Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

243 0
10 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 December. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 20 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/dr2p55fn4d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

JMAANIDAG, 10 DEDEMBERJ9TL HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. —— «UUSKOMBHMnilWII « Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VÂN GOETHEM, Directeur Het nurr.mer ; 5 centiem (Front en- Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per inaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Wat onze soldaten leeren en hoe Wij hêbben reeds de gelegenheid ge-fcad onze lezers te onderhouden over de «Belgische School voor leergangen per briefwisseling», die onder bescherming der Regeering in de School Pigier, 110, rue de Rivoli, te Parijs, werd ingericht. Deze school stelt zich ten dienste van al de Belgen, die hun krijgsdienst vol-brengen of volbracht hebben en ver-[srhafte hun aile gemak om per briefwisseling eon of an der vak aan te leeren.i De 9C-hool, die gevoegd is bij het be-[stuur van het Booger onderwijs., is toe-[vertrouwd aan de verlichte zorgen van [den heer Dejace, leeraar aan de Hooge-Ischool van Luik; de bfsiwrder is de [heer Adant, prefekt van het atheneum 1 te Brugge, die ijverig mede werkte om ze ap te richten en die er op bewonde-: renswaardige wijze den gieest en het doel van wist te yat-ten. , De opvatting van beide leiders van de school wordt terecht bewonderd. De bij-r\*al van de nieuwe inrichting, die eerst jsedert 1 Augustus 1917 geopend werd, is daar om het te be wij zen. En deze bij val bewijst ook, zooals heeren Dejaoe en .Adant, aan onzen confrater Jean Bar van de « Legerbode » deden opmerken, « de 2ielegrootheid van den Belgischen sol-claat die onder het vuur, in het gevecht, en zelfs op den drempel van de dood soms, tijdens de roemrij,kste en de held-haftigste opoffering, aan zijne toekomst en aan het herstel. van het vaderland denkt. — Ja, j'a, voegde de heer Adant er bij, riat, is wel het meest bewonderenswaar-dige fenomeen van de onverwoestbare levenskracht onzer natie, die bij onze soldaten blijkt door de behoefte om zich totden lateren strijd voor het leven yoor te bereiden, door zich van nu af aan de sreestelijke wapffns te smeden, die zij in den, vreedzamen strijd na den oorlog zullen noodig hebben. Aan de zonen van Vlaanderen en Wal-lonië, biedt de school een gelegenheid om nader tôt elkander te komen, niet ialleen slechts door de vaderlandsliefde, maar ook door de kennis van beide Bandstalen, die door het doopsel der ge-n&enschappelijke beproevingen voor immer tôt zusters geworden zijn. Het is het punt waar van de gedachte der school is uitgegaan, het eerste ob-jektief dat vervolgens vergroot werd rloor het toevoegen aan de studie van onze landstalen, het Franseh en het Vlaamsch, ook nog die van het Engelsch, het Russisch, het Italiaansch en het Spaanseh. Eenerzijds door het personeel aan fie school Pigier geholpen, verzekerde zich de «Belgische school» van haren kant de medewerking van een lid der Vlaam-sche Akademie, vaïi een polygloot, re-pctitor aan de Hoogeschool van Brussel, van een leeraar aan het atheneum te Leuven, van een Russisch leeraar, dok-ier in eeonomische en politieke weten-schappen ; en ten slotte van een talrijk Bn ervaren onderwijzend personeel. Deze uitstekende leerkrachten namen ; île taak op zich de werking van de fSchool Pigier» aan te vullen, door zich vooral op het Belgisch standpunt te J îlaatsen en om alzoo praktische lessen fin dienste van de toekomstige leerlin-?en te vervaardigen. Deze lossen werden gegeven mits geringe vergoeding, die ter nauwer- j ïood den prijs vertegenwoordigt van het -, |&pier dat aan de deelnemers overhan- c %d wordt : Voor de officieren, 1 frank: joor de onderofficieren, korporaals on soldaten, 25 centiem, met nog aile ge-rtiak van betaling bovendien. Het valt niet te loochenen dat het nieu- Fe werk aan een dringende behoefte be-twoordde.i Inderdaad, van af 5 Augustus telde . pien reeds 200 inschrijvers; vijf dagen Bâter waren er 800, en 1,200 den 19n van | ■ezelfde maand. Ten slotte, na op el- J pander volgende sprongen telde men, op pn datum van 25 Novernber, het kolos-P'f- getal van 7,730 inschi'ijvingen. a I «ij dit cijfer zijn er ongeveer 1,000 I fiamingen die vragen om Franseh te v 800 Walen die Vlaamsch wïilen g ^00 schreven zich in voor den van Engelsch, de eenen met ■ ^sch, de anderen mot Franseh als c,f. het Spaanseh telt 500 leerlin- t WT)nn Haliaansch 300; het Russiscn E °P^r2oo. r)a,nvS(]dat °eide!;jlf bi:'dra/° fîrnpo- "en prijs van het papier be-L V ^ oordeele: Iedeir leerling ont-LproLr, le,J ^ruikte handboek, of den p nphnnit i z''nen behoeve samengesteld; Ben SJ 6n vragenlij,sten, witte bla-. ae antwoorden en bijzondere ^ om de ***& ter verbete-[ de rue de Rivoli te zmdm, l i Het is niet bli-ndelings dat onze soldaten de taak kiezen welke zij willen leeren; allen hebben daa rvoor gangbars re-denen. Om aldus slechts één geval aan te halen : De 200 leerlingen die voor het Russisch ingeschreven zijn, zijn over 't algemeen, zakenlieden, nijveraars, inge-pieuirs, wisselagenten. Al wie iets leeren wil doet dit met een duidelijk omschre-ven doel. Waar en wanneer studeert men ? Op deze vraag, door den heer Adant. .gesteld, gaf een leerling het volgende ontwoord . «Men kan alleen maar goed studeeren in de kalmte van de loopgra-ven, omdat in tegensteilling met net kan-tonnernent, daar de meest volkomen rust heerscht... als de sektor rustig is.» Eenige weken lang was de dienst, on-danks al den ijver d'iein men aan den dag legd'O, niet tegen het werk opge was-sen. De leerlingen stroomden toe en het werd moeilijk om leerkrachten te re-kruteeren.Het bestuur had toen de uitstekende gedachte een' beroep te doen op de ge-militariseerde leden van het Belgisch onderwijzend personeel, die zich te Parijs of in den omtrek bevonden. Dit bleek uitstekend en leverde den venvachten uitslag. Heden worden de leerlingen naar wensch bediand en hun getal mag blijven aangroeien. Het is een uitstekend werk dat door clen Minister van Kunsten en Weten-schappen werd ondernomen. Drie jaren oorlog hebben inderdaad aan velen onder onze jongens datgene doen vergeten dat zij voor den oorlog hadden aange-leerd. De oorlog heeft ook aan velein tijd verschaft om na te denken, om zich nieuwe gedachten te vormen, om te zien dat net geluk niet te vinden is een be-krompen sieur- en slenterig leven. Velen hebben leeren naar buiten uit zien, hebben leeren grooter zien, hebben in zich tenminste zooveel kracht ontdekt, om te komen waar anderen, met minder begaafdheid dikv/ijls, gekomen zijn. En nu tracht eehieder zich op zijn best te wapenen om in. den strijd om het leven, na dezen oorlog, niet de laat-?te te zijn, maar onder de eersten. En vele anderen, die door hun ouderdum, rloor hun stand, door hun familieban-den reeds vastgebonden zitten aar. ten imbt, die niet meer naar een nieuwen iveg mœten gaan zoeken, leeren toch wa/t nieuws, talen bij voorkeur. Ongetwijfeld herinneren zij zich het ware woord van onzen grooten Keizer Ivarel : « Men is zoo dikwijls mensch ils men talen spreekt. » A. B. 1mm >1 VVWVi/â ■ ■ 1 ■*' Aïs 't Zondag is En als het zon, zon, Zondag is weerom, Dan bonzen de klokken van bim-bam- [bom, Dan trippelt Katrientje naar 't heilig [dom Van onzen lieven-Heere, Met al haar beste kleeren ; Bim, bam, bom, Ei Zondag willekom ! 3n als het zon, zon, Zondag is weerom. Wie loert in de kerk naar die lieve [blom ? 3n hoort er oremus noch vobiscum ? De mulderszone Vientjen Maar 't ingetogen Trientjen, Houdt zich dom; Ei Zondag willekom ! 5n als het zon, zon, Zondag is weerom, : Vie drentlen des avonds de velden om ? i >a, Vientjen en Trientjen, zijn lieve [blom, * Langsheen de korenschoven; En 't maantje ginder boven ; Lacht zich krom; Ei Zondag willekom ! , Herman BROECKAERT. j ] kricbl aan onze lezers [ Teneinde vertraging te vermijden en : an onze verschillende diensten noode- ^ bos werk te sparen worden onze lezers riendelijk verzocht aile brieven aan- , aande de Abonnementen, . Aankondigingen, Verkoop ! î richten aan dit adres : j (en Heer Beheerder van het dagblad « Het Vaderland a , 3, Place des Deux-Ecus, r Paris (i") c Aile andere brieven en mededeelin- ^ en aan dit adres : 1 M. Léo Van Goethem i Directeur van het dagblad v « Het Vaderland » c 3, Place des Deux-Ecus, c Paris OP HET WESTERFBONT ! « Nieuwe vijandelijke nederiaag in de streek van Verdun DE TOESTAND Op het gevechtsfront van Kamerij heeft een gevecht plaats gegrepen te oosten van Boursies. Er grepen geen voetvolkverrichtir gen plaats. De Duitsche artillerie was voornam< tijk gericht tegen de Britsche stellinge in de streek van Flesquières, Monchi le-Preux en in den sektor van Pa; schendaele. De Britsche vliegers hebben goe sverk kunnen verrichèen; zij. nxaakte rerkenningen en namen foto's op. Z hebben met hun machinegeweren d vijandelijke troepen in hun loopgrave îapgevallen. De luchtgevechten war'é liet talrijk. Een Duitsch ' vliegtuig werd nedergf ïchoten. Een ander werd genoodzaai n ontredderden staat neder te dalen. Vier Britsche vliegers worden vei nist. Men mag zich verwachten, zooals wi het reeds aangekondigd hebben, aa 'en aanstaanden aanval van Ruprech /an Beieren in Vlaandeiren. Ailes la£ /oorzien dat de vijand zich niet te^Te len zal houden met het gering stu' ;'rond dat hij veroverd heeft in de na bijheid van Kamerijk. Hij zal mee willen. De beschietingen die hij onderneem n de omstreken van Flesquièi'es gevej laarvan het bewiis. De Duitschers be reiden een hevigen aanval op het v/es-k terfront. Zij zullen niet wachten tôt dat n het Lente is en totdat de Amerikaan-sche troepen in sterk getal aangekomen - zijn. De Bondgenooten kennen genoeg-zaam de inzichten van den vijand en 3- zij zullen diensvolgens niet op het on-n verwachts aangevallen worden. i- De toekomst is in aile geval angst->- wekkend. d FRANSCH LEGERBERIGHT VAN DEN NAfVJIDDAC J( Er hebben patroeljegevechten plaats gegrepen in de streek ten noorden van Ghavignon, op den rechteroever van de Ahsje en in het bcsch van Apremont. Een vijandelijke aanval, die onderno-men werd in de streek van Bezonvaux veroorzaakte een hevig gevecht. De vijand werd verslagen en leed zware verliezen. De artilleriestrijcS was tamelijk hevig in deze streek, alsook ( in verschiilige sektors van den linker-j oever der Maas. { BRITSGH LEGERBERIGHT . VAN DEN NAMIDDAG Tijdens den nacht van 8 op 9 Decem-r ber was de Duitsche artilleriebedrijvig-heid hevig ten zuidert van Kamerijk, t op den rechteroever van de Scarpe, ten i zuiden van Lens en in de streek van - Passchentiaele. I! OMS m CHIin SE Aan efi^n brief uit Peking aan do : Times » gezonden, en pas kort gele-ien te Londen ontvangen, ontleenen vij de volgende bijzonderheden betref-ende de afzeting van den jeugdigen eizer van China : Het leger in China was oorspronkelijk en werktuig van de Mandsjoes en het 3 nog niet zoo lang geleden, dat iedere ifficier in dat leger naar hen opzag oor zijn bevordering en voor iedere irereldsche eer, welke een soldaat kan în deel vallen. Onder de republiek zag het staande iger vele provinciale legers ontstaan n zijn eigen positie in den staat afne-len. De revolutie verarmde de regee-ing; de oude soldaten vonden concur-enten in de nieuwe en betreu/rien het ude regiem toen het hun beter \'oor en wind ging. Toen dus Joean-Sji-Kai ich zelf als keizer opwierp, liepen de oordeiijke militaire oversten met twee itzonderingen, vlot naar hem over, opende, dat zij onder een machtig kei-3r hun oude glorie zouden herwinnen. n zoo goed als het geheele N'oordelijke ;ger bleeik hun toegedaan en vocht 3or Joean-Sji-Kai, zoo goed als Chi-eesche soldaten gemeenlijk vechten. Toen Joean gegaan was naar de laats waar geen koningen gemaakt of igezet, worden, werd de republiek ge-istigd en de ontevredenheid in het te-urgestelde Noordelijke leger, nam op-ieuw toe. De regeering was door >ean's onderneming nog meer verarmd i ac*iterstalligheid van betaling der actementen werd chronisch in de le. ;rbegrooting. Eerbetuigingen en pro oties wafen Schaarscher dan ooit er, ) schrielheid van het republikeinsche igime bracht voortdurend de glorie m weleer in herinnering. En met de republiek ging het slecht toals geheel China kon waarnemen aean-Chijui, leider van de Noordelijk( ilitaire partij, was premiar en had aoht behooren te bezitten, maar hij erd voortdurend door parlement en •esident terzijde geschoven. Het werd lidelijk dat er een crisis op komst as, en dat de aard der regeering vol-rekt moest worden gewijzigd. Onder deze omstandigheden begon enigeen te denken aan herslel van den einen keizer.' Het was er niet om te j ;en, de Mandjoes weder aan het be-ind te brengen, maar men wenschti n ornamenteel keizerrijk, met eer andarijn als regent, en een regeering, e op de macht van het Noordelijkti jer zou steunen, terwijl een Nationale lad als parlement zou fungeeren. Voor de Noordelijke, militaire leiders de oude Mandarijnen was het parle-ent eenvoudig een praatmachien, dk grootsche onderneming belemmerde n den staat te besturen tôt persoon k voordeel van degenen die de mach handen hadden. Zij erkenden wel d< rdiensten eener grondwet, maar zon n die toch beter vinden als zij zoo nig was ingericht, dat zij meer mei inné bijzondere deakbeelden strookte,. P Gewoonlijk kwamen deze personen te Hsuchowfu bijeen, waar -Chang Hsun als een vorstje heerschte, door zijn ' eigèn leger omringd.' ' Alle'mannen die daar henen togen, waren vurige partijgangers van Joean- -Sji-Kai geweest, toen deze een gooi naar de keizerskroon deed. Zij waren auto- ■ craten door temperamént, en hoogst on-tevreden met het republikeinsche sys-teem. Dat Jong-China en dat deel van het zuiden, waar het invloed had, zulks bitter kwalijk zou nemen. hegreep men zeer goed, maar Jong-China had bewezen, dat het onbekwaam was en weinig vermocht uit te richten tegen een krachtige Noordelijke combinatie. De eenige moeilijkheid op den weg naar daadwerkelijke actie der autocra-ten lag in het gémis aan eensgezindheid ] onder de militaire leiders. r Zoodanig was de toestand toen de t verwachte politieke crisis te Peking uit-brak. De président zette den premier i Toean-Sji-Jui af en aanstonds kwamen 1 de Toesjœns of militaire goeverneurs der provintie in opstand. Hun strijd- r macht bedreigde reeds de hoofdstad 1 toen Chang-Hsun ten tooneele verscheen 1 als bemiddelaar, in gezelschap van e eenige duizenden soldaten. Hij eisohte E ontbinding van het parlement en de g président boog voor de militaire macht. z Later wist hij het zoover te krijgen, dat v enkele ToesjoenBl beloofden, hun le- v giertje terug te doen 'èrekken. Maar zijn oorspronkelijk voorstel om de r Mandjoes te herstellen was met de s uiterste koelheid ontvangen, en thans mislukten al zijn pogingen om een re- e presentatief kabinet te vormen. Hij g werd door de mannen van Hsuchowfu 1< als een buitenstaander beschouwd en v men vreesde dat hij zichzelf tôt regent g zou maken, na de Mandsjoes op den troon te hebben hersteld, en de opper-?te macht in den lande zou bezitten. Wie weet zou hij de groote man, de aanstaande président, misschien wel zi keizer worden ! En dat wilden zij tôt v iederen prijs vermijden. ri Op dat tijdstip smeet Chang Hsun, die geen politicus is, onvermoedt den 3 midden in den nacht gewekten kleinen Hsuan Tung op den troon en plaatste rie wereld voor een voldongen feit. Hij sf bonoemde links en rechts hooggeplaat-ste personen en liet het eerbewijzen re- 2/ genen. Die droom duorde juist drie dagen. Toen riep het land1, eerst totaal 3, versuft» door den slag, om het hoofd van Chang Hsun. Met een in China zeer H «eldzame snelheid en besluitvaardigheid begaf Toean Sji'Jui zich naar het naas- 3/ te cantonnement van het nooirdelijk leger en ondernam een veldtocht tegen 3. den onvoorzichtigen keizer-maker. Toen de grap tôt ernst dreigde te ont- 3/ aarden riep Chang Hsun den steun der buitenlandsche gezanten als bemidde- se laars in, en schreef hun een brief,waa.r-in hij beweerde, ailes ten beste van 3/ r.ijn land te hebben gedaan. De man kon en wilde niet inzien, dat zijn staats- p( çreep geen oogenblik zou worden goed-jekeurd door de orvergroote meerder-txejd zijner landgenooten. ci HET SPORT DE ZES-DAGEN VAN NEW-YORK DE PLOEG A. GOULLET-A. MAGIN AAF>I HET HOOFD DER KLASSEERIMG Op het oogenblik dat deze lijnen zullen verschijnen zal de zes-dagenkoers geeindigd zijn, maar wij moeten nog ten minste 24 uren wachten vooraleer er de uitslag en van te kennen. Doch, vol-gens de laatsté berichten, hier gisteren avond tœgekomen — en die niets doen dan de vorige bevestigen — moet men geen groot profeet zijn om de overwin-ning van de ploeg A. Coullet-A. Magin te voorspellen. Door een ongeval zou hun natuurlijk de overwinning nog kunnen ontsnappen. Deze twee renners hadden na het 105e uur, 63 punten voorsprong op hunne onmiddellijke tegenstrevers : Corry-J. Magin. Deze voorsprong moet hun de zege verzekeren. DE VIJFDE DAG De aanvang van den vijfden dag werd gekenmerkt door het opgeven der Belgische ploeg V. Linart-Debaets, die .zich na het 97e uur terugtrok. Tenge-volge van eene missing in het oversei-nen der telegrams zegden wij dat De-baets een Amerikaansche renner was. Overigens weten wij dat er renners van dien naam regelmatig voorkomen op de plakbrieven der Amerikaansche velodrooms, namelijk te Michigan en te Détroit. Doch de Debaets in kwestie is wel onze West-Vlaamsche renner, die4 voor den oorlog, in België en in Frankrijk, narlielijk te Parijs, aan'de grootste Amerikaansche koersen deelnam. Ziehier het eerste telegram dat ons gister toekwam : New-York, 7 December. — De Belgische ploeg Victor Linart-Debaets, zeer vermoeid, trok zich na het 97e uur terug. Al de aangewende pogingen om hen de koers voort te doen zetten ble-ven vruchteloos. Ziehier de klasseering per punten na hèt 105e uur : A. Coullet-A. Magin, 229 punten. F. Hill-Hanley, 174 punten. Corry-J. Magin, 166 punten. L. Thornas-B. Lawrence, 107 punten. Verri-H. Spears, 92 punten. A. Grenda-Piercey, 90 punten. Carmen-G. Wiley, 69 punten. Smith-Weber, 42 punten. Geen verandering voor de andere ploegen. Egg trok zich gister terug. De renners die heden de schoonste krachtinspanningen- deden, zijn L. Thomas en Lawrence, die van de zesde tôt de vierde plaats overgaan. De afgelegde afstand, na het 150e uur, is van 1,849 mijlen en 6 ronden of 2,976 kil. 265 m. Hier dient opgemerkt dat de trein niet zeer snel is en dat geen enkel re-kord bedreigd wordt. Het afstandre-kord voor de 105 uren is van 3,363 kil. 607 m. Er is dus nog een verschil van 387 kil. 342 m. De rekOrds kunnen bij-gevolg gerust slapen... en de renners zouden waarschijnlijk ook niet beter vragen dan maar spoedig van eene wel-verdiende rust te mogen genieten. Het telegram gister avond toegekomen meldt geene veranderingen in den toestand der ploegen. New-York, 7 December. — Op het einde van het 108e uur heeft de hoofd-groep 1,898 mijlen en 2 ronden (3,054 kil. 800 m.) afgelegd. Er is geene enkele verandering in den toestand der ploegen voorgekomen. IN DEN WINTERVELOBROOM DE TEKNISGHE UITSLACEN DER KOERSEN VAN GISTER PRIX DE VENISE. — (Soratch), in zes reeksen, drie hernemingen, drie hal-ve finalen en finaal. Afstand 800 m. (3 ronden + 50 meter). Eerste reeks. — 1. Lorain; 2. Meanger; 3. Chaballe. Tijd der 250 laatste meters : 17 dec, Tweede reeks. — 1. Trouvé; 2. Cous-seau; 3. Johay. Tijd der 250 laatste meter ; 17 sefc 2/5. Derde reeks. — 1. Larrue; 2. Miohot 3. Chardon. Vierde reeks. — 1. Siméonie; 2. Char jer; 3. Groslimond. Tijd der laatste 250 meter : 17 sec 5/5. Vijfde reeks. — 1. Tirante; 2. Paillarde >. Besson. Tijd der 250 laatste meters : 17 sec ; 5/5- Zesde reeks. — 1. Perrine; 2. De i 1 ichamps; 3. Couder. l Tijd der 250 laatste meters : 16 sec S/5. ' Eerste herneming : 1. Rohrbach ; 2 'olledri (junior); 3. Perrin. Tijd der 250 laatste meters : 19 sec Tweiede herneming : 1. Chardon; ?. "barlier; 3. Requis. Tijd der 250 laatste meters : 17 sec. Derde herneming : 1. Paillard; 2. Deschamps; 3. Dupont. Tijd der 250 laatste .meters : 17 sec. 3/5. Eerste halve finaal : 1. Traute; 2. P-er-rine; 3. Polledri (junior). Tijd der 250 laatste meters : 16 sec. 3/5. Tweede halve finaal : 1. Larrue; 2. Trouvé; 3. Lorrain. Tijd der 250 laatste meters : 17 sec. 1/5. Derde halve finaal : 1. Chardon; 2. Siméonie; 3. Paillard. Tijd der 250 laatste meteirs ; 17 sec. 3/5. Finaal ; 1. Larrue; 2. Trante; 3. Chardon.Tijd der 250 laatste meters : 17 sec. 2/5. Handicap der 1/4 mijl. — Koers met voorgifte, in zes reeksen en eene finaal. Afstand 402 meter. De reeksen worden gewonnen door Perrine, René Piousseau; Dubouchet; Auge; Germann en Moreau. Finaal : 1. D-uibouchet (40); 2. Moreau (35); 3. Perrine; (scr. Poginig van den Belgischen stayer Ver-ke3rn tegen het rekord der 10 mijlen (16 kil. 0.93 m.). Dit rekord hoort toe aan Sérès met 13 m. 10 sec. 1/5. Tijd van Verkeyn : 13 m. 5 see. 2/5 (rekord). De 10 kilometers in-8 m. 14 sec. 1/5. ACHTERVOLGINGSKOERS SERES-DUPUY. — Sérès haalt Dupuy in na 10 min. 26 sec. Dupuy vertrekt zeer snel en wint ongeveer 70 meters in de drie eerste ronden, doch verliest van zijnem voorsprong bij iedere ronde. Premiekoers, op 3 kilometers (12 ronden}.De-premiën-worden gewonnen door : Lemée; Lemée; Descham'ps;; Deschamps; Lemée; Perrine; Lorain; Lorain; Perrine; Lorain. Eindklasseering : 1. Van den Hove; 2 Siméonie; 3. Johay. Tijd : 3 m. 48 sec. GROOTE FRANSCH-ITALIAAN-SCHE MATCH, met Belloni en Sivocci en Pélissier en Godivier. — Een uur achter tandems. Zoo ten minste was de match' aangekondigd, doch het bestuur maakte in den loop der vereeniging bekend dat de twee Italiaansche renners aan de grena weerhouden waren. Darragon en Ali Neffati treden als vervangers op. Een Fransch-Italiaansche match dus, met groot lawaai aangekondigd, met vier Fransche renners en één Alge-riaan... dat is nog niet banaal8! « Mai9, après tout, » het komt toch ver op het-zelfde neer. Enfin, wij zullen wachten tôt pnze Italiaansche vrienden eens mogen komen en... zij mogen eens komenf wij wachten. De trein is zeer levendig bij het vër-> trek en Ali Neffati wordt reeds na ;enige" ronden gezaaid. De 10 kilometers worden afgelegd in 11 m. 58 sec., doof Godivier. Ali Neffati gelukt er in, na eene mooie krachtinspanning, den hoofdgroep te vervoegen na 15 minuten koers. Hij ' wordt opnieuw gezaaid na 20 minuten en gedurende de 28e mînuiïf gedubbeld. De 20 kilometers in 24 m. 14 sec. 1/5 door Darragon. Niets beilang-rijks tusschen de 20n en 30n kilometer, die door Darragon in 36 m. 48 sec. 3/5 neergehaald worden. Ali Neffati valt ' na den 42n minuut en herneemt moe-dig het vertrek, met 7 ronden achter-îtel. ' Kort nadien verandert hij van rij- ^ \viel en dit kost .hem nog drie nieuwe ronden. De 40 kilometers in 49 m. 52 sec. 3/5,-door Darragon. Onmiddellijk na den 40n kilome^n ontsnapt Godivier achter Vandenhove-Perrine. Pélissier en Darragon zijn' spoedig op 70 meter terwijl Ali Neffati meer dan 100 meter verliest. Deze laatste wordt kort nadien gedubbeld. Nog 6 minuten. Eensklaps heeft de tandem die Godi-rier trekt een ongeval en Pélissier icomt terug bij, doch Darragon is gezaaid. Moedig zet deze zich terug aan t werk en haalt de leiders in juist drie minuten voor het einde. 9 De trein wordt streng, Pélissier wil ie leiding nemen doch wordt afgesla-jen. De tandems voor den eindsprint :etten zich in lijn. Pélissier wint in een nachtigen sprint en wordt geestdriftig .oegejuicht. Eindklasseering : 1. Pélissier. 2. Darragon, op 1 lengte. 3. Godivier, op 1/2 lengte. 4. Ali Neffati, op 11 ronden. In het mjr • 48 kil. 200 meter. INTERIM»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes