Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

361 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 April. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 18 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/v11vd6qz3h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zater-eR lanéag 4-5 Aprii f9f4 Prlis per nommer : 5 centismsn 45e jaar, Num. 78 Teleioon 694 FONDSENBLAD Telefoon m tlSHWlUeiXGEil : Voot aile aaukoadSgingen wende men âch ten ktireele , van net blad '—9— KETELVES1, Num. 16, te GENT. mhhmw——a——M—I — VLÂAMSC1 LAND Kandel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCHIJNEN DEALLE WERKDAGEM ihschui jviflfisprus VOOROP BETAALBAAE: Per jaar. {r. IM« Per halfjaar . . i » s,ao Per drie maanden » 4,09 Voor herbertriers : fr. 1 ®,0<> i îr. <t,50 ; 3,59. Voorvreemde landen, de verzendingskasten bij te TOegen bww^^wiii'awiaiibuwjmiiambiijujiiuillimuii i h.iii i j nu uu.ii» EJENIGEJ UITQAVE ! Gent - 18, Setelvestj i 8 - Geni j BHiTffiYfiiTfiirrïiUfiîrnTvrTii TT t-ir-nn-i-r-nr r~r rr-n—r ~i" Ti Je aankondigingen woraen gepiaatsi pei regci ». v.-»v. — ««#. nieuws, per regel fr. t ,®0. — Begrafenisberiehten *oor de niet getbonnecrdcn, fr. 5.®» GENT, 4 APRIL. |^^raijiîïg Itozlcp De tossfand in cte Balkans. HET OPROER IN EPIRUS. TWEE ERGE GEVECHTEN. Twee erge gevechten hebben plaats gehad in hct NoordeD van Epirus,te Premeti en te Erseka. Twee Grieksche batterijën, aangevoerd door officièrent zijn overgeloopen tôt de geheilûde bataljons, niettegenstaande het streng verbod van hunnen kolonel Papulas. Oostenrijk-Hongarië vraagt, volgensde Neue Freie Presse » aan Griekenland teSalonika eene vrije haven inîerichten met dépôts. Er dient aangemerkt dat Oostenrijk-Hongarië zulks niet vraagt voor hem alleen, maar voor al de Euro-peesche landen. DE KWESTIE VAN DODÉCANÈSE. DE ITALIAANSCHE EISCHEN. De Itaiiaansche rtgeering heeft aan de Porte gevraagd, om Dodécanèse te ontruimer, dat een Italiaansche kommissaris te Rhodes srou blijven, onder /oorwendsel te kontroleeren dat Turkije de bewoners van Dodecanèse niet zal tergen noch plagen, volgeDs artikel 4 van het verarag van Lausanna, voor feiten betreffende den Italiaansch-Turkschen oorlog, maar feitelijk om toch altijd eenen Italiaanschen voet in Dodecanèse te oehouden. De Porte weigert kategoriek de koncessie te aanvaarden van den railway van Adalia. Generaal Coanda is door den Sultan ontvangen ge worden. De Porte is van gevoelen dat het Grieksche Toorstel te Chio en te Metelm Turkscbe kom-missarissen te benoemen met een uitgestrekt gerag, gelijkstaande met dat der konsuls, niet voldoende is. UIT ITALIE. HET PROGRAMMA VAN HET NIEUW KABINET. Gisteren namidda#, heeft M. Salandra, voor-zitter van den nieuwen I'aliaanschen minister-raad. lezing gedaan van het programma van het nieuw kabinet. Al de ministers waren aanwezig en omtrent vier honderd vijftig karaerleden bevonden zich op hunne plaats. M. Saladra begon met te spreken over de jjieuwe noodwendigheden van het leger. Wij zullen, zegdè hij, ,in de maat van het mogeiijke ons leger versterken, want, het mag niet zijn dat de verovcring van grondeebieden la andere g'ewesten of werelddeeîen voor çevolg ecne vermindering onzer wezenlîjke , StHiî sprak verdér CV$T de noodzakelijkheid de vloot der luchtvaartsché.pcn te vermeerderen en kondigde ten slotte aan dat hij eene vraag tôt krediet, ten bate van het leger zal neèrleggen ten be Irage van 200 miljoen. Spekendeover 's lands financiën, verklaarde hij dat het nieuw kabinet de financieele ontwer-pen van M, Giolitti, mits lichte wijzigingen behoudt. Eens dat die ontwerpen zullen a ange-nomen zijn door het parlement, zal de regeei ing een nieuw systeem bestudeeren van eene klim-mende belasting op het inkomen. Hij zal ook aan de wetgeving vragen met 50 miljoen lire, het bedrag der uit te geven schat-kistbonste verhoogec, ten einde de noodige uitgaven kunnen bestrijden voor het aanleg-gen an ijzeren wegen. Handelend over de aangekondigde werk-staking der ijzerenwegwerklieden. zcgde de heer k'-ibinetshoofd : Wij zullen de loonen ver-hoogen der agenten'die het minst wintien;wii zullen de pensioenen verhoogen en het getal werkuren verminderen. Hij voegde er evenwel : bij : In geval van werkstaking zullen wij streng i de hand aan de wet houden. In zake binnen-landsche, buitenlandsche en kerkelijke politiek, j zullen wij het werk van onzen voorganger, j M. Giolitti» vdcrtzetten. UIT ENGELAND. IN HET ENGELSCH LAGERHUIS. Groote Vaderlandslievende redevoerinsr uitgesproken door William O'Brien. Het was gisteren dat de groote Iersche patriot William O'Brien, eene grootsche vader-lands ievehde redevôering uitsprak "in het Engelsch Lagerhuis. Toen de alombeminde Iersche leider recht-stond, heerschtfc eene plechtige stilte in de Kamer. Al de volksvertegenwoordigers luister-den met groote aandacht nàar hetgeen William O'Brien zegde. Het was juist 6 Ure, toen hij zijne rede begon. In verheven bewoordingen sprak hij over Ierland en deed uiïschijnen dat indien « Hohie Rule » Zooals het verstaan wordt door de regcerings-partij, gësteund door de partijgangers van Redmond, gestémd werd, het gedaan was met Ierland. Wordt « Home Rule » gestëmd, dan is de ©ester voor Engelând en fcijn de schelpea voor Ierland, riep hij uit ! Hij keurde in zeer strenge woorden de handel-■wijze afvan de I'erstr.he Nâtionalisten, die alleen hun eigeft « ik.« dOor de « Home $ule » willen Verheifen. Hij zweép^e met krachtige woorden diegenen af die hli bestempeldemetde woorden : plaatsenjagers. Hij deed in hoôge geestdriftige woorden de plichten uitschijnen van aile ware Iersche vaderlanders. En als een apostel ver-dedigde hij het heiligste wat er beétaat voor eenen 1er : Het Heil en het wèlzijn van het Groene Eilànd ! Hij deed nitschijnen op Welke wijZe hij en de ware Ieren de Home Rule verstenden en dan rièp hij met zijne heldere, innemende stem dat : « He woiild not be an opp&netit of avy wll-thought-out fédéral schéma » en wanneer William O'Brien die woorden uitsprak, die niets anders botèekenen dan het ideaal voor lerlaud, ging er in de Kamer een applaus op waaraan geen einde scheen te komen en toen hij aan het einde zijner rede, welke meer dan een uur en half duurde, gekomen was, dan stond hij daar als een profeet,die weet wat Ierland wil en moe* hebben, hij die voor Ierland het beste van zijn leven gegeven heeft,riep met opgebë< en handtn en de oogen ten Hemel gericht, schijnende te vragen dat God de Regeering zou kîaar doen zien : Gij Regeerders en gij die hare volgelingen zijt, ik zeg u dat het eenige middel om Ierland te redden bestaat in uw helsch plan op te geven om Ierland van malkafcder te rukken. Staakt dus uw yehaat pion om het jichaam, het hart en de z-el van Ierland te do .men en laat ons allen. zonder eenige nevenbedoeling en zonder eenig eigenbelang, trachten tôt eene oplossing te geraken die Ierland voor altijd zijn zeïfbestuur geeft ifa den zia dat aile Ieren en heel Ierland van Noord tôt Zuid en van Oost tôt Westen het wenschen. De rede van den Ierschen patriot William O Brien maakte grooten indruk, en het zaad dat ni] wierp 7al. laat het ons hopen, weldra de beste vruenten dragen voor hct Heil en de Welvaart van Ierland. Geldverspillingen. Voorait kan het maar niet begrijpen, zegt hij, hoe een volknietin opstand korat bij zulke kolossale geldverspilling, — als namelijk door het katholieke Gouvernement van Belgie gepleegd wordt. Het socialistisch blad, moet ge weten, meldt dat Belgie de papieren inaar Londen heeft gestuurd in ruiling van de leening welke het in Engeland heeft aangegaan. Geld leenen is dus geld verspillen. We 2ullen dat onthouden tegen dat de tijd komt dat het Gentsche kartellistische schepeneukollege ook eenige miljoenen moet leenen. Laat ons een oogenblikje verioeven bij de verwondering van Vcoruit. Hij begrijpt maar niet hoe het Belgische volk niet in opstand komt. Zeer wel, maar wie zou er mosteu in opstand komen ? Het dunkt ons dat de historié der laatsie tijden leert, dat het socialisten zijn die meest van al een tandje hebben dat lottert om in opstand te komen. Ze hebben het al herbaaldelijk beproefd — in 1886 ; in 1893 tijdens de herziening, in 1899 of 1900 als er spraak was van evenre-dige veitegenwoordiging en pu over jaar met de Algemeene Werkstaking. Deze was toch wel een verzet.een opstaan tegen den bestaanden toestaud. De socialisten zijn dus de gepatenteerde « opstanders » en waarlijk we verstaan noch minder dan Vcoruit dat ze geen opstand maken, als zemeenen daartoe reden te hebben. Ze zijn in groot getal, en ze zijn de macht, ze zeggen het zelven en we willen het ge-looven.Waaiom maken ze dus geenen opâtand tegen het aangaan ecner leening in Engeland ? Hebben zij er misschien geen belang bij ? ' Nu, als ze er geen beiang bij hebben, dan kan die leening huu niet schelen ; ze zouden ongeiijk hebben opstand te maken, maar dan vragen wij waarom Vooruit zulke jam-merkreten siaakt — als de werkende k!as toch geen belang heeft — noch nadeel noch voordeel — bij die leening. Hebben de werklieden belaog bij die ! leening dan valt het uit te maken of zij er voordeel zullen bij hebben of nadeel. Als 't voordeel is dan zouden ze moeten zot zijn er opstand voor te maken, dat spreekt. Als ze er nadeel bij hebben dan zou Vooruit hun 't moeten uitleggen, hoe en waarom, en welk nadeel. We staan verwonderd dat hij het niet doet en dat hij de inrichting van den opstand niet in handen neemt. België zal weldra aan het hoofd s(aa;i der meest belaste landen van Europa, zegt Voomit. Hij weet zeer we! dat hij is geli;k de ketters, die dolen. De waarheid is dat Belgie voortdureud eervol eene plaats inneemt onder de landen waar de belastingen per hoofd het kleinst zijn. We hebben het enkele dagen geleden nog gezegd : 46 fr. per hoofd in Belgie ; 66 in Engeland, S2 in Frankrijk, enz. Daarentegen staat België aan het hoofd der geheele wereld voçr wat den handel per hoofd betreft. Belgig's handelscijfer is 1 î/2 maal dat van Eugeland; 3 maal dat van Frankrijk. Indien België geld noodig heeft, dan is het om groote werken uit te voerec, we'ke voor doel hebben België aan het hoofd te houden der groote handeldrijvende landen. Het is om ijzerenwegen en havens ta maken en te verbeteren. En op die manier komen die werken, die uitgaven, die leejiingen ten bate aan de werklieden. Wat zou er gebeuren moest het getai schepen die te Antwerpen aankomen, ver-minderen ? Wel, daar zouden veie menschen, eerst en vooral werklieden, zonder werk en zonder broodwinning vallen. Wenscht gezel Ansee'.e, schepene der haveninrichtingen van Gent, niet eerst en vooral dat er meer en meei schepen iu de haven aankomen ? Waarom datî Omdat zulks de inkomsten der stad ver-groot, werk verschaft aan meer en meer werklieden, meer en meer nering aan de bu;gerij, en zoo den aigemeenen voorspoeii bevordert. En Vooruit beknibbelt het dat het Gouvernement zich geld aanschaft om werken uit te voeren die moetea maken dat meer en schepen naar Antwerpen en raar Gent komen. Vooruit, man, de aansiaande kiez'ng brengt uwe zinnen op ho' ! Zitting non Vrjjdag 3 April igiÇ. Voorzittersçhap ^an M. Baron de Favereau Nieuw lld. De geloofsbrieven van M. de Pierpont worden nagezien en in orde bevonden. Hij legt den gebruikelijken eed af. De Sohoolwet. M. de Brocqueville. — Ik was niet van zin in het débat over deschoo'wet het woord te nemen, c^oeb, in tegen«-voordi .h-îtd der ong?-eronde bemerkin;en en beknibbelingen, w !ke hier in 't midden gebra^ht zijn door le-en der oppositie, waaronder er zijn die beweren, dat het schoolwe sontwerp, dat de regeering voor-stelt. on^rondwettelijlc is, acht ik het mij ten plicht die verkeerdheid terecht te wiizen, en om die reden is het dat ik vandaag spreek. De geachte heer minisferbewijst oponomstoot-bare wijze dat het schoolwetsontwerp volkomen in regel is met de g;ondwet. Hii haalt de woorden ervJiet schrijven aan van e^nen gewezen socialistisch°n senator, M. Tidm. Picard, die gezegd en geschreven heeft dnt de schoolwet in re.?el is en niet in strijd is met de grondwet. Daarna haalt de heer kabinetshoofd hetoorde^l aan van een aantal gekende liberale sénat ors, volksvertegenwoordigers en schrijvers. di'1 ail en van gevoelen ziin dat het godsdienstonderwijs deel moet uitmaken van het onderricht dat gegeven wordt aan de leerling«n der lagerescholen. De zitting wordt om 6 ure geheven. — ■■■! DE KAMER Zittiaç van Vrijdag 3 'April Voorzittersçhap van M. Schollaert. Begrootlng van Wetenschappon en Knnsten. M. Ozeray brengt eenige bemerkingen van plaatselijk belan° in 't midden. M. De Meester spreekt ten gunste der Ant-werpsche kimstenwars,die recht hebben op meer waardeering, en die verstoken blijven van aile genoten. M. Delvaux beweert dat de Antwerpsche kunstenaars opgeofterJ worden aan diegene der hoo/dstad. Die geest van centralisatie moet ophouden. De stemmingen. De benrooting van oorlog wordt aangenomen door 88 stemraeu tegen 49 en 8 onthoudingen. Het ontwerp betreffende de bevordering der officieren in het lo^or, wordt gestemd door 102 stemmen, tetren 12 eu J.O onthoucHnqen. Het ontwerp betreffende de herinrichting van den b'estuurlijken dienst in het léger, wordt âestemd door 105 sîemmen tegen 30 onthou-ingen.De begroo ing van binnenlandsche zaken wordt geste m cl door 96 stemmen tegen 47 en 2 ontuoudingen. Het ontwerp \an pensioen-verleening aan de weduwe van lui éaaflt Cassaert (een Kongo-leesche held), wordt aangenomen door 129 stemmen tegen 1 onthouding. Herneming: van het débat. M. Augusteyns vraagt eene doortastende bescherming voor de Vlaamsclie kunst. M. Henderickx (Vlaamsch) spreekt ten voor-deele der artistieke decentralisatie. Ailes tegen-woordig is voor de Brusselsche artisten en die van Antwerpen, Gent en Luik kunnen niets bekomen. M. Demblon spreekt over de^driejaarlijksche tentoonstelling van schoone kunstea te Luik. M. Poullet. minister van wetenschappen en kunsten. verzekert de verschillige redenaars dat er van hunne opmerkingen met de meeste wel-willendheid zal worden rekeninç gehouden. De artikelen der begrooting van kunsten en wetenschappen, evenals de begrooting in haar geheel, wordep opvolgentlijk aangenomen. De zitting v/ordt om 5 ure geheven en de Kamer gaat uiteen tôt 21 April. Pnmncieraad van Oost-Vlaaaderen. Zitting oan 3 April iqiï}. De zitting wordt geopead om 3 ure, onder voorzittersçhap van M. De Riemaecker, voorzitter. De heer sekretaris geeft lezing van twt-e brieven meldende dat -de lieeTen Roelens, pro-vincieraadslid voor het kanton Temsche en V?.n den Staepele, provincieraadslid voor het kanton Oudénaarde, hun ontslag geven. M. Claus, lo bijgevoegd raadsheer van het kanton Temsche,verzaakt aan het inbezitneming van zijnen zetel ; de kiezing van burchtgraaf Vilain XIIII, 2e bijgevoegde raadsheer, wordt goedgekeurd, alsook deze van M. Van Cauwen-berghe, van Wortegem, le bijgevoegd raadsheer van het kanton Oudenaarde. Beidenheeren leggen den eed af. De heer Voorzitter deelt aan den Raad het overlijden mede 'van den heer Van Damme, oud-raadslid, en brengt hulde aan zijne nage-dachtenis.Linkeroever der Sohelde. — De heer D'Hoenens, St*Niklaas, geeft lezing van het verslag over de werkzaamheden van de kom-missie van den linkeroever der Schelde. pezekommis ie stelt voor zich aan te sluiten bij de besluitselen van de Bestendige Deputatie. Deze meent dat eerst en vooral een algemeen plan dient opgemaakt te worden van de inrichting der streek en van de droogmaking der Polders. Er kan geene kwestie zijn eene meddingende haven op den linkeroever op te ric'nten, maar men zou een technisch en financiëel beheer moeten aanstellen, om in overeenkomst met de provincie de oprichting voor te bereiden van de inrichtingen waarvan de noodzakelijkheid zich op den linkeroever zou doen gevoelen. De Bestendige Deputatie zou er in toe-stemmen dat strcokjes grond van Oost-Vlaan-deren bij de provincie Antwerpen zouden ingelijfd worden ; de kommistie treedt dat bij ir. dezen zin dat het nieuwe bed der Schelde de grens worde tusschen Oost-Vlaanderen en Antwerpen. zoodat er verwisseling van strookies grond zou plaats hebben, dat mits eene billijke vergoeding en op voorwaarde dit allerlei verkeermiddelen, tusschen d'î beide oev^rs der Schelde, zoolang en zoo plechtig beloofd vôôr Antwerpen tôt stand gebracht worden, zooals tunnels voor voetgangers, njtuigen, trams en treins. De raad beslist : 1° Tusschen te komen in de kosfeo van ver-lenging van den tram Gent-Lookristi, tôt aan Lokeren. 2® Het bedrag van 4,35 0/0 aan te nemen voor de jaardooding van het kapitaal onderschreven yoor het aan'e.gen van de buurtspoorwegen Meî>®Ibeke-Zottegem en Deinze-Aalter. 3° Deel te nemen in de samentellicg der Nationale Maatschappij van Waterleidingen en bijge* vol g artikel 52 der uitgaven van de begrooting voor 1914 te wijzigen. M. Wurth, vraagt dat in zike Waterlerhngen aan het minimum van dagloon en aan het maximum der werkuren de hand gehouden* worde De ?i ting wordt om 4 1/2 geheven. ALLERLEI. Aan 't adres van « Vooruit ». —• Het Gr-utacbc socialistenblad dat de na^edacn-tenis pooRt te bezwadderen van den heer Gaston Calmette, die door Madame Caiilaux weid doodgeschoten, met te zeggen dat de heer Calmette intieme brieven heeft open-baar gemaakt, zal wel doen de volgende regelen aandacht g te overiezen. Le Petit Bleu, libeiaal blad van Brusseî, heeft ger-chreven : «Men zou niet genoeg kunnen herhalen » dat Calmette eèn van onze achtbaarste » konfraiers was, door zijn talent en door » de minzaamheid met welke zich de dag-# bladschrijvers van vroegere dagen ver-» sierden. » Men moet aangedaan zijn van een soort » vervolgingswaanzin ; — leven in de vrees » van zeer nakend schandaal sedert lang » verwacht en in de vrees zijne heersch-» zucht te zien ineenstorten onder het » gejouw der menigte, om te darven zeggen » dat Calmette bekwaam was zichzelven en » zijn blad te onteeren met het innig leven >) eener vrouw te mengen in de polemiek » tegen eenen politieken tegenstrever. » Zoo spreekt een liberaal blad. Dat is een eemer koud water op Vooruit hoofd en een bewijs dat de polemiek die Vooruit voert op valsche beweegredenen berust. Maar de gaaien moeten het toch skkken ! Tegen den Godsdienst niet. — Wijlen César De Paepe, een der voormaunen van de Brusselsche socialisten, zegds : « Wij moeten het volk ontkristene.i. » In 1897 zegde een Belgische socialist op het socialistisch kongres van Stuttgart, in Duitschland : « Wij hebben voor altijd den oorlog ver-klaard aan den Godsdienst. » Vooruit heeft geschreven dat kerken en kloosters, kapellen en krochten moeten afgebroken worden of ingericht tôt plaatsen van openbare vermakelijkheden. Overal in gansch Belgie — en zoo is net oolc in andere landen — ziet men de socialisten propaganda maken tegen al wat gods-dienstig is. De voornaamste socialistische hoofdman-nen trouwen niet voor de kerk; ze laten hunne kinderen niet doopen; ze maken propaganda opdat de ouders hunne kinderen hunne eerste en plechtige kommunie niet zouden laten doen ; zij vereeren op bijzon-dere wijze degenen die zich burgeilijk laten begraven en maken eene hevige propaganda ten voordeele van onzijdige scholen. We vragen het: wie kent een strijdend socialist, die een godsdienstig man is ; — wie'kent er een strijdend socialist die niet den Godsdienst bekampt op de eene of andere manier ? Wat de groote pantserichepen kosten. — De prijs der groote oorlog-schepen groeit gedurig aan, met de vermeer-deringvan tonmaat, de dikte der pantser-platcn, de belangrijkheid der bewapening. Andere oorzaken, zooals de prijs der mate-rialen en van het handwerk, de min of meer groote spoed met welken het werk moet worden uitgevoerd, kunnen ook het cijfer der kosten beïnvloeden. Hoe het ook zij, en geene rekening houdende van de macht der verschillige oorlogsbodems waarvan sprake, ziehier den prijs van het modem oorlogschip, in de verschillige landen die eene vloot bezitten. Italie staat aan het hoofd met den «Diulio» die 71,404 00 fr. heeft gekost ; daarop volgt Rusland met den « Petropau-losk » 70,560,000 fr. ; Frankrijk volgt hierna met de « Courbet », die05,619,792 fr. kostte ; de « Viribus Umtis » van Oostenrijk kostte 58,607,200 fr. ; de Duitsche « Turinger » werd 54,148,360Sfr. betaald ; de Engelsche pantserboot « Monarch » heeft 45,649,880 fr. gekost, en de « Delaware » der Vereenigde Staten heeft eene waarde van 40,629,000 fr. Nieuwiaarsgift voor den Paus. — De inschrijvingsiijst voor de nieuwjaa;_sgift van den Paus, bekomt den gewonen bijval. Dat is begrijpeliik niet naar den zin van de liberale bladen. Een dezer looft de katho-lieken wegens hunne liefdadigheid, doch vraagt of het wel een verdienstelijk werk is, eene dergelijke, nieuwjaarsgift te schenken aan eenen milliardair. Het is niet naar de meening der anti-klerikaie dagbladscbrijvers, dat de katho-lieken in zake van plicht hunne gedragslijn moeten schiklcen. Ja, het is voor de katholjeken eea verdienstelijk werk aan den Paus—niet aar. den Paus milliardair die slechts bestaat in de verbeelding onzer tegenstrevers — eene aalmoes te schenken, aan den Paus van zijne staten en vrijheid beroofd, en genood-zaakt, om te voorzien in de regeeiings-behoeften der Katholieke Kerk. op den steun zijner getrouwe kinderen te rekenen. Ook zetten wij onze lezers aan, indien zij zulks nog niet gedaan hebben, hunne gift voor den Paus onverwijld te storten. Allé katholieke familiën zouden het a'ts eene eer moeten beschouwen dat hunnen naam op de inschrijvingsiijst, het guldenboek van het Katholiek België prijke. De inschriiving is open tôt Paschen. Men zende zijne gift ten bureele van het blad, of aan M. Mallié, sekretaris, of Goudenhoofd-straat, te Doornijk. -*-» KatSaolieke Jossge Waciiten, — De Nationale Fecieratie der Katholieke Jonge Wackten van België, die het atste jaar haai kongres hield te Brugge, heeft dit jaar de stad Doornijk tôt vergaderplaats gekozen. Er wordt alzoo beantwoord aan het ver-langen uitgedrukt door de plaatselijkejonç;# wacht, die in 1014 haar tienjarig besta-isi zal vieren. De feestelijkbeden en het kongrçs zuhfn plaats hebben den 5 Juli. Bijtredingen kunnen gezonden word«a aan M. L. Mallié, sekretaris der Jop 'e Wacht van Doornijk, Zwartezusterstraaf, 10, te Doornijk. Franciskus van Tinel, te Doornijk. De muziekmaatschappij van Doorujk kondigt haar laatste koncert aan, van het winterseizoen, voor Zondag 26 April, om 2 ure. Het programma behelst het meesterwe: k van Edgar Tinel, « Franciskus », da! reeds eenmaal zulken koiossa'en bijval bekwaœ, wanneer het in 1908, door deze beroemde maatschappij in het bijwezen van den Meester, werd uitgevoerd. De uitvoering van 26 April zal de 1001= uitvoering zijn die het werk beleefde, iets wat ongehoord is in de aualen van het oratorio. Tinel verklaarde destijds dat de beste opvoering van zijn werk deze was, door de muziekmaatschappij van Doornijk. De ténor « Plamondon » in wien Tinel volgens eigene verklaring den gedroomden H. Franciskus wedervond, jzal thans ook in dezelfde roi optreden. —M:— Algemeene vergadering der Belgische Heidemaatschappij. — De algemeene vergadering werd gehouden den Dinsdag 31 Maart, ten 2 1/4 ure namiddag, in den zetel der maatschappij, Minder-broederstraat, 24, Leuven. M. Borremans.bestuurder.gaf eerst lezing van het verslag over de werkzaamheden der maatschappij. Een volledig dienstjaar heeft ze nog niet achter den rug ; ze werd immers gesticht den 22 Maart 1913. Er werd reeds tamelijk veel gedaan aan houtsorteering en aan bemiddeling in het verkoopen van hout voor de leden. Verscheidene ontginnings-werken, over de verschillende piovinciën verdeeld, zijn in 't zicht. Na goedkeuring van het verslag en van de rekeningen werden de uittredende leden van den bestuurraad en van den raad van toezicht herkozen en werd M. Louis Bareel aange-duid voor de nog openstaande plaats in den bestuurraad. Uit de bespreking die dan voigde, bleek dat voorname werkzaamheden voor de Belgische Heidemaatschappij zijn weggelegd en dat ze zich niet zou bepalen bij eigenlijk gezegde ontginningswerken, maar dat ze naar gelang der omstandigheden, zich zou bezighouden met al wat grondverbeterieg, houtteelt en aanverwante vakken betreft. Goud in de Kamer. — Sinds jarea werd de vèrgoeding der Kamerleden hun bij het einde van elken trimester uitbetaald in bankbriefjes. In Maart hebbeu zij thans het volledig bedrag eener maaud vergelding, in nieuw-uitgegevene goudstukken van den Kongo ontvangen. De Walen ontvingen __stukken met Fransche opschriften terwijl aan de Via-mingen, vlaamsche goudstukken werden ter hand gesteld. Een Bulgaarsch gezantschap te Brusseî. — M. Stanciof, buitengewoon afgevaardigdfe en gevolmachtigd minister van Bulgarie, alsmede M. Nicolof, mjlitair gehechte van Bulgarië, te Parijs, bevinden zich op het oogenblik te Brusseî. Zij werden Woensdagdoor M. Davignon, minister van buitenlandsche zaken ontvangen en het onderhoud liep over de aar,-duiding van eenen Belgischen officier, die zou gelast zijn in een Grieksch-Bulgaarsch geschil, als scheidsrechter op te treden. Het geschil betreft eene grenskwestie. Donderdag, om 11 1/2 ure, werden de tweeBulgaarsche gezanten door den Koning ontvangen. JAARMARKT VAN ZOMERGEM Uitslag van den prljskamp. HÔORNVEE. Eereprijs : M. Ri Pauwels, Zomergem, aan-gekocht door M. M. Claeys, Zomergem. Voor den vetsten os met tanden doch tea hoogsten met 4: 1e prijs : M. À. Rogghe, M'eerendré, aan.^ekocht door M. E. De Waele, Lovendegèm. 2e prijs : M. René Pauwels, Somerghem, aaugek. door MM. Claeys. 3« prijs : M. P. De Mol, Zomergem, aangek. door M. M. Claeys. 4e prijs : Wed. Van Huile, J. B. aan^e-kocht door idem. Voor den besten os zonder tanden : 1e prijs, M. Aug. De Baets, Zomergem, aangekocht door M. M. Claeys ; 2e, M. P. De Clercq, Meerendié, idem. Voor de vetste vaars ten hoogste 4 tanden hebbende : Ie pr., M. C. Vermeire, St-Martens-Leerne, aangekocbt door M. Claeys; 2e prijs, M. A. De Jaeger, WaarsChoot, aangekocht idein; 3e pr., M. H. Gijselbrecht, Knes9elaere, aangekocht door idem. Voor de vetste koe ter markt gesteld : Ie prijs, M. C. Cirijn.Meerendré en 2e pr., M.p.Willems Zomergem, beiden aançekocht door de ge-broeders Claeys. Voor de schoonste kalf- of rtelkkoe : Ie prijs, P. De Pauw, Lovendegem ; 2e, Ad. Verloat, Wondelgem; 3e, Aug. Huysman, Drongen-Baarle.Voor de schoonste bekalfde^ vaars met ten minste 2 tanden : 1e pr.* J. Neyt, Sleidinge ; 2e, V. Vereecke, Zoitier^em. VARKENS. Voor het vetste varken ter markt gesteld : le prijs, M. H. Martens, Sleidinge, aangekocht door M. Th. D'Hooge, Lovendegem; g«, M. Ed. Willems. Zomergem, aangekocht door M. Ed. Do Waele, Lovendegem; 3e, Mad. wed. Ryck" Tt, Oostwinkel, aapgekocht door M. J.,y"an Huile, 1 Zomergem. • Voor het grootste getal vaçkens aan deii zelfden eigènaar toebehoorende : Prijs, M. L lin» De Waele, Lovendegem.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes