Het morgenblad: volksdagblad

459 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 30 April. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 17 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/7659c6t43c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

T°jaargang. r 117 Donneraag 30 April 1914 c ueuueiïien «ei nummei ■" ""■—"g-ya HET MORGENBLAD 4' bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.301 Financiëele, » * * » 1.00 g Stadsnieows, per grooten regel » 2.00 [j Reclamen, » * * » 1.001 Begrafenisbericht, * 5.00 f VOLKSDAGBLAD Lite mededeeliDgen ta zenden aan M.' J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpea Men schrijft in op het bureel van het bîad en op aile Postliantoren Telefoon : OPSTELRAAD : G G"?. — AANKÔN DI GIN GE N : 3g 14 ÂfeoranementQai s I Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. I 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S fr. I BUITENLAND, het port te buiten. | Aankondigingen worden ook ontvangei{ door M. J. LE BEGUE et C". «Office de Pu* bticiïe, 35, Nieuictraat, te Brussel. De sociale verzekeringen in de Kamer De K-amerzit'ing van verleden Va-ij dag, heeft ons eens -te meer he blaar bewijs gegeven van de o-nop reehtheid der oppositie, frreonderhdi' der socialisten; zij heeft ons ook la ten zieii, in wat neteligen toestanc het obstructionisme de volksfopuen beeli gebracht. Tijdens de bespreking van d< Sehoolwet in de Kamer, toem libe païen en socialisten eindelooze rede voeringen hielden, d:e zelfs niets me de Schoolwet te zien hadde>n, enfce om obstructionisme te verwekken si den kosteîijken tijd te doen ver \ieken ; toen dat speileken reeds maanden duuxde en er niete meea gezegd werd wat niet reeds twiintis maall was herhaald, dan hebben Be geering, Bechterzijde en al de ka tfeolieke bladen de roode en blauw< lawa/aimakers dagelijks herinmerd da het volk bon bij de aanstaande ver kiezing streng zou veroordeeld heb ben, vermits zi,' uit louteren gods <frensthaat d©n tijd aldus verspildei en oorzaak waren dat de wetten oi de verzekering acbterwege bleven. Edoch ! de oppositie was in di< oogomblikkein zoodianig door ontstui migen godsdiensthaat opgiebwst, da zij de vercnaningen niet scheen t hooren noch te begnjpen; met he spook van het cléricalisme op dei neus, raaskalden zij van ldoœieri aa idoosteriingen, scàerrofcîen me onzijdiige zedenieer, scbimpton ei smaaldem op dé ciiriséeilijke moraal cwn iedere redevoering te akiiten me dan eigeusteii kreet : Weg met d( Sohoolwet ! In hoeverre die domme godsdienst haat iets te maken bad met leer plicbt en verbebering van bet onder wijs, heeft niemand eigenlijk begrt pen, zells die papenvreteors zelî niet •wat eobter de roode en blauw kanfiteamakers thans wel begrijpe is, dat het volk hun nu rekenseha] vraagt voor den moedwillig verkwis ten tijd, voor de vier maanden di zij nuitteloos hebben opgieofferd aaii àuimaen aniigodsdienstigen drift, es ze verao/twoordelijk stelt, dat do se claie verzekeringen nog niet-gestem» zij n. Dat weten zij, dat ondervindej zij, voorai in de arrondlissementei waar de kiestocht reeds aan den giaru is, en nu zouden zij zich in d1 oogen der kiezers "willen wit was sohen. 'tValt hun eehter niet mêe. Citoyen- Vandervelde, die verled'ea Vrijdag in de Ramer, wellicht dac-h dat hij voor een of ander rood< club, in een Volkshuis stond, meen de het zaakje klaar te spinnen doo] middel van een gooeheltoer en eei paar holklinkende woorden. » Tijdens het Schoolclebat maJakt< het verwijt van tijdverspilling nie den minsten indruk op d'e heer sehappen, doch nu ze zien dat a< kiezers met de zaak niet lachen willen die kerels die het volk zoe hard foppen als zij het; vleien, zicï kost wa'c kost uit den slag treki-ien en met gemaakte verontwaar^igiixg roept de voorman Vandervelde uit': " Welhoe ! gij beweert dat de viei maanden welke wij tijdeîis he Schooldebat nutteloos de den verie zen, de oorzaak zijn dat de sociak vetten nog niet gestemd zijn ! Maai heb ik toen nie!, voorgesteld dez< •wetten in morgenzittingen te behan de'en ! " waarop minis'ter Hubert ant ■woordde : " Welnu, zoo gij toei morgenzittingen voorsteldet, ~ 'is da-geen bewijs dat de sociale weltei door de oneindige langdradigheid vai het Schooldebat werden verhinderd?1 Dat was raak; heer Vandèrveld< etond een oogen-blik uit zijn lood ge siagen en bleef op die vraag he antwoord schuldig. Doeh even be daoht zich de man, gaf een z\yen king aan zijn gooehelsiok en... he felste bewijs, riep hij uit, dat he yijdverlies, door ons veroorzaakt geen apiadd- heeft .a^i - het ixitetellen d«r sociale wetten, t is dat zij niet eerder dan nu kor • den besproken worden, vermdts h< l versilag niet was ingediend. Ei ! citoyem, dat hadden wij va l een verstandig man als gij niet ve; ; wacht. Hier heeft de zuoht naa valksvleierij n eene leelijke poet i gespeeld. Gij zegt, dat men de wo • ten niet eerder kon bespreken, on: • dat het vers la g n;et was ingédienc t hoe wildet gij ze dan vroeger b< l spreken in morgenzittingen ? t Wij zullen het u eehter niet al i ■ kwalijk nemen, en toegevend zij > voor- een advocaat die eene k-wad • zaak verdedigen moet. ! Oodanks al onze toegevendhd - voor den rooden advocaat, zij<n w: - eohtei* verpiioht v<ast- te stellen di i het de oppositie nog niet gelukt i - zioh wit te wasschen van dem blaan ■ die de kiezers hun tereent toewe] -pen om de 4 maanden die zij aa ■ het Parlement nutteloos hebben doe ^ vçrliezen, hetgeen de ware en d > eenigste oorzaak is, waarom de we ten op de voiksv-erzek&ring nog ni< i gestemd zijn. En, zooals een confrater tereol: t doet opmerken: " 't was immei-s vo 3 komen nutteloos het verslag over d t sociale verzekeri-ngen in te diener 1 zoolang men het ein.de van h< 5 Schooldebat niet voorzag. " > Inderdaad, de dagorde der Kame L luidde aldus : " dé Schoahvèt, de b-f i grootingon, de wetten op de goec ; koope won ingen, op den vrouwer > en kinderarbe'd, op den arbeidsda der machmistem in de mij-nen, d - sociale vea-zekeringen. " Dat aides is aigeloopea, behalv - de sociale verzekeriiigen. Hadde d - oppositie geen vier maanden par h ; mentairen tijd nutteloos verspikl,da 0 ware ooik het verslag over deze vei 1 zokeringen veel vroeger ingedieni > g-eweest. ïmmers, de iiegeering ha. - haar onîwerp reeds in 1912 neergt 0 legd, en dan waren ook die wexte 1 thans reeds afgehandeld en in ord< i' De oppositie wist dat de Kame - bereid was de sociale -wetten aan t i vaMen, en het verslag dafaxover i te dienen, zoodra er tijd tôt baspre i kimg was, en de oppositie wist . oo i dat die tijd er was zoodra zij ze 5 ophouden zou met den tÇd te vei î spillen. Zôodanig zijn de rooden en blai wen van hunne sohuld bewu&t, zoe i zeer weten zij dat de kiezers he t en hen alleen verantwoordelijk s te! i len, dat zij den anders zoo onten - baren 'citoyen Camiel Huysmans n ' doen kermen en bidden en smeeken i doen uitroepen : " Thans zullen wi braaf zijn ! Wij, zullen nu den tiji s niet verspillen ! Om tijd te winnon i zullen de socialisten slechts drie o • vier man aan het woord zetlen e: i de liberalen ook. Laat ons vlug ge - daan maken ! " ' Ja, dat is heel schoon -van u, ci ; toyen ! En het bsrouw, hoe laat ej , van wie het ook kome, trett ons al : tijd diep in bel hart ! En -wij be grijpen zelts dat het voor deœago ' gen Ot volksîoppers een boveutnen t seheiijk iets' is aan lîet volk te moe - ten zeggen : Ziet ! hadden wij, ui ' godsdiensthaat, geen vier maandei ' tijd aan de Kamer doen verliezen ) dan zoudt gij reeds sederc een paa - maanden eene wet hebben, die i ■ verze' ert fegxm ouderdom, ziekte ei 1 gebrèkkeiij kheid ! : Wij bogri.jpen uwen neteligen toe 1 stand, citoy en, maar "t is uwe schuid! i ^ ■ * NC Zullen de verzekeringswetten no; • dezfen zïttijd gestemd zijn ? Wi, ■ opperen de vraag, zonder ze te dur ; ven beantwoorden. De Eecht ea-zijde zal^, niet, zooals di • opposit'e deed met de Sclhoolwet : ZEVEN maanden aanéén roepen ei ; fcieren : " Wij eisidigen nietldezaal is van het grootste belang ! Ieder b eea moet zijii . gedacht cj daarom mcet leaere îroeraai en iode re socialist, viermaal dezelfde rede voering uitspreken. " Neen, dat za gewis de Eeohterzijde niet doen omdat zij geen volksîoppers zijn Doch, in het belang van het vol! zelf, moet de wet grondig worde? onderzooht, opdat zij worde, nie eene wet, die binnen enkele maan den moet worden herzien, maar een wet die op zulke wijze is geordem dat zii werkelijk in de behoeftej van het volk voorziet, duurzaain ii en van zulken aard dat het land z> dragen kan. Kan dat doel worden bereilct ii enkele zittingen ? Hopen wij het doch wachten wij alvor-eus uitspraal te doen.... W. ..i l-»'1 ,,;v. ©F Bl! BAàM Bestendig festival te Leuven De naaatschappijen die zinnens zij: deel te nemen aan h t bestendig interna tionaal Festival van Leuven, mogen zic doen insehrijven, zonder vasten datui van hunne optreding te doen kennen, e: dit ten einde hun te laten genieten va aan de trekking deel te nemen van d premiën van 100 fr., te verloten tus schen de Kringen ingeschreven vôôr Mei, secretariaat, Fr. Lintsstraat, 30. In de schoenmakerlj Een echte cri sis heerseht in de sehoen makerij en wel bijzonder in het hanc werk. Er is gémis aan bestellingen. Ht handwerk moet gestadig wijken voor d gedurige verbeterde mekanieke' sehoenme kerij, zoodanig dat bijna geen mans sehoenen met de hand nog gemaakt woi den^ i Voor de ibediesden en klerken Dînsdag vergaderde de Commissie de Kamer gelast met het onderzoek van he wetsvoorstel der Eegeering op het werf eontrakt voor de bedienden en de klei ken. De commissie onderzocht de vooi gestelde wijzigingen en men is tôt al koord gekomen over de verschillend teksten. In de zitting, welke heden Don derdag, gehouden wordt, zal men de be schikkingen onderzoeken betrekkelijk d handelsreizigers. lîsel waarschijnlijk za het verslag neergelegd worden vôôr he einde van den loopenden zittijd, en mei heeft goede hoop, dat het wetsontwer zal gestemd worden in het begin van dei volgenden zittijd. Het verschil In de gevangenis St. Lazare te Parij lag dezer dagen een meisje op sterven Zij had nog slechts twee uren te leven Als laatsten troost vroeg zij hare moe der te mogen omhelzen. Men weigerd haar onmenschelijk deze. gunst ! In dezelfde gevangenis wordt de mooi denares mevrouw Caillanx behandeld al eene gravin ! Eens zonderlinge Suchtreis Te Anspach-le-llant, in O.pper-Elzae wa^ren ter gelegenheid van de kermis allerlei vermakelijkhoden ingericiht. 0» der ander, moe3t een luchtaorobaat on der een ballon allerlei oefeningen uit voeren. Terwijl men den ba'tlon nu me gaz vuide, vatte eene icleine knaap he toestel vast dat onder den balion hing Op rt zelîde oogeoblik brak de koord waardoor de ballon vastgphouden werd en hij steeg met den knaap de luch in Men zag den ballon regelrocht, to op 300 meters hoogte . klimmon,en ie/der e«n vreesdie den onvoorziohtige jongen .het toestel te zien lossen. Weljdra echte; begon de ballon langizaam te dalea, ei do knaap kwam or gelvtkkiglijk onge deard vanaf. DE WÂLVISCHVÂMOST Men hoort, weleen-S beweren dat de wa] vissohen door de jacht erop gemaakt bet uitsterven nabij zijn en welhaast et: stuk Poolzee als vrij gebied voor he: behouden /al moeten worden,voorai se iert door drijvendo traankokerijen de wa' visehvaarders niet meer genoodzaakt zij: met hunne vangst huiswaarts te keerer voor bederf intreedt en in 1870 het haï poenkanon in gebruik is gekomen. Dat er nog wel enkele van die zee zoogdieren rondzwemmen, kan blijko: uit het getal van G3.227 stuks,van ittO tôt 1912 gevar.gen. De grootste. helft 38.829 komt uit het Zuidpoolgebied. De eterkte der walvischvloot bedroeg i; 1912, 157 schepen. waarvan er 71 i: Noorwegesi thuis hoorden. Ons land neen: hieraan geen deel meer. De z'oogenaan îe "kleinc vischvangst" van de lôde e: 17de eeuw h«eft. hier opgehouden - to bc staan. : De verwereldhjking ] der gasthuizen c De Zusters terug. Zoo roept het vol! ^ waar over eenige jaren eenige verlichte ( ! ; A staafelieden de kloos'terzusters uit de gasi huizen verbanden. Nu is het weer te Marseille, dat mei 3 eene bewoging op touw heeft gezet ou 1 de zusters te doen terugroepen. Op d' i lijscen die men verspreidde, werden ii 3 eecige dagen 150.000 handteekeningen in } gezameld. Voorai de werkmanskla-s ver langt de goede zusters weer terug, D groote heeren uit Kamer en Senaat latei 1 zich ook liefst door haar oppaesen, a , zijn zij dan ook vrijmetselaar. w Of de gemesnteraden naar die stsromei zullen luisteren ? Zonder twijfel, want met de ware toe wijding der kloosterzusters, is de sta< ej- heel wat goedkooper van af dan me de betaalde menschlievendheid der leeken verplegers. Te Parij s, Marseille, Brest, St-Quentin Reims, Limoges en Amiens, zijn de ge j meentersjdeii tôt de ondervinding geko . men, dat de verwereldlijking der gast 3 huizen hun het tien-clubb«le kost van het 0 geen vroeger de kloosterzueters kostten 3 Maar dit niet alleen. De verpleging i; 3 er ook veel slechter door geworden. T' e Avignon en Toulouse zijn de kloosterlin . gen ter verpleging van besmettelijke «ek j ten opgeroepen, om de wereldlijke dien sters te vervangen, die weigerden nos dienst te doen, uit vrees voor de be smetting. Te Cherbourg, Annecy en Clamecy ■- hebben de gomeen fera den, na de opg©da t ne ondervinding, de hospitalen weer doo e de kloosterzueters geopend, met toestem ming der vrijmetselaaTS en der socialis - ten. Zieken als Waldeck-Ronsseau, Combes an Olemencesia, v?ilien alleen door zus ters verpleegd worden ; de broeder vai r den vroagercn minister, Dr Steeg, t protestant, wil in zijne kliniek te Diep . pe, alleen kloosterzuaters. Ook de geneesheeren hebben zich tegei .. de verwereldlijking verklaard, na di . opgedane ondervindingen. 3 Zieken verplegen is immers geen am 1 bacht, maar eene verhevene zending. En dé Antwerpsche socialisten en an , dere roode en blau-we naâpers zoudei ] hier in ons land ook zulke verwereldlij t king willen inbrengen ! t Is de les ons; door al de Fransch< -, vrijmetstelaars gespeld niet toereikend ge } noég om van de dwaasheid der verlee kiDg taf te zien ? ; Il " HAIK-NE8RA " De policie heeft bij t&evai de sohuil - plaats dier berachte moordenaarsbend< 3 "Ïvîano-Negxa" ontdekt. Behalve de ban dieten zelf, wist niemand waar he - "Huis der 1000 moorden", zooals he 3 volk zegde, eigenlijk lag. De moordenaars hielden hunne vetrga deringen op een sohoon buitengoed, t< Vfestchosteir-County, waar de meeslemil lionairs uit Amerika tijdens den Zoœec verblijven. Het uitzicht van het liuiî is heel lief, doch hoe gruwelijko mis daden wierdeia daar gepleegd. Bij goe( weder werden de beraadslagingen gehou den in eene grot in den hof;daar wer ( den seltier al de aanhangers der bend< ( door do policie veirrast en aangehooi den. In de kelders vond men een aan tal geraamten in kalk bodolven. lîet geheim werd uitgebracht ter oor J zake van de jaloerschheid die over eeni { gen tijd onîsta^n vras, tusschen tw& aa-nhangors der bende. De eene, Pietre Rebaeci, schoot op zekeren dag ziji ! vijand Marco dood, en ward er terdoo» , om veroordeeld. Voor de strafuitvoerin; . gaf Rebacci aan het gerecht breedvoe rige inlichtingen over de geduclite "Ma no-Negra." 8èî zee verdronken De genaamden "Verger, Foucher ei i Figuereau waren uit Pornic op e-ene klei j ne schuit vertrokken, om een tochtje cj . zee to doen. Bij 't vallen van dei . avond. kwam de visscherslcep "F.spé i rancj", de kleœe baven binnengevarei , met het lijlc van Figuereau, dat zi - 's-morgens nabij Prêfailles opgevi^oh had. Men weet niet wat er va-n Ver - ger en Faucher geworden is. i « —— Verkiezingen in Tiroî j Bij de verkiezingen voor den landda; t van Tirol hebben de Christelijk-socialei t bijna overal de overwinning behaald.Ool . in de Italiaansche dorpen werden Chris i telijke-sociale candidaten gekozen. Alleen in Innsbriick (stad) konden d '■^encialisten- eenig succealbehalen. fie! Pariemeiît ■ BE Zitting van 29 April 1914 Voorzitter : heer Scliollaert. SOCIALE VERZEKER1NGEN Heer DE WOUTERS bekampt d« oist. worpen van heeren Pécher en Huysman*. Spreker is gunstig aan het deel van het ontwerp, dat de vrijheid der mutuft. listen waarborgt en is itegen de ver-plichting,Sipreker bestatigt dat bet libéralisai k». zak heeft gekeerd- Voorbeen was het 1 . manchestriaan, sedert het ontwerp Peches ï is het voor de tuesohenkomst van des J Staat. Heer PECHER. —, Aile liberalen zijn - met mij t' aecooTd. 1 Heer MASSON. —, Rechte integendeel, t is er verdeeldheid. - Heer DE WOUTERS. De libéral® en sooialistisehe ootwerpen zijn de imv , tualiteiten vijandig. Heer C. HUYSMANS verzet zich, Ileer DE WOUTERS. - Dat biijktnfc de teksten, ons onderworpen. Ten andere, acht ik dat de vrijheid go-handhaafd moet worden. Spreker verdedigt een amendement, dd roi der liefdadigheid toelichtende in àf inrichting der gowestelijke raden. Hij prijst d-eze reglementatie aan ét,-weldadlgfaeidsbureelen, en deze zullen ge. ; dwongén kunnen worden de bijdragen • der behoeftige arbeiders te betalen. De tusschenkomst van den Staat moest , breeder en milder zijn. Mits eenige ver- - beteringen, zal de sociale wetgevingaa» c haar doel volkomen beantwoorden. Ileer ANSEELE zou willen dat man dm - werklieden een frank per dag verleenàe. HET PENSIOEN „ DER OUDE.M1JNWERKKJRS Heer MAROILLE dringe aan opdâï men nu den dag) bepale, waarop dit ont-werp zal besproken worden. ■Heer HUBERT verzet zich. Heer VOORZITTER. — Laat ons be-slissen dat de tweede lezing der sociale vepzakerirng niât zal worden aangevat, alvorens men de pensioenen der onde mijnwerkers heeft behandeld. De Kamer sluit zich bij dit voorstej aan HERXEMLNG Heer MASSON verdedigt het voorstel van heer Peeher. Heer WOESTE, — "J'en, verweet mij vijandig te zijn aan de werlfmanspen-sioenen. Dat laat mij koud. Ik zoek eene eerlij ke oplossjng voor het moeilijke vraagstuk. De kwestip ia sieolit beâtudeerd. Waarom geeoe commissie van bevoegden buiten het parieineat ■ benoemd- ? î Spreker verwerpt het voorstel van he <r • Iluysmans, dat hij te kostt-lijk açht. t Waar zou men de noodige 30 millioen i vi'nden ? Spreker wijst kracbtdadig de basissen van heer Pechers voorstel valider hand. Hij maakt den lof der christelijke liefdadigheid. (Onderbrek'ingen en verzet aan de iiinkerzijde) . Heer DA0MS, de onvermijdelijke, staat recht en beleedigt heer Woc-ste. Heel de Rechterzijde sclireeuwt :*Go-zeten ! terwijl men Links schat'r-lacht) . Heer VOORZITTER maakt heer Daesna zekère opmerkingen. Ileer DAENS slaat bovenarms- op zijn lessenaar. Heer VOORZITTER. —, Wat heeft die lessenaar misdaan ? (Algemeene lachbui) . Heer WOESTE prijst het liefdadîg werk der katholieken. 1 De L1NKERZ1JDE overschreeuwt hem. , Heer WQKÏTE. —. Gij zijt on ver-! draaglijken. Het is Nvaarli^k ongefoof. haar, dat gij in eene dergelijke zaak mistoeslandcn duldt. Vcrgezeît eens de !e-den van Sint-Vincentiusgenootschap, bij de armen, en gij zult overtuigd zijn. Spreker verklaa.rt zich, bi.i wijzo vÊn proef, aan te alniten .bij het >oatw.er]> der regeering. nadat hij eerst eenigo opmerkingen heeft vporgebracht. Heer AUGUSTEYNS verdedigt, |n ^34 Vlaamiscb, het kost-sloos pensioe.n J De zitting sluit. om 5 1/2 ure. 1 HESEIAUT Zitting van gî) April îflstit Voorzitter : Ileer de Favereau. ■' ' DE SCHOOLWET Heer MERTENS vraagt of de kinde: en eene school van een naburig dorp mo-' gen bijwonen, als deze sehool dichter g«. 1 -legen is. ; Heea- POULI/ET. -, Zekerlijk ! De amendementen der oppositie worô«n verworpen. 5 Artikel 2 wordt aangenomen met 70 stemmen tegen 30 en -J.: onthoaàween,]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes