Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

206 0
24 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 Januari. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 21 oktober 2018, op https://hetarchief.be/nl/pid/5x25b00p1g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zater-en ômdag 24-25 januari 1914 Prijt per niimmer : s Geailsman 45* jaar, Num. 29 Teleioon «91 FONDSENBLAD Tslefooa r Voqi aile aaakoniHginsen wonde men aich ten burenle van net Wad. METBLVEST, Num. H, te GENT. VLAAMSCI LAID JEIaiidel, Nijverheid, Taal en G-odsdiens VERSCHWHEN DTE ALLE WERKDAGEN I **©«« IMJVI« j®» VOOROP BETAALBAAtf: Pefcijaaï fr. ÏVÎT Mfjta* . S<*H» Per (3ri« Muandèn » S',C»W Voor heïbnrgiew : te 1 *,0<UKs Ir, S..S4» ; 9, A,!#, Voc* vueomde Isaden, de veïaepdwBsfcMtei» M) w «oe^en EENI&B UITOAVB [U-IS.I*M, 18 - ta» GENT, 24 JANUARI. ^aa^nijdig (tezicl]! , De toesiand in de Balkans. Albaneesohe benden verspreideu achrik en anget in Epirue Uit Vallona wordt geraeld, dat de Gr'eksche troepen be<>onnen zijn met de distrikten inEpirus, wel&e zij bezetten, te ontruimen. Albaneesche fceoden zijn begonften met de ontruimde gemeenten te overvallen, onder de bevolkmg scbrik en anijst verspreid'-nd. De officieren der Hollandsche zending zijn doorde Albaneesche kontroolkommksiô u>t«e-hoodigd geworden een bataljon gendarmerie te zenden Daar de bedreigde gewesten. Het procès der aamenzweerder» te VaSona. Gisteren is. te Vallona, onder het voorzitter-schap van kolonel De Weer, het procès be-gonnen, ingespannen te>ren Bekir Aga en dezes zeven en twintig medepiichiigen. Het geding heeft plaats met gesloten deuren. Strenge voorzorgmaatregen 2îjn genomen. Ontslagr van Ismaïl-HLomal. Men seint uit Valions dat, gisteren uitge-noodigd ziinde door de leden der internationale kontroolkommissie, zijne ontwerpen uit te voeren, Ismaïl-Kemal zich bij de leden d^r kommissie heeft begeven en hun zijn ontslag heeft aangeboden, zeggende : Ik betracht mets anders dsn het welzijn van Albanie. Zoolang ik hier bli;f, zal er cniurt en woeling zijn, omdat een groot getal Aïbaneezen mij verkiezen boven piins von Wied, die een kristen is. Daarom neem ik rnijn ontslag eu verlaatik Albanie om dit lind 'e \e.'los?en van de woelingen en onlusten, waardoor het thans gete.isterd woidt. Het welzijn en de toekomst van Albanie liggen in eeneeemge. ernstige regefring en ik niee dat prins von Wied die aan de Aibanéezen kan geven. M. Panas overhandigt zijne geloots-[brieven aan den Sultan van Turkije. M. Panas, minister van Griekenland te Kon-stantinopel, heeft gisteren zijne geloofsbrieven aan den Sultan overhandigd. Rechtstreeksche onder ha ndelingen tussclien Turkije en Griekenland, aangaande de eilanden der Egeezee, zullen heden reeds aangevangen worden. Inoident aan de Grieksoh-Bnlgaarsohe grens. Het Grielrsch blad Patris verhaalt. vo'gens berichten uit Salonika ontvangen, — benchten welke het blad voorgeeft ais komende van officieele zijde, — dat een incident zich heeft voorgedaan in de nabijheid van d^n post Oxilar, a^n de Grieksch-Bulgaarsche gréns, tusscben îeden der gemengdç militaire koitimissie, bij het plaatsen der grenspalen. De Grieksche kolone!, ze^t het blad, uitge-daagd door de Bulgsren, z u aan zijne nun-schappen bevolfen nèb'oen de bajonet op het geweer te steken. Ziehier hoc, voîg\as het Grieksch b!ad, het incident zich zou vuor'gedaan hebben : Een Bulgaarsch officier beknibbelde het plaatsen der grenspalen xvelkë de Grienen hadden gesield ten voordeele van Griekenland. Daar de Grieken wélgerden de païen op hnnne juiste plaats te stelleo, zegde de Bùlgkttrscbe offiCif r : « Wij zullen er niet langer over twisten, want biflnen drie maanden zal de grensîinie loch veranderd worden ! » Waarop de Grieksche kolonel zou gezegd hebben: «Wij hebben u,cenige maanden gel' den, leeren kennen, maaf wij kuunen u nog eone les geven! » Dat incident heeft de gemoederen in gisting gebracht van het Grieksche garnizoen dat ver6terkt werd en eene dreigende houding heeft aangenomen. Die opçewondenheid heeft geduurd tôt 's namiddags, op het oogenblik dat een hooger Bulgaarsch opziener zich bij de GriekscrJe militaire overheid heeft begeven om voldoende . uitleggingen te geven en zyn spijt over het voor-gevallene uit te drukken, 's ADderendaags heef' opnieu'.v eene levendige diçcussie pbats gehad. daar de Bulgaren t;e-weigerd hadden het pioce:>verbaal le onder-teekenr*n, waa'over men den te voren oveTeengekomen was. De Grifksche officieren hebben zich daarna teruggetrokken, ziende dat er keen middel was overeen te komen. Griekenland vermeerdert zijne oorlogsvloot. Uit Kiel wôrdt geseind, d&t zes torpedobooten, welke gebouwd ziin cp de Duitsche schf epszaten aldaar, gisteren morgend naar Grié^enLiid ver-trokken. Altijd niàar oorlogschepen. Eene proklamatie der Internationale, Albaneesche kontrool-konimissie. De internationale, Albaneesche kontrool-koin-missie heeft aan de Albaneesche bevolkin; eeoe proklomatie gezonden om hâar de nakende ! onist van prins von Wied te melden, haar aan re manen rustig te zijn en hem eèn goed onthaal voor te behouden. Men mag niet vergeten, zegt de proklamatie, dat de prins-regent voor Albanie aangeduid is Keworden dôor de zes groote mogendheder* van Èuropa, die hem steunen en die niet zouden dulden dat er hem leed geSchiede. De onderhandelingen van M. Venlzelos. M. Venizelos heeft gisteren te Londen een langdurig onderhoud gehad met Tewfik Pacha, den Turkschen gezaht in de Britsche hoofdstad. Het oûderhoud liep over de hangende kwestrën tusschen GrieKenland en Turkije. Griekenland wil toegeven op aile punten, uitgezonderd in zake de eilannen. Alleen de mogèndheden kunnen beslissen ; het verdrag van Londen moet geëerbiedigd worden. Wijzigingen in het Tnrksoh kabinet. Te Konstantinopel spreekt men wêer van wijzigingen m het ministerie. Djtmal Pacha zou van de openbare werkcn naar de marine overgaan en zou vervangeii worden door Feitey Bey, cerolmachti^i! minister te Sofia/Oskan Bey, minuter van {.osterijer. zou vervangén worden door Haladjeûn. Do raitficters van openbaar ondefwij.s en \u;i jusùcie zouden hun omslag nemen. Hunne opvolgcrs zijn nog niet aangeduid. Het vertrek van Prins von Wied. Volgens * Berliner Morgen Post » is de daium van het vertrek van Prins von Wied, door de bladen opgegeven, onnauwkeurig. Hij zail wachten, om te vertrékken, op de aan* komst van de Albaneesche afvaardiging, welke tôt nog toe Durazzo niet heeft verlaten. uit M EX I,KO. p San bloedig- eraveoht in de nabijbeid n der stad Hexiko. v De Mexîkaansche minister van oorloç telegra- V eert uit de Mexikaà.ische. hoofdstad. dat een corps oproerlingen gisteren gepongd heeft zich 11 neesfer te maken van de stad Cu^na^aca. gf'- e eeen 36m;.jlen Zuid-Westwaartsvan de hoofdstad. „ De bondstroepen traden moe-1iEf- op den viian l ' 3n leverden eenen slag, die 15 uren duurde. ' Het geschut der bondftroepen, verrichtte a kvonderenen de troepen zelven vochten geliîk leeuwen. Zij verloren 700 man, maar de opro'V ° lingen di^ in eene overhaasie vlucht huu behoiul vonden, lieten 1800 gekwetsten en ruim 300 c iooden op het slagvela achter. ondê'rwijs l Het onderwijs staat aan de orde van de.T e da?, het is eene kwestie van aiierprrootste belang voor ons volk, voor de oiitwikkeh'nfc en den bloei var onze nijverheid van onzea s bande!, voor den voarspoed en voor de toe- « komst van ons Vaderland. E l; land in de wereld verbeeldt eenen t werkman : de bekwaamste werkman zal de c andeiu voorbijslreven. z Zooals het is voor den enkeling, 7.0a is het t voor de gemeenschap, voor het land. De werkman, nijveraar en handelaar die ^ te werk gaat met het meeste beleid er. het ^ meeste vooruitzicht zaî tôt de beste uitslagen i komen. % c Om echter met beleid en voo-uitiiicht te kunnen te werk gaan, moet men eenen » zekeren graad van geleerdheid oeziiten — ] elk voor zijn vak, vôor zijne nijverheid. Ncchfans zijn vele grondbeginsels a'ge-meen en noodzakelijk voor elkeen- j We willen dat bij middel van een klein , vooibeeld doen verstaan : I In eene stad waar nogal hoogten en j laagten zijn had een brouwer eenen water- \ put, in welken bij eene pomp begeeide te plaatsen. | Hij ontbood eenen lood'gieter-pompma'ter, ; deze stak eenen looden darm in den put en ! plaatste er eene pomp op, maar hij kon geen j water krijgen. Gezocht, herzocht, maar niet gevonden ; j op zekeren dag nam de man zijn gerief ; bijeen en trok naar huis. 1 Een ander loodgieter werd ontboden; al verloren werk, geen water te krijgen. Een derde pompmaker werd gevraagi. Hij ging bij den put en bij middei eencr pei'.koord meette hii hoe diep het water onder de oppervlakte lag. Het «as onge-Teer 11 meters; hij verstond dan ookdadelijk waarom zijne stielgenoten geen waier gekre-gen hadden. Hij wist dat de luchtdrukking her water maar rot 10,70 meters in eene luchtledige buis kan doen stijgen in theoriej en dat hat werkelijk maar ongeveer 9,70 m.hoog klimt. Ziende dat de koer derbrouwerij cp zekere plaats merbeîijk lager was dan aan den mond van den put.zegdehij tôt den brouwer : — Zie, daar kan.ik u eene pomp zetten die water geeft ; nochtans de toot zal maar 50 centimeters boven den grond zijn. — Goed, zegde de brouwer, doe-maar op. De pomp werd gezet en geeft water. De loodgieter is vertookken zonder zijn geheim te openbaien. Is het nu niet te betreuren, dat een. btouwer; dietcch min of meer geleerd zou moeien zijn, nog niet eens weet dat e-ne gewone v;aterpomp werkt uit ooizaak der iuchtdrukking ? En hoeveel andere menscb.en zijn er dan wel die iets van luchtdiukking weten ? Dat komt nochtans te pas, zoo men ziet *** Wat het bovenslaande ons leert is : dat ons onderwijs te weinig praktisch is. Er heerscht nu eène strekkinç om het onderwijs meer praktisch te ma'îen ; de vierde graan heeft vooral de voorbereiding tôt het beroepsonderwijs ten doel en dat is uitmuntend. Otn het echter meer praktisch te malien in de drie lagere graden, zou men wel (Joen, denken wij, het schoolprogram eens duthtig onder handen te nemen en er sterk în te snoeien. Vooreerst : onderwijs doorde moedertaal, geen gezeur ten voordeele van het f ranscb of andere vakken en tôt uadeel van noodza^e-lijke wetenfchappen. Eene bijzondere zorg zon, dunkt ons, moeten besteed worden aan rekenkunde en het metrieke stelsel, maar het schijnt ons dat men gerust de gewone breuken zou mogen daarlaten en ze naar den vierden graad verzenden. Inderdaad, gewone breuken komen in het gewone leven bijna nooit te pas ; de tien-deelige en het metriek stelael zijn van dage-lijk'ich gebruik, Hoe gebrekkig het oiwlerwijs vroeger is gevveest, kan n:eu nagaaTi als men eenen blik weipt in zijne omgewmg. Hoeveel mannen-zijn «r die bekwaam zijn uit te meten en uit te rekenea hoeveel tichels en hoeveel pianken van zoo Jàng -et zoo breed, er noodtg zi^n voor den vloer van eene keuken, kamef, zolder< enz. De burgersvrcuwea kunnen soins zeer wel haakwerk (crocheeren), festonaeeren, iano, soms schildei en, zonder iets te ken-en van muziek of feekeneri ; al dingen [ir relke zij weinig of Keenen tiid hebben te eoefenen ; maar, vraag haar niet !e bereke- <JS en hoeveel rollen papier er noodig zijn m ene kamer tç behangen — ge zult er, ia relke gemeente het 00k zij, niet eene op 000 aantreffen die dat kan bereke len, ze'fs or 1 zijn zij zooveel jaren in het pe-i'-ior.naat <li eweest. °î Als we riader toezien dan stellen we ast h( at de oneindige meerderheid onzer burgei s-rouwen enkel kan lezen, en een gebrekk'S aj riefje schrijven ; voor wat rekenen betreît w et is al heel wel als ze kuiinïn samentei'.en n aft:ekkers. (î. Verders is het nul op gansch de lijn. Daaiaan heeft het pro^rain groote^ideels °f chuld; dat projr'am dwiiigt den o ider- ot 'ijzer tôt te veel theorie. Wiî de onderwijzer praktisch zijn, hij zi îoet bij het bezoek van den opzichter, die et ok voor zijn verslag in een ijzeren keurslijf jji it, met beschaatada kaken staan en zicii j,, loot stellen aan beknibbelingen. Het onderwijs is in de laatste jaren veei erbeterd, 't is onbetwistbaar maar het zou jj çel betere vruchten kunnen afwerpen n1 ndien het program meer praktisoh werd ipgevaf. —« 3< fieiiwjaargiîlen Yoor ta Fans l TIENDÈ LIJST. o! îedrag der vorige lijstea 26724 80 il. de Sena'or en mevr. Braun 100 — ^evePius X! M. en A. 100 — te D. H. F. De Poorter, pastoor, Viclxte 25 — àepsteiiikh^id der dekenij Pâturages 100 — o t. h. Van Oaaethem, rustend pastoor, ie Wevelgein g >fiesters uit de dekenij Herenth ils t>!)— w tfej. C. A. Betrerem, Kortrijk 100 — 4. en mevr. Raepsaet, Brussel 50 — n /erblijfhuis Vermersch, Oentergein 50 — r< d. en mevr. Léon fctye de C3rotn, Gent 100 — ta A. en mevr. de Cuyper Rembry ter sî Weden, Evergetn ^ 10-î — A. en mevr. Justin Lttndrieu, Gent 100 — s1 )e Broeders van Liôi''e,Hoofd«ete!,id. 100— rî' 3aroTies Rugeen de Bieberstein, idem 100 — te 4oj. De Put'er,-idprn 100 — lîgr van Ballaer, Mechelen 100 — z\ en mevr. A. Mossereine, Get.l 100 — Baron en bnC3de Kerchoved'Exaerde,id. 100— ^ ^îej. M. Landrieu, te lî... 100 — h H H. leeraars uit 't Seminarie, Gent 100 — C. E. H. De Bock, vikari^-ee teraal, id. 40 — s 3. E. H, De Baets. idem, idem 40 — 1< \i. en mevr. Hektor Van de Vel-ie, id. 50 — 3okfrr De Clippele, D?nderleeuw 30— p </'. D., Gent 30 — ir Ù. Chansay 100— v [jereere der H. Maa^d, Breda (IIoll.) 100 — Vîevr. de Surmont 50 — h kïejufFers Bosteels, Ninov?» 25 — li Vïevr.-Wwe Joz. van der Linden 1C0— k VI. en Mevr. Arthur van der Linden 100 — MLijrggïàaf Vilain XIIII 10) — i! Nfaainloo?. Wetteren 100 — d B :ron en baronesde Troostenbersh 100 — M. en mevr. Joz. Verwilghen-Hyde, d !St-'Nikolaas 200 — Zusters van St-Ivarolus, Dottenijs 100 — d j-eestelijkheid der dekenij van O.-L.-Vr. Doornik 190 — v H. Vader zegent mijne kinderen, 3; Juf. Thier- z nfcsse, Elsene. 20; Voor het geluk onzer aan- r staande vercnii^ing, 5; Om eene bijzondere Efiinst, 1,50; H. Vad-r zegen onze twee kleinea. t Jozet en Maria, Ingelmunster, 10 ; Voor eene s relcn'shersteîling, Neufchàteau, 1 ; Voor onze g gèzondheid, 1; Naamioos, Meen^n, 20; Oost- Roozebeke, 5 ; Ter eere van den H. Antonius, r MoorsWe, 1 ; Ste-Cecilia, 5; R. V., Geeraards- bergen, 2 ; A. D.. IJp'-ren, 5 : C. V. L., Ertve'de, t 10; M. Roba, 15 ; Om eene sunst te bekomen, 1 ; r H. Hart van Jésus, omferm U onz- r, 1; H. Vaier, Paus Koning, zegen ons, 10 ; f-Jaamlooze, Gen'. c 10; Mocder en zoon, id., 20; S. S., 20 ; A. j., t Liège, 2 ; Omdat het mirakuleus Jesusbe-jld *an ^ Pfaag ons eene gevraagce gùnst zou 9chenken, 8. Tè zamen : 178,50, ^ Totaal : fr, 32,06S 3« J Mb» kan de insûkrijvingen sturen aan het \ bureel ran dit blad, of aan M. Léon M allié, schrijfor, Gouden Hoofdstraat, 7, Doornijk. — DE KAMER Zîttinç van Vrîjdag 23 Janitari Voorzitterschap van M. Sohollaert. Orde-motie. M. Cavrot zegt : Om naar huis te keeren, moeten wij vôôr 6 ure kunnen vertre.tfkên. Het is ons bijgevolg onmogelijk deel te nemen aan de stemmirigen, wanneer zij, çelijlc gisteren, plaats he'bber. op het eindo der zitting. Gisteren was er groote vertraémg voor het vefrtrekvan oiizen tréin; wij moeslen daar'rn-boven reizen in waggons welke niet verwarmd waren en het was 10 ure toen wij te huis war^n. Dat systeem kan niet langer geduld worden. IVi. Louis H^ysmans. — 't Is de schuld van het reslement, da.t zou moeten herzien worden. M. Cavrot.' — Ik vraag dat er niet meer zou •gestemd worden na 5 ure 's avonds, zooniet Wordt het letfènondrageliîk voor de,Kamerleden ditf de provinciën bewonen ! m"* de Voorzitter. —Al de kamerleden worden aanzien als de hoofdstad bewonende ! M. Mkchelyngk. — Verschooning, de Kamerleden v^orden aaozien te wonen waar zij wettig geùuiçvest, zijn. M. dp: Vookzitter. — Ik bevind mij - in eenen uiterst moeilijken toestand : Talr-jke Kamer-leden dripgen er op aan niet te stemmeh voàr 3 ure en gij vraagt, niet te stemmen r«a 5 ure. Wanneer moet er dan gestemd worden ? Het is nu het oogenblik niet omdie kwestie op te lossen ; ik zal .welwillend uwt vraag onder-zoeken.Orde-motie. M. Troclet legt een wetsontwerp nêer waarbij het minimum van jaarwedde der gémeente* bedienden wordt. vastgesteld» Hïj verlangt dat het bureel den dag zou vaststelien voor de in aarmerîringneming. ,1. nr. VooRziTTER. — Ik stel voor daar Wueusdag aanstaatide over te stemmen. Aan-genamen, DE SCHOOLWET. Men vangt* de besprekin? aan van artjkel 22, ge ndelendove> de koste'oosheid van't onaerwiis ve M. Rkns acht hft onnoodig of beter overboiig at! n ouderdom te bepalen der kinderen yoor het rot der Vostçloosheid van/ant.oijderw;r;.. M. Royer sreunt de zienswijze van M. w. M. Poullet. — De voiledige kostelo-sheid n liet onderwjjs is niet oamirbaar. Elkeen «an ior zijne kinderen de kosteloosheid v.n net iderwijs bekomen : maaf, waarom gemeenten r zich groote opofteringen g^tro^st-n voor het tderwijs, beletten «en gerin-/ jaargeli le ont-ngen van de ouders die kunnen en willen ^ itaîen. Men mag ook niet verceieo dat het ouKrwus, Ri n de kinderen die betalen, hetzeîfde zal znn bi; > datgeen d«°r kinderen die koste'oos on >er-ezen vorden. , , 19 M. Woeste. — Het algemeén maken der sj. »3teloo9heid van het ondenv-is is een systeem eJ1 ,t sterk kan betwist wor ien. Het bestaan v m betalende afdeelin>cen in v> : kosfelooze schr\len is ge've.Hi ^d. M. Buvr.. — Lï bben ;-l d > kinderen. zoncler ider^cheid, rochtop |-osteloos onderwijs ? ne M. PoiîLLTiT. — Ja ' , . P€ M. Buyl. — Ik bedank den neer minister voar n kategoriek autwoord, dat mij voldoening 23 eft, maar ik zou oo'< willen weten, of al de SQ aderen, zonder ouderscheid, recht zullen heb" :n op kosteloos gebruik van scheolbenoMh*d- ^ :den. „ n: M. Poullet. — Ja f ; v. Buyl. — Ik ben voldaan ' JC Na eenige opmerkingen van MM. An'toine elporte eu Rëns, wordt artikel 22 aauge* ~ >men. Amendement^n. H M. de Voorzïiter. — Mijnheeren, wij moeten stemmen ov-m enkele a/ti n fi d e 1 n e n t ^ n v,«ar-,a de stemming gisteren onderbroken of unoéelij.k was. (Oeluch recht.i.) ^ Het amendement De Vêzk, waarb',] de scho u- -n jstuurders gedwongenzijn ^fzonderlijk ^sci ool- , ■oepen of klàs*en in te ichtea, wanneer de h' iders van miesfens 50 kinderen, v^rlangéi», aïs y jertsal voor het oaderwiis hunne r. hleineu, in îne andere taal dan de moedertaal te z;en lis îbruiken, wordt verworpen door 100 steinin -n gen 54 ea 10 onth^udingen. _ hi M. Vanoerveldis;. — Ik heb mu onthouden, m ndatvik niet meer wil mêewerkeu aan liet aken eener wet, welke, door de stemming van . steren. een monsterach'ig wangedrocht'is ge- , orden ' , . Bij rechtstaan en zitt en worat het amende- ni ,ent aangenomen, waarbij ecu uitzonderinss-:giem wordt ingeroerd voor de grens en twee- d< lige gemeenten, alsook voor Brussel en voor- le edèir. , g( M. Cam. IIuvsman-s beklimr het spreerge-oeite ea ontwikkelt zijn amendement, y^or Del hebbepde, de wootden Vlnamsche I aal, ! ver vantail door Nedevlnndsche Taal. ' AT. pe Vq:m:;'.it{ît?. — W. Muy mans. ik ver->ek"u niet ann te «ïri^ffen. He- amendement Canf. Huysm\n's worat ver- 1 '< orpe.n door 85 stemmen tegen 50 en 10 ont- fc □vrdinuen. , h< ARTÏKt-X' 23. — De Kamer vangt de bé* d; -reking aari van ar!ikel 23, betrekkelijk de :v. ring der schoolbe'noel'ten. M. BuYl bevveert dat het aandeel, door de rovinciën te betalen, hooger zal beloopea dan 1 de beweegredenen van het wet son ".ver p werd \\ 3orzien. te M. Royer breiigt een amendement voor, Dudende dat de provinciale begrobtingen de ist zullen bévatten der schoolboeken, in de lassen te bezigéa. . al M. Lamborelle is van oordeel, dat de boeken e: 1 de vrije katholieke scholen gebruikt, al te ikwij'.s betreurenswaardiciê leersielsels bevatten. £ M. Poullet, verdeii;/t eu verrechtvaardigt en tekst, door de regeering voorgesteld. 7{ M. Woeste "bestrijdt op zijne beurt het amen- o( ement Royer. Indien de kontrool die M. Roy^r voorstelt, Terd aangenomen, zegt de redenaar, dan ouden de vrije scholcn gcene vriie scholen a leer zijn. a Sprcker is verder van gevoe1en dat er geene jelagen zouden mogen verleend worden aan Q cholen waar socialistische handbeeken in w ebruik zijn. 1 M. Vaxoervelde.—Is de heer minister hierover u let M. Wo°ste t'akkoord ? d M. Poullet. — Artikel 6 der wet verb e A v aeîagen te v^rlcenen aan scholen waar onze p lationaleinstëlling-n vçiguisd worden. „ M. Dujardin verdedwt ziin amendement de >nderhoudsknsten 0:1 de voL'.eode wij/.e ver-ieelende : 5/10 vaor den Sraat, '.)'l > voor de c ;çm. ente, 2.10 voor.de provincio. ^ M. Royer vraag' of de to da^en zullen ver- l eend v.orden a3n de ccho'en, waar de zedeleer vordt onderwesea en gesteund op de m msche- ç ijke solidariteit. De redenaar bevveert dat er in c le vrije scholen boeken gebezigd wo'den die r tanvalien bevatten tejren dësôcialisten. M. Poullet. — VT. Royer verkeert indwaling. Do zitting wordt om 6 ure geheven. De taal-aoieïidementen. ; Vrijdag werd de stemming over de taal- ' imendementen in de Kamer voortge?et. ' Donderdag werd, zooals we hebben ïezegd, het hoofdbeginsel- gestemd : de incedertaal moet de voertaal zijn in de lagere school. Daardoor bekwamen aile Vlaamsche kinderen recht op een lager onderwijs, in het Vlaamsch of Nederlandsch gegeven. In de zitting van Vrijdag hteeît men eene bijzondere bepaling gestemd voor hejgeea aar.gaat, Brussel en de tweetalige getaeen-ten ; de tektst van het Gouvernement werd aangenomen, hij luidt als volgt : » Gedeeltelijke afwijkingen, kunnen toe-» gestaan worden, namelijk te Brussel e^ .in n de voorsteden van Brussel, alsmedè' in de » tweelalige gemeenten. « Uit al het gestemde blijkt : Dat de Moedertaal de voit taal in de ! lagere school moet ziin. Ji|»S . Dus in het Vlaamsch gedeehe vari'w^:. land het Vlaamsch' of Nederlandsch, zelfv"' te Brussel, in -zijne voorsteden en ir. dV tweetalige gemeenten voor de Viaamsche kinderen. Om daarvan te mo.îen afwijken zal.en de belanghebbende gemeenten de machfjîï'in^ moeten bekomen van het Gouvernement," ; dat natuurlijk die'machtiginguiet zal géveu zonder gegronde redenen. Het zal aah de Vlamingen zijn daarop te wakep. . " Van nu af is het dus zeker dît er te Brussel enz, lagere Viaamsche gemeente-scholeD zullen moeten zijn — dat er dan ook lagere aangenomen of aanneembare schoien zullen oprijzen is onbetwistbaar. We zijn dus van meening dat wii. Vlamiil* u, door de uihtebrach'e sl»miningea zeer ei hebben bekomen, hoewel niet zooveel : wij begeeien en recht hebben te beko-;n.AILÉRLEI. Iets voor « Het Resht ». — Het bîad r groene demokrate > neett geschrevea t het oadardomspe.rïioen mil' toegekend jrdt aan er.keie gélùkzakken, die in de atie staan van Pastoo: s, Paters en Pilaar-i'teis.Ziehier officiëele cijfers daaroititrent. la 10 heeft het Gouvernement 209,001 pen-lerien van 65 fr. betaa'd, iti 1911 — 211,804 in 1912 — 213,118. Op einde November van 1913 waren er 7,756 peusioeneri-mandaten overhandigd. In de vier laatste jaren heeft het gouver-ment dus 54,777,315 fr. aan ouderdoms-nsioenen besteed. Daarbij moeten nog gevoegd worden ,014,056 fr. bedrag der premiën aan per-nen die zelven storten voor hun pensioen. In het geheel dus heeft het gouvernement ior de ouderdnmspensioenen eene som Igegeven van 77,791,411 fr.— zegge77 mit-;n 791 duizend 411 fr. Ilel Iiedil meent dat zulks niemendallé is We meenen echter dat er vele dagen in :t jaar voorkomen dat er in de kas van ■t Recht zooi-eel geld niet te Vinden is. - 4(~ Oajuistheitî. — In de b'î-preking over : verralginjje j waai - an de VÎKsionnansseh :t voorwe p en de slac'ntofters zijn gevveest Kongo, welke D nsdag in de Kamer aats îiad, zegde M. Cocq, Kamerlid voor russe! en Grontmeeslei <1 -r Vrijmstsçiàrii Bdgië, dater gee e vrijm'îtssJç.arsTogen Kongo best.ian. Er kunnen daar vrijmetselaars îijn. zegde j, antwoordende a^n den h-;er Woeste, aar er bestaan geene lo^en-VVoensda^: is de heer Cocq met eene rechtwijzing af^ekomen. Volgens hem id het Bèknopt Ver^ag zijne woorden et getrouw weer gegeven. Ik heb enkel gezegd, /c.o vei beterde bij, it er geene logen zijn te Romi en te Stan-Srville ; ik heb r.iet gezejd dat er eldérs ;ene besfaa i. Dus er bestaan logen in den Kongo. De :er Sluvs, heeft i i de loge t» Brusse' ge-gd dat de loge « liet wei k d^r mission, irisseumoet tegen-iverkïn » ; de akte van erlijn zegt dat vooral ds knstene mission-irinsen doo de ambtenaar.. moeten lie.-hermd worden. en de heer de Hroquevil'e :eft gezegd dat het eene scha de zou zi;à it umbtenaars van eene logedeel uitmaken. Zoo staan de zaken. —&— Oe JÎBeîîsehe vorsten te Brussel.. 'ij hebben leads gem'; d dat iwii'j" rnajes* îten de.konin^en de koningin van Dene-arken, ip den lonp der aa.vsla.ride lenle :n officiëel bezoek te Sruss-.-l zouden leggeii. Zij zu'lea îich ook naa. Londen i naar Holland beréveil. De Ho.Uandsche b-a.den zeggen dat de eensche voifiten zuilen bege eid z:ju door ?ee oorlogschepen. De vo'go.vle der be->eken zou zijn: I» Londen ; 2e Brussel; den Ilaag. —X™ Bruiveïl. — Men kan door buitençewoon mgewrakkerde kultuur in a1 e Sîizoenen luiven vvinnen. Tût in den winter kunner^ e trossen, in den herfst gerijpt, bewaatd ■orden, op de ranken bevestigd. Het uiteinde van den tak ts ingedompeld i flesschen met water gevuld, ilf t.velk men oor bijvoegiug van een weinig houtskool ooi bederf bewâàrt. De Chineejen hebben ene heel audeie manier tôt het bewaren an druiveo. De trossen, zeer wel uitgekozen, gezood n zonder eenig gebrek, vyord.îu afgesnede-ii ooraleer zij volkomen rijp zijn, en worden levestigd zoo diep mogelijk in suikerbeeten. De beeten diagende aldus een ot meer .i liiventrossen, volgens hunne grootte, woi" en op eene frisscheen dro^e plaats gelegd, en soort van put vvaaiboven een ijzerdraad-:et is gespannen bedekt met papier of lijiu vaad en eene aaidlaag van 20 tôt 25 cetiti-neteis dikte. In deze donkere gesloten en drooge plaalïi vordt de luchtniet vernieuwd. De druiven-rOsseii rijpen er langzaam, en verrijkea ia uikergehalte, door het sap dat uit de beeten [etrokken wordt. Zoo kan men frissche druiven bewaren ot in Februari, Maart en zelfs nog langer. v — -fr— Vrouwen in openbare rfiensteit. vT^n de 5902 persouen iii dienst van den îtaat aan den telegraaf en den telefoon .varen er in 1912 825 vrouwen, tegenovef ;6R in 1911. De inrichting.van den dienst der pqstché-ques, enz. in Api il 1913, had voor gevo'g, déaanwerving van 33 vrouwelijke beaiendea bij het postoeheer, bijzonderlijk voor het machieaschrift. In 1913 waren er bij het ministerie vaqi posterijen, télegraaf en zeewezen 353 otidçr-postmeesteressen, 701 vrouweltjke b-l'ieu-denaanden teiefoon, 33 machienschrijfvters, 3 yronweiijke bedienden gehecht aïn hef zeewe2en. 53 vrouweltjtej n iftkle. bij Sep teleuraaf, en 24 on I j fie m den postdienst. De proef.met viouwe ij otdektefkeu heeft geenè '-oidïi-M-.de nii uge . opgeieverd» Ingevoige-eMn -be : ut . M. de t!romn--_ ,vifie- in Fèbiua.i 1912 gèii ime», -ve-rden 4ç itVtô'tK-vclijke bei.endan i. ïl.é' met hunne taïtiiie ijke kollegas .•.fl'ijkgesie.d. St-9aphaëis GeâoolseSjap. — A an dt Lttadoerhaiaers.fja. 'V jaai lulj zijn es uit 'A^tWerpen tl3,ûfil lândverhuizers vertrok-ken tegen 87.971 in het voorgaunde jaar. t Is bet grootste getal dat ooit bereikt geweest ia. Onbezonnen en onbedacht, aang^espoofd somtijds door gewetenlooze mantfen, v er

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Reacties 0

Meer reacties

Namenlijst

Locatie

Onderwerpen

Periodes