Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

581 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Maart. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 22 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/kd1qf8m82g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ffïjtifag 13 Maarï (9(4 -wgst. m:, «a*™ Prlfs per imminer : § ce&tfemin 45° jaar, Num. 60 Teleioon 694 FONDSENBLAD Telefooa «94 AANKOKDIGIXGEK : Vooi alla aankondiging«n wende mea àch ten burecte van net blad KETELVESl, Nusn. 16, te GENT. ¥LâAMSGl LMi Handel, Nijverlieid, Taal ©ri G-odsdiensI VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN IHSCBRNVin«SPRIjS VOOROP BETAALBAA&: Per jaar. fr. f&.OO Per halfjaar » S,©0 Per drie maandèn ...... I » 4,00 Voor herbergiers: fr. f 3,00 ; fr. O.ftO ; S,50. Voorvreemde landen, de verzendingskosten bij ta foegea ilflal) 11ukii* ivj TSKNIGKE T7ITG-AVE f n , an *r ï a fi © n a pDe aankondigingen worden geplaatst per regel, aan fr. O.f O. - ReWamen onderhetstadsl f (M « 13. EffiOlflltt ! S - (tait f nieuws? per regel fr. I.«O. - Begrafenisbenchten voor de met geàbonneerden, fr. 5.®»» ï —finmriB^TiT.wnwwr^i^A.&jafc. ïï, iiiîii——M—m——* GENT, 13 M A ART. Staatkim<% Ovmicbt IN ALBANIE. De nieuwe vorst van Albanie heeft den gezant van koning Konstantijn van Griekenland ontvan-gen. De ontmoeting en het onderhoud waren al lervriendelij lest. De koning van Griekenland geeft pnns von Wied de verzekering zijner vriendschap, en ver-klaart dat de twee landen immer in de beste verstandhouding zullen ld'ven ! Het is te hopen !... NOG STEEDS MILITAIRE VOORBEREIDINGEN. Men meldt uit Konstantinpel : Het militaire tijdschrift Takvin Vekai deelt tnede dat de militaire maatregelen van Turkije tegen Griekenland worden voortgezet. Vooral in die distrikten welkî in de nabijheid van de Grieksche eilanden liggen, is de bedrijvigheid zeer groot. EENE NIEUWE SAMENZWERING IN SERVIE. Een plaatselijk blad uit Budapest deelt mede dat men eene samenz'wering op het spoor is gekomen, gericht tegen koning Peter van Servie en tôt doel hebbende kroônprins Alexander op dentroon te verheffen. Verscheidene inhechte-nisnemingen hebben plaats gehad. SAMENKOMST VAN DEN KONING VAN ITALIË EN DEN DUITSCHEN KEIZER. Koning Victor-Emmanuel, zal den 22 Maart naar Venetië vertrekktn. Den 24sten zai Jteizer Wiïhelm aldaar eveneens aankomen om, na een verblijf van eenige dagen zijne reis Corfu voort te zetten. HET LANDVERHUIZERSVRAAGSTUK IN JAPAN, De gevolmachtigde van Japante Mexiko heeft aan zijne regeering bericht dat de Westkust van Mexiko vooral een geschikt veld biedt aan de Japansche landverhuizers. Eene Japansche maatschappij, beschikkende over 3C'0 millioen yen, heeft zich gevormd ten einds de colonisatie van dit deçl van Mexiko ter hand te nemen. ZELFBESTUUR VOOR WALES. Evenals Ierland en Schotland, streeft Wales ' naar onafhankelijkheid. Een wetsontwerp is voorgesteld strekkende tôt het verleenen van zelfbestuur, onder den vorm van een eigen parlement, aan deze provincie en tôt het toekennen van eene stem aan de vrouwen. GEVECHT IN EPIRUS. Men meldt dat een hevig gevecht heeft plaats gehad tusschen de Epiroten en de Griekeli te Goritz ; de Albaneezen werden verslagen. VoJgens de « Echo de Paris » zou de tijdinç, indien zii echt -wordt bevonden, zeer erge ge-volgen kunnen hebben. VORSTELIJKE VERLOOVING. De dagbladen van Bukharest, melden dat de verloving van prins Carol, zoon van den erfprins van Rumenië, met de groot-hertogin Olga, oudste dochter van het Russisch keizerlijk eent-paar, bepaald besloten is. De prins zal in gezelschap zijner ouders, den 16 April naar Sint-Petersburg vertrekken. DE OPENBARE MEENING EN DE STEM-RECHTVROUWEN IN ENGELAND. Het publiek te Londen is blijkbaar veront-wpirdigd over de aanslagen der stemrecht juff#rs. . laatsteaanskg bovenal heeft grooten indrul gemaakt, zoodat 't volk tegenover de stemrecht vrouwen de strengste toepassing eischt dei wet, alsook dat zij zouden aanzien worden als eenvoudige misdadigers. DE BEGROOTING DER ZEEMACHT IN ENGELAND. De minister van zeewezen heeft de begrooting voor het toekomend jaar nedergelegd. Deze be prooting bedraagt 1 milliard 30 millioen, o 104 millioen meer dan het loopend jaar. Deze vermeerdering spruit voort uit de kredieten bestemd tôt eene meerdere bedrijvig heid in den scheepsbouw, de vermeerdering vai het getal zeelieden en het maken van nieuw< oorlogshavens. Misdaad en straf. Eene buitengewone misdaad, in Frankrijl gepleegd, door zekeren Redureàu, word nog druk in de pers besproken. Die Redureau is maar 15 jaar oud, o liever was maar 15 jaar oud toen hij zijn< afschuwelijke wandaad pleegde. Hij was knecht of koejongen bij eenei landbouwer. Op zekeren keer maakte zijnei baas hem eene eenvoudige opmerking Redureau zegde niet veel ; zijn baas zett argeloos zijn werk voort ; op zeker oogen bliksloeg Redureau hem het hoofd in. D dood was bijna oogenblikkelijk. Vervolgens begaf Redureau zich naar he huis en doodde de vrouw van zijnen baa alsook drie of vier zijner kinderen. Redureau, is verwezen tôt 20 jaren dwang arbeid. Men heeft waarschijnlijk verzachtend omstandigheden aangenomen, te zijne voordeele, ingezieti zijnen jeugdigen oudei dom en dat hij nog nooit te voren was ve: wezen geweest. De rnoordenaar is verantwoordelijk vei klaard voor zijne daden. Hij heeft gee leedwezen betoond ; hij heeft ook geer blijken gegeven dat hij eenigszins de ijsi lijkheid zijner misdaad begreep — men zo zeggen dat voor hem een menschenleve niet meer waarde heeft dan het leven va eenen hond of eene lcat. Die Redureau is dus eigentlijk eerder ee monster, dan wel een menschelijk weze: zcpals men zich dat gewoonlijk voorstel De reden of vojorwendsel, die aanleiding gaf tôt de misdaad, kan niet dienen tôt ver-ontschuldiging, noch tôt verschooning ; ze kan zelfs niet dienen als « uitleg ». Die Redureau moet een bijzonder licht-geraakte en haatdragende kerel zijn, zonder begrip van verantwoordelijkheid. Hij is dus in den hoogsten graad een gevaarlijk persoon. Het is niet te voorzien dat de jaren welke hij in het gevang zal doorbrengen hem zullen verbeteren ; hij zal lichtgeraakt en haatdragend blijven, en zijn hart zal niet vermurwen. Hij zal bijgevolg altijd hoogst gevaarlijk blijven voor zijne omgeving, eens dat hij uit het gevang komt, en dat zal wellicht maar 10-12 jaren aanloopen. Redureau zal dan r.og geene 30 jaren oud zijn. Hij is niet bemiddeld en zal door werken in zij a bestaan moeten zijn ; maar wie zal die gevaarlijke oud-veroordeelde in zijnen dienst willen of durven aan-vaarden ? Indien hij dan geene broodwinning vindt, dan zal hij, zegt het liberaal blad La Gasette, wel gedwongen zijn dief of struikroover te worden. Is het geen zotjesspel, vraagt het blad, zoo een gevaarlijk persoon weer gansch vrij in de samenleving te werpen. « Indien men een jonge tijger ving en » hem in eene kooi opsloot tôt dat hij zijnen » vol 1 en vvasdom heeft verkregen, en dat » meti hem dan losliete op eene openbare » plaats onder voorwendsel dat de jaren » opsiuiting welke hij ondergaan heeft » zijnen aard hebben gewijzigd, dan zou b men even wijs handelén als met Redureau » tôt op zijnen rijpen ouderdom in het » gevang te steken om hem vervolgens aan » het maatschappelijk leven terug te geven. Dat is zeer waar, en men staat verwonderd als men een weinig nadenkt dat onze wet» geverszoo weinig waaiborgen nemen om de samenleving — dat is iedereen — tegen de misdadigers te beschermen. Er wordt zeer dikwij's door de ver-dedigers der moordenaars aangevoerd dat de beschuldigden krankzinnig zijn. 't Is een uiterste redmiddel als de zaak anders hopeloos is. Voor de eer der menschheid ware het te wenschen dat meer moordenaars onder de krankzinnigen konden gerekend worden dan nu het geval is. Doch als wij misdadigers aile mogelijke maatregelen zien nemen om hunnen aanslag te doen gelukken en om aan het gerecht te ontsnappen ; als we zien dat de eene ol andere drift de drijfveer der misdaad is, • dan wordt het moeilijker om aan te nemen dat er zooveel krankzinnigen onder de misdadigers zijn als mea het soms zou willen doen gelooven. Wat ook het geval weze ; hetzij de misdadigers booswichten zijn of krankzinnigen, ze zijn gevaarlijk voor de samenleving en zt dienen er zoo lang mogelijk uit verwijderd te worden. Daarom strenge toepassing der wetten — verstrenging als 't noodig is. Zeer goed is het dat de straffen- door d< | assisenhoven toegepast niet meer ingekorl worden. Vroeger kwam 20 jaar dwangarbeid Of enkel 13 jaren neer, nu blijft het 20 jaar De voorwaardelijke vrijstelling dient enke toegepast met de meeste omzichfigheid. Al dat medelijden voor dieven ei ' moordenaars moet van kant gesteld wordei en plaats maken voor medelijden voor di brave menschen, die al te veel blootstaai aan de aanvallen van boosheid of waanzir van onverbeterlijke deugnieten. î ; Db toegfand vaij Belgii Moest men de bladen der tegeaparti î gelooven, dan zou Belgie het ellendigst land der wereld zijn. t Nu dat de Kamerkiezingen nadeier s wordt dat refreintje op aile tonen het haald;—het is eigen- en partijbelang de '• spreekt. Laat ons eens overwegen wat het Parijze e liberaal blad L'Eclair zegt over Beigie. n Het spreekt als volgt: « Laat ons vooreerst vaslstellen, indie - » ge wilt, dat het voorbeeld door Belgi » gegeven een van degene is aan welke me » het grootste belang moet hechten. il » De ekonomische voorspoed, de uitze e » tingskracht van dat klein land zijn echi ï- » wonderen ; voorzeker, zijn grondgebic u » maakt slechts het 18^ uit van het giom n » gebied van Frankrijk ; het bekleedt ma; n » de vijfde plaats in de staliestieken vî » handel en nijverheid der groote natië :n » Maar indien men het zakencijfer in ac » neemt per hoofd — en dat is het eenij t. » middel om de wezealijke en persoonlij: » inspanning van elken burger te kennen — » dan komt Belgic vooruit. «Het komt op den eersten rang met 71< » franks per hoofd, als wanneer Groot » Brittanje (Engeland) enkel 550 franks pei » hoofd bereikt; Duitschland 240, Frankrijk » 230 en Rusland 40 fr. » Laat ons een ander kenteeken nemen » van de levendigheid der nijverheid : » België verbruikt ongeveer 24 miljoen tor » kolen per jaar. » Indien 't werk der fransche nijverheids-» gestichten even levendig ware, zouden wij » (Franschen) — het verschil van grond-» gebied in acht genomen — 435 miljoen tor » kolen moeten verbruiken ; in wezenlijk-» heid komen wij met 40 miljoen ton » kolen toe. » Eindelijk zullen twee cijfers ons toe-» laten tastbaar den aangroei van den voor-» spoed van België vast te stellen sedert dai » de katholieken er aar. het bewind zijn : de » gel den gestort op de spaarkas beliepen » in 1884 de som van 105,960,564 franks ; er » in 1908 de som van 1359 miljoen franks. >: Het franschç hjad. dujdt verschillige her vormingen aan op bestuurlijk gebied, welke in Belgie ter studie liggen, en welke, meem het blad, Frankrijk zou wel doen, na t< volgen. Het blad haalt aan : het ontwerp var de spoorwegen een zelfstandig bestuur t< geven evenals aan de haven van Antwer pen, om deze toe te laten met beter gevolg konkurrencie te doen aan de haven vat Rotterdam. Het fransche blad merkt op dat men d« zelfstandigheid der havens zou dienen t< bestudeeren in Frankrijk, waar al de havens zegt het, voorbijgestreefd worden dooi vreemde havens. Dat komt hierbij zegt L'Eclair omdat ir Frankrijk de havens afhangen van vij; ministeriëen en dat er ailes afhangt van det Staat. Het is goed eens de stem te hooren var den vreemdelingdieoordeelt in vergelijkin? met zijn land, Laat ons onthouden dat di Belgen per hoofd bijna 20 maal zoovee handel drijven als de Russen; 3 maal zoovee als de Franschen en de Duitschers en 1 1 /! zooveel als de Eu^lschen en dat niemunc de Belgen overtreft. In 1884 voorzegden de geklopte liberalei dat de katholieken het land naar het bankroe zouden leiden — dat ze geen verstand had den van bestuur. 't Is gelukkiglijk maar de liberale parti die naar den dieperik gegaau is, — nie het land. — -«gg»»' ■ ■ ■■ ■■ ' ■■■■■ DE KAMER Zittinq- van Donderdag 12 Maart JQij- Voorzitterschap van M. Schol1la.ert. BEGROOTING VAN KONGO. M. Mechelyncic zet de redevoering voor welke hij Woensdag heeft begonnen. Hij onderjoekt het nut der bestaande spooi wegen in den Kongo en van deze welke me heeft ontworpen en vraagt hoeveel deze laatste wel zullen kosten. : M. Jouret doet opmerken dat men niet mee rekenen mag op den caoutchouc, die zeer er in prijs gedaald is. Men heeft aan den gedwongen arbeid, door d Negers te levere-n, moeten verzaken, tengevolg van de overneming. De kwestie van den handenarbeid in Kong ; is zeer netelig. LANDELITKE PACHTEN. M. Van Cauwenberghe, legt het verslag ne( i over het wetsvoorstel betrekkelijk den opze der landelijke pachten. I RAMP VAN THIEU. De oudervraging nopens deze ramp zal g 1 voegd worden bij de bespreking der begrootin van arbeid en nijverheid. Er zal dus heden Vrijdag geene morgem ' zitting gehouden worden. ' BEGROOTING VAN KONGO. 1 (Voortseltinç), M. Vandervelde. — De meeste Kamerlede kennen Kongo enkel van hooren zeggen -slechts drie onzer hebben de kolonie bezocht. ï De minister kan van 10,000 kilometers ver h > beheer der kolonie niet bewaken. Het ware wenschen dat de minister van kolonie enkel eei • autoriteit van bewaking en van toezicht word ' M. Renkin. — Ik yraag niets beters. 2 M. Vander Vei.de. — We zijn dus 't akkoo: daarop. Er zal dus een algemeene gouverneur moet< zijn in Kongo. Spreker zou zich gelukkig achten indien 1 j- landelijke zgenten en de postoversten tôt geza hebbende overheden aangesteld werden. Spreker vraagt of het vvaaris dat de minist r het huidig bestuur der justicie zou afschaften c den prjkureur-generaal met zijne bevoegdhe te gelasten. Ûat ware te betreuren. n Men kan eenen prokureur-generaal niet ir ■; eene tweevoudige zending gelasten. Spreker beknibbelt verd?r de redevoering v; n den heer minister onder verscheidene opzichte Wat de overneming der bestaande spoorweg , betreft, hij is daarover 't akkoord met d t" heer minister, :e De Kamer zal daarover haar oordeel vellen j geene uitspraak doen zonder een groni , onderzoek. 1 ' De handenarbeid voor den hmdbouw ontbrei ir in Kongo, en zonder landbouw is aan gee ,n mijnontginning te denken.De laudbouw moet j voedsel leveren. Spreker beknibbeld ook de mijnvergunnins bit in Katanga en de versagen van M. Deplae O' y de landbouwontgicning. ' Her tekort iu de huidige Kongobegroot: ie spiuit voort uit het inpalraen der natuurli voortbrengfiplen van den Kongo onder het beheer van Leopold II. (Toejuichipgen op de socialistische banken). M. de Bethune somt verscheidene maatregelen en middelen op, die volgens hem zouden kunnen in gebruik worden gesteld, om de biizondere ondernemingen van kolonialen landbouw aan te moedigen. M. nu Bus de Waruoffe. verslaggever ontwikkelt de besluitselen van zijn verslag. De redenaar is verwonderd dat men het aan-leggen betreurt der Duische spoorwegen. De voortbrengselen van Kongo 'moeten toch in de ' naburige landen kunnen ingevoerd worden. M. Tibbaut onderzoekt de verschillige punten der begrooting en bewijst dat verscheidene dezer lager zijn ingeschreven dan zij wezenlijk zouden moeenaangeteekend worden. De zitting wordt om 6 1/4 ure geheven. ..... .—♦ 1 — - Het schoolwetsontwerp in de Senaatskommissie. De komtnissie van openbaar onderwijs var; den Senaat heeft Donderdag namiddag hare werkzàamhedenbetreffcndehet onderzoek van het schoolwetsontwerp geëindigd. De amendementec, namelijk dit, eenen bijzon-deren leergang van zedeleer instellende voor de leerlingpn van het godsdienstonderwijs ont-slagen, werden verworpen. De kommissie is to't lateren datum uiteen-geeaaD.M. Flécliet heeft aangekondigd dat hij den 31 Maart lezing zal geven van zijn verslag. -.■.t- — ALLERLEI. ' Zedeïeep. — I11 een werkje getiteld : ' De heroorming der werkende klassen heeft : wijlen de heer Laurent, liberale hoogleeraar der Hoogeschool van Gent geschreven : « Waar zullen wij de zedeleer putten welke de werkende en werklieden klassen 1 moet hervormen ? Volgens mijn gedacht, zal het in de « Kristene zedeleer » zijn. : Geenszins de zedeleer van eene welk-; danige kerk, maar deze welke Jezus-Kristus heeft gepredikt en « welke het menschelijk ' geweten heeft aangenomen » ze uitieggende als de ingeving van God zijnde. De zedeleer welke wij "in onze scholen en 1 in onze patroonschappen voo; houden is dus eene « grondig godsdienstige zedeleer ». Zij zal dat gezag bezitten (dat volstrekt 1 noodig is) indien zij gesteund is op den Godsdienst, want.zij zal alzoo tôt God 1 opklimmen, den oppersten wetgever. r Ik zeg dat voor de vrijdenkers die mij 1 zouden kunnen verwijten voor de zedelijke hervorming der werkende klassen eenen 1 godsdienstigen grondslag genomen hebben. I Ja, de zedeleer we'ike wij aan de werk-i lieden voorhouden is de zedeleer van Jezus-[ Kristus, en « geene enkele wereldlijke of » wijsgeerige zedeleei zal het gezag hebben » dat zich aan den naam van den Zalig-' » maker vasthecht ». t Wat dehken onze geuzenbladen daarvan ? Zou het geen tijd worden dat ze Laurent voor kwezelaar uitschelden? j ' OîîS leger. — Vaderland[eke) heeft het over ons leger en het zegt : « De noodzakeliikheid van eene » legerhervorming was bewezen » sedert den Fransch-Duitschen » oorlog van 1870. ('t Is Vaderland(eke) die dat in hoofd-letters drukt.) Welnu, als die noodzakelijkheid zoodanig en zoo klaar bewezen was, waarom hebben de liberalen die hervorming dan niet ver-wezenlijkt toen zij van 1878 tôt 1884 aan het bewind waren ? a Als het dan toch zoo haastig en zoo drin- II gend was, waarom hebben ze uitgesteld die hervorming te doen, en waarom zijn ze £ begonnen met de ongelukswet aan het land op te dringen, ondanks degeweldige bewe; e ging van verzet,die in het land ontstaan was? e De schoolwet van 1879 is vooral een ongeluk geweest voor de liberale partij, o die er onder bezweken is, sedert 30 jaar verlamd ligt en noe; in de verste niet voor-ziet wanneer ze zich zal kunnen oprechten. g Maklank der Gentsche Tentoon-stellling. — Donderdag avond had te Parijs het banket plaats van het nationaal komiteit der koloniale téntoonstellingen. ;- Het banket werd voorgezeten door g M. Lebrun, minister van koloniën in Frankrijk; nevens hem MM. de Saint-Germain, senator en voorzitter van het komiteit; Braun, burgemeester der stad Gent ; J an de Hemptinne, algemeene kommissaris der Belgische regeering ; Casier en Maurice de Smet de Naeyer, algemeene bestuurders in der Gentsche tentoonstelling ; generaal - Gallieni ; M. Charles Roland. Bij het nagerecht begroette M. de Saint-et Germain de genoodigden en bijzonderlijk te M. Lebrun en de Belgische afgevaavdigden. le M. Braun, bedankte het komiteit, wegens e" het bezoek aan Gent. De redenaar prees •â Frankrijk, altijd op de bres om aile be-schavingswerken, en allen wereldvooruit-:n gang te steunen. M. de Hemptinne dronk op de immer le groeiende en vruchtbaarder ontwikkeling g* der Fransche koloniën. MM. Herriot, meier van Lyon en Lebrun Cr namen insgelijks het woord. D1 w id Melkkoeien. —Uit proefnemingen.voor rekening van den Staat,van 1901 tôt 1911, met et 1,463 dieren genomen, blijkt dat de zuivere in winst die eene melkkoe per dag kan opbren-n, gen, ongeveer 27 centiemen bedraagt. sri " Zulks wordt ten minste bevestigd in een en boekje van M. Rasquin, uitgegeven door het Landelijk beheer van het département van ea landbouw. lis ;kt Taptoe. — De taptoe's die van het begin ne van het Winterseizoen zijn onderbroketx iet gewordeu zullen weldra wederom in voege komen. Te Antwerpen heeft de militaire krijgs-gouverneur den burgemeester reeds bericht ng dat kortelings de militaire optochten ike opnieuw de straten zulleu doortrekken. Oi&z. iwnwnriT «T——B—B—» Gebrek aan artillerie-officieren. De belangrijke vermeerdering van de veld-artillerie, heeft aan de officieren van dit wapen, een ongehoopte vooruitgang ver-schaft. Doch hun aantal is geheel ontoe-reikend geworden. Want men heeft erthans ongeveer 120 meer noodig, ofschoon een aantal onder-officieren tôt afdeelingschefs zijn bevorderd in plaats van officieren. Tal van batterijen worden nog slechts door een enkelen officier gekommandeerd. Teneinde verbetering te brengen in dezen moeilijken toestand welke zoo schadelijk is aan de s^menstelling der troepen, heeft de regeering besloten een zeker aantal officieren der infanterie de bevoegdheid te verleenen naar de artillerie over te gaan, zoo zij voorzien zijn van het brevet van adjunct aan den generalen staf. Zelfs zijn reeds eenige be-noemingen gedaan. Buitendien zal een beroep worden gedaan op de leerlingen der militaire school, behoo-rende tôt de enkelvoudige wapenen om over te gaan tôt de artillerie. Dezen zullen dan na een jaar lang onderricht genoten te hebben in het kamp te Brasschaet, tôt artillerie- officier worden bevorderd. ——' IEJWENGD RIEUWS DE GEHEIMZINNIGE ZAAK TE LANDERNEAU. De kogel die "M. Cadiou, den bestuurder van « Grand Palud >, heeft gedood, werd niet met den revolver van den ingenieur Pierregelost. DE OPVOLGER van KARDINAAL KOPP. Het schijnt dat Mgr Schulde, bisschop van Paderborn, 52 jaar oud. de jongste prelaat van Duitschland, kardinaal Kopp zal opvolgen. NIEUWE STOOMVAARTLIJN. De bestuurders van de Cunardlijn bevinden zich te Budapest om met den minister van binnenlandsche zaken te onderhandelen over de stichting van een nieuwe lijn Fiume-New York. ONTWERP EÊNER MODERNE STAD IN CHINA. Men meldt aan den New-York Herald, uit Pékin, dat acht vertegenwoordigers der Ameri-kaansche groote kapitalisten,aaa de Chineesche regeering het voorstel hebben gedaan, éeue volledige moderne stad tebouwen, met handels.-school, verschillende nijverheidstaklcen enz. en er. eene Amerikaansche nijverheidstentoonstel-line in te richten. Het gedacht vond veel bijval iri den minister-raad, doch men wacht de beslissing af van den président derrepubliek. STEMRECHTVROUW VEROORDEELD. Miss Richardson, de stemrechtjufter die in de Nationale Galerij het tafereel van Velasquez beschadigde, werd veroordeeld tôt 6 maanden gevangzitting. De luchtmrder Vcdrines vertrekt naar Kaïro Vedrines die Woensdag morgend te Marseille was aangekomen, dacht met eene Fransche stoomboot naar Kaïro te vertrekken, doch ten-gevolge der werkstaking der ofïîcieren-meka-niciens, had er geea vertrek plaats. Vedrines zag zich verplicht aan boord te gaan van de Duits'che stoomboot « Prince Henri ». De vrienden van Vedrines deden hem opmerken dat hij gevaar liep aan boord aangehouden te worden, vèrmits hij tôt eene gevangzitting is veroordeeld voor diefstal in Duitschland. Vedrines had alsdan een onderhoud met den bevelhebber van den « Prince Henri », die hem verklaarde dat indien het bevel hem gegeven werd om hem aan te houden, hij verplicht zal zijn, hoe pijnlijk het hem ook zou vallen, tôt zijne aanhouding over te gaan. Niettemin is Vedrines Woensdag avond, om 6 ure, aan boord van den Duitschen stoomboot vertrokken. Vertrek van de Kongoboot Donderdag morgend is de Kongoboot «Anvers-ville » uit Antwerpen met eene voile lading en 103 passagiers aan boord vertrokken, waaronder 60 van leklas en 43 van 2e klas. Te La Palice zullen nog 12 passagiers opge- , nomen worden. Onder de passagiers bevindt zich eene karavaan zendelingen, alsook vela personen die reeds voor de 4e, 5e en 0e maal naar Kongo vertrekken. Niettegenstaande het slecht weder was er zeer veel volk aanwezig, alsook legeroversten en priesters die een laatsten groet aan hunne vrienden brachten. KETTÎ^rïSrGh van Springstieren, Koeien on Vaarsen De keuringen van springstieren, koeien en vaarzen in 1914, zijn vastgesteld op de volgende plaatsen. dagen en uren : Maandag 10 Maart : Te Opbrakel (Dorp), om. 9 ure ; te Nederbrakel (Dorp), om 2 ure. Dinsdag 17 Maart : Te Àppelterre-Eichem, voor dé koeien, om 9 ure, en voor de stieren, om 2 1/2 ure; te Aalter (Dorp), om 9 ure; te Dronjjon (Dorp), om 1 ure; te Auwegem (Dorp). om 9 ure; te Huisse (Dorp), om 2 ure, Donderdag 19 ■ Maart : te Denderwindeke (dorp) om 9 ure, te Pollare (dorp) om 2 ure, te Lebbeke (dorp) om 9 ure ; te Âudegem (dorp) om 2 ure. Zaterdag, 21 Maart ; te Strijpen (dorp) om 8 tire ; te Grootenberge (dorp) om 2 ure ; te Volkegem (Kruisstraat) om 9 ure; te Mator (dorp) om 2 ure ; te Knesselare (dorp) om 9 ure ; te Ursel (dorp) om 2 ure. Hovige brand te Waasten. EEN HUIS GEHEEL VERNïELD. EEN DER INWONERS IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN. Dinsdag nacht werd de streek van Waasten en van Komen, door een hevigen brand in opschud-ding gebracht, welke ontstaan was in eene wetk-manswoning en waarin de vader van het huisgezin, eene vreeselijke dood heeft gevonden. Ziehier nadere inlichtingen : De 44-jarige Henri Van de Kerckhove, met. zijne vrouw Urbanie Desrumaux, 41 jaar, en hunne vier kinderen, wederkeerig 18, 16,14 en 10 jaar, tweo jongens en twee meisjes, wonen sedert Oktober 1913 op de wijk Touquet, te Waasten. De man was stoker in het gasgesticht vaa Arraentières en sedert een viertal weken woonde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes