Het Brugsch dagblad

224 0
14 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 Oktober. Het Brugsch dagblad. Geraadpleegd op 25 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/sb3ws8n04t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

het Brugsch dagblad Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (minimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr. V BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugge Drukkerij Cam. Moeyaert Coupurerei, 10 Prijs par nummer : 7 centiemen. Maandag 14 October 1918. — Ie jaargang. — Nr 11. Verschijnt dagelijks. Dnitschlands antwoord A AN WILSON BERLIN", 12 October 1918. Tn autwoord op de vragen des voorzitters van de Vefeenigde Staten van Amerika verklaart de Duit-sclie regeering : De Duitsche regeering heeft de grondbeginselen aangenomen, die président Wilson in zijne aanspraak van 8 Januari en in zijne latere aanspraken als grondlagen van een durenden vrede vastgesteld heeft. Het doel der aanvankelijke bé-spx*ekingen ware dus enkel overeenkomst te brengen over de practische bijzonderheden hunner toepas-sing.De Duitsclie regeering neemt aan dat ook de regeeringen,die met deVereenigde Staten verbonden zijn, zicii stellen op den voet der verklaringen van voorzitter Wilson. De Duitsche regeering verklaart 's eens te zijn met de Oostenrijk-Hongaarsche regeering en bereid, om een wapenstilstand tôt stand te brengen, 's voorzitters voorstellen tôt ruiming aan te nemen. Zij vertrouwt d^n voorzitter toe de sameukomst eener gemengde kommissie mogelijk te maken, die voor last zou liebben de noOdzakelijke overeenkomsten tôt ruiming te treffen. De tegenwoordige Duitsche regeering, die de verantwoordelijkheid van den vredesstap draagt, is samengesteld na onderhandelingen en in overeen-stemming met de groote meerderheid des Rijksdags. In ieder zijner handelingen gesteund op den wil dier meerderheid, spreekt de Rijkskanselier in name van de Duitsche regeering en van het Duitsche volk. (Get.) SOLL, Staatssecretaris voor Buitenlandsche Zaken. * * * Het Duitsche blad Belgischer Kurier laat den brief /olgen van de volgende regelen : Wij ruimen het bezette gebied. Eens zijn krijgs-kabinet, hoogste legeroverheid, gezamenlijke staats-sekretarissen, pruisische ministers, Bondsraad en Rijksdagcommissie, dus aile maatgevende besturen, en het Duitsche volk heeft zijn besluit tôt zware offers genomen om een blijvenden vrede te bereiken. Duitschland toont hierdoor, dat dit doel hem hooger staat, dan aijne eigene belangen. Want de 14 begin-sels van Wilson stellen ook de voorwaarde, dat de Elzas-Lotharingsche zaak en die der Pruisisch-Poolsche provincies als vragen gesteld worden, waarover de vredesonderhandelingen moeten beslis-sen. Wij hebben toegestemd om den vrede mogelijk te maken. Nu zal het blijken of het de tegenpartij met haar programma ernstig meent, want het is verstaanbaar dat een recht niet alleen eenzijdig geldt. Wilson heeft nu het woord. De onderhandelingen moeten beginnen,als hij,zoo wij vertrouwen, de grondbeginselen des rechts tôt zijne leus geinaakt 1» ftnf WILSON De Associated Press verzekert dat président Wilson bei'eid is de onderhandelingen aan te vangen, zoohaast Duitschland's antwoord op zijne vragen ingekomen is. Hongarië's gevolmachtigde Graaf Julius Andrassy zal Hongarië vertegen-woordigen in de vredesonderhandelingen. Stemming des volks in Italie De Secolo, Italiaausch blad, sclirijft dat het Duitsche vredesaanbod een diepen weerklank had in Italië. In Milanen, Rome, enz. verlieten de werk-lieden de fabrieken en richtten vredesbetoogingen in. VREDE Zullen wij eindelijk vrede bekomen ? . Die vraag beklemt voorwaar iedereen die het goed meent met het welzijn van de gansche wereld en het geluk van de geheele menschheid, die inziet dat er nu reeds lang genoeg kostbaar bloed gevloeid is en genoeg verwoestingen zijn ciangericht. Het antwoord op die vraag is nochtans tôt nog toe niet stellig op te geven, doch ailes laat ons toe de vaste hoop te koesteren dat binnen kort de schrik-kelijkste der oorlogen die ooit de wereld teisterde, tôt het verleden zal behoonen. Aile voorteekens wij zen op den vrede en « Het Brugsch Dagblad » zal overgelukkig zijn wanneer het — en dat zoo spoedig mogelijk — aan zijne tal-rijke lezers en aan zijne medeburgers het blijde nieuws van den zoo vurig verlangden vrede zal mogen bekend maken. De Drankplaag De kwalen onzer tijden zijn velerlei ; wij moeten die kwalen bevecliten met het woord, met de pen. De grootste geesel die de samenleving teistert, die de massa verdierlijkt, die kwijnende ziekten zaait in het jeugdig bloed, de grootste geesel is de drank. Om dien geesel te bekampen moet men een leger vormen, in wiens rangen grooten en kleinen, meer-deren en minderen, onophoudelijk in voeling- komen. De ruwheid, de onbeschoftbeid, de verdierlijking moeten bestreden worden met ongewone wils-kracht, met den rechtzinnigen wensch, met den vastberaden wil, het ontsmettingswerk aan te vat-ten en te voleinden. Hij die plaats neemt in de rangen van dergelijk leger, hij weze hoofdman of eenvoudig soldaat, is een verdienstelijk burg-er en geeft bewijs van vaderlandsliefde. Mannen, vrouwen, kinderen, vaders, moeders, zonen, dochters, allen moeten zich scharen onder de vlagge van het leger dat volksgeluk tôt doelwit heeft. De drank hitst op tôt misdaad, tôt schelmstuk'cen van allen aard, hij wiegt de edele gevoelens in slaap, de drank is de eenige medeplichtige van den plichtvergetene, van den misdadiger ; bijna al de zaken, die aan het oordeel van het Gerecht worden onderworpen,zijn met de dronkenschap verbonden. Wie heeft daar scliuld aan ? Ons volk, het volk van Vlaanderen, is ongeleerd, te weinig ontwikkeld, zijn hart is niet gevormd, zijn geest niet beschaafd ; het werd verstoken van onderwijs, van hoogere bescliaving. Het kan noch denken, noclx gevoelen, noch spre-ken, noch handelen, het weet niet wat rust is noch uitspanning. Zij die het onderwijs verwaarloosden, die het onderwijs bestreden, zijn de schuld dat de ontzenu-wende, verpestende drankplaag ons volk verlaagt tôt half redelooze seliepsels. Ons volk van Vlaanderen, onze kloeke Vlaamsclie telgen, moeten onderwezen worden, hun geest moet zich laven aan de bron van wetenschap en kunst, hoogere ont-wikkeling moet afkeer doen ontstaan voor drank-misbruik.Ons volk moet opgroeien tôt klaarziende staats-overheden, beroemde geleerden en kunstenaars, sclirandere geneeslieeren, vernuftige leeraars, on-derwijzers en ambtenaars, tôt behendige nijveraars en handelaars, tôt bekwame ambachtslieden en handige werkers. De kroegen moeten verdwijnen, uifspannings-lokalen moeten uit den grond oprijzen. Wij verachten een zielloos, willoos volk, wij misprijzen de bezwadderende onteerende drankplaag 1 Onderwijs overal 1 Geen ongeleerden, geen drinkers meer, wij willen denkers, durvers, kunstenaars, hoog en laag, arbeiders, bevelhebbers en dienaars, die allen mede-lielpen, zijde aan zijde, aan de verheffing, de ver-edeling van ons ras, in vroeger tijden de wereld rond gewaardeerd en geprezen ! Ons ras, ons volk, ons Vlaamsch volk moet lier-worden wat het eertijds was : machtig, groot, edel, nijverig, liandelend, rechtzinnig, rondborstig, tref-felijk, manmoedig, vrij ! Oorlog, immer oorlog aan den drank ! Onlusten in Indië Uit berichten van de Times uit Simla (Indie) blijkt dat te Madras, Calcutta en andere steden op-standen en onlusten uitgebroken zijn. Zij zijn nog niet onderdrukt en zouden ontstaan zijn door eene sterke propaganda tegen de Britsche regeering. De onlusten te Calcutta, die in geen samenhang stamî. met die te Madras, wijt de correspondent van de Times aan Mahommedaansche propaganda. De onlusten te Madras zijn ontstaan door de algemeene duurte der levensmiddelen. Te Calcutta en te Madras werd een groot aantal winkels geplunderd. Een aantal personen werden gedood. Het gerucht als zouden onder de dooden een aantal Mahomedanen zijn, heeft in het gansche land een groot opzien verwekt ; het gerucht heeft echter het getal der dooden zeer overdreven. Er zijn gansch valsche beschrijvingen over de gebeurtenissen der laatste veertien dagen in omloop. De briefwisselaar vreest dat de aanstaande godsdienstige feestelijk-heden de onlusten nog sterk zullen doen toenemen. Laatste Legerbericht Groot Hoofdkwartier, 13 October 1918. Legergroep kroonprins Rupprecht : Aan het kanaal langs beide zijden van Douai en aan de westzijde van Douai staan wij in gevecht met den vijand. Douai heeft door vijandelijk kanonge-schut en vliegerbommen aanzienlijk geleden. Noordoostelijk van Cambrai hebben wij ons in den nacht van 11-12 october een eindeke van den vijand verwijderd. De vijand is gisteren middag gevolgd en stond 's avonds bij Avesnes-le-Sec en op de hoogte aan den westelijken oever van de Selle bij Saulzoir en Haussy. In den vroegen morgend hevige artilleriekamp. De vijand viel de hoogten aan den westelijken oever van de Selle bij Saulzoir en Le Cateau met sterke krachten aan. Hij gelukte er in aan beide zijden van Neuvilly in onze stellingen te dringen. Onze aanval, door sterk artillerievuur voorbereid, gelukte volkomen en wierp den vijand terug. Een nieuwe gedeeltelijke aanval, 's avonds bij Briastre uitge-voerd, werd afgeslagen. Legergroep duitsche Kroonprins : Noordelijk de Oise deed de vijand sterke aan~ vallen aan beide zijden van Vaux, Audigny, ooste-lijk van Bohain en bij Aisonville. Bij en noordelijk van Origny zocht de vijand over de Oise onze stellingen binnen te dringen. Thuringsche regi-menten droegen den hoofdlast van het gevecht. De vijand werd overal, gedeeltelijk in barde nakamp en in tegenaanval afgewezen. Aan 't front tusschen Oise en Aisne is de vijand ook gisteren slechts langzaam achtergekomen bij onzen achteruittocht. 's Avonds had hij de bosschen van St-Gobain, de hoogten noordelijk der Ailette en Amifontaine be-reikt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Brugsch dagblad behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brugge van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes