Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

452 0
21 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 21 September. Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen. Geraadpleegd op 25 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/r785h7d666/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Maandag 21 September 1914 Bsagzaassgsjg» u m kimw h m 1 grasuM—v f iw 3 Centiemen het Nummer. 27ste Jaargang. Nr 30 HET LAATSTE NIEUWS BEHEER EN REDACTIE : A. & P. Baeyens, Roodestraat, 44. Uifgawe van Jtrtfwerpen. AANKONDIGINGEN : zich wenden tôt het Beheer. De Duitschers trekken voortdurend achteruit In Frankrijk Hachelijke positie «an de Duitschers HET LEGER VAN DEN KROONPRINS Londen, 17 Sept. De « Daily News »-korrespondent seint ait Rotterdam, Donderdag avond ; Een half ambtelijk telegram meldt dat het front der vechtlinie ten oosten yan de Marne tôt aan de Vogezen 210 kilom. lang is, ieder leger een front hebbend van 40 kilom. Het verband tusschen het îeger van den kroonprins met de hoofdmacht is volgens dit telegram hersteld en daarom zou een gekoncentreerden aanval van al de Duit-sche legers nu zeker mogen schijnen. Een beslissenden uitslag kan echter niet voor enkeïe dagén verwacht worden. De «■Kôln. Zeit. » erkent nu dat de slag zich nu verplaatst heeft naar het oosten van het leger « dat op Verdun is terugge-trokkeïi, om zich bijeen te trekken ». Andere bladen trachten den aftocht van het Duitsche leger uit te leggen als « eene strategische beweging » ( ?) en maken aan het volk wijs dat de schijnbare neerlagen van 1870 ook deelmaakten van een plan, dat ten slotte tôt de eindzegepraal leidde. De Duitsche legeroverheid heeft voor vier dagen aile uit België komend nieuws gestopt. Blijkbaar tracht men de aftr'ekken-de beweging te verduiken. WAT DE OORLOG KOST AAN DUITSCHLAND Het « Berliner Tageblatt » berekent dat de oorlogsverrichtingen dagelijks aan het Duitsche Rijk kosten 60 millioen mark (75 millioen frank). HET GERUCHT NOPENS DE VER- WONDING VAN DEN ZWAGER VAN DEN KEIZER BEVESTIGD Kopenhagen, 16 Sept. Een telegram uit Berlijn luidt : De « Berliner Zeitung am Mittag » meldt dat prins Frederik Karel van Hessen, schoonbroeder des keizers, ernstig in de dij is gewond. (Prins Frederik Karel van Hessen, ge-boren 1 Mei 1868, luitenant-generaal in Pruissischen dienst is getrouwd met prin-ses Margaretha, de jongste zuster van den keizer.) HET PLAN DER DUITSCHERS IS GANSCH VERIJDELD Londen, 18 Sept. Ziehier de tekst der verklaring door lord Kitchener in de Lordskamer afgelegd : « Zooals Uwe Lordships het weten is de tij nu gekeerd en hebben wij in. de laatste dagen voortdurend inlichtingen ontvangen over den gedwongen aftocht der Duitsche legers. » De dappere Fransche legers, met de-welke wij fier zijn mede te werken, zul-len van onze troepen al den noodigen steun krijgen om hun land te bevrijden van den indringer en de ontembare en krachtdadige bedrijvigheid van het Belgische leger in het noorden heeft geen ander doel. » Ik neem ook de gelegenheid te baat om een toi van bewondering te betalen aan het Russische leger voor de schitterende overwinningen die het met lauweren om-kransde.» Wij hebben nu meer dan 6 divisies Britsche troepen te velde, ongerekend twee ruiterij divisies en die zullen in voile sterk-te behouden blijven bij middel van voort-durende aanvullingen. Londen, 18 Sept. De militaire medewerker van de « Daily News » zegt : « Of hij rechtstreeks bedreigd zij of niet, generaal von Kluck, de spil van de gansche Duitsche linie is in eene bepaald hachelijke positie, waaruit hij zeker zich zoo gauw het hem mogelijk is zal losrukken. Hij weet waar Boulogne ligt, en ook waar de bescliermende havens van Duin-kerken en Calais en van waar plots een vijand hem in den rug zou kunnen vallen; En men mag zeker zijn dat, zoo hij nu met het gelaat naar de bondgenooten is gekeerd, hij waarachtig meer ziet naar het-geen er in zijnen rug kan gebeuren. Wat kunnen de Duitschers nog hopen van te winnen door in Frankrijk of in België te blijven? Het zoo zorgvuldig uitgedachte plan van den Duitschen generalen staf is onder de voéten getrapt in de vallei van de Marne. Dit plan is dood, net zoo goed als ko-ningin Anna en er kan geen hoop meer zijn dat het nog terug zal opleven. Hoe langer de Duitsche legers ten wes-ten van den Rijn blijven, hoe grooter ver-lies van strijdkrachten, die men waarachtig genoeg zal noodig hebben wanneer het eigen vaderland langs de twee kanten met overweldiging zal zijn bedreigd. » De Oorlogsbuit van Frankrijk De « Daily Telegraph » verneemt uit Pari js dat daar in den loop der vorige week 22 treinen met oorlogsbuit zijn binnenge-komen. Zij zijn doorgezonden naar Vin-cennes. Onder deze op de Duitschers ver-overde zaken zijn zestig kanonnen, dertig machiengeweren en 40 wagons met patro-nen, granaatkartetsen, geweren, en kruit. Ook zijn drie Duitsche vliegtuigen ver-meesterd, waarvan er een van het karakte-ristieke Taubestelsel is. De vleugels van de Taube vertoonden tal van kogelgaten. Nog dagelijks komt er buit bij. De Duitschers nemen reeds maatre-regelen em zich te verschansen in hun eigen land Amsterdam, 17 September. — Volgens een bericht in het Algemeen Handelsblad, wordt van geloofwaardige zijde verzekerd, dat Keuien en Dusseldorf, ernstig worden versterkt. Een bewijs dat men in Duitsch-land het noodig begint te oordeelen reke-ning te houden met een mogelijken aanval der verbondenen. Het verschil tusschen de wijze yan oorlog voeren van Frankrijk en Duitschland Voor den Duitschen legerstaf zijn de sol-daten slechts stom kanonnenvleesch. Bij den aanvang van den oorlog heeft hij al-lerwege menschenlevens opgeofferd zonder meten of tellen. In zooverre dat reeds na de vierde week van den oorlog de « Landstorm » moest op-geroepen worden. In een telegram van den Parijschen kor-respondent van de Times leest men daaren-tegen, dat zoowel generaal Joffre als maar-schalk French zuinig met hun soldaten zijn omgegaan. Zij zijn er stelselmatig op uit geweest, om hun manschappen te sparen en geen slag te lever en als de overwinning alleen ten koste van een verschrikkelijk verlies aan menschenlevens te koopen was. De goede uitkomsten van dat beleid zijn nu merkbaar. De Fransche opperbevelheb-* ber heeft een ontzaggelijke reserve aan manschappen, waarop hij nog een beroep kan doen. Sommige schatten hun aantal op één miljoen.Maar zelfs daarna zijn de hulp-bronnen van Frankrijk nog geenszins uit-geput. Het heeft een groot le|er aan ver-sche troepen, die bij vervolgjng van den vijand te gebruiken zijn, als men hen langs den meerèndeels ongerepten spoorweg naar verschillende punten vervoert. Generaal Joffre, die een veldheer van de nieuwe school is, heeft zijn krach ten ge-spaard, in plaats van ze roekeloos tegen stellingen te werpen. Dit is een verschil in methode met de Duitsche legeraanvoering. Nieuwe overwinningen Parijs, 19 Sept. Mededeeling van 10 ure 's avonds. Op den linkervleugel hebben wij eene vlag bemeesterd, ten Zuiden van Noyon. Ingevolge een nogal ernstig gevecht op de vlakte van Craonne, hebben wij veel ge-vangenen genomen van het 12° en 15" korps van de Pruisische garde. De Duitschers konden< trots de hevigste aanvallen, geen duim gronds winnen. VOOR REIMS HEBBEN ZIJ DEN HEE-LEN DAG DE KATHEDRAAL GE-BOMBARDEERD.De toestand blijft onveranderd in zijn geheel. In 't centrum zijn wij vooruitge= komen op de westelijke zijde van de Ar= gonne. Op den rechtervleugel niets nieuws, maar de algemeene toestand blijft gunstig. OFFICIEELE MEDEDEELING VAN HET FRANSCH GEZANTSCHAP Antwerpen, 20 Sept. De gezant van Frankrijk in België, heeft van M. Delcassé, minister van buitenland-sche zaken, het volgende telegram ontvangen uit Bordeaux, 19 Sept., te 19 ure 15 : Op onzen linkervleugel, op den rechter-»ever der Oise en in de streek van Noyon, zijn wij vooruit gegaan. Wij hebben al de hoogten van den rechteroever der Aisne in ons bezit, tusschen Ribecourt en Sois-sons, tegenover een vijand die zich schijnt te versterken met troepen, die uit Loreinen kwamen. In ons centrum hebben de Duitschers zich niet verroerd in de diepe loopgiraven, die zij^daar hebben gemaakt. Op onze linkerflank bevindt het leger van den kroonprins, dat voortdurend achteruit trekt, zich tusschen Moniaucon en Damvillers. Onze vooruitgang in Lorreinen is regel-matig.In 't geheel doen de twee partijen, sterk verschanst, aanvallen op heel het front, zonder dat van den eenen of den asderen kant iets beslissend is te meldeH. Bij de Russen Wat Rusland van het Oestenrijksche lepr gemaakt heett Londen, W Sept. De militaire medewerker van de « Daily News » is van oordeel dat de totale verliezen van het Oostenrijksche léger, na de veldslagen van Lemberg en aan de Weich-sel-San, meer dan de helft van ganse h het Oostenrijksche-Hongaarsche leger, dat nooit meer dan een millioen mannen onder de wapens had, bedroegen. Men zegt dat de, Oostenrijksche troepen trachten Krakau te bereiken, in de. hoop zich onder de bescherming der kanonnen van die vesting terug aan een te sluiten en hunne aansluiting met de Duitschers te verwezenlijken. Doch voor heel de rest van défi oorleg mag het Oostenrijksche leger voortaan aan-zien worden als « quantité négligeable. » De Russen bshafen weer nieuwe voordeeSen in Oost-Pruisen Ziehier bijzonderheden over de nieuwe voor-deelen waarvan wij gisteren melding maakten, door de Russen aan de Oost-Pruisische jrrens be-haald.Londen, 19 Sept, De «Times» ontvangt van haren korrespon-dent te Petrogrado een telegram, bijzonderheden bevattend over den gelukkigen aftocht van generaal Rennenkampf voor het opdringen der Duitschers in Oost-Pruisen. Tôt 7 September was er op dit tooneel van de krijçsverrichtingen een totale stilstand geweest, doch toen waren vijf nieuwe Duitsche le-gerkorpsen uit het westen gekomen, die de Russische stelling begonnen om te trekken. Generaal Rennenkampf, omzichtig aftrekkend, nam een defensieve stelling in ; eerst waren het schermutselingen, doch op 8 September ontdek-ten Russische patroeljes eene aanzienlijke Duitsche krijgsmacht, den Russischen linkervleugel omsingelend en bijna reikend tôt Gumbin-nen.Een hevig gevecht ontstond. De Russen begonnen den aftocht, maar bracliten den Duitschers, die den Russischen flank wHden inbeu-ken, versohrikkelijke verliezen toe ; het gevecht duurde van het krieken van den dag tôt laat in den avond en zelfs des nachts duurde het ka-nonvuur voort. De Russen traden op verscheidene punten aan-vâllend op en wierpen de Duitschers met aanzienlijke verliezen achteruit. De Duitschers, op 10 en Jï September hun schietvoorraad uitgeput hebbend, waren verplicht met de bajonet te werken, wat voor hen met neerlaag gelijk staat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1888 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes