Het Vlaamsche nieuws

191 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 April. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 20 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/7s7hq3td8f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMBNTSFRIJZEN I Veet éte taaaad '-7S T#* s ia«J»a«l 3— Ve«r 8 maand '0-— | yeor één ji«ff II.— Ktdaistie, Beheer en AanUonaiglagea : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 ANTWERPEN Dinsdag 16 April iytH - 4âù Ja&fg, MÎ 103 Prijs f§ Ceetiem Bélgu Het Vlaamsche Nieuws Verschijni 7 maal per week DE OPSTJELRAAD: Hoofdopsteller JRaî VERHULST, Dr. Aug. BORMS» Kooglccraar AJb. VAN DEN BRANDE .taww» -f-'i-r— -| [ - - ■• ||--|- If TU H T'IMIM ^1 AAiMKONDîÛlNQKNi 1 ïwaede bina, 4«n K«£«t 2.50 I Darde id. id. I.— Vierde td. id. 0.50 | Doodsbaricht 6.— 1 : Elke medewerker is persoonlijk ! verantwoordelijk voor zijn schrijven, | en bindt niet lieei de Keuaktie. OFFICIEELE BERICHTEN m DUITSCHE 2IJDE DUITSCH A.VONDBERICHT Berlijn, Zondag '14 April. -— Officieel Op bet slagveld aan de Leie, succès-voile geveohten tusschto Nieuwkark et Vi«ux-8erquia. DUITSCH LËGERBERICHT Berlijn, Maandag 15 April. — Officiel : Westeiijk gevechtsterreia Op het slagveld aan de Leie kwam het mecrmaals tôt verbitterd hand-geraeen. Bezuidwesten Nieuwe\er\e. evenals tusschen Bailleul en Merrii v/erden Engelsche machiengeweernes-t«n gezuiverd en hun bezettingen ge-rangen genomen. Tegenaanvallen, die de vijand van Bailleul uit en benoord-westen van Bethune ten uitvoer brachl zakten verliesvol ineen. Op het gevechtsfront aan weerszij-den van de Somme bleef de artillerie-itrijd bij regenweder binnen matige grenzen. Oostelijk gevechtsterreia Na heftige gevechten met gewapen-de benden zijn onze in Finland ge-l&nde troepen, krachtdadig onder-steund door afdeeiingen onzer zee-strijdkrachten, in HeUingfors binnen-gerukt.UfrOOST/HMG. IIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, Zondag 14 April.— Officieel : Op het Italiaanscli» front, geen bij zonder# gebeurtemissen, m FHABSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs. Zondag- 14 April. — Officieel : De dag werd alléen gekenmerkt door wederzijdscho beschieUngen, op eenige punten van het front. Geen infanterio-ikti*.UN ENGELSCHE ZIJOE- WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Zondag-14 April. — Officieel : Krachtiige aanvallen van Metsren tôt «an Wulverghem werden teruggeslagen na hevigen, strijd. Voor de vierde maal werden, den 14n, aanvaillen tegen Nieuw-kerke afgeslagen. Verdere aanvallen in de buiurt - van Fesubert werden gefnuikt. Tegen don avond van den 13 den deed de vijand met groote kracht herhaalde aanvallen op aile punten van het gevechtsfront der Leiî ; onze Unies bleven onge-schonden.In den morgen van den 14m herhaalde de vijand zijn aanvallen in de buurt van Ba.lleul, De strijd duurt voort. Ten Wes-ten van, Lassigny vielern de Franschen *an, tun Noordwesten van OrviUers=Sorel op een iront van 1700 yard en kwamerv meerdere honderd yards vooruit. Zij maakten een aantal gevangenen. TELEGRAMMES Het Krijgsbedrijf in het Westen Wat h Foch ? — Nog geen eenheld In <lo Entente-legerleiiling ! De nieuwe positie van generaal Foch is tôt lu nergens duidelijk in het openbaar ora-schreven. Toen eind Maart eenige Entente-bladen geschreven hadden, dat generaal Foch lot « generallissi-mus » der Entente-troepen °P het Westeiijk front benoemd was, kwam een officieele Fransche mededeeling, die ^ide, dat het « niet volkomen juist » was «n officieuse uitleggingen zeiden, dat Foch be-last was met de « coordination » der gealHeer-de strijdkrachten ten opzichte van het Duitsch °ffensief. De « Figaro » me'.dde er bovendien nog bij, dat de opperbevelhebber Pétain en de opper-oevelhebber Douglas Haig (le général en chef Pétain et le général en chef Douglas naipl hunne titels en funktiën behielden. >«at nu de positie van Foch betrof, de « Fi-Saro » deelde wel mode, dat de Engelsche en rransche regeering, vertegenwoordigd door ^°rd Milner en Clemenceau, hierover een protokol geteekend hadden. De « Figaro » noemde 00k wel die bijeenkomst van Milner en Clemenceau « een van de grootste en ï'-hoonste bladzijden van den oorlog », maar »oe nu eigenlijk de vorm was, waarin d« " ««nheid van kommando » was vastgesteld, werd nergens gemeld. iCoo wist men bijvoorbeeld heelemaal niet, noe het stond met den nog niet zoo heel lang R«ieden ingestelden opi^ersten krijgsraad der seallieerden te Versailles en hoe bijzonder-r och daar tegenover stond. Stond di« PP«rste krijgsraad boven Foch, stond Foeh ?f er on der ? Misschien heeft men in de spannende, groo-n spood ejschende omstandigheden raaar •«n «*rst«n, 't praktisch lijkenden cnaatr*g«l s'enomsn, afwacht«nd hoe dis w«rken zou, ander« niet zoo gemalckelijk dadelijk op te.lossen kwesties ter zijdie la-tend.: Na twee weken ondervinding schijnt men niet alg-»m«en met de werking van dien snel genomen maatregel Usvreden. Da « Echo de 1 Paris » vindt namelijk, volgens over Zwitser-land-Duitschland komende telegrammen. dat hat opperbevel over de Entente-troepen nog onvoldoende tôt eenheid gebracht is, van-w#g* de bevoegdheden, die d# Raad van Ver-- «ailles behouden zou hebben. -Deze zou 00k thans nog de beslissin» hebben over de rege-ling en de verdeeling der reserves. In het blad « L'Heure » uit Marcel Sembat daarentegen de meening, dat de bevoegdheden, die Foch thans heeft, voldoende zijn. Verder geeft Sembat er zijn ontsteltenis over t* kennen, dat hij Engelschen heeft hooren zeggen : « Wij behoeven niet ver-•chrikt te zijn, wij kunnen ons immers nog op Calais terug trekken. Verder kan d« vijand niet komen. Dan hebben wij nog altijd de zee om ons te dekken ». Sembat vindt, dat menschen, die zoo spreken, dten oorlog nog niet begrepen hebben. (« N. R. Ct. ») EEN BOKKESPRONG VAN GENERAAL SMUTS Onder dit hootd sclirijtt « Hest Westen », van Potchefstroom, naar aanleiding van de lezing, onlangs door _gen. Smuts gehouden over Oost-Afrika : «'Brittanje heeft nooit enige militaire ambitie gehad, behalve macht ter zo«, die onontbeerlijk was voor zijn be-staan », zegt gen. Smuts. Zeker ! Zeker ! Al de bezittingen die Enge-land heeft, en waaionder oolc ons eigen Z.-Afrika, dat zijn allemaal Pebraden vogels, die hem vanzelt in de mond gev.ogen zijn ; dat waren allemaal tere kuikentjes, die onder zijn \lerken ingekropen zijn om te delen in de liefelike beschermlng van zijn heilige he-rnelvleugels. Zeker! Zo zal 't wel vvezen I Engeland — <(jnooit enige militaire ambitie gekend!» Nooit 'n miaLaire hand uitgesto-ken naar iets ter wereld ! Zeg eens, dat een spotvogel onderwijl een exemplaar van « Een Eeuw van Onrecht » (het boek van gen. Smuts) achter in die Voorlezer z'n mantel-geldeede jas zak gestoken had ! En zeg eens, dat Lloyd George dit ailes straks gaat zitten lezen, en diezelfde spotvogel zou hem op z'n tafel een exsemplaar gooien van de woedende aanspraken, die hij en Campbell-Bannerman gehoud<;n hebben toen Engeland met z'n militaire roof-aksie aan de gang was tegen die arme Boere Republieken ! Wij zouden, met de historiese feiten voor ogen, veçleer kans zien om de leer te verde-digen « Duitsland heeft nooit enige militaire ambitie gehad, behalve macht te land, die onontbeerlik is voor zijn bestaan. » DE GEBEUKTENISSBN IN KUSJLANJ* De Finsche revolutionaire regeering Men meldt uit Stockholm dat met bet 00g op den dreigenden toestand de maximalis'-tiscbe Finsche regeering zich te St-Peters-burg zal vestigen. Zij ontving van den Raad van Volkskominissariss-cn te St-Petersburg de verzekeiing dat zij welkorn was. DE HEROPENING DER ITALIAANSCHE KAftlER Men meldt uit Rome da.t men in de parlementaire krin-gen gelocft, dat de heropening der Ita-liaansche Kamer zal verdaa.gd worden naar aan-leiding van het Oosteririjkache offensief dat mon aanstaando aeht. EEN NIEUWE OORLOtiSRAAD IN ENGELAND Men meJdt uit Den Haag dat de kornng van Engeland een nieuwen Britochen ooi'logaraad benoemd heeft. De voorzitter ia de Earl of Derby. de vredesaktie "der ENTENTESOCIALISTEN Zurich : De Zwitserache bladen vernemen dat Vandervelde en Kamiei Huysman» langs het ka-naai van Branting aan de Duitsche en Oo«t«n-rijkache partijleidingan een mémorandum hebben laten toekomen oveir d* oorlogsdoeleinden dis bepaald zijn geworden op de sociaJistiaehs kanf«r«ntde te Londen. Het mémorandum is be-geleid van eene verklaring waaxin gezegd word,t dat voor de bijeenroeping eener internationale socialistische konJerentie voorop gesteld moet worden dat aile socialistische organisaties van te voren in eene openbare verklaring hare toestem-ming tôt een vrede zonder annexaties en schade-loosaieilingen op den grondsi!ag va.n het zelfbe-stenMningsreclit der volken geven en van hare respektieve regeei'ingen het doorzetten dezer grondbeginseU op het vredeskongres moeten veirlangen. DE VEREENIGDE STATEN EN DE NEUTRALEN Kopenhagen : Men meMt nit Kriatiania. dat het Amerikaansche gezantschap aldaar l^okend maakt dat aile uitvoerkonsenten vôor 1 Mei moeten benuttigd wo-rden, daar zij anders vervallen. HET GEVAL RAPPOPERT Parijs : De Soeialiatiacha Federatie der Sein» heeft in eene vergadering protest aangeteekcnd tegen de aanhouding van den heer Rappopert. oekrajinaIËn roemenie Kieff, 15 April. — De Oekrajiensche pers pro-testeerde eeretemmig tegen de imperialistische politiek van de Roemeensche regeering, en wijst er op dat het Oekrajiensche volk zich met de opJossing van de Bessa-rabiîsehe kwestie in Roe-meenschen geest niet akkoord kan verkl«ren. Van de Oekrajiensche regeering wordt geëiacht-ter waarneming van d« belangen der Oekrajina betref£»nde Bessarabië krachtdadig op t« tre-den.bulgarije TEGEN annexatie van bessarabie door roemenie Kieff, 15 April. — Uit Odessa wordt gemeld : Gristeren werden de vertegenwoorddger» der 200,000 »i»l«B tslland* Bulg»ar»ch« bevolking van B»«»a-r»bië near Sofia afgevaardigd met een protest tegen de aansltiiting vain Bessarabie bij Roemeniê. Een heuglijk nienws voor onze Vlaamsche Werklieden De heer Gouverneur-Generaal, vrij heer von Falkenhausen, heeft — in gevolge de herhaalde aanvragen var den Raad van Viaanderen, om d« Vlaamsche werklieden uit het Noor-den van 1 rankrijk naar hunne haard-steden te laten terugkeeren, — on.ler-handelingen aangeknoopt met de be-voegde militaire overheden. De Raad van Viaanderen heefl thans de heuglijke tijding ontvangen, dat deze onderhandelingen met een goeden uitslag werclen bekroond. Van dit oogenblik af zullen al de Vlamin-gen der burgerlijke arbeiders-forma-ties uitgewisseld worden. De betrok-ken militaire overheden hebben aan-wijzing gekregen de terugvoering, vooi zoover de toestand het toelaat, met den grootst mogelijken spoed te vol-trekken. ... C. V P. Antwerpsche Havenbelangen Wij ontvangen het volgende schrijvea : Geachte Heer Hoofdopsteller, Daareven legde men mij het artikel voor van de « Gazet van Brussel», van 12n dezer, geteekend : A. Van Hoecke-Dessel, over den Grooten Doorsteek der Schelde te Autv.-er-penHet gaat hier om eene zoo gewichtige ?aat voor Antwerpen en voor Viaanderen, dat bet vraagstuk langs aile kanten moet beschouwd worden en dat het wenschelijk is dat niet alleen deskundigen, maar 00k aile per son en met gezond verstand begaafd daarin hunne meening kunnen uiten. 1k vind de lange inleiding van het artikel van Mr. Van Hoeeke-Dessel zonder doel. Ook tal van beschouwingen over andere uitgevœr-de of in uitvoering zijnde werken zijn hier overbodig, zoo niet hinderlijk. Men moet de ontworpen havenvverken van Antwerpen af-aonderfijk bestudeereu om zonder vooringe-nomenheid te kunnen oordeelen. Waaiom, inderdaad, onzen ouden polltieken strijd op-rakelen ? Of zou men toch weeral aan die, voor de welvaart van onze Vlaamsche bevol-king, zoo rampzalige politiek willen doen ? Ik ben bang voor het geleuter : <1 Geen poli tiek meer ! « dat mij gedurig in de odren tuist en mij wel dnizelig zou maken. 1k zou vtel liever hooren dat men daarover niet meer sprak noch schreef, maar metterdaad den ouden politieken strijd van klerikaal, liberaal en sociali^t liet rusten. Vlaaaderefl zo* er wat beter inede gediend aijn! Maar ter zakel Waarom men niet vroeger aan de recbtma-king der Schelde gedacht heeft? Wel heel eenvoudig omdat men zulk reuzenwerk niet aoodzakelijk vond en omdat het in den tijd der pyramiden technisch niet inogelijk zou geweest zijn! Het is sleclxts noodig geworden toen men schepen begon te bouwen van meer dan 175 m. lengte en meer dan 8 m. diep-gang. En, mij dunkt dat zulke schepen eerst sedert een vijf-en-twintigtal jaar, met uit-îiondering van de zoo deerlijk mislukte a Great-Bastern », opgekomen zijn. Van technisehe bewijsvoering om het wel-gelukken van den doorsteek te bevestigen, werd nooit veel zaaks gemaakt, zegt de schnjve* van het besproken artikel. Maar is het wel bewez-en dat de voorgestelde wljzigin-gen, die men wilde uitvoeren, aangezien het nieuwe pian goedgekeurd was, geenen uiterst nadeeîigen rnvloed op den stroom zullen hebben? Ik ben overtuigd dat die nieuwe groote bochten, die men uitvoeren wil, veel gevaar-lijker zullen zijn dan de zoo bekampte doorsteek. Evenals nu zal het water van den eenen oever naar den anderen gestuwd worden en zoo onzekerheid ia de vaargeul doen ontstaan. Het is minstens niet zonder belang even na te gaan waarom de Schelde eenen zoo kron-kelenden loop heeft. Ik meen mij te herinne-ren dat sommige tegenstanders van den grooten doorsteek als reden van hunne afwijzenda meening schenen aan te nemen, dat stroo-men, zooals de Schelde, niet anders kunnen dan een slinger'enden loop te hebben. Maar de natuur voorziet dat volstrekt niet. Wil men de vooniaams-te stroomen der we-taeld nagaan, dan zal men zien dat de mon-âmg van de meeste#lier stroomen, vooral van die welke uitmonden m een Oceaan of eeno sec met zware getijgolven, nagenoeg recht zijn Waarom hebben Schelde, Maas en Rijn zoo bochtige mondingen, welke daarbij nog uit verschillende armen bestaan ? Wel eenvoudig omdat zij vloeien in eene vlakte zonder helling die zich nauwelijks boven de oppervlakte der zee verheft. De kracht van het loopende water moet dienen om de hin-derpalen die het ontmoet te verwijderen en zoo zijnen weg tôt de zee te vinden. Als nu eene rivier of een stroom eene overtollige kracht hebben, gebruiken zij die kracht om da oevers af te vreten en zich gedurig te verplaatsen. De afgevreten deelen, rotsstuk-ken, zand of klei worden medegesleept en elders, waar de stroom langzamer wordt, af-gezet. Zoo ook de Schelde. Hier komt de kracht van den stroom van de ebbe en den vloed der zee. Indien de boorden der Schelde steil en rots-achtig waren, zou de kracht van den stroom vooral dienen om het water zoo hoog mogelijk op te stuwen, en waar het kon ook de oevers af te brokkelen. Maar daar zulks het geval niet is en een verbazend groot deel der aan-wezige kracht niet kan gebruikt worden om het water hooger en verder op te stuwen, gezien den aard der streek, zoo dient die kracht om den stroom gedurig te verplaatsen. De bochten der Schelde zijn dus enkel he-t gevolg van de natuurlijke gesteldheid vaa den bodem door welke zij vloeit. Wat zal er nu gebeuren zoo men het ont-werp van den grooten doorsteek uitvoert ? Men zal tusschen de Kruisschans en Ooster-weel den loop der Schelde met 2.750 m. ver-korten. Wat zullen de gevolgen daarvan zijn voor de getijden? Zoo men aanneemt da* de gemiddelde breedte 600 m. zij en de ge- middelde omvang- der tij 4.15 m., dan geef zulks een massa van 2.750x600x4.15 = 6.847.500 kub. m, zegge : 7.00.000 kub. mete v\ater welke bij elke tij minder zullen ge plaatst worden tusschen de Kraisschans «i Oos-terweel. Waar schrijver.de 24.000.000 kub. m. wate haalt, waarvan hij spreekt, vraag ik mij ti vergeefg af. Ik weet wel dat in den tijd som ■ mige bouwkundigen met dat cijfer geschermt l hebben, maar ik vermoed dat zij eenen olifan , te plaatsen hadden! Ander* zou ik moetei zeggen dat zij voor bouwkundigen zonder linge berekeningen maken en twee verschil • lende watepverktuigkundige begrippen me - elkander verwarren. Dat i« juist niet aanbe velenswaardig voor een waterwei'ktuigkun-dige, en hier zal het toch wel oui waterwerk-tuigkunde gaan, meen ik. Maar zullen de 7.000.000 kub. m. water aai de nagenoeg 70.000.000 kub. m. welke gemid-deld bij elke op- of afgaande tij aan de Kruis-schans voorbijvloeien, bepaald ontnomea worden ? Volstrekt niet. Door den doorsteek, ik verondeistel althans dat men hem op dege-lijke wijze uitvoere en overal de noodige breedte en diepte geve aan de nieuwe bedding om den loop van het water in nietg te belem-meren, dan zal de gemiddelde snelheid van het water tusschen de Kruisschans en Antwerpen, ten gevolge van het wegnemen der bochten, merkelijk toenemen, en zoo v66t Antwerpen eene veel grootere kracht geven aan den stroom. Dat zal natuurlijk, maar ook •nvermijdelijk, voor gevolg hebben ; 1' dat de stroom gemakkelijker de bedding zal kunnen uitdiepen en dus eene betere vaar-geut geven ; 2" dat het water boven Antwerpen bij vloed merkelijk hooger zal opgestuwd worden en ook bij ebbe tôt een merkelijk lagei peil zal ailoopen. De tij zal dus, boven Antwerpen, een groote-ren omvang hebben en de 7.000 kub. m. water, verloren tusschen de Krum-schans en Oosterweel, zullen grootendeels boven Antwerpen hunne plaats vinden ; maar er zal ook grooter gevaar zijn voor dijkbreuk. Daarvoor zullen de noodige voorzorgen moeten genomen worden. Maar dat is niet ailes. Men kan op eene andere wijze de 7.000.000 kub. m. water terug-vindeu en, zoo noodig, nog 15 à '20.000.000 kub. m. erbij ! Daartoe is het voldoende de afdammingen van de huidige bedding der Sche'de tusschen de Kruisschane en Ooster-weel zoo in te richten dat het afgedamde deel ook aan ebbe en vloed onderworpen xij. Er ware misscliien ook wel middel om daar drijfkracht te vinden, die zou toelaten dage-lijks een drie honderd ton kolen uit te spa-ren, î.e., voor den intrest van een kapitaal van 40.000.000 fr. En, mij dunJkt, dat zoo iets ook niet te misprijzen ii. In het artikel van hr Van Hoecke-Dessel is toch een belangrijk argument, dat hij enkel aanduidt door de woorden : « Waar het water in rechte richting vloeit, daar verdeelt zich die kracht gelijkmatig over gansch de breea»e van den stroom», en, wat de schrijver niet zegt omdat bij er waerschijnlijk niet aan denkt, heeft de stroom eene minder diepe vaargeul, en die vaargeul heeft ook eene sterke neiging om zich naar het midden van den stroom te verplaatsen. Het ware dus eene fout de doorsnede in volstrekt rechte lijn te maken. Ook voorzag het ontwerp eene kcht gebogen lijn, met de kaaimuren langs den hollen kant der bocht, zoodat het water, ten gevolge van de stuwkracht lange de kaaimuren aoa schuiven «n de vaargeul langs dieu kajit verleggen. J. L. Van uw vriendjes moet ge 't hebben! Als een mensch zoo »tillek«ns allée eens over-peinst, begint hij te gaan gelooven dat zijne zoo-gezegds n vdjan-den » zij-ne vrienden en zijne betitelde « vrienden » zijne vijanden zijn. Dit is vooral de wa^-rheid iin het s-nul-domme België. Eerst vergeten de regeerders van dit arme land je dat heb voo<r een ki&inen staat nooit goed kan zijn zich te mengen in den strijd van de groote sta-ten ; dan bogaan zij de dwaasheid^ liet volk te doen gelooven dat zijne soldaten strijden voor de onschendbaai'heid van het grondgebied era de onzijdigheid — ailes ijdele woorden waarachter de roerhouders hun leugenaohtig gedrag eteeds wisten te verbergen ; later zeggen de mmisters : wij strijden met de Entente voor de beschaving en het recht der kleine volkeren ; en zij vergeten uit hunne oogen te kijken en in te zien hoe de Entente met zijne vliegers tegen onze bur-gerbevolkiiig voor de beschaving strijdt ^1 hoe zij 't recht der kiome volkeren in Griekenland en nu laatst nog tegenover Holland handhaaft. Toen de Beigischs regeering, die volgens el-ken plicht en volgene wijze staatkunde reed* in Anguetus 1914, na den val van Luik eoi Na-men, had moeten vrede si uiten, er in toestemde hare soldaten n,u alieenlijk nog voor het belang van Engeland in den dood te jagen, deed zij dit in 't vooruitzicht dat Engeland België rijkelijk zou beloonen. Iedereen ziet nu goed dat Engeland België niet beioonen kan, maar zooveel mogelijk tra-cht België aan 't bet-alen van de gebroken pottein te laten meedoen ; Engeland heeft al lang begrepen dat het niet winnen kan en dus geen enkel© belofte, zelfs die tegenover het eigoixe volk, laat staan deze tegenover België aangegaan, houden kan. Voor alwie niet ziende blind is, is het duidelijk bovendien dat Engeland België niet beloonen wil, integendeel: in 't begin van den oorlog zwoer E.nge!and bij al de godeu van zijn wereldrijk dat het geen enkele Belgische bijzondere nijverheid naar En-geland zou verplaatsen. De Belgen zijn eir wel mee. De kantnijverheid is reed# in vcilen bloei in da Engelsche provincies. Nu maken de Belgi-eche belanghebbende kringen een lawaai van aile duivels, omdat de Engelsche regeering altijd nog den toevoer van ruwe diamant naar het bezet België verbiedt. Voor iemand die op de hoogte is van de diamantnijverheid in België, vôor den oorlog de bclangrijkste van de heele wea-eld, moeten de gevolgen van zulk een Engelsche handelwijze duidelijk uitschijnen. De diamantbewerkere te Antwerpen, worden heel eenvoudig zonder werk gezet, de heele nijverheid lam gelegd en een zeer groot getal men-schen gebroodroofd. Van een anderen kant heeft Engeland het middeltje gevonden om zelf diamant te gaan elijpen ; een paar honderd Belgi-sche vluch te lin gen hebben in Engeland da-n een groot gelai Engelsche werklieden h«fc diamant-slijpersstieltje aangeleerd. Na den oorlog zullen do dia-mantbewerkera te Antwerpen mogen schuifelen zooveel zij willen ; maar één ding i* zeker, de Engelschen zullen hun stieltje heel eenvoudig overgenomeu hebben en op de wereld-markt onder de gunstigefeje voorwaarden tegen de BelgiseUe «ijverheid zegevierend konkuree-ren. t Hieraan bemerkt men nog eens heel duide > lijk de wearhoid van 't oude gezegde : « Indier r het niet goed is Engeland's vijand te zijn, ij - het nog veel sle^-hter Engoland's vriend te zijn ! » 1 Dit hebben enkele vroeger met Engaatid ^•«r bondene volkeren atilaan in^ezien. iJe vraa^r ij r 11a: Wanneer zuilan de bewonea-s vau Baifis » 4ie waai-heid «mdelijk eens e-rkenneu? Broer. ! sTAD en LAN» LIEDERAVONDEN VAN DE GROENINGERWACHT. — Aanstaan-den Doiidetdag, van 9 tôt 10 uur (T. U.) wekelijksche herlialing in het lokaaJ « Oudç Sint-Jan », Gemeentestraat. Herhaling van de laatst-aangele^rdc liederen. Iedereen ia welkom. LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK (A. N. V.)- Leider: NanJ Rey. naers ; lokaal : Antwerpsch Koffiehuis, Van StraAlenstraat. — Woentdag, 17 dezer, te 0 uur (T. U.) 's avonds, zal de wekel'-jksche zangles hemonion worden. Buiten de gewone herhaling- zal het nicuw lied : « En die ons Leentje knss'-'n in a g », woorden van E- De Weerdt, inu-ziek van Fran» Boogaerts, aangeleerd worden. De persotien welke dien avond als lid toetreden ontvangen kosteloos de ver-eischte liederboekjes. Iedereen is welkorn. Toegang vrij. VOORDRÂCHT. — Op Dinsdag- 16 April, te 9 Torenuur, houdt d© hr Kare! Waternaux een voordracht met lich-fbeel-den over « Arm Viaanderen », in de zaa! Victoria, Lange Stuivenberg*traat, 30. BIJ DE VRIENDEN ONZER KA-THOLIEKE PATRIOTARDS. — Tus-senen de Fransche katholi-ekeu en het Vatikaan is, zoo meldt de korrespondout te Bern van hçt « B-rl-ner Tageblatt », een konflikt uitgebroken, dat een op-merkelijk scherpen vorm aangenomen heeft. Zooals bektind is, houden de Franschen tairijke Elzassers, die bij de eerste aanvallen in de streek van Miihl-hauacn in hun han-den gevalkin zijn, nog steeds gevangen. De Duitsche .regeering heeft voorgesteld, dat ze uitgewisstld zouden worden tegen Fransche burger-gevangenen. Frankrijk heeft echter dit voorstel van de hand gewezen op grond, dat het de Elzassers n'et als Duitschers bcscho-uwen kon. Daarop heeft Duitsch-land als tcgeUmaatregel 1000 gijzelaars in Noord-Frankrijk genomen. Nu heeft kardmaal Gaspanri zich tôt het bekende katholieke kamerlid D-oys Cochin gewend om ged'aan te krijgen, dat het voorstel aangenomen wrerd. De-nys Cochin heeft stroef afwijzend geant-woord, dat de Elzas geen Dunsch land is, en kard-naal Gasparri heeft daarop even stroef geantwoord, dat hij dat heelemaal niet had willen zeggen. De toon van do brieven is van een verbazingwek-kendie onhoffelijkheid. In persgesprek-ken noemde n-u Denys Cochin bovendien nog het Duitsche voorstel een afpersings-manceuvre. Verder bevveert hij, dat de vast gehouden Elzassers vtijw-'llig maar Frankrijk gegaan zijn. Ook uit aRdereu ho:>fde is de Paus op liet oogenblik îr Frankrijk zeer weinîg bemiad. Men had verwacht, dat hij zou proteste eren tegen het bombardement van Parijs. Toen dat niet geschiedde, kwam er een felle kam. pagrue der radikale bladen tegen hem los en thans wordt Paus BeHedictus in de Parijsche kabai^t-liedjes als « Boche » bezongen. HET GEHEIM VAN VEURNE OP-GEHELDERD. — Wij lezen in de « Temps » : Op verzoek der Belgischp regeering', welke sedert kort de halsrechting- weer ingevotrd heeft, stelde het Fransche mi-nisterie van juistitie de guillotvnje e.n het bedieningspcrson.ee 1 tôt hare beschtkking met het 00g op de terdoodbrenging van d«n genaamden. Van cien Houcke, B5 jaar oud, die in 19L5 te Veurne twee perso-nen vermoord had. De straf voltrekki n g heeft plaats gehad bij het aanbreken van den dag op het grondgebied van Ghelu-velt, gelegen op een uiterste punt van de grens. Inschrijvin^ftliist geopend te Lier, voor het herstellcn der afge-brande Vlaamsche Boekerij van het gevan-genenkamp te Munster. Félix Timmermans, fr. 1.25 ; L. Stevens, 1.25 ; K. De Wmter, 0.50 ; Alfred Bogaerts, 1.25 ; L. Thijs, 0.25 ; Willem Van Peborgh, 1.25 ; Ernest Deweert, 1.25 ; V. De Vogelaere, 1.25; Willem Pasteyn, 1.25; I. J. Deweert, 0.50 ; Een Vereeniging van stambewuste Vla-miîigen bij de viering van Oudejaarsdag, te Lier, 9.74 ; Willem De Wmter, 0.25 ; Mevr. Wed. Torfs, 0.10; Gom. Van den Bran-den, 0.25 ; G. Van Boeckel, 0.25 ; Aloers, 0.25 ; Blondina De Weert, 0.25 ; J. Versehoren, 1.25; Emerance De Clerck, 0.25 ; Jozef Torfs, 0.25 ; Corneel Van Damme, 0.25 ; J. De Voeght, 1.00; T. Van Boovgaerts, 1.25; C. Kevzer, 1.25; L. Geboers, 1.00; Alfons De Weert, 0.25 ; Goderis, 1.25 ; Noë, 0.25 ; Em. Van den Brande, 0.25 ; Meus, 0.25 ; Jan Voes, 0.25 ; Van Aelst, 0.25 ; A. Van den Brande, 0.10 ; J. Eyzermam, 0.25 ; A. Rosseels, 0.25 ; G. Calloèrts, 0.25 ; Théo Vermeylen, 0.25. Totaal : fr. 31.44. Totaal der voorafgaande lijstea : fr. 2.650.76. Algeineen totaal : fr. 2.682.19. De Oorlog Telegrammen kf.izer karel EN clemenceau Tekstvervalichiug Weenen, 13 April. (Officieel.) De door 4en Franschen minister-president in zijn communiqué van 12 April gepublic«erde brief van Keizer Karel is vervalscht. In de eerste' plaats zij verkiaard dat met de in rang ver boven den minister va 1 bui-tenlandsche zaken staande persqoni'Jkheid, die —- gelijk in de officieele kennisgevi^g \ an 7 April werd aangestipt — in het voor jaar van 1917 vredespo«ingen heeft gedaan, niet keizer Karel, maar prins Sixius van Bourbon, die te dier ti'de een toenadering tusschen de oorlogvoenende staten trachlte te bewerken, bedoeld was. Omtrent den door Clemenceau gepubli-ceerden brief verklaart het ministerie van buitenlandsuhe zaken op keizerlijk bevel, dat Keizer Karel zijn zwager prins Sixtus van Bourbon in het voorjaar van 1917 een zuiver persoonlijken partikulieren brief heeft.geschreven, die geen verzoek tôt bemiddeling bij den président van de Fransche republkk of bij iemand anders inhield, noch «en verzoek om den inhoud van den brief aan anderen mede te deelen of van anderen daarom-trent verklaringen uit te lokken en in ont-vangst te nemen. Deze brief repte in het geheel niet van het Belgische vraagstuk en bevatte nopens Elzas-Lotharingen de volgende passage : k Ik zou rriijn geheelen persoonlijken invloed ten gun-sce van Frankrijk's aanspraken op herkrij-ging van Elzas-Lotharingen hebben aange-wend, indien die aans-praken rechtmatig waren. Dat zijn ze eçhter niet. » Opmerkelijk is dat het Fransche communiqué van 12 Aoril niet den tekst weergeeft van den tweeden brief van Keizer Karel, waarvan sprake was in hc-t communiqué van den Franschen minister-president van 8 April, en waarin de keizer zou hebben verkiaard dat hij « het met zijn minister eens is ». (Volgens het Fransche communiqué van 12 dezer zouden de passages over E. L. en België luiden : « Het is mij dan ook in het bijzonder aangenaam te rien, dat, al zijn zij op het oogenblik tegenstanders, geen enkel werkeliik verschil van inzicht of neigingen mijn rijk van Frankrijk scheidt en dat ik mag hopen, dat mi|n levendige symnathieën voor Frankrijk. gevoegd bij die, welke er in de geheele monarchie heersrhen, voor goed een terugk«er zullen beletten van den oor-Iogstoestand, voor welken mij in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid kan treffen. Daartoe en om op nauwkeurige wijze de echt-heid dezer gevoeJens te doen blijken, verzoek ik u in het geheim het niet officieel aan Poin-caré, den président van de Fransche repu-bliek, mede te deelen, dat ik, met-aile midde-len en gebruik makend van al mijn persoonlijken invloed bij mijn bondgenooten, de rechtmatige eischen der Franschen ten opzichte van Elzas-Lotharingen zal steunen. <( Wat België Ix-treft, dit moet geheel in zijn souvereiniteit hersteld worden, met be-houd van zijn Afrikaansche bezittingen, zonder nadeel voor de schadeioosstelling, die het zal kunnen ontvangen voor de verliezen, die het geleden heeft. » Naar men ziet kan van een misverstand of een verkeerde veitaling- geen sprake zijn. De keizer ontkent van het Belgische v<aaggtuk te hebben gerept en \ *rklaai t de aanspraken van Frankrijk op E. L. niet rechtmatig te hebben genoemd. Red.) Czerniu necint zijn ont3!ag Weenen, 14 April. — Het Wecner Keizerlijk en Koninklijk korresponcientie-bur«el medt : De minister van het Keizerlijk en ivo-ninklijk Huis en van buitenlaaasche zaken heeft heden zijne Keizerliike en Konihk.ijke Apostolisçhe Majesteit zijn ontslag voorge-legd. Het behaagd-e Zijne Majesteit het zeiv# allergenadigst te aanvaarden, en graat Czer-nin tôt de oenoeming v^n een cpvojger met de voortzetting der zaken loe te v-ertrouwen. Berlijn. 15 April. — Over het aftreden van graaf Czernin schrijft de « oeriiner Lokal-anzeiger » : Graaf Czernin acht het niet mo-geojk, de verantwoordeiiikneid \oor zijn ambt nog langer te dragen, daaroij van meening is, dat een brief, zoo gewichtig als die aan prins Sixt, zelts wanneer hij de zaken niet in een verkeerd daglicht stelde, niet af-gezonden mocht worden zonder dat den minister daarvan kennis werd gegeven. Clé-menoeau kan er zich op beroemen met zijn klauw minstens een persoonlijk sukses te hebben bereikt, een zakelijk sukses in gee>n geval. Want het spreekt \anzelf, dat de nieuwe Keizorlijke en Koninklijke ministei- \an buitenlandsche zaken van den weg eener aan het bondgenootschap getrouvve politiek, zooals die door graaf Czernin gevoerd werd, niet afwijken zal. Dat waarborgt, afgezien van de ijzeren noodzakeliikheid der feiten, het telegram dat Keizer Karel den lOn April aan den Duitschen Keizer heeft gericht. De stap van Czernin is die van een 011 recht man. dio het met zijn plichten en met zijn ambt ernstig meent en niet aarzelt, de konsekwenties te trekken, als verhoudingen waarin niets te veranderen valt aan de vervulling zijner taak, zooals hij die opvat, onmogelijk schijnen te maken. In de « Vossische Zeitung » heet het : Het is mogelijk dat de weigering van graaf Czernin de handelwijzç_yan den Keizer in haar vollen omvang te dekken de breuk met den jongen, van temperameal krachtigen heer-scher veroorzaakte, ook echter, dat de door dit incident scherper wordende toestand, die de sinds lang genoeg tegen Czernin in touw zijnde krachten aan het Weener Hof zoo'n gunstige gelegenheid bood, dat de graaf vrij-willig aftreden boven voortdurenden ïtrijë verkoos. Het « Berliner Tageblatt» schrijft: «Het kan niet worden gelooehend, dat menig punt in de briefgeschiedenis ook na de Weener verklaring duister blijft; dat de Duitsch-Oostenrijksche vriendschap nieuwe kracht b'jgezet werd, schijrj: het lichtpunt te zijn. Graaf Czernin was een trouwe broedsr van het bondgenootschap, zoo ook, gelukkig, niet de eenige. » De « Morgenpost » meent : In het duel tusschen Czernin en Clémenceau is geschied wat in dergeliike gevallen dikwijls gebeurf : diegena is gevallen, die het recht aan zijn zij de h««ft.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes