Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

200 0
01 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Oktober. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 24 mei 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/348gf0nk6h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gazet Van Brussel Staat- en 1 etterkundiq daqblad. Abonnementsprljs : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zaîïdsîraat, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publiciteit van der VlNNEN, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckereplein. Sde Jaargang. — N. 267, PrijiS : 6 Centiem Dinsdag 1 October 1B18 D© " GAZENT WAM B8US3EL,, houdi heders op te verschijnen an wordt indisw geees onveor-gierae ©mstaïîdîgfoedsm die verse &îij ni su g koirsen vertrag©^, van rnorgfen af vervasîgera eioos " DE Tl jl) " Ooriogsberichten. BERLIJN, 29 September. — Ambtelijk be-richt van hedenmiddag : De Enge'-schen, in samenwexking met de Bel-gen, hebben hun aanvallen in Vlaanderen uit-gebreid en hebbern hun or.dememmgein teger Kamerijk voortgezet. In Champagne, alsook in de Argonne en aan' de Maas, meuwe gevech ten der Franschen en Amerikanen. Legergroep van kroonprins Rupprecht Van de kust af tôt aan de Leie, hevig nachte-lijk kanonvuur tôt in de morgenuren, dat tusschen Dàksmuiden en Wulvergem de hevigheic van ee-n zeer sterk trommelvuur bereikte ; En-golsch-Belgische aanval o-p het front van ten zui-dfcn van Diksmuiden af tôt Wulvergeni. De vijand slaagde er m onze trechterstellmgen te nemen en gedeelteiijk in onze geschuthnae-s bin-nen te dringen. De vijandelijke aanval werd 's tiamiddags opgevangen op de linie van de hel-ling van den spoorweg ten zuiden van Diksmuiden - Clerkens - Houthulst-Westroosebeke-Passchendale - Beucelare - Zandvoorde - Holle. beke; dan werden de 's avonds op cfceae lime ondernomen aanvallen door cp het slagveld aan-gekomen reserven afgeslagen ; de hoogtan van Wiitschate blevon in onze handen, niettegen-Btaande de herhaalde stormaanvallem van den vijand. Ten westen van Kamerijk hadden wij giste*-morgen ingevolge het verlies van de stellmg van het kanaal op beide kanten van Marquioti ons front van de vrije zone in een méer ach-tenvaaixs gelegen stelling van de lime Arleux-Aubigny ten westen van Kamerijk en achter het kamaal, ten zuidwesten van Kamerijk-Mar coing teruggenomen, met aansluitmg voorbij Gonneiieu met de oude linie van V îLcrs-Guis-lain. De bewegingem werde-K !s nachts en zon-de,r vijandelijke verontrusting uitgevoerd. 's Màrgetns nog was het geschut van den vijand lang nog op de voo-ruitgeschoven zone gericht. In !t midden van den dag begon Jtnj ;>en groote vervolging en vieà ten noordwesten, alsook ten westen van Kamerijk met groote kon-tdngenten aan; maar hij werd teruggeworpen. Zelfde mislukking zijner aanvàJIen 's avondi op de linie ten zuiden van Marc-oing. Legergroep van den Duitschen kroonprins Tusschen de Aisne en de Ailette hebben wy tonder vijandelijke tusschenkomst onze limes achter het kanaal van de Oise tôt de Aisne, tus. schen Anzy-le-Château, op de Ailette en Bourg-sur-Aisne teruggenomen. De beweging, seder» verschillende dagen voorzien, werd volgens hei plan en zonder moeilijkheden uitgevoerd. Met sukses'bekroonde gevechten op het ter-rein vôôr de stedlingen ten westen van de Suip-pe tusschen de Suippe en de ^--isne, alsook tusschen de Maas en de Argonnen voortzetting van de hevi-ge vijandelijke stormaanvallen, bijzon-der sterk gedurende den dag van gisteren, en buitengewoon vruchtbaar in bloedige verliezen voor den vijand. Onze troepen van alie Duitsche streken vochten gisteren ook met een bewon-derenswaardige kracht, niettegenstaande hei overtoUig werk der jongste dagen, en zij be-haalden een volledig sukses in verdediging. De Franschen, welke hun aanvallen tôt zes-maal toe op het front tusschen de Aisne en de Suippe met steun van machtige groepen pant-serautos herhaalden, lieten zich in hardnekktgc çevechten terugwerpen. Hun e-fikei p!aatseiiji< sukses bes-tond in de verovering van oomme-Py en van enkel kleine vooruitgeschoven punten van ons front. In de Argonnen, ingevolge den inval van de^ vi-jaind in het dal van de Aire, hebben wij ver-leden nacht onze linie tôt in de strGô-^ van ten zuidoosten van Binerville tôt ten zuidwesten var Apremo.nt verplaatst. De Amenkanen deden verschillende aanvallen ,gédeelte!ijk met riieu we afdeelingen. op den oostelijken zoom der Ar gonnen en op de lime Apremont-Cierges-Br-eul Les; zij gave naanleiding tôt plaàtseiijke suk-sessen te Aprement en tein noordoosten van Cierges, waar zij s' morgens z©e<r vroeg dooi hun aanval tôt aan lie.t woud van Cun-el cîl Fays oprukten ; maar daar ook, gelijk oj, tveh&él hei overige front, mislùkten de vijandelijke aanvallen onder zeer zware vearliezen voor den vijand, dank zij het Duitsch afweergeschut en de arû-nekkigheid van den Duitschen tegenstand er van fir Duitsche aanvallen. De Duitsche achtervolgingsploegen vielen der viijand ten oosten van de Aire met veel sukses aan ; wij vernielden tijdens de geveciuen var gisteren over de 150 pantserautos des vijands. Gistea'en hebben wij C2 vliegtuigen en 3 ka-belbaLlons neergehaald. De Vlaaoïsclie Frositparîif te Brussel aan het woord. De groote Meeting ia den Alham^ra. Zij zijn dan ook cens toe overgekomen, voor het volk van Brussel en omtrek, de heldaltigc Yzer-mannen,en hun geest is in ons gevaren, — Degeest vangrootsch, hcldattig lijden, maanden, jaren lang, de yeest van heftigen, onkenbaren opstand. door al de verregaande ireiteiij en verdrukking opge-jaag.!.Ze waren gedrieën, in het kakhi-nnaform, drie jonge kerels in den bloei der jeugd, ge-hard door het lijden, tôt man gevormd in den strijd! De Brusselsch'e Viammgen hebben hen met een daverend handgeklap, een hoofschen groet en blijde hulde ontvangen ! O, men uesclmldige hen nict van vrees of laf-heid ; Van Cleernput, die op de borst de glorie-Jiiuisen draagt, de eereteekens van moed en doods-veiacliiing, die jarenlang in het koloniale legei heelt gediend ia Afnka 's brandenue woestenij, aie met het uitbreken van den oorlog plichtbewust optraa ter veidediging van het overvallen vader-and Den 23 October 1914 reeds werd hij krijsge-vangen genonien te Gembloers, en van dan af, verte,de hi], begon onze verdrukking en vervolging ora ons V.a:ning-zyn. W :nneer de Waalschevrouvven reeds gearmd liepen met de vijandige krijgs'ieden, dierven hun onderofficieren hun dan al toevoegen ; « On voit bien que vous, flamins, vous nous avez vendus aux Boches! » En in helDuilschegevan^en-kamp ging de marteling voort : onze, jongens mochten nair hunthuis enkelscniijven in 't Franscli ou., in 'I Duitsch, want het Vlaaniscii, zegden de Belgische oilicierljes, was toch maar een « pati b » van het Duitsch! Ailes, opschriîten, bevelen, enz. was uitsiuitend Fiansch, en wie maar om een greintje eerbied dorst vragen voor het Viaainsch Kreeg nieis dm hoon en spot, bedreiging of stiaf v'oor anlwoord! De iiiishandelingen zeive bleven niet uit bij zoovere dat spreekertwee Vlaminçen weet die bez-weken zijn aan de gevolgen ervçui eu dat de Duit-schers nienigmaai moeslen't'usschetilsôirien om de .eigische olticieitjel hun beu'ssverk te doen stak-icen ! Toen Van Cieemput vroeg dat in de senouw-jurg van het karnp ook eens een Vlaamsch tconeel-stukzoo worden opgeyoerd werd hij s'anderdaags naar Cottin.;en geituurd. Men bedoelde het als ,traf, maar voor hein was het eerdtr eene uitkomst en eene readinj, hoewel men hem ook linancieel uu treifen, door hem te onthouden van al waar hij tic-or /.ijii Kongo terinijnen lecht op had. Dachdat deed hem het hoofd niet bukken . Liever arme v'iàming dan rijke Franskiijon ! (loej.). Spreker schetst ons, aan de hand van talnjke brieven hoe het in de verschillende kampen ge-iegen was en hoe overal de Walen het eten en de kleederen der Vlaamsche jongens achterniel-den.Doch daarop kionk mannelijk en kloek het wcord d t i j kf j.rsg wa gsr.o van Schcor toe-schrcëuwde aan het franskiljonsch lafbek jas-pers, van Antwerpen, veilig te Amsterdam ver-blijvend en die hem om zijn ak-tivisme geen pakjes meeff wou opsturen : « Liever aan ailes verzaken dan mijn ziel verkoopen ! » Van Cleempùtte eischte onder een donder van instemming en toejuichmg den onmiddel-iijken terugkeer der vlaamsche krijgsgevanga-nen en de onv-erwijlde stichting van de nationale rijksn, cr.t. Al.ien staan iœnkx reed om met hun sterke vuisten hier het frans^-i-jonsch kraam te komen verguizen ! Dan is het de beurt aan Karel Van Santé, van Wctteren, die het stiile, vreedzamc JJommi-kanerkloostêrlévan cnttoog om zich als brankar-dier aan het heil onzer arme gekwetsten te wij-den, — die edele wezens, waarvan Fater Cai-lewaert getuigde : « De brankardiers zijn de engelbewaarders der soldaten. Zij volgen hen trouw midden de gevaren, zij verplegen lien ge-trouw midden de gevaren, zij verplegen hen gelijk moeders, wanneer zij gekwetst zijn, zij helpen en troosten hen in hun laatste stonden, — die edele wezens, die men nochtans moed-wiilig aile eereteekens onthield, en waarvan generaal Delobbe, onderoverste \an den Belgi-schn staf, dierf zeggen : « Die lui hebben geen eereteekens ncodig : zij hebben den heme! voor hen. Men zou ze allemaal moeten doodschieten. Dar zouden ze gelukkig z jn, w^nt ze zouden m den hemel zijn ! Van Santé spreekt zacht, lijkt ietwat op een predikant in stille dorpskërk, maar zege roe-rende dingen. De tranen wellen ons in 't oog, bij zijn verhaal van zijn bezoek nu onlangs aan een ouden vriend, die gekwetst lag in ;t hos-pitaal en hem zegde : « Karel, ik lieb nujn rech-terarm aan Vlaanderen gegeven I... Maar met mijn anderen arm zal ik nog kracht genceg ber tten aro Via ndeton te verdod»gen ! » En dat zullen toch de verraders zijn bij de heêren patriotards, die geen blik, geen ge-dachte over habben voor al het verduurde leed en het uitgestane lijden : zij hebben immers wit brood en een haiven kilo vleesch per dag. en piano en elektriciteit in de loopgraven ! Doch van het bovenme.nschelijk zware en haast on-houdbare van hun vervaariijken toestand, ge-durig omspookt met dood en verniehng, weten ze niets af ! Zelfs zegt men met meer : Wacht maar tôt ons legea van den Yzer terugkeerd ! — maar enkel : Wacht maar tôt de Franschen en de Engelschen v, cenkomen ! Waar lijk men zal aan een goede schocl zijn als die een lesje moeten geven hoe men een volk vrij maakt. De Fransahen, die over honderd jaar heel ons lamd plunderden en tallocze jeugd tôt kanon-vleesch opjoeg, — de En'g€/lschen, diie 25,000 vrouwcn tn kinderen in de concentratie-kom-pen van Transvaal uithongerden cm de man-r.en, de hold'haftige Boeren, tôt overgave te dwingen ! Indien onze jongens in het leger thans om hun Viammgschap mishandeld worden, is dat uvve schuld, Vlamingen, die noiot krachtig en radikaal tegen de regeermg zijt durven opko-men en uw recht eischen ! Spreker verdedigt nos" het Vlaamsch stand-punt, de oplossing dezer brandende kwestie wèl van dep bezetter te mogen aanvaarden, om-dat men zijn heil mag- erlangen van t' allen kante, en dat het nu wèl de tijd is. Of zal het de tijd zijn wanneer ons volk zal zijn doodge-worgd en de keel toegewrongenStnjden, lijden v-oor de \Tijheid is mets, maar na rien oorlog kunnen we geen slaven meer zijn ! Te Brussel is het een schande Viammg te zijn ! Spreekt ge uw taal, men beziet u met booze of spottende oogen ! Doch geen laksheid, Vlamingen : weest mannen van de daad ! Va-derlandsliefde uit zich niet in weorden, maar in daden. Dat hebben onze jongens aan den IJzer bewezen : hun voorbeeld weze u heilig, uw navolging weze hun sterkte en steun ! (Langdurigc toejuiching.) En nu nog Karel De Schaepdnjver, de nota-riszoon van Temsche, zelr advOkaat, die een rijk en gemakkeiijk levtntje leiden kon, maar zich vrijwillig ten diensîe- stelde van het va-derland en dien icder om zijn moed, hoe men Jaeœ voor zijn Vlaamschgezindlicid ook zoclit en achteruitstelde, toch de strepen van korpo raal niet dierf onthouden. Hij spreekt met zware basstem ; zijn g-èstadi-g€ iiguur wekt ontzag ; zijn oogen vlammen van overtuigmg en vuur... maar het feitje dat zijne komst aan de sprekerstafel vooratgmg schetst beter dan woorden zijn Vlaamsch gemoed en téel^ent hem degelijkst als man van de 'daad ; Op de eerste galerij vroeg iemand het woord voor tegenspraak en men deed hem op het ver-hoog komen. De man wou in het Fransch spre-ken, de zaal protesteerde dr:ftig en de onweer-zaaier wou maar het podium met veriaten. Doch daar pakte De Schaepdnjver, dieu ik om dien willekeur eerst zag verbleeken, hem met kracht bij de lurven en zette hem vierkant van het tooneel, onder het daverend handgeklap der menigté ! Dan kon hij spreken. Hij ook schetst ons hoe ailes in het werk werd geste,Id om het Vlaamsch uit te roeieai. Onze kleine vluchtelingen -in Zwitserland ,onder b» scherming van minister Berryer en Mevr. Carton de Wiart, mochten Fransch en uitstekend Duitsch lôeren, als ze hun moedertaai, het Vlaamsch, maar vergaten I In het leger wâs het even erg. Wij waren slechter dan de Senegaleezen, die met ons zijdp aan zijde vochten rond Diksmude, beweert de re-denaar : die werden ten mmste aangevoerd door officieren die hen varstonden ! Wcldra verschijnt een nieuw nummer der bloedige reeks « Vlaanderens VVeezaiig aàn den IJzer » en daaruit vernemen we weer wat hart-versterkends over het V'iaamsche leven en de Vlaamsch werlung achter het front, welke de le-geroversten of de gendarmen, niet megr kunnen belctten ! Daar heerscht voile eensgezindheid : ae aai-moezeniors roepen met de vrijzinnigen : «'VVeg met Mercier ! Wij willen een Viaamschen aarts-bisschop ! » De socialisten mak-en ijverig pro-paganda met het katholiek verweerschnit van Dosfel 1 Verheven voorbeeld! Welke beschamende te-genstelling met den toestand alhier, waar de pierterijen der franskiljons '\elig woekeren en de godsdienst wordt misbruikt tôt keten van de ziel ! Doch nu genoeg het hoofd gebukt . m ons schuiit de kracht, wij zijn de macht, men vergete niet dat de mmderheid de m©e«rderheid wordt op de barnkade ! ( Foejuichingen.) Spreker sluit met een roerenden oproep aan de Vlaamsche vaders en moeders, hun helc!-haftige zonen van den IJzer v^aardig te zijn, ondanks ailes en allen!... Zoo zijn die drie Vlaamsche mannen tôt ons gekomen, met het viaake woord voor vriend en vijand, het woord der waarheid: vier jaren lang hebben zij het gevaar getart, de dood in de oogen gezien, maar nu hebben zij begrepen dat zij hooger daden hebben te verrichten, grootscher werk af te doen dan m een dol chau-vinism te gaan stervein voor een zaak die de hunne niet mê-ér is, voor een land dat ze met keanon, voor de eer- en neerschzucht van vr&emde potentaten en gehieders ! Aandachtig heeft de zaal geluisterd, den hoon, onze broeders aangeaaan, hebben we zelf aan den lijve gevoeld : nu en dan werd de verontwaardiging- en verbolgenheid luciit gegeven, werd een iiinke daad door kletterend handgeklap onderstreept. Met geestdrift werden onze strijdzangen aangeheven ; mild werd de peu, ning geofferd ten voordeele van het ljzerfonûs, dat tôt steun moet dienen van de V laamsches soldaten die van het Ijzerfromi tôt ons zullen ovtrkomen, en die wij, naar men oos beloofde, dra in ons midden zullen zien, om hier ï Vlaanderens Weezang aan den IJzer » ten tooneôle te voeren. Nog sprak Dr. Borms, als zaakgelastigde voor het nationaal yèrweer, welks îinrichting bloeiend vooruitgaat. Evenals onze helden aan den IJzer, zullen wij onze overtuigmg in da-don weten om te zetten en Vlaanderen trouw blijven tôt op de barrikade ! Het nationaal ver-weer brengen wij tôt een zegerijk emde, -zoo, niet in glansrijken triomf, dan toch door eer-vol te sneven ! Met onze ljzermannen en onze krijgsgevangenen maken wij, aktivisten in het bczette laijd, een onwriiibaar leger! (GeestdrU-tige toejuichmg.) Naar het verzoek der inrichters vlotte de me. nigte kalm en waardig uiteen. Rond den schouwburg waren tal van nieuws-gierigen, doch geen kreét, geen zang bood de gelegenheid tôt tegenbetooging, wat de franskiljons zal razend hebben geniaakt. t'en slotte : hulde en dank aan de knappe re-denaars, de moedige Vlaamsche soldaten : dat woord vergoede vecl aan hoon en schimp, die aile goede zaaiers wachten. En sluit zich, uit eng vooroordeel en droevig kleinburgerlijk be, gtip, hun eigen familiekring" voor hen, zij hou-den het harte ruim en/verheugd te behooren tôt die groote, innig-broederlijke familie die de Vlamingen van allé steden en gouwen thans vormen, en waar hun ter-echt een eere plaats geruimd wordt, in afwa.chtmg dat hun zetel onder eigen dak met rozen \vorde gekroond, ûtca niet langti luceat ..ich als over den ver» loren zoon te moeten schamen, maar als liera en preutsche vader en moe'der, zusters en broeders, wil mede deelen van de hulde én de lau-weren die ée'n gansch volk hun in dank en ju-bel reiken zal ! Free Fritz. Tooneel. Soîioiiftburg Vrooadoro. Tusschen al de voorstellingen van weinig !et» terkundige waarde die onze Brusselsche schouw-burgen ons hêdendaags te aanschouwen geven, zijn cr toch nog', (roddank, die uitzondenng maken. Dit is het geval met « Quo Vadis », drama in acht tafereeJen, door Emiel Moreau, getrokken uit den bcroemden roman van Hen-drik Sienkiewicz. Het beheer van den n Tro-cadero » heett z.ch le geen mœiie gespaard om dit a»;:emeén gekend drama, welk zich at-speelde gedurende de Christenvervolging, ten tijde van den bloeddor^igen keizer Néron en de verwoesting van Rome door dezen tiran, tôt in de kl-einste bijzonderheden opperbest te doen wedergeven. En den algemeenen bijval dien zij met dit stuk zullen bel-even, zal hun dan ook ruimschocts vorgôeden voor hunne inspan-ning en moeite. De eerste voorst-ellvng van g-isteravond vyas daar rsèds een klaar bewijs van. Aile plaatsen waren bezet en dé uitvoerders werden van het begin tôt het einde met waraie toejuichingen' begroet. De tafereelen waren ook opperbest, inzonderheid de brand van Rome, den cirkus, en het eindtafereel, het testament van Petrone. De uitvoerders waren goed op de hoogte van de rollen die zij vertollcten. De heeren Goidsen als Petrone, Plaugère als iNeron, Arbuleau als ViniciuS, en de dames Hod^amont als Lygje en Prils als Eunice verdie>ndi n bijzon-dlereii lof. Het orkest, onder leidi-ng van M. Jadot, heeft gezorgd om de onvermijdelijke lange tusschen-ruimtc der verscliillende tafereelen zoo aange, ua*m mogelijk te maken door de puike uiti voering van zijn repertorium. 't Ware dan ook wenschelijk dat wij wat diki wijlder zulke stukken van meer kultureele waar< de te zien kregen. Eerstdaags |P| . versctîijot I tiet QPooist© oaoblacS ¥ an ons land.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes