Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

397 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 April. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 27 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/dv1cj89881/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zater-en Zontfag 18-19 April I9f4 Prijs per nommer : 5 centiemen 45e iaar. Num. 90 Telefoon 094 FONDSENBLAD Telefoon «94 UMKOXDIfilSGES : Voor aile aankondigingen wende men zich tea bureeli van cet blad —o— KETELVES1, Num. 16, te GEN1. VLÀAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN mscHBiJvinespRijs VOOROP BETAALBAAK : Per jaar. . fr. 1 Per halfjaar » »,00 Per drie maandén » 4,0® Voor herbercriers : fr. 1 #tOO; fr. 8,50 ; S,ftO.' Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij ta foegou BENIGB UITGAVE Gent - 18, Ketelvest, 18 - Gei De aankondigingen worden geplaatst per regel aan fr. 0.«0. — R®^®«^°4ei'f',etRstÀ'iî1 nieuws, per regel fr. t .OO. — Begrafenisberichten roor de met ge&bonneerden, fr. o »» GENT, 18 APRIL. Slaaftnndia Overzfcfît | A kJ J De toestand in de Balkans. HET ALBANEESCHE VRAAGSTUK. Uit Argyrocastro wordt geraeld : M. Zogra-phos, die zich naar Santi Quaranta had begeven, om er M. Varalassi die van Durazzo terugkwam, ië ontmoeten en van hem de nieuwe voors'ellen te vernemen gedaact door de Albanefsche regeering aan het autonomisch gouvernement van Epirus, om van hem te bekomen dat hij toe-stemme in de ontwapening zijner manschappen, is te Argyrocastro teruggekeerd, gansch ont-moedigd door de samenspraken, welke hij er had, alsook door de aotwoorden welke hij er ontving. , , ., , Hij schrijft de aanhoudende flauwneid der voorstiellen welke de Albaneesche regeering aan deEpirotendoet.toe aan de noodlottige raad-gevingen van de Italiaansche regeering en bijzonderlijk aan den invlocd van kapitein Càstaldi, die een gez'voren vijand der Epiroten is, iets wat hij overigens klaar héeftlaten blijken tijdcns de werkingen de grenskommissie, gelast met de afpaling der grenzen van Epirus. MONTENEGRO NEEMT BEZIT ZIJNER NIEUWE GRONDGEBIEDEN. De regeering van Monténégro komt 6000 man te mobiliseeren, onder het bevel van Martino-vitch, gewezen minister-kabinetshoofd. Dat Klein ë expeditiekorps is belast b ;paald en methodisch de gewesten der Hottis en der Giudas, aan Monténégro toegekend, bij de ver-deeling der streken doordeBalkanbondgenooten op Turkijo veroverd. te bezetten. Men weet dat de Hottis en de Grudas, tôt rog toe eenen zekeren weerstand hebben ge-boden aan de bezetting door de Montenefirijnen. DE KWESTIE DER OOSTER'SCHE IJZERENWBGEN. De mioister van Servië, te Weenen, M. Jovano-vitch, is gibteren, na eene zekere afwezigheid, te Weenen teruggekeerd. Hij heeft verklaard dat het beginsel der internationaliseering nog steeds de basis is en blijft der onderhand lingen, welke zullen hernomen worden tusschen den Servischen s^aat en de kompagnie der Ooster-sche ijzerenwegen en de Fransche en de Oostenrijksch-Hongaarsche financiers, dadelijk na de orthodoxe Paaschfeesten. VERKLARINGEN VAN DEN GOUVERNEUR VAN EPIRUS De bloedige gebeurtenissen welke dezer dagen piaats hadden te Korvtza, hebben levendig de beslist heeft eene Mis van Requiem te doen celebreeren voor de zielerust van de slachtoffers der laatste moorderijen. . M. Forestis, algemeen gouverneur van Epirus, heeft het volgenae verklaard : « De bewoners van Epirus kennen zeer goed de banden welke Griekenland aan de Ru meensebe natie verbinden en het is absoluut onmogelijk dat Grieken het schelmstuk zouden gepleegd hebben, wolk men hun ten laste wil leggen, gezien de belangen welke de twee be-vriende natiën vereenigen. » Die tendenz inlichtingen werden de wijde wereld ingezonden met het eenig doel oneenig-heid te zaaien tusschen de twee Staten en de bevolking van Epirus protesteert krachtdadig tegen dien laster. tegen die wraakroepcnde be-schuldiging. » BULGAARSCHE KAMERLEDEN WIER VERKIEZING VERBROICEN WORDT. Men seint uit Sofia : Na een débat dat vier dagen duurd6, heeft de Sobranije,in hare zitting, gisteren gehouden, de kiezing van vier Agrari-sche kamerleden, gekozen in het distrikt Sofia, oneeldig verklaard. Niettegcnstaande het levendig verzet d<*r oppositie, weïd de verkiezing der vier Kamerleden nietig verklaard en weraen die vier roânnën vervangen door drie ministeriëelen en eenen narodniak. De Sobranijé is daarna ui'eengegaan tôt den 29 April, uit hcofde der feestdagen van Paschen. UIT MEXIKO. DE VRAAG DER VEREENIGDE-STATEN IS ONDERWORPEN AAN DEN MEXI-KAANSCHEN SENAAT. Uit Vera-Cruz wordt verzekerd dal generaal-president Huerta gisteren aan den Mexikaan-schen Senaat de vraag der Vereenigde S a'en heeft onderworpen. Men zegt niet welke béslis-sing de Mexikaansche Senaat heeft genomen. DE OPROERLINGEN ACHTERVOLGEN DE BONDSTROEPEN. Men selat uit Chihuahua, dat generaal Villa heeft doen aanplakken, dat het garnizoen der bondstroepen van San Pedro, dat achteiuittrekt, na de stad ontruimd te hebben, op de hielen gezeten wordt door twee kolommen oproerlingen welke den aftocht der officieele troepen bemoei-lijken.Die twee kolommen worden aangevoerd door generaal Pablo Gonzalés, welke onlangs te Tanaulipas-Nuevoleon zegevierden. Generaal Villa heeft voor drie dagen, die twee kolommen vervoegd en zit nu zelfs aan het hoofd zijner manschappen de bondstroepen op de hielen. EEN LATER BERICHT. PRESIDENT HUERTA GEEFT TOE. Volgens een officieel telegram, gisteren avond te Washington ont vangen, verzonden door den zaakgelastigde van Amerika. te Mexi.-o, M. O'Shanghnessy, zou generaal-présiden; Huerta Vrijdag morgend beloofd hebben, dooi de bezetting van Tampico, de Amerikaansche vlag te doen begroeten. Hij stelt evenwel eene voorwaarde, namelijk, dat de Amerikaansche oorlogschepen de begroetiDg béantwoorden. (jjaaiin heeft président Huerta overvloed va; geliik ; de Yankees zijn immeis, gelijk eeniec?e\ beleefdheid vetschuldigd aan al wie hen groe ) M. Wilson hoopt dat de krisis spoedig za, geregeld zijn. Niettegenstaande woiden de. marine-toebe-reidsels ieverig voortgezet. Président Wilson (Vereenigde Staten) ver klaarde gisteren tijdens een onderhoud me: tweeEuropeeschegezanten, dat, indien Presiden; Huerta gecne volledige voldoenmg geefi aan de Vereenigde Staten, al de kusten van Mexikc door de Amerikaansche vloot zullen geblok keerd worden DIPLOMATISCHE ONDERHANDE-LINGEN.De voorzitter van den Spaanschen minister-raad h^eft gisteren verklaard, dat hij heden het o-.tbijt zou gebruiken met den minister v<>n buitenlandsche zaken en den gezant van Fran-krijk te Madrid en heeft beloofd dat hij zich met hen zou onderhouden over den toestand der Spanjaards in Mexiko. FRANKRITKen DUITSCHLAND ZOUDEM PRESIDENT HUSRTA BEINVLOED HEBBEN. In de diplomatische wereld te Washington gelooft men te mogen verzekeren, dat de Êogingcn der gezanten van Frankrijk en van •uitschland, handelend volgens de inlichtingen ont vangen van de Orsaj'kaai en van de Wilhe'lm-strasse, eene belangrijke roi hebben vervuld om aan generaal président Huerta, het belang der neteligheid te doen begrijpen van den toestand waarin hij zich. door zijne koppigheid, zelf Schijnheiligheid Liberalen, socialisten, in hunne kiespro-paganda, in hunne schriften en meetinge i, zweereu bij hoog en laag, ja, bij God en al zijn Ileiligen, dat zij tegen den Godsd:enst niet zijn ! Leugens ! Als ge hunne ware gevoe'ens wiit kennen, moet ge hunne handelwijze gadeslaan buiten de kiesperiode, of ook nog, tijdens de kiesperiode — als se met hun eigen vol h alleen zijn ! Neen, neen, ze zijn geen once beter dan die Iùansche en Portugeesche verdedigers der vrijheid. Die ook beweerden dat de pastoor moest in de kerke blijven, en dat de kloosters moesten gekortvleerd worden ! 't zou dan overal welstand, vrede, vooruitgang, ge-weestzijn I Wat is er gebeurd ? Wat hebben die zachte lammekens gedaan ? Hoe hebben ze huanen eerbied getoond voor den godsdienst ? Zij hebben in de kerken 't geld en 't goed aange-slagen, zonder zich te bekommeren met het uitvoeren van geestelijke fondaties en het celebteeren van missen, die er vast aan waren ! Ze hebben de priesters — die volgens hen, in hunne kerken en sakristij moesten blijven, onder 't geleide van gendarme.!, uit hunne "•> uît hunne korkeu gczet !, en op de deuren geplakt: « Gesloten in name der vrijheid !, in name van de Wet ! » Zij hebben de kloosters gesloten, de zusters en broeders, die de zieken en ster-venden, verzoïgden, uit hunne eisrene ge' bouwen buitengekegeld, en in name der burgerlijke vrijheid, en alstoonbeeld hunner bioederlijkheid en menschlievendheid, de zieken en stervenden aan hun eigen lot overgelaten of toevertrouwd aan wereldlijke ïiekendiensters, met streng verbod van — in name der vrijheid — de zieken en stervenden wel ooit te spreken van de hulpmiddelen van onzen heiligen godsdienst — en den priester — met de grootste moeite maar na oete vernederende uragtn — toe te laten bij die enkele zieken, die het — uitdrnkkelijk en achrifteiyk — zouden vereischen. En die handelwijze onzer Fransche en Po: tugeesche godsdiensthaters en vervol-gers, wordt jubelend aangekondigd en algemeen goedgekeurd bij onze Belgische liberalen en socialisten ! — Wel te verstaa", buiten de kiesperiode ! oh ! dan zwijgen ze — op den buiten vooral ! En 't is met moeite dat ze durven vragen, dat de pastoor in zijne kerk blijve — en dat de kloosters geen meerdere rijkdommen zouden opeenstape-len ! Maar als ze onder één zijn, bij hun eigen volk, als ze buiten de kiesperiode, hun gedacht rechtuit zeggen en pchrijven ! dan kunnen ze geenen lof genoeg zwaaien aan hunne Fransche en Portugeesche voor-loopers, en reeds komt hun heilig mondje vol water, ze zien reeds in hunne inbeelding het gelukkig en beslissend oogenblik der verlossing— op hetwelk zij, gelijk die zoo rechtvaardige voorgangers, hunne zakken en koflers zouden vuilen, met de zooge-zegde millioenen van kloosters en kerken, van paters, nonnen en pastoors ! Oh ! Neen ! Ze zijn niet legen den godsdienst ! Integendeel ! Zij spelen ze!ve den pastoor, zij prééken de zuivere en heiiige waarheid van 'tEvangelie Christi, zij leggen, zonder te liegen, den waren catechismus uit ! Aardig nochtans, dat, als ge, allèen uit nieuwsgieiigheid, hum:e prééken en lesse.i geteien hebt, gij altijd min eerbied gevocH ooor de //. Kerk en voor den Godsdienst t Aardig ! dat zij alleen achting hebben voor, — en weten op te hemeleiï — den eenen of den anderen weerspannigen of misloopenen pastoor of pater, die — in opstand tege;i zijne O erheid — zijnen heiligen roep verloren heeît en zijne plichten veigeet ! Dat is 'n goede ! Waren ze allen zoe vrijzinnig en onafha ikelijk ! Zôô schujven en drukken de liberalen er de socialisten ! En de daansisten en krister.< dfmokraten, en zijn, niettegenstaande a tunne ;c'lijnhei'ixe protestatie-, geen< pru m: tfbak beter ! Betnbbîlen en aib.eken, be'oven ,ei opmaken, zich uitgeven als verdrukten ei geruïneerden door die vervloekte bewaar ders ! Oh ! hoe gemakkelijk ! ! Maar 'k zou die mannen ééns aan 't werl willen zien ! Als ze hun programma zouder moeten uitvoeren ! En al die onmogelijki beloften zouden moeten volbrengen ! Ik hoor al 't antwoord der gefopte ei misleide menigte : « Wij, wij zijn bij dei neuze geleid en hij, hij z\taan'tschotelk°n ! Onze mond staat sedert lang rekkewijc open, maar de kwakkels, de gebraden kwak kels, beloofd door de kristene volkspartij z en we niet komen ! Wij hebben nog liever de oude katholieki partij ! en al wie kalm en bedaard den toe stand onderzoekt en beredeneert, moet zeg gen en bekennen : 't Zijn de bestet wij ziji goed ! En wie goed is, houdt zich goed I Niet tegen M Miensi ' m* Een nieuw bewijs dat de 'iberalen en d< liberale gazetten niet tegen den Godsd'ens zijn. Dat bewijs wo: dt geleverd door de Vlaam sche tolk der Gentsche Liberale Associatie berucht om zijne schijnheilige houding er zijne lasterende aanvallen tegen den GoJs> dienst — Vaderland(eke) bij name. Het bladje heeft het over de Biecht, en zijr doel is zijne lezers wijs te maken dat de Biecht geen Sakrament is, en ze dus van de Biecht af te houden. Het zegt dat de Biecht bestaan heeft langen tijd voor de komst van den Zaligmaker, bij allerlei vo'.keren en besluit dat men dus bezwaarlijk de Hiecht als eene heiiige of Goddelijke instelting kun annzien. Let wel op het woordje « bezwaarlijk » — het geuzenbladje looehentniet vlakaf, maai het strooit zooveel mogelijk twijfel uit. Dat eene soort van Biecht bestaan hebbf bij de Heidensche volkeren en nog bi; sommige bestaat kan zijn. Dat belet echtei niet dat de Biecht der katholieke kerk zooals zij nu bestaat van Kristus is inge>teld en dus eene heiiige en goddelijke instel ling is. Vooi de iomit vàu ICrVslus beatond ne huyvolijrt oolc, maai dat huwclijk was geer H. Sakrament. De Zaligmaker heeft het huwelijk, da bestond, verheven tôt een Sakrament vooi de Kristenen en op dezelfde wijze heeft hi; de manier van biechten, die bestond, toi een Sakrament verheven. Verders heeft de H. Kerk de voorwaarden, in welke de Biecht moet geschieden, geregeld. Zoo is nu voorgeschreven dat men ter minste eenmaal in het jaar moet te biechten gaan ; dat is niet altijd zoo geweest. De H Kerk regelt de Biechtplicht gelijk zij der Vastenplicht en den plicht van het vleesch derven regelt. Sedert 30-40 jaar zijn verschillige wijzigin gen gekomen in den vasten en in he vleeschderven ; vroeger mocht men maai eenmaal daags vleesch eten op de vleesch dagen ; nu mag men er meermaals eten vroeger waren de Zaterdagen ook magert dagen — i>ù niet meer, enz. enz. Vadertand(eke) vertelt eene kettetij ah het zegt dat de Biecht enkel in de 12= o 13e eauw als een Sakrament uitgeroeper werd door den Paus. Altijd is in de Katholieke Kerk de Biech erkend geweest als een Sakrament ; zoo danig dat reeds de Nestorianen, ketters var de 5e eeuw, de Biecht als een Sakramen aannamen. Het is gansch natuurlijk dat het geuzen bladje er bijvoegt dat de biecht ingevoen werd « om invloed en dwang uit te oefenei » en geld te slaan, ongerekend de politiek » diensten, welke de Biecht aan de kerl » zou bewijzen. » We'r:U, indien dat ailes eens waar zoi zijn, wat zou Vaderland(eke) daarop af t' dingen weten ? Het mag er tegen roepen en tieren, zoo veel als het wil, maar de katholieke Kerk i eene maatschappij ge'ijk aile andere, welk de vrijheid heeft aan hare leden die veiplich tiugen voor te schrijven welke het haa belieft, aïs ze niet tegen zedeleer of wettei strijden. Zien we niet rondom ons, dat de liberalen de socialisten, de werklieden, de burgen de boeren, de edelmans, enz., maatschap pijen stichten en rechthouden met het dot politieken invloed en dwang uit te oefenen De personen die deeluitmaken van libéra maatschappijen hebben toch voor eerste plicht, meenen wij, voor de liberalen t stemmen. Zien wij de soc alisten niet eene hevig propaganda makeci om leden, lezers e kiezers te winnen — dus om invloed e dwang uit tî oefenen ? Teekent Vaierfanddaarentegen verzet aa : Wel neen, wat het hoopt wel dat eens < liberalen voordeel zullen trekken uit d i roode propaganda. Maar de katholieki i zouden geene propaganda mogen maken ! Iîahaha ! Neen, Vaderland, dat kan niet pakken ! t De Biecht heeft geen politiek maar enkel , een godsdienstig doel, maar al hadde zij een . politiek doel, daar ware nieU op te zeggen : Niemand is gedwongen katholiek te zijn of , te biechten te gaan. ! Genoeg zij het hier vast te stellen dat , Vaderlnnd(eke), te gelijk met de Biecht den [ Godsdienst wil afbreken. Maar het is tegen den Godsdienst niet ! — o neen ! w ; jssati « n t. Zitting uan Vvijdag îy April iq14-Voorzitterschap van M. Baron de Favereau. Ordemotie. M. Libioulle ondervraagt de regeering over de koolmijnramp welke gisteren te Gilly heeft plaats gehad in de mijn Trieu-Kaisin. Hij vraagt hulp en onderstand voor de familien der twee slachtoffers en eene vergoeding voor de talrijke miinwerkers die gedwongen zullen zijn te ; staken. ' M. Lekeu ondersteunt die vraag. t M. Hubert, minister. — De familien der twee ! slachtoffers zullen hulp en onders'and bekomrn van het komiteit ingesteld voor de smarten te lenigen veroorzaakt door werkongevallen. Wat de gedwongen s'akers betreft, die zullen gemakkeliik werk vinden in de naastbij gelegen mijnen.Zulks gebeurde bij de laatste mijnrampen. , De sohoolwet. M. Max Hallet zet de redevoering voort welke hij gisteren begon. Hij zegt onder andere : M. de Minister gij hebt verklaard, dat niet een katholiek politieker, noch niet een katholiek dagbladschrijver ooit de gemeentescholen heeft aangevallen ! Welnu. wat zegt gij hiervan. (Spreker toont het blad Le Sifflet, waarop eene plaat kinderen zijn afgebeeld, die de officieele school verlatend, eenen varkenskop hebben en als apachen, op zijn Bonnots met revolvers en poniaards gewapend zijn.) Men zegt, vervolgt spreker, dat dit blad uit-ge^even wordt door eenen ka'holieken edelman, eh wel ik zeg dat het eene smerige daai is zulke printen te verspreiden en dat hij geene van beide benamingen verdient. (Geroep links). M. Poullet (minister). — Die print bedoelt zoomin de Belgische scholen als de gemeentescholen van ons land. (Zeer wel redits.) M. Hallet. — Dan is het uw plicht dat blad en die print te verlooehenen. (Gelach redits.) M. Poullet. — Ik zou geen oogenblik aarze-len dat blad en die print af te keuren en te verlooehenen, indien die aan val gericht was tegen de Belgische gemeentescho'en, .waarover ik waken moet. (Geroep links.^toejjiichintç rechts, Lekeu. Gij durit i>iet lui<fop zoggèn wat gij denkt en wat gij ons wilt loen verstam : gij zijt bang Frankrijk te miSaoegen. Uwe handelwijs is eenen minister onwaardig. (Ilouig• geroep, getier en protestation. De voorzitter belt uruchteloos om stilte te bekomen.) M, Poullet (nadat het rumocr gestild is). — Ik begrijp waarlijk uwe opgewondenheid niet, welke aan eene helsche furie gelijkt. Ik herhaal wat ik daar zooeven gezegd heb : Men heeft door die print onze Belgische, officieele gemeentescholen niet gelasterd, niet bezwadderd, niet beleedigd ! M. Hallet zet zijne redevoering voort en eindigt met te bewerén dat de nieuwe schoolwet den val en den dood der officieele gemeentescholen voor gevolg zal hebben en dat de vrije, katholieke scholen ongehoord begunstigd zullen worden. (Uitroepingen en geladi redits). M. Magis komt aan de beurt en spreekt ook eene lange redevoering uitom de nieuwe schoolwet te beknibbelen. De zitting wordt om 6 ure geheven. ALLERLEI. Leugens rondgestrooid. — Het Gouvernement zal de koeibeesten belasten, de Belgische rente en spaarboekjes inpal-men, eene oorlogsvloot inrichten ! ! ' Leugens, leugens, gelooft daar niets van ! — Maar vraagt 'n keer aan al die schoone i belovers en afbrekers, waar zij 't noodige geld zouden halen,om hun programma door te drijven ! Ze zullen zeggen : « Uit denkofterfort van de rijken ». Ja, maar, eerder gezeid dan ge-i daan ! Ze beloven 't in Franïrijk al sedert t vele jaren. — En weet ge wat er gebeurt ? Die belovers vullen hunne eigene aakken — en 't arme volk, de burgers, de nering-doeners en zien niets anders komen dan « lastenbriefjes » te betalen ! Maar meer welstand ! 1 Integendeel ! De rechtzinnige Franschen i schrijven en zeggen : » Gelukkig Belgie 1 Gelukkige Belgen ! « Oh ! hadden wij nier ook in ons Frankrijk zulk een gouverne-nement 1 ». — Zoo schrijven, zôô spreken de vreemde-; lingen, de Franschmans, en gij, Belgen, — liberalen, socialisten, Daensisten, — gij maakt dat allemaal slecht ! Gij breekt dat af ! Oh ! dat schotelken ! Hoe zouden ze lekke-3 baa-den, konden zij eraan gerakeu ! ; Maar past op, kiezers, ge zoudt aan uw eerlijk paart niet geraken ! Integendeel, ge zoudt moeten zeggen : Wij zijn gefojtl, u)ij r zijn bij Frederik I Toe! toe! — Laat ons eens een beetje serieus zijn, a. u. b. '' In Vooruit wordt nu geschreven dat ver-leden jaar, met de Algemeene Werkstaking : :1 « het klerikalism b'eek stond van angst, en ? # dat het heele Belgisch kapitalism zich in . » uiterste outzetting afvroeg wat er in de » naaste toekomst zou gaan gebeuren ». n Het is gemakkelijk zoo te schrijven een e jaar nadien. Wie er met den schrik op 't lijf zat dat ■e waren de socialistische voormannen die ' vreesden dat ze na de tweede week werkstaking, de weikstakers zouden moeten in ondersteunen. Het klerikalism wist heel goed dat die algemeene armoede-verwekking op eenen sisser moest uitloopen. . En op het Paaschkongres der socios heeft le men bekend dat de socialistische bladen na ;n destaking lezers hebben verloren. De leiders heeten dat vooruitgang en overwinning. Goesting is koop ! Een nieuw interitationaal werk van hulp en bljstand.—Er kwam thans in België een nieuw werk tôt stand, aat zeer belangrijke en vruchtbare uitslagen zal opleveren. Het heeft voor doel te voorzien in de omstandigheden waar het Rooae Kruis te kort schiet. Deze laatîte instelling is immers derwijze ingericht dat hare we?-» king zich enkel kan doen gevoelen, binneri de grenzen der landen waar zij aegeltjk bestaat. . . Wanneer een oorlog of eene erge ramp irt den vreemde voorkomen, worden er kom'i-teiten gevormd die feesten, inzamelinger. en vooidrachten inrichten, en alzoo met veel moeite eenige duizenden franks samen krijgen. Meestendeels komt de hulp te iaaf, ofwel wanneer er giften in natuur wôrden geschonken, béant woorden zij veelal slechts onvoldoende aan de wezenlijke noodwen^ digheden van dezen die door het ongeluk werden 'getrofïen. ^Personen, overigens zeer genegen voor het Rood Kruis, hebben l hans, om in deze leemte te voorzien het « Werk van den inter-nationalen bijstand » geslicht. De instelling, volgens de standregelen, heeft voor doel « ten allen tijde geldelijke giften in te zame-len, en bijzonderlijk, van in aile landen der wereld, leden aan te werven,di_e, bij middel eener kleine jaarlijksche blidrage, eene algemeene kas zouden aanvullen, bestemd om degelijke en onverwijlde hulp te ver-leenen aan de slachtoffers van publieke rampen ». Onder de benaming « publieke rampen » verstaat men hier eerst en vooral den oorlog en verder de overstroomingen, mijnrampen, aardbevingen en erge besmetteliike ziekten. De vereeniging wordt gesticht buiten aile politiek en de zetel derzelve is te Brussel. Er is een internationaal komiteit. In elk land zal een nationaal komiteit en desgeval-lend zullen ook provinciale of départements-onderkomiteiten worden gesticht. Dé konsuls zullen deelmaken van 't internationaal komiteit, als raadplegende leden. Het werk zal in elk land den minister van buitenlandsche zaken tôt eerevoorzitter hebben en de hooge bescherming van den Koning der Belgen zal worden gevraagd. De eerste voorzitter en de eigenlijke stich-ter der nieuwe instelling is D1 P.De R'.dder, van Brussel, - *- a aai uvunvci'Sviii — xICL bvicoxTrrxyct paardenkoerser. is aanstaaude. Het was slechts in de achttiende eeuw dat men bij zonder belang begon te hechten, in Engeland, aan de koersen. Het beste en schoonste paard dat misschien ooit opjiet terrein verscheen, werd geboren in 1704, eenen dag van zon-eklips, tengevolge waar-van het paard « Eklips » werd genaamd. Het beest had een wit been, wat bij den galop een zonderling zicht gaf. _ Het liep, volgens gewoonte zijnen eersten koers op vijtjarigen leeftijd, en legde 6.500 meters af in zes minuten. Het paatd nam deel aan een en twintig wedstnjden en behaalde eenentwintig over-winningen.Den 4 Oktober verscheen « Eklips » voor de laatste maal in het renpark. Daar geen enkele mededinger hem nog den palm d-erE betwisten, deed het paard op stap de ronde van het koersplein onder de luidruchtige toejuichingen van het volk. « Eklips » stierf in 1789, in den ouaerdom van 25 jaren, na aan zijnen eigenaar meer dan 15 miljoen te hebben opgebracht. Gemengd Nieuws EEN LUCHTDRAMAf v * , Eene visscherssloep der havan van Grimsby (Engeland) heeft Donderdag een deel van ems watervliegmachieii, in zec, op de Noorderkust van Schotland, opgepikt. DE ITALIAANSCHE SF03RWEG- \ BEDIENDEN. . De afgevaardigden van het syndikaat zijn Donderdag door den minister van openbare werken ontvangen. De minister heeft hen beloofd toekomende maand eenen raad bijeen te roepen bestaande uit de vertegenwoordigers gekozen door het spoor* wegpersoneel ; benoeming eener kommissie gelast een onderzoek te doen over den toestand van het personeel en het voorstelien der maat-regelen en ten slotte, eerstdaags in het parlement een ontwrrp voor te leggen, be^relfeade eene onmiddellijke verbetering der pénsioenen en kleine loonen en vetmindering van werkuren. Het syndikaat der ijzerenwegbedienden he^ft tegenover deze beloften, besloten dat de werkstaking zou verdaagd worden. AAN DE DUITSCHE GRENS. De minister van oorlog in Rusl.ind heeft e3n nieuw bevel voor den bewakingsdienst aan de grens voorgeschreven. Voortaan zullen de kozakken r.iet meer mogen schieten naar luchtballen of vliegtoestellen van vreemde nationaliteit die de Russische grens overtrekken. Het nieuw bevel van den minister zal in voege treden te rekenen van den 19 Juni aan-staande.EÉN MAGISTRAAT BESfOLEN. Onbekende dieven zijn 's nacljts in de woning gedrongen van M. Guînan, raadslieer bij het Beroepshof te Bourges '«Frankrijk)., De dieven hebben al de meupelen. op^nge-broken en de laden doorzocht. Het bedrai; van den diefstal is niet gekend daar de bewoners op reis zijn. EEN NÏEUW SCHANDAAL WAARIM M. CAILLAUX ZOU BETROKICEN ZIJN. De « Cri du Peuple » zègt ^lt goedp bron (• weten, dat een nieuw financieel sc)iandaal gaat uitbreken bij de opening der nièùVvè Karfier, eh waarbij de zaak Rochette slechts kinderspel zou zijD.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes