergelijk zijn tussohen de ka-tboiliieke ,liberale en social isfcsobe koeimis-sieledem em zoo deze laatsten zich daarbij neerfagdien, moet het eohter door iedereera wel verstaan zijn dat dit het minimum is van hetgeen zij op dat stuk kunnen aanne-men-Hun wil in dat opzicht zjuilen de Brassel-sebe soaiaiisten kunnen verkond'igen op een groote openbare vergadering, die door den kring » Nieuw-Vlaanderen » zal belegd worden.Hoewel de nieuwe verotrdenicg merkelijk den tekst, do'or de Kamer gestem'd, zal ver-beteren, verwa-cfaten wij ex hel uitwerksel niiet van dat het oorspronkelijk t ontwerp Huysiruans zou opgeleverd heibben. Wij sporen al de socialistiisohe kringen van onderlingen bij'Stand ten zeerste aan het lof-felijk voorbeeld onzer vrienden uit de hooid-stad na te volgen en onimiddellijk hun grondelagen te berzien om ze in overeen-steimming te brengen mat de nieuwe wette-lijke bepa]|:ngen, en daaruit te halen wat ten bate van hun leden gunstig is. De centrale vereenigingen en de nationale verbondca van onderlingen bij stand zulK'n van den beheerraad der centrale ka&sen Jcun-nen deel uitanaken. Op die wijze zal bet po-Uitk'k gekonikel daaruut geweeid worden. De versmelting van gewesWjke kassen, die min dan 2000 leden tellen, is toegelaten. Onze partijigenO'Oten zullen er over te waken hebben, dat zij in ae beheerraden daarvan voldoende vertegenwoordigd zijn. Een dtok-ter en een apoilûieker worden ci'bij opgeno-men, maar deze moeten door de vâikvepeeni-ging aaageduid ^jsden. De werklieden en hun geizin, d'e bij de ka, van onderlingen bijstand aangesloten zijn, zullen bij den dokter en apotheker hunner keuze mog'en te rade gaan, wat aileszins te reohtvaa-ndigen is. De maabscshappijeii van onderlingen bijstand moeten opbearcnd werken. Zij mogen nooit l'iéSdadige instellingen worden, zoc^al. de weldadi'giheid&bureelen, die hun bedeei den verdrukken. Bij de toepassing d'er verordening dient er op aangedrongon te worden dat de regioraie kassen zoo sposdig mogelijk ingcriobt we zen, sva-nt de aangeslotenen kunnen slechts na e6n jaar deelneming van de voordicelen genieten. Onze vrienden zullen ook een oog in t zeil moeten houden om te beletten dat de bazen de \yet zouden vei^.jdelen en ontzc-muvven door l.et innichten van patroina'e k-as sen of het "afhouden va.n t igloon ten Bafe van den geineetskunidigien' i enst bunner in-ricbting. De standregels van de miaatiscliap-pijen van onderlinigen bijstian(d moeten d'ie bedrieglijke midde-lein uitsluiten. De voordeelen van <fc vèrplirfitende veize keringen moet vooral gaan tôt de _nfes, hulpbehoevende werkl-ieden en bièrtoe zullen nog tal van maatregelen te treffen zijn Zoo bijvoorbeeld ware het noodlobtig moes men deze weigeren in de vakvereMigmgen en ze allen tôt de regionale kassen venvij zien. Eene bekraohtiging schijnt O'n^ ook noo-dig, om aan de aangeslotenen het uitkeercu der beloofde voojtdeelen te verzek- ren. De vergoedingen moeten verleend worden in evera'^dighoid met de beihoeften. Kortom b'j die toepassing zulleu er veel verbetei ngen aan boe te brengen zijn en wij verheugen er ors O'ver dat een ruune &taatsbusscbenkams't is boege^egd voor de heiopbeui'ing van minstenis twee millioen ar-beiders.Een oog in 't zeil, herhalen wij, want de vijanden en sehijnvrienden van or.s proie-tariaat zullen geen middel ongebru'-'kt laten om hiermee het volk sn 't gevlei te komen, zonder het uit zijn huifligen noodlottigen toesbaind te heipen. Dit neeimt eohter niet weg dat socialisten, die de toepassing van deze hervorming zouden dwarsboomeo, on-verbiddel- jk aan den schandpaal moeten ge-spijkerd worden als verradèrs hunner klasse K. B. De "XX Siècle,, tegen Vanàerveide De « XXe Siècle », het orgaan van de Bel-gische reaktionnairen en de imperialisten is niet tevreden over Vandervelde, zij vindt bem nog te socialist, te weinif nationaal. Reeas den 19n Februari had het orgaan van Neurày het over de « ongelukkige uitlatingen van dit lid van de Beigische regeering over de zooge-naamde militaire onmacht van de Entente ». Den 20n vioeg hef nogr aar. Vndervelde « of • hij van de Beigische s'icialisten opdracht go-kregen had om te spreken en te handelen zoo-als hij het gedaan hac' !.... Het ware interres-sant zulks te wet en... Wat er ook van zij, er is eeh discipline die boven de partijdiscipline staat, 't is de nationale discipline (lees: do politieh naar het hart van M. Ne» ay. — Red.) die niet todaat dat eene klasse of om het evcn welke ijioepeerine van burgers (behalve na-tuurlijk ck: camarilla van de Haversche impe-;ialisten.- — Red.) zich het recht toeëigent in de plaats te komen vaii do verantwoordclijkc regeeiwng om met den vijand de kwestiç van oo^og eti vrcfdc te bfciptkken. • a M. Huysmans gaat met groote stappen naar de internationale socialistische konferen-tie. M. Vandervelde gaat er maar tôt zijne spijt, en aarzelend naartoe, zooals Jjet past voor iemand die, nog enkele maanden gekden, ■er een besliste tegenstander van was. » Moeten wij ons over de ilcchte luim van d; « XXe Siècle » verheugen ? Zij is in elk geval een goede nota voor ynzen partijgenoot. ■ Dewaardeder internationale overeenkomsten. De plechtigbtc internationaie overeeïikom-steh zijn feitelijk niets ànder;. dan de bijde-lijke opteckeniiig van een rooiioopig maehts-evemwicht : do regels, waaraan de huic-he-larij der machtigea den naam van xeeht doet geven, worden dikwijls gcw'jzigd naar -e belangen van diegenen zelf, die ze uitvaar-dig'den.(Bem: l inon — L Europe et l'eu'.piKé ottoman.) , Bedenkelijke uitlatingen. Wij lezen in de « Nieuwe Geintsche Courant » : » Verkiezingen zijn nu preeies niet de maatstaf voor een demokrau.sch reg.ean; We hadden 35 jaar lang verkiezingen in Vlaan deren en we kendein bijna een tsarisme zooals in Busland (!); hot Vkamsohe volk werd schandelijk bt|drogen en onderdrukt, beiiandeld als een overwonnen vol'k, on--mondig volk. » « Wanneer we door het stop zettetn van aile verkiezingen g< urende tien, al ware het twintig jaai de bazis kunnen leggen van een werkelijk demokratisoh regieni voor vlaanderen, waaroan Zv den vinj dat afkeuren 'I Of heeft « De Vlam » er v.aai'borgen voor dat het bevnijdiingswcrk van Vlaanderen zal geëcfbiedigd worden bij eventaeele verkiezingen, vooralecr 'e ziekelijke politiek d'Sr verschilleude partijen weer gezond en slerk \ laamseli weze gemaakt ! » Ons antwoord aan het jong-Vlaamseb or-gaan zal kort en bondig zijn: k «■ iemand die er erïïstig aan denken kaii. de vci'kie/.ingen 10 à 20 jaar uiit te stel-len 1 Spieek daar eens van aan onze Werk-l cden, vooral aan onze Ijzeijongenis, wan-rcer ze tenig zullen komen! Een regeering die zulk een regieni zou willen invoeren zou doodeenvoudig woggevaagd worden, al boschikte zij nog ovei versoliillende honderd ,'uizcn'den bajonetten! Op de vraag \an d • « Uenbsulic Courant », of wij er waarijoi'geui voor hebben dat het juvrijddijgswerk van Vlaanderen bij even-Miecl" v-'Tki.eziiiig'eii i,eiierbiedigl zal wordeu, autwoorden we vooialtnog enkel met degetè-;;nvraag: Welke waarbongen heejt' de < Gcntsche Courant » dat -eue regeering du-e fflleen zou steunen op de maeht der Oajo-netten en voor de openbare meening niet'in het minst verantwooruelijk zou zijn het bc-vrijdingswerk beter zal aanpakken- dan eene icgeerùiig die op liet \olk steunt. i'e.-i slotte nie ; tei j wij nog laten opmer-. , .<.i dat de extremisten ai'les -in het werk sti'llen om het aktiviisme bij het groot pu-blieik onpopulaiii te maken en dat het daar-m eenigszins te begrijpen is dat ze het Viaamsehe vraagsluk willen oplosseai buiten | eu tegen het volk. ! Ze sahijnen eohter uit het oog te verliezen dat wij in de twintigste eeuw leven en dat I het feodale tijdperk al verschiilen.de eeuwen tôt het verleden behoort. T. .-i vii'-'nirrj-nii-. ^Jcdder, steeds modder. Op een voodracht gehouden te Londen vooi Beigische metaalbewerkers en diamantbewer-i kers zegde Kamiel Huysmans: « Een lasterveldtocht van het laagate aliooi j is tegen m;j gevoerd. De modder werd uit liol-land naar Le Havre uitgevoerd om dan naar Londen en elders ov'ergebrâcht te worden. lk i vrees die open en bedekte aanvallen niet. Ik ben daaraan gewoon. Sinds 25 jaar -ta ik op de openbare tribuun als socialist, en gedurende al dien tijd ben ik gewoon geraakt aan al die kuipenjen. Mannen van allé kleur en aile ga-ding hebben aan dien veldtocht geholpeti. In , Stockholm hebben wij de aanvallen en knip-els uit de bladen gesneden en ingeplakt. We hebben 21 declen, van (iÛO bladzijden elk. Dat be-wijst genoeg op welke schaal de fidders vn de pers het noodig gevoîiden hebben ons te be- k lad den. » —— Oa bijeenkomst vasi! Parlemenlsieden. Zooals wij deslijds meldden, werd de bij : - nfcomst van Beigische Pa1 lemenUleden, die te Parijs moest bijeenkomen, afgelast. Thans woid. medegedeeld, dût die verga-Ceiing loch zal gehouden worden en wel be-;in Mei, maar'de î ge; ring zou er niet v or t e g en w o o r d : g d worden. Wij doelen dit nieuws, dai wij aan de « Mé-iropcl1 » ont'loenèn, onder voorbo'houd mede. t Vocr o. zc Weez n. ) De internationale teieeuiging « Hulp voor B-Cùg'kettie Oorlogswotzej », ta Amsterdam, maakt bekerd, dat ^oliu-xDde maanden Februari en Maart bij baar giften zijn inge-kcmeii tôt een to-iaal bédrag van 1.0C6 gul-'JcirtO cent. Brief uit Nederland. (Van unseti bijsonderen bcrichtgcver.) Over de ongeregeldheden in Den Haag, waar-bij een Belg en eèn jong meisje doodgescaoten vverden, geeit een medewerker van a Het Volk » een uitvoerig verslag, vvaarvan het volgende gedeelte Uwe lezers wellicht zal intresseeren: « De avond zette in, zooals was verwacht. Groepjes menschen, ongure typen, belust uni herrie le verwekken. Talrijker dan zij waren de geuone nieuwsgicrigen. De menschen schij-nen wel nooit te leeren, dat het heel verstandi-ger is, in dergehjke omstandigheden thuis te blijven... De menschen keken elkaar aan. Alsof de een de gebeurtenissen aan den ander ver-wachtte. Plotseling... een deining in de massa. Een geroep. In de verte weérklonk gestamp. En ailes maakte reohtsomkeer. Holde terug in de richting van den stationsweg, in een onbe-reacneerden ang-t, aangcgrepen door een pam-sclien schrik... Van verschilleude punten was bericht over botsmgen gekonien. En zoo jiust was up rte Prinsengracht geschoten. Wij naar de Prinsengracht. In de nabijbeid van de Groote Markt brandden fel rossig de booglaïupen. Maar verre ep giinsterden flauw simpele lampen. Een gejoel drong tôt ons Joor. Gejouw eu gekrijsch. Wie het uitten, kon men niet onderscheiden. Luguber en sindstej was dit In de verte klonk gehol van vluoh-tende menschen. Dan plots, knalden in de verti van de Prinsengracht schoten. De korte, nij dige geluiden vulden de avondlueht. Wi' draafden er hecn. De soldaten kwamen on: îeeds te gemoet. t Waren schoten in de luchi geweest en een paar ervan waren in staat d« menschen voor een paar minuten — niet langer — vrees in te boezemen. Wij wachten. In-derdaad duurde het niet lang, of er kwam weer een groepje opzetten. Scheldwooiden naar de soldaten werdea genit, onverstaanbaar over den nog vrij langen afstand. Maar geleidelijk kwamen de donkere figuren dichterbij. Het gejouw werd luider en dooidringender. Op dat moment waren de soldaten achtcr ons. Na een cogenblikje iendèn ze ons weer m looppas voorbij. Even later weerklonken opnieuw schoten... ■Jfr * * Niet alleen in den Haag, doeà zoowat overal hebben onlusten plaat= gehad. Hierover hebben U de dagbladen v.aarschijnlijk voldoende ingelicht. Wat de gehalte van de relletjesma-ker betreft, ben tk geiukkig U te mogen ver zekeren dat onze bewuste arbeiders, hoe groo* hun ellende ook zij, daaraan niet mee doen. Na schooltijd hollen de schoolkinderen in groote troepen joelcnd en schreeuwend achter de agenten en stuiven uiteen zoodra deze blijven staan. Naarmate het echter later wordt komen grootere jongens en kerels die men geen « arbeiders » mag noenien het spelletje voovt zetten. Deze onruststeorders kemen uit de on-aanzicnlijkste stratën, ze vormen « het plebs » zooals de bourgeois pleegt te zegggen zondei na te denken over de omstandigheden die oor-zaak waren dat deze ongelukkigen tôt dezen graad van verwordmg gekomen zijn, omstandigheden waarvoor onze kapitalistische maat-schippij alieen verantwoor'delijk dient gesteld te worden. * » * - Een gerucht, als zou onze regeering schepen van de Reliefkommissie in beslag willen ne-men wordt beshst tegengesproken. Onze regeering heeft <ie ^elegenheid volkomen open gela-ien voor den doorvoer van dit graan en het zal dan ook zeer binnenkert worden uitgevoerd naar België, indien dit al niet is geschied. * * * Op de vraag van'een socialistisch kamerlid om de voorraad der stelling Amsterdam aan . te spreken tôt dat men den volgenden oogst kan halen, antwoordde minister De Jonghe dat men zich \ an dien voorraad geen al te groot deîtkbeeld mochl maken. Bovendien was het mogelijk dat de teestand nog ernstiger worde. Zelfs met het verminderde broodrantsoen wai het niet zeker dat wij den nieuwen oogst be-reiken zullen. Als er van den zoaier heelemaai geen broodrantsoen meer ts, zegde de minister, wil ik wel uit de stelling voorraden geven. Dan acht ik het verantwoord ter voorko- ming van een broodloozen djd. * « * De Duitschc regeering heeft in princiep be-sloten ten behoeve van de broodvoorzieging dei Duitsche geinterneerden in ons larnd, graan uit Duitschland te zenden. Het ware wensche-lijk dat de Keigische regeering denzelfden maatregel trol voor de Beigische geïnterneer- den. ' BATAAF. u i*T7- — * i hT^ZSbi NIEUW-VLAANDER Ou Vrij'iag 23n April, te 9 uur (T. U.) algsîneene vergadering van den Sccaal-d^nv>-kratischen kiing « Nieuw Vlaandsren ». Oagorde: 1. Da Sociale Verzekeringen (Inleiders: K Beinbrid en Lambert Stevens) ; 2. Verkie^'ng van drie nieuwe bestuursJ*-den;3. Allerlei (Meclegedf^ia.) \ lste Jaargang. — Nr. 8. PRIJS : S CENTS EM. Zondag 21 ApriJ 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes