Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam zijn in de houtnijverheid, zoals: timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, wagenmakers, houtzagers, klompenmakers, enz.

258 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 April. Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam zijn in de houtnijverheid, zoals: timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, wagenmakers, houtzagers, klompenmakers, enz.. Geraadpleegd op 23 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/9p2w37mw5h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3e JAARGANG N° 8. 0,15 Fr. HET NUMMER. ZATERDAG 11 APRIL 1914. HET HOUT EN ZIJNE BEWERKING VAKBLAD VOOR AMBACHTSUEDEN DIE WERKZAAM Z/JN IN DE HOUTNIJVERHEID, ZOOALS : Timmerlieden, Schpijnwerkers, Meubelmakers, Wagenmakens, Houtzagers, Klompenmakers, enz. VERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG. Onder hoofdredactie van Aloïs VAN LOY, Ingenieur. Met medewerking van Bouckaert G. Ingemeur, Hoogleeraar aan de Landbouwschool te Gembloers ; Cauterman E. Ingenieur aan den Technischen Dienst van de Prov. Oost-Vlaanderen, Bestuurder van de Ambachtsschool St-Aijtonius te Gent ; De Craene Fl Ingemeur aan het Ministerie van Nijverheid en Arheid ; De Kesel A. Ingenieur-Hulpinspecteur van het Nijverheids- en Beroepsonderwijs ; Jamine L. Provinciaal Bouwmeester, Bestuurder der Academie en Nijverheidsschool te Hasselt ; Alfred Matthys. doctor in de wijsbegeerte en letteren ; Taeymans E. Ingenieur-Opziener van den Arbeid, te Antwerpen ; Van Hecke. Ingenieur, Hoogleeraar aan de Hoogeschool van Leuven ; Verbeke J. Ingenieur, Provinciaal Bouwmeester te Brugge ; Vlaemminck P. Ingenieur-Opziener van het Nijverheids- en Beroepsonderwijs. A BON NEMENTSPRIJS PER JAAR-; Belgie 3 trank. Holland 2 gulden. A A N KON DIG IN G EN : Voor kleine aankondigingen zie tarief verder. Voor gewone aankondigingen wende men zich tôt het Beheer BEHEER EN OPSTEL : Florencestraat 23, Brussel. Drukker-Uitgever : C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, AALST. BOEKBESPREKING Een exemplaar van ingezonden boeken geeft recht op vermelding, twee exemplaren op een bespreking. BERICHT In dit nummer geven wij, als bijvoegsel, de inhoudsop-gave van den eersten jaargang. Van verscheidene zijden werd ons gewezen op de leemte, die tengevolge van hetniet verschijnen van de inhoudsopgave na den eersten jaargang, ontstaan was en op de moeilijkheid die hiermede, voor het opzoeken van artikels, gepaard ging. Wij zijn gelukkig hierbij die leemte aan te vullen en aldus aan een algemeen uitgedrukt verlangen te voldoen. Onze nieuwe abonnenten, die hierdoor kennis maken met de opgave der artikels die gedurende dit eerste jaar ver-schenen, en zouden verlangen in het bezit te treden van den volledigen jaargang, willen wij herinneren dat wij thans nog over een bepaald — alhoewel beperkt — getal volle-dige verzamelingen van dezen eersten jaargang beschikken, welke wij hun voorloopig en tôt nader bericht aan den prijs van 3.00 fr. kunnen leveren. Het Beheer. Het drogen van hout. Meestal neemt men aan, dat hout, dat eenigen tijd in een droogkamer bij een temperatuur van 50 tôt 60° Celsius ge-weest is, volkomen droog is, zoodat later bij de bewerking de bekende fouten als krimpen, scheuren en trekken niet mogen voorkomen. Dit is evenwel niet het geval. Zelfs de geoefendste houtbewerker kan zicli, wat de droogte van het hout betreft, vergissen, wanneer hem niet de weg van het hout, van het vellen in het bosch tôt het verlaten van de droogkamer, bekend is. Is een man van het vak echter met nadere bijzonderheden bekend, dan kan hij met zekerheid voor de absolute droogheid van het te bewerken hout in-staan.Het is een nog weinig bekend feit, dat houtsoorten die met vlotten worden aangevoerd het veel langer uithouden dan die, welke met voertuigen of per spoor naar de plaats van gebruik worden gebracht, waar ze misschien dan nog wel een tijd lang blijven liggen. Het vlottenhout heeft lan-gen tijd in het water gelegen en aile sappen, eitwitstoffen en zouten uit het hout zijn opgelost en door het rivierwater uitgeloogd. Gedurende den tijd dat het hout in vlotten ligt werkt het water er op door diffusie, er vindt een uitwisseling plaats. het water dringt in de poriën van het hout, en dringt het naar buiten. Ligt nu een boomstam lang genoeg in het water, dan worden langzamerhand aile oplosbare deelen opgelost en zuiver water vult de poriën. Iets overeenkomstigs gebeurt bij het winnen van suiker uit beetwortelen en sui-kerriet bij hooge temperatuur. Bij de gewone rivierwater-temperatuur van 12 tôt 18° Celsius zal de uitlooging van het hout langzamer in zijn werk gaan dan bij verwarmd water, maar door het langer verblijf in het water zal dit weer in orde komen. De zouten in het hout en ook andere bcstanddeelen daar-in, zooals eiwit en hars, zijn hygroskopisch, zij trekken uit den dampkring veel vocht aan. Hieruit volgt dat ook het best gedroogde hout uit de volkomendste droogkamer, later nog water in zich op kan nemen. Wie nu voor zijn hout-waren garantie moet geven, kan dit slechts met een goed geweten bij het gebruik van vlottenhout doen. Bij de edele houtsoorten moet de verwijdering der zouten op kunstmatige wijze geschieden. Hiervoor gebruikt men, op de groote houtbewerkingsfabrieken het volgende toestel. Het hout, heele planken, balken, wordt met kleine lucht-tusschenruimten, door het tusschenleggen van dunne latten of iets dergelijks, in eene daarvoor bestemde ijzeren kast gelegd. Deze wordt door een deksel met schroeven water-en stoomdicht gesloten. Nu wordt de afgewerkte stoom van de stoommachine en, daar het stoomen dag en nacht moet voortduren, de tôt een spanning van 0,2 tôt 0,3 atm. gere-duceerde ketelstoom in de ruimte gevoerd. De duur van dit procès richt zich natuurlijk naar de houtsoort, dat wil zeg-gen naar de grootere hardheid en dichtheid. Gemiddeld rekent men hiervoor b. v. 72 uur, terwijl een langer verblijf in de stoomkast niet schadelijk is, maar slechts een beteren waarborg geeft dat later het hout droog zal zijn. De stoom doordringt het hout, maakt de oplosbaarheid van de zicli in het hout bevindende zouten grooter door het dooden van het nog in de cellen levende protoplasma, zoodat het na het uitstoomen gegeven waterbad, dat dikwijls 14 dagen duurt, de diffusie gemakkelijk kan verrichten. Hierna wordt het hout, geheel nat, uit de kast genomen en, met behoud van de tusschenruimten, op een wagentje naar de droogkamer N° I gebracht. De grootte der droog-kamers is zeer verschillend : zij kunnen een lengte van 20 tôt 30 meter bij een overeenkomstige breedte en hoogte hebben, de temperatuur moet gedurende het drogen steeds 50 tôt 60° celsius bedragen. De hoeveelheid warmte, die een droogkamer noodig heeft is samengesteld uit de : 1. Warmtehoeveelheid noodig tôt verdamping van het water. 2. Warmtehoeveelheid waardoor de uitstraling der kamer gedekt moet worden. 3. Warmtehoeveelheid tôt verhitting van het hout van de temperatuur bij het binnenkomen tôt de eindtemperatuur.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes