Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

262 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 April. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/3f4kk95176/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Bdejaargàng. — N. 9âe Prijs : fcS Centiem Vrijdag S April lOlS. — - ■ X Gazet van Brussel —III ! lllllllll VTKT , ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) fllen wende zlch tôt de postkantoren. Ongevraagde stukken rn worden in geval van aiet-opneming enkel teruggezonden zoo er b«t noodige poito is bijgevoegd. Hoofdopsteller: Dr René De Clercq *' . UEHEEK EN REDAKTIE : . «i RuyscEaeistraat, 8, Anderlecht. PUBLICITEIT : 1—- 75, Anspachlaan (Bsurs) —J 1 Elke medewerkei {s verantwoordelljk vooi hetgcen hij schrljft. AAWKONDIGINGEN worden aangenomen t 76, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publiciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. Een rede van Czernin. n%iii m WEENEN, 2 April. — Onder leiding van detn burgemeeater decr rijks-, hoofd- en resi-dentiesstad Weenew kwamen beden, foij dru ministea- van buitenlandsohe zakeai de loden van de konferentife d'en- scheddsrechters van d'en gemeenteraad van W een eu. De burge-tttôesteir, Dr. Weiskirchen, richtte een toe-spraak tôt graaf Czemin waarop deze aait-Woordde:Zijne Excellentie, Mijne Heeren! Gaiarne verklaar ik mij bereid op de door Z. E. deia heer burgemeester geeteide vragen te antwoorden en de hooggeachte heeren eveaads het verdere publiek daardoor eetn iuisteren biik te gun mai op ld>e poiitieke ver-Wudingen zooals ik ze op dit oogenbiik zie. Gaarne had ik voor het bevoegd forum, ce afvaardigingeia gesproken. 1 ecbnische gron-den, hét feit, dat al die heeren in Paasohver-lo£ zijn, en dat het samenkomen van een der beiden voor het oogenbiik oamogedijk is, ver-hindcren dat, en daarom inaak ik gaame van die gelegenheid gebruik, voor de aanwezigé heeren "een kart beeld te schetsen van Iden huidigeu interaationalen toestand. Met het sluiten van dm vrede met Eoemenië is de oorlog in'het oosten geëindigd. Diïe vreden® werden gesloten: met Sint-retersburg, met Oekrajina eai met Eoemenië. Een hoofdstuk van den oorlog is afgehandeld. Vôôr ik oveir-ga tôt de afzonderlijke gesloten vredeos, en meer bepaalder over hun vorm spreek, wil jk terugkoinen op die uitlatiog van $en heer voorzitte«r der Vereenigde-Staten, in die welke hij mijne rede beantwoord heeft, gehou-dea den êi Januarj vaa dit jaar in het Oos-teniijksch Huis van afgevaardàgden. Op me-nige paats der wereld werden de redenen van Wilson' als een pogir aangezietn, een put .te graven tussçhen Weônen en Beriijn. Ik geloof da.t nie.t, omdat ik een te groot gedacht hefo van ûe staatsman'kunst van den heer voootzitter der Vereenigde-Staten, om te gelooven dat hij tôt zulke gedachte bekwaam is. De heer Wilsoin is het evenmin mogelijk, t>ns een oneerlijk optreden toe__t0 echrijven, sis wij hem zulks kunnen verwijten. De heer Wilson wil Wepnen van Beriijn niet losruk-ken. Hij wil het niet en weet ook dat Wee-nen een gunstigen bodiem is, om hem de zaad-korrels van den algemeenen vrodq toe te ver-trouwen. Hij /.©gt zieh misschien dat de Oostenrijkscn-Hongaarsche monarchie het geiuk heeft, een heerscher te bezitterij die oprecht en eerlijk den algemeenen vrede wil, diat dieze monarch nooit eea wooi^breuk, nooit een vemederenden vrede sluiten zal en dat achter den keizer en koning 55 miljoen menschen staan. De heer Wilsori zegt zich misschien,, dat deze gesloten massa een kraoht is, die niet gering te scha-tten is, dat deze eerlijke en sterke vredmswil, die die monarch en, de regeeringen en de voikeren dezer baide staten bindt, in staat is, de di-a^ ger van die groote gedachte te zijn, in wierus dienst de heer Wilson zich stelt. Vôôr op île laatste uitlatingen van den heeir Wilson in te gaan, moet ik een misvers-tand ophel-dlereii.In miin rede, gehouden in het Oosten-rijksch Huis van a£gevaardigden, he'b ik op een bevoegde vraag verklaard, dat de jieer W.ilson reeds in hei> bezit van mijn uitlatingen was. De heer Wilson heeft dat later verbeteikl en zegde dat het hier een mis ver-stand' zou kunnen. gelden, ^vant een onmiddt'.-lijk kontakt tusschen mij en hem bestaat met. De héer Wilson heeft volkomen gelijk. Het geldt hier een misverstanl. Voor mijue toemalige rede heb ik er zorg , oor gedragen, dat den tekst langs een niet orticieelen weg van het onzj.jdige buitenland naar Washington. getelegraïeerd werd, om gebeurlijke mis-verstanden of opvattingen te voorkomen. Ik dacht dat dien tekst op het oogenbiik dat ik mijne rejie hield, reéds te Washington was toegekomen. Hij soh'jnt nochtans eerst eeni-ge dagen later toegekomen te zijn. Aan de zaak verandert dit niets. Het doe], dat *k beoogde, dat de voorzittor der Yereeniigde-Btaten dien juiS'ten tekst mijner rede zou ken- iiem, werd bei'eikt en die kledne _ veirtraging van enkele dagen is geheel een bijzaak. Over het antwoord van den heer Wilson kan ik al-, leen zeggen ,dat ik het zôer waartlevol aeht dat de Duitsche rijkskansrlier in zijne uit-gelezen rede van 25 Februari mij het antwoord u;t den mond nanx en verklaard heeft, dat de vier door den heer vv îlson in zijn rede van 11, Feibruari ontwikkelde grondregeds een basis zijn, waarop de vrede kan besprokau worden. Daarmede bein ik ket volkomen eens. De vier punten van den heer voorzitter zijn eea geschikten gron|dslag voor het overgaan tôt de besprekingen over een afgemeenen vrede. Of de heer voorzitter in zijn stpSv^n om zijne bondgenooten op die baa.s te !>ren-gen, uitslag bekwam is niet geweten. God is mijn getuige dat we allés gedaan hebben wit mogelijk was om het nieiuwe oiïensief te v joi -koimen. Het verbond hêeft het met gewiW De heor Olemenoaau heeft eenigen tijd vi\.r het begin van het offensief in het westen aaii mlij gevraagd of ik tôt onderhandelen bereid was en op welke basis. Onmidctellijk heb ik, met goedkeuring van Beriijn geantwooi-d, Idat ik hiertoe bereid was en tegenover Frankrijk geen vredfshiaderpalen zag, dan den wensoh van Frankrijk naar Elzas-Lotha-ringea. Uit Earijs werd geantwoord dat op dien grondslag niet te onderhandelen was. Daar bleef geen keus over. Het geweldige gevecht m het westen is reeds ontbrand. Oo<s-tcnriik3ch-Hongaaische en Duitsche troepen strijaen schouder aan schouder, zooals zij te zamen gestredeu hebben in Itujsland, in Setr-vië, in Boemenië en Italië. We strijVlen ver-eenigd voor de verdedigiug van Oostenri.j&-Hozigarije en Dnaschland. Onze levers zu.-len het verbond bewijzen ,da.t de Fran&che en Italiaansche aspiraties op onze gebieden hersenschimmen zijn, die zich vreeselijk ziil-len wreken. De verklaiiDg echber voor dit aan waanzin grenzend optreden der verbondenen ligt voor het groofcste gedeedte in zekere gebeurbenis-sen in ons aohterland, op welke ik nog zal terugkomen, Wat er ook moge komen, wij geven de belangen van Duitschland niet prijs, gelijk het ons ook niet in den steek zal laten. De trouw aan de Donau is niet gering er als de Duitsche trouw. Wij strijdein niet voor imperialistische doeleinden, noch voor eigene, iioch voor Duitsche. Wel zullen wij gezamenlijk tôt het uiterste gaan voor onze verdedigicg, voor ons staatkundig le-ven, voor onze toekomst. Door de vredesondei-handelingen met Rus-land werd de eérste bres in den oorlogswd onzer vijanden geslagen. Het is een bewijs van kinderlijk dilettantisme niet te zien in welk eng inn'eirlijk kontakt de verschillende vred'^ssluitingen met elkander &taan. De konstellatie der oos vijandelijke oostelijke landen geleek aain een net; door het door-snijden van een maas, lossen de anderen van zelfs. Wij hebben eerst en vooral de in het Russisch binneniand voltrokken afsclieuring der Oekrajmers van het Kussische rijk inter-nationaal erkend, en den daaruit voortge-sproten gunstigen teeistand voor onzie doeleinden benuttigjd, terwijl wij met Oekrajina den vrede sloten waar wij naar streefden. Dit gaf aanleiding tôt d'en vrede met Sint-Petersburg, waardoor Eoemenië rechtstreeks afgezonderd werd, zoodat het ook vrede moest sln'ten. Zoo bracht de eene vrede den anderen en leverde den gewenschtTn uitslag op: het einde van den oorlog in het oosten. Met Oekrajina moesten wij beginnen uit tschnisché en internationale redens. De blok-kc|de moest doorgebroken worden en de toe-kom/St zal bewijzen, dat de Oekrajienschfi vrede een stoot in het hart onzer nog ovc r-bliivende vijanden was. Met Eoemenië werd er eén |-rede gesloten, welke het uitgangspunt vaii vriend&chappe-Kjke nabuursbetrekkingen zou kunnen vor-men. De geri gi grensveranderingen, welke w"j kregen, zijn geen annexaties. Als bijna onbewoonde gebieden, dienen zij uitsluitend tôt militaire veiiligheidsdo'eleindien. Aan die, welke er in volharden, dat deze veranderin- gen onder het beg-rip van annexaties vallen en welke mij onkonsekwentie verwijten, kan , ik eèechta antwoorden, dat ik ontâbare keeren in de beide afvaai-digingen openjijk daartegen geprot&steerd heb, voor onze te-genstandiers een "rijbrief op te stellen, welke lien tegen ide gevai-en van verdere «orlogs-avontui-en zou verzekeren. Het is.mijn fout niet dat Eoemenië zich niet terzedfdarUjd met Busiand aan de vredestafel gezet heeft. Van Busiand heb ik géen vierkanten meter geëischt. Eoemenië heeft de gunstigé gele-genheid laten voorbijgaan. Bescherming en eisching der hoogst - noodige handelsciieep-vaart op den beneden Donau alsook vedlig-hoid voor den IJzaren Toren worden gewaar-borgd door nie versehuiving der gresns tôt op de hoogten van Toems^erin, door de tegen een pachtg«ld van jaarlijksch 1,000 lei voor dertig jare^ gesloten pacht der waaidevolle werfinir.chtmgen bij deze stad, eindelijk door verkrijging van het paditrecht op de edlan-den Ostrovoe, Mare, Korboe en Qimeanoe. Met de in het gefcied der kolw^ro'eve vàn ,Petroseny en vorsohiltenlde kilometer naAr hét zuiden gevoegde grensverlegging, welke aan dien Szoerdoek-pas ook het Ijeheerschend punt Lainix in oas bezit brengt, schijnt het kolenbeteken beter bevedigd. iNagyszeben eJi Fogaras krijgen eene gemiddeld 15—18 kilometer breeçfo nieuwe beveiligingagrenis. Aan al de passen van éenige beteeltenis, aldu-s bij Predeal, Bodza, Gymies, Bekas en ïoelgyes is de nieuwe grens zoo ver op Bœmeenschen bodem verlegd, als militaire redenen net vergen. De Dnieiand'enhoek komt ons in zijn ge-heel toe, waardoor de mogelijkheid gegeven wordt van een gewaarborgde verbinding tus-schen Hongarije en Boekowina. De verschui-ving der grens ten oosten van Czernowitsch zal de hoofdstad van Boekowina, die tôt nog toe aan de vijandelijke aanvallen blootge-steld stond, werkzaam beschutten. Op het oogenbiik, dat we met goed'en uitslag er naar streven, nieuwe vriendsohappelijke betrek-k ngen met Eoemenië aan te knoopen, wil ik de oude wonden niet blootieggen, maar ieder onder u ker» de geschiedenis van het Boe-meenscSh uitbreken van den oorlog en zal toe-geven dat h»et mijn plicht was, de voikeren der monarchie tegen zulke overvallen in de toekomst te vrijwareti. Dikwijls heb ik ge-zegd, dat ik den zekersten waarborg zie in toekomstige internationale overeenkomsten, die den oorlog voorkomen. In zulke overeenkomsten zie ik een grootere vedlighedd tegen naburige overvallen, wanneêr ze ten min-ste in een bindenden vorm worden opgesteld, dan in grensverbeteringen. Maar, afgezien van den heer voorzitter der Veireenigde-Sta-ten, heb ik nog bij geen enkelen tegenistander den ernstigen wil gevonden op deae gedachte in te gaan. ïfietteg'enstaande de geringe in-stemming die deze gedachte opdeed, geloof ik dat het zal doorigaan. Ik neem het potlood in de hand en reken uit, met welke vreese-lijke lasten de Staten der aarde .uit dezen oorlog zulleu treden, en ik vraag m© ver-geefs af, hoe ze_met, een verdere _konkurren-tie in de toerusting de militaire uitgaven zullen kunnen dekken. Ik geloof niet; dat om het even welken Staat in de mogeliikheid zal zijn, na dezen oorlog jaarlijks talrijke mil-jarden voor de voor den oorlog zoo bedui-dende verhoogde militaire n oodzakol ijkh cri en uit te eeven. Ik geloof veëd meer, dat de fi-na,nciée'e Vis major de wereld zal dwingen tôt het aangaan van een internationaal kom-promis over die vermindering der udfcrustin-gen. Mijne_hoop is noch idealistisch noch fan-tastisch, zij is reaalpolitisçh in den volstein z\n van het woord. Tk houd het voor een ■ ■ «■M8.WI-1WH wri ■Ti-ii-nwiii ni—a—a— groot ongeluk, wanneer het ten slotte niet geluldien zou, lot algemeen© overeenkomsten ie komen over <ie vermindering der militaire liitrustingen. Het is van zelfsprekenld, dat wij bij het sliiten van den vrede met Eoemenië er zullen voor zorgeUi dat ten vole reke-en ning worde gehoudeiu mat onze belangen in 111 de kwestie der voorzieaung met graan3 le-"r® vensmiddelen en ruwe olie. We zulien verder maairegelen treffen, opdat de katholiebe ker-ken en onze scholen steun van den Slaat ontvangen, ds© ze noodig hebben, en de Jo->s" denkwestie zullen we oplossen. De uoden l't worden voortaan met jde anaere Staatsbur-•J" gers van Eoemenië gelijkgesteld. De irreden-n- tische propaganda, die zooveél kwaad bloed ,er in Hongaiije vedoorzaakte, wordt geschorst en eiiidelijk zulien maatregelen getroft'en en worden opdat de vûle landsneden voor het P' door den oorlog onschu.dig geleden onrectht schadeloos gestelti worden. Ten slotte stre-lr~ ven we er naar, door overeenkomst ©en nieuw handelsverdrag en door een doelmati-en ge regeling der sp oor weg- en seb eepvaart-kwesties onze bkononiische belangen m Eoe-Uo menië tari voile te beschanmen. De tegen-or woordîge vrede&verdmgen worden nadat ze n" geldig gesloten zijn openbaar gemaakt. 'e- Eocmeniië's toekomst ligt in het oosten. ^ Vele gebieden van Bessarabie zijin door Boet-r meensche bcvolking bewcoad, en v«rschillen-de teêkens wijzen er op dat deze Boenieen-id sche bevolking een engere aanslçdting bij ■et Eoemenië wenscht. Indien Eoemenië zich op M1 ©en open, eerlijken en vriendafthappeUijken °- voet met ons stedlen wil zullen wij er niets tegen hebben, de uit Bessarabie komendfe 31J wenschein in aanmerking te nemen. Boeme-os nië kan in Bessatabië vêel meer winnein dan ei} het in liiezen oorlog verloren heeft. Ik was ■et enstig en trouw, bij de grensverbeteringen van Eoemenië niets te nemen, wat een blij-?e" venden doorn in de Boemêensehe psyché zou &n laten. Ik wil, dat de wonden, welke deze LS- oorlog aan. Eoemenië toegebraéht heeft, we-derom geaiezen. Ik geloof dat Boeimenië in en zijn eigen grootste belang op de Middenirij-ken aangewezen is, en mijn poiitiek gaat er '(J, naar toe, in de toekomst een nieuwe vriend-et schappelijke verhouding te hebbeai. Het tegenwoordig Boemeensch ministestie, !v dat altoos voor een aansluiting met de Mid-i* denrijken was, heeft zija zienswijze niet ver-er anderd. Van de toekomstige poiitiek vaa ,e- Eoemenië alleen, zal zijn lot afhangen. <s- Zoo wel bij het sluiten van den vreoe mot f Oekrajina als ook bij het sluiten van dien lc met Eoemenië zweefde eerst en vooral de gedachte voor oogen : de voorziening der mo-111 narehie met de noodwendigste levensmidde-n> len en ande<re grondstofEen te verzekeren. Ruisland kwam hiervoor niet in aanmerking, daar het_ ten gevolge van de verstrekkendè n- desorganisatie nog niet in staat is, voor zich o. zelf de noodwendige grondstolïen op te bren--n gen en bij zich te verdéelen. Gij weet, dat. a" Oekrajina ons de levering van al zijn over-er schotten aan landbouwvoortlDrengselen be-te loofd heeft. n- De kommissie. welke aangeduid is om of met Oekrajina (de uitwisseling van koopwa-)rl ren in te richten, is in Kief reeds samenge-o- komen, en werkt volop. Zoodra de onder-în handelingen met de Oakrajiensche regeering r- ovei'eeîîgakomen. dat- de aan de verbonden. ^ landen volgens het vea-clrag te leveren hoe-l|- veelheden graan ten minste 1 miljoen ton zou-m den bedragen, en wij hopen dat de in t© al richten organisatie van den aanvoer het zal il- toelaten, deze hoeveelheW binnen een be-■i- paald termijn te veirvoeren. Voor het oogen-® blik zijn de a,anvoeren uit Oekrajina slecht« fi- gering. Tôt op dit oogenbiik zijc er eerst 30 -n wagons graan en peulvruchten uit Odfrajina n- naar Oosteiirijk-Hongarije gezonden. Verde-ti- re transporten zullen ncrlaag aankomcn. 000 n- wagons met yerschillend1- levensmiddelen su staan in Oekrajina voor het wegvooren naar ® ons binnenland gereed, en deze transporten zm van het woord. lie iioud tiet voor een i 0ns binnenland gereed, en deze transporten amie*wm® LEEST ONZE LAATSTE TIJDINGEN MET HET DUITSCHE LEGERBERICHT VAN HEDEN MIDDA0 OP DE 3"e BLADZIJDE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes