Het Vlaamsche nieuws

183 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 April. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 25 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/n29p26rq5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I aj#H!IEMBKTSFRIH:BH ! ! \tggt Un maaud 1-7B Voor3œ«^ - S— Voor 8 maand , 10.— Vo* tin jwe ' geJjktle, Bebeet ti Aankondlgingen : [ 73, ST-JAKOBMARKT, 73 antwerpen Zaterdag 13 âpril 19x8 » 4de Jaarg. Br 100 Prijs # Ceofctem v©ôr Beîgië j 11 ■! I—|I.).|I|M—MKU. .UUAM.I AANKONDIG1KUBN : f Tweede blad, dïn regel 2.50 Derde id. id. I.— • Vierde id. id. 0.50 Doodsbarickt 6.— ; Elke medewerktr is perseenlijl verantwoordelijk voor zijn schrijven, en biadt met heel de .R,eiiaktie.. Het Vlaamsche Nieuws Vfirachiint maal oer week DE GPST^LRAAD: Hoofdopsteller Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDE De groote Veldslag in het Westen Armentières en Merville door de Duitschers genomen. - De strijd om de vierde Engelsche Unie. - 20.000 gevangenen, 200 kanonnen buit-gemaakt. m DUITSCHE ZIJOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Donderdag 1.1 April. — Officiel:De siag bij Armentières blijft een gu"st gen loop nenien. Wij ziju in de voorsieden van Armentières gcdrongen. gezuidcn Eslakes werd de Lawe op «nige plaatsen overschredtn. DUITSCH LEGERBERICHT Berlijn, Vrijdag 12 April. — Officiel : Westei;jk gevechtsterrein Armentières is gevallen. Door de troepen van de generalen vcn Eber-hardt en von Stetten van uit het Noor-den en het Zuiden omvat, en van haar terugtochtswegen beroofd, heeft de Engelsche bezetting, 50 officieren en meer dan 3000 man sterk, na dapperen tegenstand, de wapens neergelegd. Daarenboven vielen 45 kanonnen, tal-rijke machinegeweren, groote munitie-hoeveelheden, een stapelplaats van kleedsel en andere rijke buit in onze handen. Ten Noordwesten van Armentières wonnen wij terrein. Ten W esten van Armentières wier-pen de troepen van de generaals von Stetten en von Karlowitz, na afweer van sterke, met saamgeraapte krach-ten tegen Sleenwerli uitgevoerde te-genaanvallen, en na een verbitterden strijd om de vierde Engelsche stelling, den vijand in de richting van Bailleul en Merville achteruit. Merville werd genomen, Op den Zuidelijken oever van de Leie bevochten de troepen van gene-raal von Bernhardi den overtocht over de Lawe en rukten tôt op hoogte van Merville vooruit. De totale buit van den veldslag bij Armentières bedraagt na de totdusver gedane telling 20.000 gevangenen, daaronder 1 Engelsche en 1 Portugee-[sche generaal en meer dan 200 kanonnen.i Het overtrekken van de verslijkte trechterstreek in en voor onze uit-gangsstelling op 9n April, stelde de hoogste eischen aan de troepen van aile wapenen der voorste linie. Aan W succès hebben pioniers, bewape-ningssoldaten en de andere divisies een schitterend aandeel. Op het slagveld weerszijds de Somme ontwikkelden zich hevige geschut-gevechten. Fransche regimenten, die op den Westelijken oever van de Avre ten Westen van Avreuil stormliepen, zakten onder de zwaarste verliezen in-een, en lieten 300 gevangenen in onze nanden achter, die later door Fransch geschutvuur werden vernietigd. Van de andere fronten niets nieuws. ïtHQST.-HONG. ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, Donderdag 11 April. — Offi-cieel:Ten Westen van het Gardameer en het dal van de Brenta hebben stormtroepen "iet succès ondernemingen ten uitvoer £«bracht. Anders geen nieuws. UN TUBKSCHE ZIJOE TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Woensdag 10 April. — Officieel : De Turksche troepen hebben een der Kuidoostelijke buitenforten van Batoem Wiet, Konstantinopel, Woensdag 10 April. — Officieel : Na een hevige artillerie-voorberéiding hebben. krachtige Engelsche kontingen. ten over een breed front lierhaaldelijk op.e stellingen be westen de weg van Jéricho naar Nablœs aangevallen. Deze iatival'en, die ten deele in dichte massa s werden ondernomen, zijn door otis Reschut. en machinegeweervunr gefnuikt. Op «ikele gedeelten van het slagfroflt hçbben hardnekkige gevechten van man auu» plaata gehad. MM VAN FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREII Parijs, Donderdag 11 April, — Offi cieel : Verwoede geschutstrijd op bepaald punten van het front benoorden Montdj dier en in de sheek van Lassigny. Vannacht en va-iiochtcnd sloegen d Fransclien tvvee nogal levendige aatival icn der Duitschers in den sektor va: Noyon terug. Tusschenpoozend kanonvuur op d Deide oevei s van de Maas en in het Pries terbosch. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIf Londen, Donderdag 11 April. — Offi tieel : De slag houdt op geheel het front vai het kaiiaal van la Bassée tôt dat val leperen naar Komen aan. In de buur van de Lawe en het kanaai van de. Leii ongeveer van Lestrem tôt Armentières i vervvoed gevochten. Onze troepen zijn van Armentières te ruggtnomen, welke stad vol gas staat Ten Xoordcn van Armentières is de toe stand eenigszins gewijzigd. Tôt in het holst van den nacht wenc in de buurt van Ploegsteert, Meenen et Wijîichaete zwaar gevochten. Van het overige Britsche front niets t< nielden. VAN ITALIAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Donderdag 11 April. — Offi cieel : Langs heel het front matige bedrijvig. heid van geschut en patrocljes. Onze bat. tei'jen bestreken vijahdelijke troeper aan het einde van het San Lorenzo-da en bij Falgareda, alsmede wagens, dit ten Noordoosten van Cava Zncchenini op weg waren. In het bckken van Asiag( maakten.wij eonige gevangenen. Het Krijgsbedrijf invhe1 Westen De jongste gebenrtenissen — De bedreiging van Armentières Berlijn, 11 April..— Een hoo£geplaats stafofficier heelt z'u-h als volgt over de ge vechlen \an 9 April /aan de Leye) uilgelaten De moeilijkheden van den aanval la«en vôô ailes beslolen in de teneinverhoudingen. D< bodem was zùù doordrenkt, dat het water ii de nieuwe granaaikuiten met zooveel sne'heii binnendiong dat spoed noodzakelijk was on de gewonden, die er in \ielen, voor verdrin ken te redden. De Engeischen schenen eei aanval op zulk een terrein onmogelijk te ach ten en hadden daarom, uit voor/org voor cet doorbraak bij Amiens, de verdedigingslini< hier aanzienlijk verzwakt. Allereerst werd het vijandellik geschut to zwii"en gebracht ^ daarna de infanteriestel lingen « riin » tôt den stormaanval geschoten Toen de aanval plaats had boden de Portu geesen nauwelijks tegenstand. Volgens ge vangenen hebben geheele Portu ç^eesche régi menten de vlutht genomen en zi]n in de rich ting van Hazebroeck verdwenen. De Portu g'eezen moesten bij den verrassenden Duit schen aanval op 9 en 10 April, tengevolge vai het volkomen in gebreke bliiven der Epgel sche aanvoering de voornaamste verliezei dragen. Het gevolg van dezen nieuwen sla; zal zijn, dat de Franschen opnieuw deelei van het Engelsche front moeten overnemen waardoor de Fransche reserve steeds mee aan haar eigenlijke taak onttrokken w or cl t. Naar aanleiding van de bedreiging vat Armentières meldt de « Deutsche Kriegszei tung » dat de militaire medewereers van Pa rijsche bladen, volgens een bericht uit Genè ve, er reeds herhaaldelijk hun bezorgdhei< over hadden geuit dat de verdediging van d< centrum-stellingen in dezen hoogst gewichti gen sektor aan de Portugeesche troepen weri toevertrouwd. De militaire medewerker van de « Loka Anzeiger » sc hriift, naar Wolf seint, d.d. 1 April over den Duitschen aanval op Armen tières en La Bassée : De Engelsche legeraan voerino ziet zich thans tegenover de veront rustende vraag gesteld wat er van haar slel lingen en troepen tu^schen Atrecht_ en Li Bassée zal worden. Door de bedreiging vai Amiens, van de Ancre, Somme en Avre uit door de bedreiging van Compiègne en Sois sons en voorts door het nieuw ontstano ge vaar van een indrukken van het Noordwes telijk front tusschen Atrecht en de kust, i ef-n topstand gesihapen. die een nog ong€ schonden, daarvoor hebben onze gestadig bedreiging tusschen Atrecht en de Somme, d van twee zijden toegepaste taktiek van he leger van Hutier en ten slotte de aanval vai het leger vaa Boehn tegen het Oise—Aisne kanaai gezorga. lot reciaing van ae resien l'an het reeds \erslagen deel van het Engelsche leger had Foch dan in het Zuiden, dan in het Noorden, spoedig een kostbaar gedeel-te van zijn re-erveleger verbruikt. 'i hans ziet hij dat de taak voor de rest van dit leger ver-meerdert in plaats van vermindert tengevolge van onzen nieuwen aanval. Geen tegenoîlensief van Foch Fransche bladen melclen, gelijk over Genève en Duitschland vvordt gemeld, dat Foch, den opoerbevelhebber der Entente aan het YVestelijk front, de handen gebonden waren (en aanzien van het beoogde legenoltcnsief. Wegens de verandering, die zich in den stra-tegischen toesland heeft voorgedaan, moest hii dat tegenoffensief voor onbepaald«n tijd uitstelle» Te ParlJ» .J Een draadloos telegram uit Duitschland verhaalt dat nu ook de onbemiddelde inwo- ■ ners s ail l'arijs de stad beginne.n le verlatejJ, daar men hun had vooirgespiegeld dat de be- e schieting door de Duitschers maar tijdelijke opschepperij was en ze nu een regelniatig bombardement blijkt als gold het een bele-gerde stad. e Op de Fransche stations aan de Zwitser-sche grens is aangeplakt, dat er voorloopig ^ geen kaartjes naar Parijs woiden afgegeven. « I^e Pavs », het Parijsche b'.ad, geeft een e gesprek weer, dat een van zijn medewerkers op den eerslen dag van het bombardement van l'arijs met een artillerie-officier had : — Het schijnt, dat we ditmaal door een kanon beschoipn woiden, ze.gt de medewerker van « I.e Pavs ». — Onmogelijk, antwoordt de officier met gezag. t — Maar iedereen zegt het toch... Er zou gebleken zijn... — lk zeî u, dat het onmogelijk is. Geloof me nu. 't Is toch mijn vak, zou ik denken. — Maar 't is officieel bevestigd, hier is een 1 avondblad. 1 De officier leest, verbaast zich en zegt dan t beslist : > —Dan is het geen artillerie meer! 1 De Duitsche en Engelsche legerberichten De Fransche bladen mogen, na ruim drie en een half jaar ooilo;'. nog steeds de offi-• cieele Duitsche legerbeiirhten niet openbaar - maken. Van tijcl rot tijd mochten er alleeh soms wat stukken uit aangehaald worden, die i de censuur onge\aarlijk achtte voor de stem-ming in den lande. Clemenceau, van kritikus 1 der censuur nu chef der censuur geworden, vindt in de praktijk de tôt nu toe gevolgde > methode blijkbaar nog niet streng gerioeg. Het socialistisch Kamerlid Renaudel de-elt namelijk in de «Humanité» mede, dat de censuur zelfs in den nacht van 30 op 31 Maart de openbaarmaking van het officieel... F.n-gelsch communiqué verbood. In een stukje g<'tileld : 't Wnarolït niet de voile vvaa.hcid?» klaagt Renaudel er over, dat de fransche communiqué's niet de voile waarheid weer-geven en dat de publikatie \an een Engelsch communiqué, dat juister en vollediger is. door ■ de censuur verboden wordt. Renaudel wijst er dan op. dat Fngels'he bladen als de «Times», de Duitsche communiqué's zelf openbaar maken, met het aantal gevangenen er- ■ bij. Het merkwaardigè is, dat zelfs Renaudel [ dit toch eigenlijk ook nogal kras schijnt te | vinden, slechts heel slapjes zoo iets voor Frankrijk vraagt, en aleen met Idem ver-: «oekt, dat de Fransche communiqué's open-I lijk zullen zeggen, hoe het met de frontlijn i werkelijk staat. EEN NIEUW BEWIJS VOOR ENGELANDS OORLOGSWIL De « Zuricher Post » van 4 April geeft de volgende mededeeling uit Bern van het « Zo-finger Tagb'att » : De onlhullingen van den gewezen Duitschen gezant in Londen, \orst Lichnowsky, over de \ redesbi middelingen van het Engel-t sche ministerie bij het uitbreken \an den oor- - Iog hebben opnieuw de vraag ten berde ge-: bracht der eerste oorzaak van den oorlog en r het gedacht doen grond vatten alsof Enge'and ; aan Duitschland slechts om reden der schen-î ding der Engelsche neutraliteit den oorlog 1 verklaârd had. De opzienbarende onlhullingen i van dezen diplomaat sfaan eehter in tegen- - stelling met de werkelijke gebeurtenissen. i Reeds voor de schending der Belgische neu-. traliteit door Duitschland, namelijk cp i Maandag 3 Oogst 1914, des voormiddags ont-î ving men in het Bondshuis te Bern een tele* -gram van den \olgenden inhoud : t « Engeland zal Duitschland den oorlo« ver-. klaren ». Het Engelsche ministerie van oor-. Iog had bijgevolg reeds voor den 2e Oogst - 's voormiddags het vaste besluit genomen den - oorlog aan Duitschland te ^ei*klaren. De - Zwitsersche diplomaat was bliikbaar beter - ingelicht geweest dan de Duitsche. Daardoor - is vastgesteld, dat de Engeîsche oorlortsver- - klaring niet samengaat met den Duitschen i inval in België, maar dat het be-!uit der oor- - logsverklaring der toenmalige bondgenooten i reeds vroeger opgemaakt was. Dit volft ook j alleenlijk uit de natuurlijke ekonomische ver-î houdingen tusschen Engeland en Duitsch-, land. r Het telegram van den Zwitserschen gezant te Ix>nden, hetwelk op dit oogenblik wellicht eene zekere ophelderende beteekejiis heeft, is i bedoeld' in het nummer 90 van den « Schwei- - zer Bauer » in Bern van Dinsdag 4 Oogst . 1914, met de woorden : « Naàr wij zooeven - uit goed ingelichte bron vernemen, is heden. 1 Maandag voormiddag, bij den Rondsraad een ; telegram aangekomen van den Zwitserschen . gezant in Londen. Carlin. Het luidt : Enge-1 land zal Duitschland den oorlog verklaren...» On het oogenblik. dat dit telegram uit Londen aankwam, had Duitschland nog slechts 1 den oorlog alleen aan Rusland verklaard, na-l dat Rusland geweiperd had een einde te stel- - len aan zijne mobilisatie. Er was nog geene - spraak van de oorlogsverklaring aan Frank- - ri île. De inval der Duitschers in België was - bijgevolg voor Fngeland slechts het i wenschte voorwendsel, maar niet de oorzaak l zijner oorlogsverklaring aan Duitschland. '. GRAAN VOOR DUITSCHE GEINTERNEERDEN s Naar het Centr. verneemt, heeft de Duit- - sche regeering besloten ten behoeve van de s broodvoorziening van de Duitsche_ geînter-î neerden in Nederland, graan uit_ Duitschland t te zenden. De desbetreffende bijzonderheden i zullen in overleg met de Nederlandsche regee- - rin<* nog nader worden geregeld. Nu de opbouwende Taak Het Wet- en Verordeningsblad (n. 30 van 26 Maart) bevat eene Verordening die bepaalt dat, met ingang van 1 Januari 1918, de geld-middelen van het Vlaainsch en het Waalsch bestuursgebied afzonderlijk worden beheerd. a Van dieu dag zal ieder der twee bestuurs-gebieden zijn staatsinkomsten zelfstandig hef-]en en beheeren en ze gebruiken » overeen-komstig de bepalingen der Verordening. Daardoor is dè volniaking der bestuurlijke sebeiding voor een der gewichtigste depar-tementen van het Staatsbe-tuur — het beheer der gelden — ver gevorderd en het verwezen-lijken van ons einddoel — de volledige zelf-standigheid van Vlaanderea — een grooten stap nader gebracht. Nadat bijna een eeuw lang al de geweldige invloed dien van de Staatsmacht uitgaat was gebruikt om heel het openbaar leven van Vlaanderen te verfranschen en alzoo de natuurlijke oritwikkeling van liet Vlaaniscbf volk te belemmeren, is het geen gemakkeliike taak om al de langgevestigde staatsinsteliin-gen in Vlaandereu zoodanig te hervormen dat ze aau hunne eigenlijke besteuiming — het behartigeu der belangen van de Vlaamsche genieenschap — bean!woorden. Ilet hervormen van de anti-nationale Belgische instellin-gen heeft tijd en krachten gevergd. Deze kunstmatige hinderpalen zijn nu giootendeels uit den weg geruimd en thans kan men- er aan detrken de groote opbouwende taak van ekotioniische ontwikkeling, sociale opbeuring, kultureele verheffing en politieke versterking in \ laanderen ter hand te nemen. Iti 1912 sprak de provincieraad van Namen zich uit tegen de bestuurlijke scheiding. Een van de redenen die tôt staving van dit besluit • werden aangehaald was : dat het Vlaamsche ! volk sedert 70 jaar 1 milliard 300 millioen méér belasting aan den Staat had betaald dan ' de Walen, en het Belgische centralisatie-stel-sel dus aan de Waalsche bevolking aile voor- j deel opleverde. De nieuwe Verordening beteekent dat het ' door zwaren arbeid zuur gewonnen geld van ' bel Vlaamsche volk niet langer zal worden ' gebruikt om het Walenland te voorzien van , prachtigt Verkeerswegen, waterleidingen, postkantoren, vakscholen, werkmaHswonin- ' gen, enz. De Valen kunnen in dit opzicht '• voor zich zelf zorgen. De penningen die wij I voortaan als belastmg zullen storten in de < openbare schatkist, zullen niet meer worden aangeweud om W alen en Vlaamseh-onkundige fran^kiljons in de openbare besturen rijk te < maken of om Kransehgezinde propaganda te < maken zooals met de tentoonstellingen van , Brussel en Gent. Onze Vlaamsche centen worden voortaan ontvangen door Vlaamsche J ontvangers der belastingen, zij worden mge- ' sohreven in Vlaamsche kasboeken, beheerd ( door Vlaamschvoetende menschen en zij zul- i len uitsluitend worden gebruikt ten bate van het Vlaamsche volk. ^ De nieuwe grotidslagen zijn gelegd. De op- f bouwcnde taak kan nu voorgoed worden aan- ( gevat : de algeheele vervlaamsching van aile ] onderwijs in Vlaanderen ; de opbeuring van 5 den werkliedenstand door uitbreiding en ver- k betering van het betoepsondern ijs en door het ^ invoeren der verplichte sociale verzekering < tegen ziekte, vroegtijdige gebrekkelijkheid J en ouderdom ; de verbetering van den toe- . stand onzer kleine burgerij door 't aanmoedi-gen van het fijne handwerk en de kunstam- f iaachten en de uitbreiding der sociale wetge- f ving ; de voorlichting van onze landbouwers j door de land- en Unnbouw-ingenieurs van de -Gentsche hoogeschool, ten einde onze Vlaamsche gouvven méér en beter vruchten te doen ^ opbrcngen voor de voeding van het volk en 1 tôt weivaart van onze boerenbevolkihg ; het ( heropleven van onze lamgeslagen nijverheid e bespoedigen door een geheel van ekonomische maatregelen die vooral met onze belangen en £ de eigenaardige ligging van ons land ] moeten rekening houden en door het ver- £ schaffen van geschoolde vakmannen aan onze ' industrie ; en" ten slotte, zoohaast de krijgs-gebeurtenissen het toelaten, de noodzakelijke < verbetenug van onze zeevisscherij als een tôt i hiertoe ongebruikte bron van nationale weivaart.De ten uitvoerlegging van de wet op de . vetplichte sociale verzekering is de eer=te l stap in de goede richting, die het Vlaamsche _ volk met vertrouwen nopens de toekomst zal ' vervullea. C. V. P. 1 STAD eu LAND TERECHTWIJZING. — De voor j Zondag- 14 April aangekondigd'e vreaes- | meeting te Merksem kan op dien dag niet ■ doorgaan. Definiticve datum, uur en lo- i kaal zullen eerstdaags worden bekend : gemaakt. AFSTERVEN. — Wij vernemen dat ! de jonge heer Walter S. M. de Laye, j wonende Ballaerstraat, 51, ondervoor-zitter van den Vlaamschen Jongelings- ^ bond, overle<ien is. Hij studeerde aan de plaatselijke Staats- J Middclbare Schooi, waar hij zich niet alleen door zijn werklust, maar misschien nog meer door zijn vurige Vlaamschge- ' zindheid onderscheidde. Den jeugdigen strijdgenoot brengea wij hier een innigen, laatsten broeder- ' groet. De burgerlijke begrafenis zal plaats ' hebben op Zaterdag 13 April, te 12 T.U. ' BEKENDMAKINGEN IN HET WET. EN VERORDENINGSBLAD VOOR WALLONIE. — Het Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië zal, te rekencn van 1:5 April a.s. onder de ru-briek « Aankondigingen » nog alleen de berich'ten opnemen, die door den belang. hebbende met veizoek om opname g^- ( richt zijn tôt den dienst van het Wet- en Verordeningsblad voor Wallonie (Ge- , schaftss'elle des Gesetz- tmd Verord- , nungsblattes fiir Wa1lonien) te Namen. ( Van 15 April af volstaat het bijgevolg . niet meer, om een bericht in het Wet- . et} Verordaaingsblad voor Wallonië te la- ■ te® verschijnen, de Staatsdrukkerij te Brussel daartoe opdnicht te geven. De aandacht van de belanghebbcnden wordt hicibij nogmaals gevestigd op de verordening van 13 December 1917 van den Hcer Generaal-Goeverncur, houden-de bepaling, dai bckendtnakiiigcn, om wettelijke uitwerking te hebben voo.: het gansche gebied van het Generaal-Goever-nemeut, in de twee Wet- en Verorde-ningsbladen moeten verschijnen. Voor de bekendmaking in ieder der twee bladen, moet de voile prijs betaald worden. VERBETERING. — De leergang-en voor beschaafde uitspraak zullen hervat worden op Zaterdag 20 Apnl, en niet op 30 April, zooals verkeeroelijk werd gemeld.BERICHT, — Op Zondag 14 April, te 11 Torennur voorrn ddag vergaJert het Studentengenootschap van de Volks-hoogesclîtiol in de Studiezaal van het Ko-ninklijk Athcmeum. Aan de aagorde staa^- 0.a. een voordracht over « Pompeï als spiegel van de Romeinsche beschaving », door Oskar de Smedt. Aile studenten van de Volkshoogeschool hebben toegang. SLUITING DER KANTOREN VAN HET GROOTBOEK DER OPENBARE SCHULD. — Naar wij verue-nen, zullen tôt nadet bericht de kanto-ren van het Groo.boek der Openbare Schuld gesloten bl:jven. De onmiddol-ijke oo; zaak van dez-cn maatregel is het >etreurenswaardig bes'.uit der ambte-laars va'n het ministeiie van Gcldwezcu, runne ambtelijke werkzaamheid voor-oopig stop te zetten. Het Duitsche be-ituur, dat natuurlijk den intercstdienst 1er Belgische openjjare schuld niet op ;'ch koii nemen, had zeer spoedig na de xzetting van het land in het voordeel 1er belangbebbende bevolkingskrmgcn tr voor gezorgd, dat ten minste de dienst 1er ingeschreven staatsschuld in zoover veder opgenome- weid, dat ovçngchrij-'ingen bij erfenisgevallen en aidera gevallen van eigendomswissgliiW, zoomede le'eeningen der Schuld^eRijrièven. en 1er achterstallige i il t er esten^kon ' le n ge-;chieden. Daardoor bestond voor de in- : feschreven schuldelschers van den Bel- : j: se lien staat de ondcr de tegenwoordige 1 imstandigheden bijzonder welkome ge- ; egenheid, zich te allen tijrle door lus-iChenkomst der banken gcldmiddclen te 1 'erschalfen op de aehte stallige schuld-■n interestvorder'iigcn. Deze mogelijk- J îeid vervalt voortaan daar het Duitsche < >estuur, nu de ambtenaars van het Bel- : ;ische ministerie van G^dwezen hun j imbt hebben neergelegd, niet bij machte ■ s den dienst van het Grootboek der i )penba,re Schuld op de tôt dusver ge->o'igde wijze voort te zetten, daar ge- i îoemd besUiur voorloopig niet ov^-r de < laartoe benoodigde ambtenaais be-chikt. Wanncer h erdoor breede krin-;eii der bevolking in verlegenheid gera-cen, zoo ligt de schuld hiervan bij de imbtenaars van het ministerie van Geld-vezen, die, zonder zicli om de belangen 1er bevolking te bekommeren, hun aûibt 'erlaten hebben. ONZE HOTELNIJVERHEID NA 0EN OORLOG. — De hr Leopold Ju-"is-se, van de Hotel-mutualiieit, schnjft 1,an de « XXe Siècle » weekblad gewor-len.-um te wijzen op het belang van de lermrichting der Engelsche hotelnijver-î-eid, waar het gaat om den wederop-jouw van het land na den oorlog. « Dat men wel naaenke over hetgeen /olgt, zegt hij. Indien w'j niet onmiddel-ijk de hotelnijverheid organizeeiren, loo->en wij gevaar het voordeel te verliezen /an de ontzagl'rjke beweging van toeris-en, die na den oorlog' te verwachten is. rfet is niet overdreven de komst in Euro->a te voorzien van drie miljoea Ameri- ( caansche rezigers, voor de drie eerste ( aren van den vrede, zonder de andere . nede te rekenen. In 1915, toen de Ver- ( ;enigde-Staten nog neutraal waren, had- : len reeds een miljoen toeristen hun j >laatsen aan boord der stoombooten, voor-jehouden.Welke ontvangst vertegenwoordigt . leze weldadige inval De Touring Club ] îeeft uitgerekend dat de uitgaven in het . îotel gedaan met 5 moeten vermenigvul- , ligd worden om de totale uitgaven te , schatten van den reiziger in het land, : 3at hij bezoekt. Dat wil zeggen, dat een . -eiziger, 20 frank per dag uitgevende : ,-oor zijn huisvesting en zijn voedsel, 80 rank laat in de stad waarin hij zich be- ( zindt, onder den vorm van vervoer, van /etrnaak en verschillende aankoopen. Op , /oorwaarde nochtans dat wij ze bij ons , wuden door hun het komfort te verzeke-*en waaraan zij houden en dat zij elders rullen gfaan zoeken, indien zij het met bij >ns vinden. Dat men dus goed begrijpe, dat de een-/oudigste oplossing voor den duur van fen corlog bestaat ,in de opriching van 5én of meer hotelscholen, in de instelling iran een komiteit van aktie en in de eroe-jeering van al degenen, die tôt de hoteL îij \wheid behoorea. » lets voor iederec dag ÔNDERRÏCHTINGEN AAN DE UUilbCl-it, IKOiiPEN IN VLAANDhRhN BETREtrfiiNDL Dt. VLAAMSCHE BEWEGINGI Reeds lang hoorden- wij spreken over onderrichtiTigen, of ten minste aanwijzingen, die aan cie iJaitsclie troepen in Vlaanderen door de krijgs-overheid verstreKt werden. De iV. R. C. van 31 janu,ari 1.1. (ochtendblad) schreef er reeds over De Haversche Regeering gaf oliicieele mededeeiu^en betieirenae net scuk, dat, naar het heeite, vaisene înliciitin-gen omirent V laanderen s gesciuv,^e-nis en socialen toestand, verschaite. Wij hadden wei gaarne het stuk m handen geKregen, cioch het is nog al moeiiijk, en misschien niet zeer ^ .a-den, aan een Duitschen soici£at le gaan zeggen : « Onze belgische r.agee-nng uit riavere beweert dat ge ver-ttoawei i.ïe oiiuerricntiri'c^n 'i -h jt oe-treffende de Vlamingen en Viaande-ren. iVlag ik die eens evén înkijicen ? » Een mensch cloet het Lever niet ! Z.00 iets, 't is gehjk waar, te vragen.jcnijnt nogal onbescheiden ! De f 'oorls, het degelijk Hollandsch weekblad, kwam op het stuk terug, in nummer van JOn Maart 1.1., aoch nu hebben wij zelf een ekîenipiaar m ons bezit. 't 1s een vlugschrift van 8 1:1 Jzijden en draagt voor titei : Mëriiblatt fur dcutsche Heeresangehorige in F-'ian-dern. 't Zijn aanbeveimgen, mlicht n-gen en wenken, t is een Voorschrijt Waaraan de Duitsche soldaLen m Vlaanderen zich te houden hebben. Wij hebben het werkje — want 't is sr een — met groote voldoening.en mstemming gelezen. 't ls een klein, joch merkwaardig ding. 't Is kort, tyaar en eerlijk- 't Eerste wat we dachten : Had de Belgische regeering maar iets in dien lard aan de Vlaamsche solcîaten uit-?edeeld. hoe zou ailes een andere wen-Jing genomen hebben ! Dcch integen-3eel, .er werd alleen gesmaad op onze Vlaamsche jongens, gespot met onze :aaï, en aile Vlaamsche legerw : n werden steeds op de efgerlijkste wi"« net de voeten getreden ! Wie spr?-> r joit aan onze jongens van Vlaa Je-■en's roemrijk verleden ? Vlar.n- ' re:i nocht met meer bestaan. Het vader-and bee^on met de Waalch-Fransche ivonturiersmuiterii van 1830! Het Merfyblatt integendeel zegt tôt 3e Duitsche solcîaten dat zij Gfroooten ;erbied moeten hebben voor Vlaanderen en het Vlaamsche volk, want : « ln de middeleeuwen bloeide er in > Vlaanderen een hooge beschaving. ) De Vlamincren, met hun groote han- > dels- en nijverheidssteden leperen, > Brille, (jent, Antwerpen "n Bn's-) sel waren een tijd lancr HF P ! rl- > DKNDE VOLK VAN EUROPA. ) Ook in kunst, letteren en muziek > hebben zij in vroegere eeuwen een j groote roi gesoeeld. Sinds de Spaan-) sche overheerschnig kwamen zij tôt ) verval; en eerst nas hondèrd jaar t) geleden is een deel van het Vlaam-') sche volk door de zoogenaamde > Vlaamsche Beweging tôt een nieuw d geestesleven ontwaakt. n De Vlamingen waren etne zeitlang das jiihrende Volk. Europas. Het was in de eeuw van Arteveîde, die begïnt Tiet den Sporenslag, 1302. Reeds vroeger gaven wij aan de Weste'ijke beschaving van EurSpa : Herdrik van Veldeke, Reinaert de Vos, Maerlant, 3e Vlaamsche liederen van den held ;n overwinnaar van Woerincren, her-:og Jan den Eerste. In de 14de eeuw 3an kwamen Boendale, Hadewiicl», Ruvsbroeck, Arteveîde 1 Ruysbroeck, 3e groote mvstieker, die de ziel schipp waarmede de Appelmansen, de De Waghemakers, de Keldermansen en mdere Forenhouwers Vlaanderen met jouwjuweelen rnuden versieren ; waar--necle de van Evcken. de Memlings, 3e Rogier van der Weyden's zouclen îchilderen ! Toen zei men ilamev tôt !n Oostenrijk toe. daardoor beduidrnd çich met kenri<?heid, voornaamheid, a. met gezochtheid uitdrukken Nu is ons volk vervallen, verwil-3erd. verwaarloosd. r België heeft het Vlaamsche volk Tnirtderwaard1?, ontaard, onderge-îchïkt gemaakt. Van echte vaderlandsliefde. trouw san eisren taal en eieen landaard. hp eft het se°n becrin meer. In het ka^o-lieke'Vl^'^^eren planten ze de Bel-?ische drieklpvr naast het altaar en maVen het volV wijs dat ^'t het zinne-bee^d is var zijn vrijheid en van ziin vaderland. H~t paf ziin hloed "n het pjeeft no» altijd zijn bloed ir 't vuur ^eif^îîd door ziin mee'-ters, door rrn's-âadige ministers die heeten de Bro-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes