Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

299 0
24 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 Augustus. Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen. Geraadpleegd op 20 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/z31ng4j520/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TV1 O A A n mi of 11 o tat a 3 Centiemen het Nummer. 27ste Jaarg-ang. HET LAATSTE NIEUWS ABONNEMENTEN: 1 jaar t> maa«d 3 rnuid Eelgië, vuaektYrij fc\ 10.00 6.00 2.50 Nederland, » 14.00 7.00 3.60 An dire kinden, *25.00 12.il #50 MOOFDBURBKTv & RBDACTIE «0, SI NT PIETERSTRAAT, gO 1RUSSEL Hoofdopstaller-Eigenaar : Julius HOSTE Oplag« : 80.000 mimmcre per daj Telefoon : 1* uitgaaf : *** lehetr (aank.) A W1 a* uitgaaf : *« I»r1 a lr t i » A OIÙA o» t. BIJBURBPJ,0N : GKNT : Vl**ud«reu8traat, 66 „ «..j,—. . w m 1^1 d,in : uroote M«rKt, 4. Hî s a wcea » ea JL *»s&sgcacai ww«»r *«piwerpt:n> Bureel : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. AANKONDIGINGEN : 4* Bladzijde, per klcinen regel fr. 0,30 3" Bladzijde » 1.00 2* Bladzijde fr. 2 en 3 Voor aile annoncent vSt. Pieterstr., 30, Brussel. N° 2 De Duitschers hebben Brussel verlaten. De Duitscliers lÉta Brasse] eolraii Zondagmorgen hebben de Duitschers de hoofdstad v»rlaten. Men keraanit het getal Duitschers welke Brussel zijn doorgetrokken op ongeveer 300.000. De helft daarvan trokken langs Boschvoorde en Ukkel in de richting van Charleroi, de andere langs Vilvoorden in de richting van Ninove. Zij ontvIuGhten ook de Provincie Antwerpen. Zondag avond, 8 uren : Sedert Zaterdag is de toestand in dm omtrek van Antwerpen merkslijk verbe-terd, dank aan de krachtdadige werking onzer talrijke koloHnen. De Duitsche patrouilles werdea gedwongen dit gedeelte van ons grondgebied, alwaar zij zoo stoutœeedig waren kinnen gedrongen, te verlaten. Onza afdeellafen hebben gansch den omtrek van de Kenip» dourloojjeu, da ouitrck von Antwerpen, M échelon aa hetland va» Wm, zoader grooteo tegenstand u oatmoetan. DUITSCHE RUITER8 VERSLAGEN Eenige Duitseha ruiters werden oatmoet eo vûrslagsn ; veurpettcii *ija gevaa-gaa geaomen ; piardea werden buit gemaakt. STRENGE VERVV1TTIG1NG De overheid verwittigt de bewoners der uiterste omgeving van Antwerpen, dat zij de stipste geheimhouding moeten bewarea wanneer Duitsche Uhlanen of Huzaren lien iHlichtingen vragen. Wanneer de vijanden op dea weg onzer troepen komen, dan is het volstrekt verboden luin dea weg te toonen om hun nit ons bereik te laten ontsnappen. Zulks heeft zich Zondag in den omtrek van Opwyck voorgedaan. DE BEWEGINGEN IN HET ZUIDEN VAN HET LAND Eene ontmoeting heeït plaats gehad in het Zuider gedeelte van ons iand, en wel te Péronnes il'rov. Henegouwenj. Zulks bevestigt nogmaals ons nieuws van gisteren, dat Franschen en Duitschers zich tegenover elkander bevonden tussclien Namen en Taminnes. De vliegers deden Zondag talrijke verkennlngen an hebben belangrijke inlich-tingen gegeven, alhoewel zij door den mist wel wat gestoord werden. Doorheen het Land Te Brussel OVER DE AANKOMST DER DUITSCHER Uit da « Indépendance » : Degenen die de uren hebben bijgew >i: die de intrede der Duitschers voor-ifgui.'e: zijn het eens ora te bekennen d it deze w oie meest tragieks waren m l'un ici en. Gedurende geheel den Donderdag ino gen was het in de straten van Brussel ec keen eu weer loopen vau meuschen bi bedrukt uitîicbt. 't Was overal deeelfde vraag : Hebt < raeds Duitschers ontmoet? Doch aiemai ken er beslissend op antwoorden. En dit duurda alzoo den geheelen 1110 tea ! Rond den middag doorliepen roehterlijl beambten de straten. Zij gingen de koffi an restauratiehouders verwittigen dat 2 da gaanpaden moesten vrijmaken, voor dt doortocht der Duitschers. Allen sloten hu; 11a deur'en. Lang» den kant der Leuveusche poor mas de beweging euorm. De trama kwamc met voile ladingen reizigers aan, die de aantocht der Duitscher» meldden. Intuaschentijd gaven da overliadeu hui ne biateto bevelett. Bolieia-officieren reiTritngdau à» bu paarwaehtaH, d«t aij aich aioasteB ooW*P k«h eo hun burgerpakja uantrokkea. Ëurgenneester Max was het met de in litaire overheden volkomen eens om do p> oificatia vau Brusael te eischen. Een pijnlijk oogenblik voor veleu «a» k Bog toen besloten werd onze moediga «boi seouts h te liceucieeren. Dit ging fliet tôt der moaite, daar onze kn»pp« jongens ni' Uondeu begrijpen, dat men in ambulaucii mi tklars hunna diensten kon missea. In den namiddag ging burgemeester Ma (le Duitsche troepen t» gemoet tôt aan c Nationale Schietbaan op den steenweg d naar Leuven leidt. Hij ontmoette er lu 26° huzaren en het 10* uhlanen en ging c' stad Brussel overgeven. Wat later reden Duitsche officieren pi auto naar het atadhuia langs d« Graol ilarkt. Intusachentijd trokkeu afdeelingcn ru («rfj op vrrachUliga RlaabtM door atei De statiën en de telegraaf waren geslo-ten.Aan de achietbaan namen de uhlanen S wat rust, terwijl zij wat aten en dronken. Eenige uhlanen zouden er verklaard heb-!, ben dat zij van het gros van het Duitsche 1 ^ léger waren afgasneden. -1 Bij 't voorbijtrekken der Duitsche troepen dcor da straten van Brussel, werd de r_ kalmte sleclits gestoord door de aankomst :11 van vluchtelingen uit de omliggende dor-;t pen. Men is algemeen van gedacht dat do ^ Duitschers geen lang verblijf in Brussel ^ zullen houden. r VAN BRUSSEL NAAR GENT De Duitsche troepen begaven zich, na Brussel doortrokken te hebben, op deu Brusselschen steenweg, naar Cent, waar zij langs de Keizerspoort hunne intrede deden. Het leger bestond uit 40 tôt 50.000 nian, bestaande uit ruiterij, geschnt en voetvolk. Do doortocht te Hekelgem, bij Assche, op de lijn van Aalst, heeft Vrijdag van 7 uur 's morgens tôt 's middags geduurd. Het Duitsche leger was voorafgegaan door talrijke wi'elrijders, die de telegraaf- en te-' lefoondraden doorsneden en die de lijn vau" de» stoomtram deden springen. Zij inaaJk-, tïn zich nieeater van de kanuen melk dia op oen rijtuig atonden. Pontonniers volgden hen. Van Hekelgem gingen de troepen naar Ninove, Doornik of Bergen. Aalst is overweldigd geweest door eeue compagnie uhlanen, die de gemeentekaa hebben aangeslagen. 's Middags kwamen. ït twaalf uhlanen te Quatrecht. Zij sneden de «1 banden door van de rijwielen der wielrij-ders, die zij op den weg ontmoetten. Een x jongeling, Gaelers, die geweigerd had te e blijven staan, \Terd door een geweerschot e gedood. ■t De zoou van den bankier Coene, te Aalst, e werd gekwetst. Vrijdag zijn tuée honderd uhlanen in •r Wetteren aangekomen. Zij maakten zich 0 nieester van de postkas. De Duitschers vroegen da weg naar E11-i- gbien. 'b Avouds werd hunna tegenwoor-] di^fheid ta Ninove gesemd. Generaa! Léman Onze forten van Luik Zij houden stand, ondauko de ontzag-lijko Duitsche legermacht die orer onze /.greuaen trok. Detse Duitsche troepen be-staan uit vijf groote legerkorpsen, die on-jeveer heel de Duitsche lijn vormen, of zoo wat ongeveer 4*25.000 soldaten. De bevelvoerder dezer fôrten, generaal Léman, is vandaag een wereldberoemd krijgsman, maar helden zijn tevens de of-ficicren en soldaten die aan zijne zijde streden en sneuvelden. Wat de Vlaamsche soldaten in hunne kinderjaren uit Peter Benoit's oratorium « De Wéereid in » zoo dikwijls zongen, is schitterend bekrachtigd : « Maar rukt op onze erve de vijand aan, » Als eiken zullen wij staan, » Als helden zullen wij kampen ! » Wij hebben ons bloed voor de heimat veil » De man \u het schild van vrijdom en [heiî !» Te Wetteren Alhier kwamen Vrijdag, rond 5 uur, 150 à 200 man toc, voorzien van twee mitrail-jeusen.Onder de buan haddeu zij den buurttram W ettereu-Overmeire-Lokeren tegengehou-den. Eene baal koopwaran hadden ze met hunne sabels doorkerfd, om te zien wat ze bevatte. De burgemeester werd gedwongen de kae ta overhaudigeu welke 120 frankeu be-vatts...De kabien van deu wisselwachter werd vemield, «jodat ze gansch «inbruikbaar is. Een auto met een drietal Belgiache soldaten werden tegengehouden en de jongens Een tweetal patrouilles zijn dan naar Overschelde en Zele gegaan. Daar ontmoetten ze een auto waarin twee Fransche officiers zateu en konden reclitsomkeer ma-ken en de baan van Dendermonde nemen. Aan geen enkel persoon hebben ze eenig kwaad berokkend. Te Wetteren kregen ze te eten eu ta drinkea. De Duitschers zijn ook door Melle eu Laenia gepasseerd. Te Wichelen Een 400tal Duitschers sloégen den weg naar Audenaarde in, terwijl 150 den weg naar Wetteren-Gent opgingen, zich even-wel verdeelende en verschillende zijbanew volgende. Te Wichelen dwonjen de Duitschea-e den t statie-ovei'ôtô beni het j«ld te or^rhandi^e« kij bezat. Dit ge^chiedde, — *ooals ailes, met de» revolver o$ de borst. Te Uytbergen trokken ze da Sekelde ov«r, oiaa Calckeo tse bereilaen. Hun Plan « Het Volk » echrijft : Do Duitach«r# trekken van Aalst naar 't 2uid-Westdn. Men had ze gezieu bij Audenaarde, ko-mende ran Sottegem. Dien weg opgaande, mogen we veronder-stellen dat zij van Aalst gekomen waren langs Sottegem, om voort ta rukken langs Audenaarde, Avelgem, Dottenijs, M-oes-kroen, en aldus te trachten in Frankrijk te dringen langs Toerkonje en Rijsel. Denkelijk Ls 't nog maar een deel der rond Aalst gelegen troepen, dat dien weg is opgegaan. De Duitscha ruiterij heeft zich naar Ron-se bégeven. Te Brugge De burgerwacht van Brugge is op hare beurt ontwapend, evenala 1200 wachten van Brussel, Vei"viers en Gent, gisteren met den staf in Brugge toegekomen. Het is bijna zeker dat de Duitschers hier niet zullen komen. De stad is kalm. DE KRIJGSGEVANGENEN Zaterdag werd de stad ontlast van de ge-vaugenen, wier bewakiug ten laste was der stedelijke militie, zij zijn naar de Engel-sche kusten verzonden, waar hun eeu drexj-ger onthaal wacht dan zij hier genoten, waat wij betwijfelen het zeer of onze boad-geuooten hen toelaten zullen champagne-wiju of bier te drinken ; het schijnt acifa dat da militaire gavangenis vau Dovar heu met de poorten wagenwijd open verbeidt. Hun effectief bestond uit 433 koppen eu 18 officieren. Allen, er in begrepen de trotsche « leutnants », laadden heel gemee-ne kloeffen aan de voeten, welker geklets maar van zeer ver den paradestap herin-nerde.Aile gevangenen waren zorgvuldig ge-bonden ; 100 burgerwachten en 12 gendar-men, met de bajonet op het geweer, vorm-den hunne eerewacht, tôt zij in een ijzeren-wegwaggon waren gestopt. Om 5 lire 10, reed de trein door de statie van Brugge, op weg naar Duinkerken en van daar naar Engeland. Te Oostende Zaterdag morgen is eeu vlootafdeeling van Engelsche oorlogschepen, waaronder twee kruisers en 6 torpedobooten, in de haven van Oostende aangekomen. Eene groote menigte woonde d« aankoinst dezer schepen bij. Te Bergen DE BURGHRWACHT ONTBONDhN In talrijke ateden en dorpeu van ons land werd de burgerwacht ontbonden. Ook te Bergen, de hoofdstad van Henegouw.De wapena der burgerwachten werden, voor zooveel dit mogelijk was, naar Antwerpen verzonden. Te Luik Uit de « N. R. Courant » : Eergisteren morgen, half tien werd een schot gelost uit een der huizen aan de Quai des Pêcheurs ; onmiddellijk schoten de Duitsche mitrailleurs een twintigtal huizen plat, waarvan de bewoners werden gedood.Kort daaru.a werden een tleutaî huizeu op da Place da l'Université in asch ge-legd.Toen de brand een te grooten onivang scheeu aan te nemen, werd de brandweer opgeroepeu om uitbreiding door het nat-houden van de naastbijzijnde huizen te voorko«nen, Buiten de oorlogsbclaating van 50 mil-lioeti frank, die de provincie Duik moet op-breugen, heeft de stad nog 10 millioen op te brengen. Het legarbeetuur heafi beelag gelagd op de geldao, ia paa'ticiUiw^e bauken voor-handea. De baukiers gevea geldbous iut, daar nagenoeg al het geld aan de circu-latie ia onttrokken. Aile «ich in i.et be-zit vau de burgerij lievindeude wapens moeten Ingeleverd worden. De boeren nor-den aangemaand zich naar het land le be-geven, ten einde voor het binnenforengen van den oogst zorg te dragen. Prina Bitfcl Priedrich heeft Luik verlaten.ROND DE MAAS Hoewel het troepenvervoer naar hetWes-ten gestaakt is, hebben de Duitschers thans benoorden Luik niet minder dan 5 bruggen over de Maas geslageu, waaronder de brug bij Visé, die bij het begin van deu oorlog door de Belgeu was opgeblazen. Even ten Zuiden van deze, stroomopwaarts is een zware breede hulpbrug voltooid, çen dei'de is bij Argeateau gereed gekomen. In Visé is slechts het tôt hospitaal ingerichte klooster, waarop door de Duitschers « zu schonen » wag geschreven, gespaard geble-ven. De tunnels om Luik worden, evenals de spoorlijnen, door de Duitschers her-steld ; een niet te schatten aantal man-scliappen zijn met deze werkzaainheden be-zig. De genomen forten wordeji door heu weer in staat vau tegenweer gebracht. Luik zou op deze wijze bij tegenspoed der Duitsche wapenen tegen een Fransch-Belgisch leger als steunpunt der terugtrekkende troepen dienst kunuen doen. Bij Houland en Visé bevindt zich een ontzagwekkende hoeveelheid militaire trei-nen ; wageoa en »utomobielen van de uit-eesakiopende roim en soort zijn volgepakt «et prorianf! eu oorlogebehoeften, dock troepen zijn ni«t meer te bespeuren. De toestand in Henegouwen Uit het feit dat Vrijdag namiddag om 8 1/2 uren, vluchtelingen uit Charleroi te Gent St-Pietera zijn aangekomen, zou men afleiden dat er gevechten in Henegouwen hebben plaats gehad. De gevluchten bewe-ren zulks, doch niets geeft eenige zeker-heid of men te doen heeft met schermutse-lingen tusschen verkenningspatroeljes of een eigenlijk gevecht. Nog te Aerschot Wij hebben gisteren gemeld dat de Duit-te Aerschot deu heer Burgemeester Tiele-mans en zijn 16 jarigen zoon gefusiljeerd hebben, Thans wordt nog bericht dat men er twaalf treiuwachters gefusiljeerd heeft. Het gevecht bij Aerschot De u Daily News » beschrijft het gevecht bij Aarechot, waar de achterhoede den te-rugtocht van het Belgische leger heeft ge-dekt tegen den Duitschen opmarsch. De Duitschers begonnen Woensdag, bij 't aanbreken van den dag, een verwoeden aanval op de loopgraven, welke gedurende den uacht met versche manschappen waren gevuld. Velen van hen hadden deel uit-gemaakt van de beroemde Luiksche troepen, die de Duitschers bij het naderen van de fortenwallen hadden uiteengeslagen. Zij hadden gevraagd om naar Luik te mogen worden teruggezonden, ten einde op-nieuw den vijand het hoofd te bieden. Daar dit niet kon, werd hun een andere gelegen-heid geboden, een wanhopige, want elk van deze mannen wist dat hij bestemd was Ijjom zoo noodig te worden opgeofferd, in "'het belang van het algemeene verdedigings-plan.Twee Duitsche vliegtuigen vlogen met groote stoutmoedigheid laag bij den grond over de verschansingen, om te zien hoe ze verdedigd waren. Bijna onmiddellijk daar-na werd de Duitsche âchutterij over de Belgische versterkingen in stelling gebracht, en begon hare g.ranaten over de verdedigers uit te braken. Voetvolk en machinegewe-ren deden eveneens snel hun werk. Htet kleine troepje verdedigers zette zich schrap om de sterke vijandelijke troepen zoolatig mogelijk op een afstand te houden. Om 6 ure, was de aanval over de heele Jiniè algemeen geworden, doch hij was vooral hevig op het front te Aarschot. Ou-verbiddellijk werd de Duitsche aanval voortgezet, waarbij de bevelvoerders weer dazelfde geringschatting voor verlies aau men«chenlev«i8 toonden als overal elders. Twcb va» de heklhaftigfc regimeiiten van Luik ka d den den kôofdaanval te weerstaan in eetie stelling ten Noordoosten van de stad. De Duitschers stonden in tienmaal sterkere getallen tegenover hen. Toch ble-ven de Belgen met den moed der wanhoop op hun post en brachten de Duitschers ontzetende verliezen toe. Ze waren ver-schrikkelijk, deze verschansingen. De Duitschers hebben ze met bloed gekocht. Om 7 1/4 werd de aftocht geblazen, ge-dekt door eene kompaniê, onder bevel van majoor George Gilson. HET AANTAL SLACHTOFFERS VAN DEN OORLOG Eeu officier schat, gedurende een pers-gesprek, het aantal Belgen, die buiten gevecht zijn, op 10.000, licht gekwetstcn en krijgsgevangenen inbegrepen. DE KLAS VAN 1914. Het gerucht heeft geloopen als zoude de klaa van 1914 ook onder de wapens geiroe-pen worden. Men stelle zich gerust, er is desbetreffeu-de nos geen enkel order gegeven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes