Gazet van Landen: katholiek weekblad voor Landen en omstreken

557 0
18 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 Januari. Gazet van Landen: katholiek weekblad voor Landen en omstreken. Geraadpleegd op 19 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/th8bg2jf7h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GAZET VAN LANDEN m ? f* m s Katholiek Weekblad voor Landen en omstreken : » A / VOOR GOD EN VADERLAND V ■4 & ABONNEMENTSPRIJS: 2.50 fr. per jaar, voorop betaalbaar. Het heele jaar door worden abonnementen aangeno-mon voor het zelfde welke tijdruimte, aan 5 c^-per n utn'ixer berckend. Artikels en mededeelingen jrachtvrij te zenden, | vôôr den Donderdag avond aan 't Redactiekomiteit 1 S van de Gazet VAN LaNDEN. DRUKKERIJ VAN DEN KRING A MAZY MASY ukker-Uitgever van de Gazet van Landen. V l iVoor de aankondigingen in de Gazet van Lande: behalve die uit de provincie Luik, zich te wendei tôt de Agence Havas te Brussel. Annoncen per accoord Aankondigingen en reclamen worden aanvaard to Donderdag. t- âZondag 25 JANUARI 1914 KINEMAPALÀGE r LandLea KRIIVG Namiddag vertooning om 4 ure 1/2 Avond voorstelling om 7 ure 1/2 NIEUWE PROGRAMMA * Tusschenspelen — Kluchtliederen De feestzaal van den Kring in een nieuw pak gestoken, vèrlfcht m t elektrisch licht. zal wel verwarmd zijn, , • De cinéma, van de laatste uit indingen en verbe teringen *oorzi^ji /al de moeilijkste bevri'di^pn. Opiedere voo-stellirig nieuw programma Dranknn vzn de beste lioedanigheid aan de gewone prij/ien en gansch vrij. Prijzen der plaaîs^n NAMIDDAGVER TOONfNG fr. U,25 AVOND VOORSTELLING : fr, 0,o0 Waar gaan wij heen ? Liberalen en sociali-ten hebben een siecht oogei blik uitgek<>zen om de tien geboden 'iods en de zuivere katholiek^ zedeleer te be strijden ! Het is a) van huwelijk aange-slagen, schelmslukken en moor-deit, dat wij stedert eenigen tijd hooren spreken : met het leven van een mensch springt men om alsof het yeen weerde had, jonge kerel-tje die pas twiniig jaar oud ziin, en door hun wangedrag een ander in schande brenijen vermoorden hun slachtoffer, om dan zelfmoord te plegen, voor de minste kleinig-heid komen de messen te voor-schijn,en de laagste en de wreedste driften worden bot gevierd. Onze lezers zulleri hier van zelfs denk'm op de ijselijkemoorden. die in de laatste dagen te Brnssel, te Ruvcselede, te '^edelghem, te Moer- kerke, en elders îedereen ontzet ( heb jen ; en met ons moeten zij : zich afvra^cn waar wij tegenwoor-dig naar toe te gaan ? Het antwoord is licht om te ge-vcn ; indien er gte i lieilzame mid-dels beraamd en krachtd tdig toe-gepast worden, gaan wij regelrecht naar een nieuwerwetsch heiden-dom. waar de ruwste barbaarsch-heid te huis is Voor de GLristene tijden, toen de tien geboden Gods onbekend waren en de schandigste afgoderij aan al de driften van 's mensehen hert een altaar opgericht had. werd het vergieten van bloed ook als eene klemighûd aanzien en hetzelfde bederf dat de hedendaag-scbe wulpschaards on aile wijze zoeken te v rspreiden, brac'it ook dezelfde gruwelen voort. Voorwaar, de blauwe en roode godsdiensthaters, die bij het stnnd-beeld van den spaanschen arnar-chist Ferrer tegen de schoolwet van M. Poullet gaan manifesteeren zijn, willen ons eene schoone toe komst voorbereiden 1 En de jeugd, die zij builen God en Kerk willeif opMden, zonder door het christen geloof in toom gehouden le worden, zou ons schoone dagen belooveti ! In de Kamer heeft M Woeste onlangs eene groote waarheid ge-zegd, die onze vijanden wel van woede deed opspnngen, maar tôch op eene eenwenoude onder vindijiggesteund staat : — «Baiten God, zei bij, en bui-ten het geloof in zij ne i^echtveer-digjpid, die vroeg of laat loon naar werken genven zal, is er geen ware zedeleer mogelijk ! » Een volk dat zonder godsdienst opge-.bracht woidt, vait noodzakelijk ; aan al de laagste he-lstochten ten ' prooi : Wij zien het eilaas ! maar al te wel ! Wat moet ^r gedaan worden ? Voorzeker moeten de misdaden streng besteugeld en gestraft zijn. Wij zijn de eerslen om ta zeggen iat er te veel scheimtm onbeken-den bijgevolg ongestraft blijven; onze rectiterlijke inrichti ig om ze op te sporen kau en nioot ver-beterd worden, en in het bijzoc- te lande eidelijk in get'al en in macht toeneme. Het uilgelezen ko ps der gendarmen, dat door de socialisten zoo uitbundig ge hoond wordt, verdiend riog m>>er achting en st>jun ; en wij voegen er bij dat de wetten, die bestaan, in hanne voile strengheid teg^n de plichtig m moeten toegepast worden. Valsche teergevoeligh >id komt hier niette pas ; en wij heb-ben eens eenen bekwnmen rechts-ku'xlige hooren zeggen dat men nu som'ijds te veel bezorgd is voor de deuunieten, en niet genoeg voor de eerlijke lieden 1 Strenge straften en rechtveerdi-ge beteugelinii" zijn echter voldoen de, omdat zij de inwoeker nde kwaal niet genezen en de misdaden niet voorkomen. Het kwaad, dat moet bestreden en zooveel mogelijk uitgegroeid worden, ligt immers van binnen ; en het is op het hert en op de ziel dat eene zedelij k wer king onontbeerlijk is Tegen eene opvoeding, die door en door christelijk is, en van de | prilste jeugd af, de tien geboden Gods in het hert prent, kan er niets volstrekt niets opwegen. Dat onze lezers eens de misdaden en schelmstukken, wier mare zij in de bladen tegenkomen aan-dachtig onderzoeken ! Negen en negentig keeren op honderd zullen zij nemertcen dat zij te wijten zijn aan het wangedrag der plichtigen of aan het misbruik van den drank of aan een eerloos gevoelen van \*raak,dat aile plicht-besef in den geest beneveJt. Le eerste oorzaak is misschien nog de gemeenste : en het zesde ge-bod van Ood is de beste waarborg tegen het ontheil, zelfs hier op aar de. Het is spijlig om zeggen ; maar tegen woordig is het al van (<genie-ten en meedoen in het leven" dat er sprake is : gemakkelijk leven, handelen naar eigen goeddutik^n, zich aan aile genoegens en uitspat-tingen ver/adigen, zonder zich ver-der om iets te bekommeren, ja ! die strekking hangt in de lucht. De socialistische leerling van vrije liefde, brataal genot en on-( noftnabaro wu)psnhe»-l o*5ent haren invloed uit. en jonge broekventjes liangen den grooten uit met ahun eigen leven" naar den lust hunner opkom -nde driften. De kerel die verleden week een twintigjarig meisje vermoordde, was zelf nog maar 22jaar oud! Hoe-veel andere voorbeelilenzouden wij kunnen aanhalen, waar zedeloos-heid het begin was van eene reeks aanslagen, diefstallon, schelmstukken. die oneer en schande op de ireffelijkste familiën vallen deden ! Hier kunnen wij niet genoeg zeggen aan aile ouders, die het goede hunner kinders beoogen : — Wacht u van de slechte scholen zonder God, die de kinders van jongs af bederveri ! Leerl ze h 't fa mielieven lief hebben ! Leidt ze niet naar de slechte cinema's, waai de onzedelijkste vertooningeu hun hoofd op hol brengen, of waar die-ven en moordei.aars "als helden voorkomen ! Waakt op hunne le-zingen, en op hunnen omgang, het is voor hun eigen geluk dat gij werken zult. iii■ n■ i iiin'imn i n 1 Het misbruik van den drank is 1 een andere oorzaak die ten allen priize moet tegengewerkt worden : zij houdt overigens met de eerste te zamen, want alcool hitst de lage driften op en bederfd de ziel even als het lichaam Hoeveel maal ge-b urt het niet dat de ongelukkige messen voor den da^ komen, als de dronkenschap den geest bedwelmd heeft ! Eens dat de kwade slag gedaan is, dan is het te laat ; en buiten het ong lukkig slachtoffer, is het de plichlige zelf, wiens leven voor goed onteerd is ! Sedert eenige jaren is er, God zij dank, in België een heerlijke bewe-ging tôt stand gekomen tegen den alcool en tegen aile misbruik van drank : zij gaat rechtstreeks tôt het opbeuren van ons volk, dat schatten geld verteert tôt zijn eigen onheil, en tôt, het voorkomen van talrijke misdaden, waar de alcool dikwijls de schuld vandraagt, Het bestrijden van den drank iseen der gewichtigste kanten van ; de zoogezegde maatschappelijke kwestie, waarmede iedireer nu be-feig is. 1 _.. \ .t ., . J Welk ook de oorzaak van elke ' bijzondere misdaad weze : wan-g drag, drankmisbruik, wraak-lust, pnz., het beste vsapen om ze teeen te kanten zal altijd het godsdienstig geloof en de verhe-V' ne chiistene zedeleer zijn. Daar leert de man, evenals de jongelingen het kind zijne driften intoomen en zijne plichten k wij ten Meer dan ooit zeggen en her-halen wij, dat het katholiek geloof niet alleenlijk ens geluk : hier op aarde bewerkt. De God-idiensthaters van aile kleur zijn ook onder dat opzicht de ergste vijanden van ons volk. BOERKENSBLAD. in Vlieamachien van H tôt 15 Januari 1914 Eh we] Cocotje, .ioet die afstocfeling welke M, W-semael u zoo me sterliik on- Mengelwerk dey Gazet van Landen Nutnmer 9. HET Kapellenhuizeken doof Uodecaijk Ditijveps Maar in den ble^ken, weifelachtig schijn van het vluchtig bliksemlicht kreeg het bfieldje acliter de geheimzinnlge tralieope-niu«ç meer en meer eeu doodscheu. lijk-kachtigen aanblik eu eene aangrijpende gelijkenis met de onbewogene wezenstrek-ken der zuster, welke de beanstigde droo-mer, die daar zat, di»n morgen aan-schouwd had. Hij huiverde ! Ja, dat was Serafientje, dievan haar lijkbed opstaan was, of die hare doode trekken ge-leend had ;ian het MarUbeeldje uit het kappelleken, om verwijttind voor hem te treden, die hareu dood verhaast had • hem den bodorven jongeling, de schandvlek voor den eerlijkea naarrt fauaûaf famWai . Bevend sloot h il de oogen ; maar bij elken bliksemstraal, die door zijne geslotene wimpers lichtte, zag hij even «luidelijk de doodsche versrhijning, en hij zag ze als in den valen schijn der waskaars, die bij Ssrafientj ^s dooisbej bran ide ; het was die ak lige schijn, Jie thans, ailes over-heerschend, zich duidelijker en duidelijker voor zijne zinnen vastzette, in de nu tastbare duiste? nis der omgeving. wat hij ook deed, dit licht bleef uu altijd, rood en onverandeilijk, voor zijne blikken staan in le geheimzinnige nis detr tralieopening, terwijl de beeltenis z^lve, met hare stijve, doodsche gelaatstrekken, af aan daar-ip scheen voorbij te zweven, gelijk een voorwerp, dat zich in eenen kring be-weegt en slechts in een enkel lichtpunt zichtbaar wordt. Maar terwijl hij met uit-puilende, wezenlooze blikken derwaarts staarde, schoot opeens een bliksemstraal de tralieopening in, een klaterende donder-slag brak los, en beeld en licht losten zich in eenen gloeienden rossen damp voor iijne oogén op. Hij sproiig ijlings recht : de betoovering was trebroken ; ailes was on loordnngbatr donk^r voor hem. Doch terwijl hij als voorgezweept de sttaat aan f de voorzijde van het bedehuis inrende, hoorde hijlangs binnen een onlieilspellend gekraak, en hij voelde eene stikkende, phosphoorachtige rookwolk voor de deur hem in het aangezicht slaan. Met eenen haastigen oogopslag zag hij het altaartje met het Lieve-Vrouwenbeeldje daarbin-nen in de vlammen gehuld : het laatste ge-deelte, ten minste, van zijnen droom was dus werkeiijKheid, en door de zonderliug-ste voorspiegeling, was nij getuige ge-weest van de versplintering der beeltenis, die, eens voor hem de voorstelling zijner ; onschuldige hemelliefde, nu en als een werktuig der Wïoeging voor nem getre-' den was. Dan, terwijl het beeld daarbin-nen verbrijzeld w<ird, docht het hem, dat Maria's beeltenis, mét het laatste greintje van hoop en vertrouwen, dat hem, over-lileef, ook in zijn hart werd uitgeroeid en vernietigd. De laatste band, die hem aan het ouderenhuis en aan de voorwerpen ! zijner kinsheids vasthechtte, was gebro-ken, en, als een veloren man. ontwetend v«n doel of herkomst, vlucht'e hij zonder vaarwel noch gebn I, onder het geklaîer des donders en het flikkeren der bliksem- t 9rhiohten, do baan iu, die hem weg zou ^ % 4 , voeren, ver van het ouderlijk buis en verre 1 van het vaderland. i, In het kapellenhuizeken hield men de r lijkwaak bij het doode Serafientje. De pa-i ternoster schoof m( t droog geritsel door s de kilnkkelige hand der ouden, nij he ee'biedig stil gebed der jongen ; of de tril-lende smeektonen hunner beklemde boi-s sten, sinds lang van kracht en klank be-- roofd, smkten droef onder hec helder stemmenkoor van kinderen en kleinkin-i, deren door, wanneer zij, bij poozen, al te r zamen luidop voor de verlorene dochter j , en zuster baden : voor Serafientje, die daar op de legerstede lag, onverstoorbaar kalm in het onweder, datdaarbuiten woed-t de en met valen weerschijn in de kamer a lichtte. Doch al smeekten hanne harten voor haar alleen niet : daarbuiten.in weer en wind, dwaalde ook een kind des hui zes, om hetwelk het hart der moeder bij ! elken donderslag angstig ineenkromp. En ' hem, wien geen gebed over lippen gekun-1 nen had, vergezelden de beden van het gezin, dat hij in zijne noodlottige verblind-r heid outvlucntte. Den eigensten dag van Serafientjes lijk-j i dieast vernam men Thomas' heenreis. En j i 4 terwijl de naastbestaanden weenden over haar, die, in het bloeien harer jeugd, maar rein als een engel, ten grave daaide. waren de harten droeviger bezorgd om lieiu, die levende voor den i'am;ekring verloren was. De ouders beseften. d t twee kinde ren ineensaan hunne liefde ontvallen wa-ren. Zooals men in de natuur de sporen van onweder ontwaarde, dat zelfs het eer-biedwaardig bedehuis en het geiiefde beel-dje niet verschoond had, zoo Was de storm deslevens loeiend heeugegaan over hut ■ gebouw van hun fnmiliebest au eu van hunne teedertste geneg«nheden. Haasten wij ons intusschon te zeggen dat het veelgeliefde kappeleken toc.i m de ramp ten minste nog recht geùleven was. De bliksemslag, waar Thomas, in zijnehalve zinsverdooving, getuige van was was geweest, had, buiten de versplintering van beeld en altaar, slechts eenige inwen-dige schade aangericht ; de brand, die er ■ opvolgde, was in tijds gebluscht geworden door de buren, die juist daar het knp lle-ken gek >men waren om den gew>xif(1 be-deweg te gaan voor de overleden dochter • van het kapel.enhuizeken. i j (Word voortgeiet) % v _ T^ende jaar. — N' 3 5 centiemen het tiummer Zondag 18 Januari 1914, - -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Landen: katholiek weekblad voor Landen en omstreken behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Landen van 1905 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes