Het beursnieuws: financieel weekblad tot nut van geldbeleggers en fondsenhouders

113 0
07 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Februari. Het beursnieuws: financieel weekblad tot nut van geldbeleggers en fondsenhouders. Geraadpleegd op 20 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/z60bv7bz7t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Financieel Weekblad tôt nut van Geldbeleggers en Fondsenhouders Onpartijdig en juist inlichten. Met nut raadgeven. ABONNEMENT PER JAAR : BELGIE : I FRANK Abonnement en voor Belgïê worden genornen op het kantoor van het blad en in de Rijkspostkantoren KANTOREN TE BRUSSEL Wiiselkantoor en openbare Fondsen 15, Henegouwlaan, Tel. A 3858 Bestuur, Beheer en Rsdactie 13, Henegouwlaan, Tel. A 122.41 1 ABONNEMENT PER JAAR : NEDERLAND : FR. 1.50 Abonnementen voor het buitenland worden genomen op het kantoor van het blad Gezonde Rede ln de veelvuidige schikkingen die in de vreemde leeningen opgesloten liggen, ligt hetgeen men ziet en hetgeen men niet ziet. Het-geen men te zien krijgt is de kennisgeving, welke gewoonlijk geestdriftig opgesteld is, dikwijls ook op raadselachtige wijze, die som-tijds lagen verbergt, meest altijd bovenmatig de bronnen prijst van het land dat naar ons geld haast, en hoog oploopt met zijn eerlijk-heid, de wciarborgen welke Het schenkt. Hetgeen men niet le zien krijgt, zijn de ge-heime overeenkomsten die aangegaan zijn, de op touw gezette geheime handélingen, de poli-tieke en financiéele listen welke in 't werk ge-steld worden, en al de laagheden die dergelij-ken leeningsverrichtingentengrondslag ligçfen. Zeker is het, bij voorbeeld, dat, wat de Mexi-kaansche leeningen betreft, waarrnede wij in de laatsle jaren begifiigd zijn geworden, men voor het publiek al het gevaar verzwegen heeft dat het liep bij het leenen van zijn geld aan een land dat voorldurend in beroering ver-keert, waar de presidenten elkander opvolgen en vervangen met een snelheid, die haars ge-lijke vindl in de weinige bezorgdheid om de middelen die aangewend worden door al die heerschappij-najagers om de overheid mach-tig te worden en de plechlige verbvntenissen te verloochenèn die door hun voorgangers aangegaan werden. Hetgeen onlangs gebeùrd is aangaande de onderbreking van den interestdienst van de Mexikaansche schuld, doet eens te meer de geestesgestèldheid duidelijk uitschijnen van de i)iternationale financiers-rijfelaars. De voorzitter van de Vereenigde Staten, président Wilson, had den mogendheden bericht dat elke fmancieele medehulp, die aan de hui-dige Regeering van Mexico zoude geschonken worden, beschouwd zoude worden door de Vereenigde Staten a!s een onvriendschappe-lijke daad : Wilson wïlde een einde stellen aan de vijandelijkheden, door den iveinig ge-voelhartigen Huerta het geld ,dat het gewich-tigste oorlogswapen is, voor den neus weg te kapen. De groote geldsjachelaren konden dus niet openlijk aan den in nood verkeeren-den dictator groote sommen leenen. Zij ge-bruiklen dan ook een omweg, want zij zijn het die Huerta den raad gegeven hebben den interestdienst van de Mexikaansche schuld op c te scliorsen, hetgeen hem in staat stelt over i nieuwe. bronnen te beschikken. Dit geld wordt natuurlijk op ellendige wijze. a den houders van Mexikaansche renten ontgoo- t cheld; en miss chien zullen zij jaren achtereen i geen interest trekken. Maar wat zitten de i wereld-speculatiefinanciers en een Huerta met i zulke kleinigheden in ? Moest men denken dat zij zich daarvan iets aantrekken of daarover ) eenige wroeging ondervinden, dan zoude men < het bewijs leveren dat men kinderachtig licht- < gèloovig is. Dat belet niet dat, wanneer er dergelijke j onveilige leeningen voorgesteld worden, er toch geld voor aangetroffen wordt, terwijl er zooveel andere goede t/eleggingen bestcan, die veiligheid, waarborg, eerlijk inkomen en kans tôt waardtè-aanwinst schenken. i »- ♦ — DE BEURS De toestand op de geldmarkt bleef de aan-leiding tôt de stemming van de financieele markten. Die toestand blijft zeer bevredigend op de groote wereldbeurzen : New-York, Londen, Pa-rijs, Berlijn, overal is geld ruim voorhanden en is de geldhuur afgeslagen, want overaî is het disconto verlaagd geworden. Op de groote toonaangevende Beurzen kwamen uren voor dat de speculatie wat af-nam en hier en daar verslapping hervoortrad ; dat behoeft niet te verwonderen na de in den laatsten tijd waargenomen stijging, want altijd heeft men het kunnen bijwonen dat stijging winstnemingen uitlokt; en winstnemin-gen beteekent verkoopen en dus stilstand in de rijzing; doch na een stilstand hernemen de markten hun stemming weer. De politiek bracht de gemoederen evenmin in beroering als verleden week; de tijdingen uit Mexico leverden weinig belang op en de kwestie van de eilanden in Oost-Europa sleept aan. Op onze Termijnmarkt viel voort bestendig-heid in den stand waar te nemen. ltrazilian Traction 479. De gezamenlijke ontvangsten in 1913 hebben bedragen 121,891,871 frank bruto en 66,417,674 frank netto; in 1912 bedroegen zij j onderling 106,720,438 frank en 58,346,240 fr. Métropolitain 555. De ontvangsten in het derde dagentiental van januari hebben bedragen 1,849,893 fr. 25, tegen 1,735,915 fr, 65 in den zelfden duur in 1913, waardoor de vermeerdering in verleden maand januari 265,185 frank bedraagt. Nitrate Railways 355.50. De ontvangsten in de tweede helft van januari hebben bedragen 34,450 pond sterling of 6,065 pond sterling meer dan in denzelf-den duur in 1912; daardoor vermindert de veimindering sedert den 1 januari tôt 1,584 pond sterling. * *- * De Kontantbeurs hield hare goede stemming vol gedurende het grootste deel der week. Koersaanwinst viel nog on te merken in de voornaamste fondsenafdeelingen van de Beurs. In menigen waardengroep werd de omvang van de aankoopen waarlijk ruim en kreeg de markt een bedrijvig uitzicht. Renten, Stadsloten Dinsdag kwam ter Beurze een groot en on-verwacht nieuws toe. Een afgevaardigde van de Belgische Begee-ring zou te Londen een kontrakt geteekend hebben betreffende een Belgische 3 p. c. lee-ning, aflosbaar in vijf en twintig jaar, ten bedrage van 300 millioen frank, die zou uitge-geven worden aan 77 p. c. Het feit dat deze leening te Londen aangegaan werd, is tamelijk redelijk, ten overstaan van de groote verbintenissen die in de laatste jaren aangegaan werden op die plaats door de Belgische Regeering in Schatbons. Te veron-derstellen is het dan ook dat een gedeelte van de leening zal besteed worden aan de consoli-datie van die bons. De Moniteur van heden bevest.igt zulks trouwens. Dazelfde stemming als verleden week viel op te merken voor Belgische renten ; de tweede série ging van de markt op 77.27. Stadsloten konden standhouden op hun lage koersen : Antwerpen 1887 tusschen 81.50 en 81.75; Antwerpen 1903, rond 73; Brussel 1902, tusschen 86.75 en 88; Brussel 1905, rond 70.75. OBLIGATIEN Waarden met vast inkomen behielden een j tamelijk uitgebreiden zakenloop. AGHTTIENDE JAAR. — N° 6 Losse nummers : 10 centiemen ZATERDAG 7 FEBRUARI 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het beursnieuws: financieel weekblad tot nut van geldbeleggers en fondsenhouders behorende tot de categorie Financieel-economische pers. Uitgegeven in Brussel van 1897 tot 1911.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes