Het Vlaamsche nieuws

213 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 Mei. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 20 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/hq3rv0h87m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ijnderdag 3jMei 1917. Uerde Jaargaûg Mr. 12 3 Prijs : Centiem voor geheel Belgîë Het Vlaamsche Nieuws VerschUnt 7 maai in de week AlONNEMKN TSPKIJ/.KN 1 (l téi ffltuJ • • • ' 71 ^ 1 ~ II»»»1 — jfféiti»' U,~ RHtktb, ickeer i* Ai»keiël|2a#*ii KOODESTKÀAT, 44 àiivcim us. evirsLsuAOi »*! -VE1HMLST, Dr. Aag. I08MS, Aïfe. VAN OEN «MAND M«t viitc ««tfswirklei v*» timgtetmT Doue? Aitoos JACOB K-lï* medewerker j» pertoonlijk ver tntwoordelijk voor zijv. schrijveu, e: bindt aiet hee! de Redaktie, ÀANKONDIGïNGENi Twe«d« blad, den reg-eï ,, i.it Derde id. id, Vierde id. id. t.Se Doodsbericht «i OFFICIEELE BERICHTEN Il OUiTSQHE ZIJOE dcitsch avondbericht lf,rlijn, Dinsdag1 Mei. — Offieieel . : Brecht, aan de Aisne en in Cham-j{\oor on s gunstige geschutstrijd. IjLens, Mofflchy en Fontaine' (Artois) Cemy (aan de Aisne) zijn plaatse-■ aaavallen der Engelschen en Fran-ijmislukt c |rl,ei OoSten nfots van belang. « Liiij'n, Woerçgcfeg 2 Mei. - Ofïi- STELUK gevechtsterrein (oui veldffl kroonprins Ruppfecht iBeiercn : ^uideii lepcren nam de vuurbedrij-sid met tusschenpoozem toe. Op het -:e!d van Atrecht mi'slukten m d;en rmiddag- Engelsche aanvallen bewes-Lens, Monchy en Fontaine. Van op jiildag is de geschutstrijd weer ster-Lforden. Hij duuitd'e ook 's nachts I p va» dleai DuRschen krooiiprins [mge vimrgolviugen werden v66r brgeukriekoh gevolgd door gewêl-prketming'en van de Engelschen, Cemy ep aan de Aisne. De vijand lieraggeworpen. 's Middags zette de irétrijd "op geheel het front met kkracht opnieuw fa.' Nachtelijke on-uemiiigeii onzer aaiivalstroepen be-tieii de Aisne leverden winst op aan tenenen màch;ïiegeweren. Tijdens îïïeriiig van een Fransch nest be-Moosten Sillery werden den vijand jfver'iezen t'oagebraeht en meer dan fevangenen ingeleverd. Herhaalde lien der Fransehen. aan den Che ite Daines werden in strijd op dich-iîstancl afgeslagen. ijdens den strijd in Champagne op 30 S zijn meer dan 400 gevangenen in Men gebWen. Hun verklaringen fn uit dat de friseli în 't vtnir ge-itc Fransche divisies de opdracht ponitvangen, ons tot iederen prijs Ktestellingen bezuiden Nauroy en piliers te ontrakken. Het doel der œche legerleiding is op geen enkel tbereikt geworden. tat-veldm. hertog Albrecht van ftemberg- : Ktoestand is onveranderd. # ~ * | hichtstrijd verloor de vijand 14 tuigen. Luitenant Wolff schoot zijn fn29n, luitenant Schaefer zijn ?4n en tegenstre\-er naar beneden. pisch f,n roemeensch geyechtsterrein Sci-grocp Prins Leopold v. Beieren S vele sektaren was de Russisehe Maaamheid en dientenge^-alge 00k levendiger dan in den laatsten p Aartshertog Jozef ; het grensgebied van Moldavie \ ie-na hevig- vuur, meerdere Russisehe Ps onze hoogtestellingen benoor-h Oitoz-dal aan. Zij werderr met fwliezen afgeweerd. pgroep veldm. von Macken^en wibijzondere gebeurtenissen BALKANFRONT ïltvendîge geveehtsbedrijvigheid in van de Tscrna en op den Weste-loever van den Wardar duurt voort. lonzer vliegtuigeskaders ondernam PPgemerkt goed gevolg een bomaan-^raunitieopslagplaatsen bij Bac aan ÏOOST. HONG. ZIJOE pE 00STENRIJK8CH- HONGAARSCHE FRONT EN Nnen, Dinsdag 1 Mei. — Offieieel : Seer, van de gevechtsterreinen is Nbe'ang gebeurd. * y * " l€ni Dinsdag 1 Mei. — Otficieel ; ^sterenavond heeft en van onze 1 ^'gsmaldeelen met goed gevolg '""/^p de barakken en andere mili-^'rchtingen, van Villa Vkentina ge-. werden verscheidene branden ^nomen. Aile vliegers zijn behou-'^gefceerd. Een daarop gevolgde | '»n hvee vijandelijke vliegtuigen piaaisje hiî Triëst heeft g-eenerlei Nehad s m TURKSCHE ZIJOE armenie Konstantinopel. Maandag 30 ApriL Offieieel : Onze verkenningspatroe'jes hebben vastgesteld, dat de vijand op verschillen-de punten zijn voo ru i tge sch nye n posten en verkennîngsafdeelingen heeft terugge-trokkén. Patroeljegevechten hadden over-,tl voor ons een gunstig verloop. Wij hebben een aantal dorpen, bezet, die voord'ien in, hariiden van den vijandi vvaren. Op de and'ere fronten niets van beteekenis. m BULGMBSCHE ZiJDE BALKANFRONT Sofia, AÏaandag 30 Apnil. — Offieieel : In de streek van de Tssrna hebben wij twee Engelsche vliegtuigen naar beneden geseholen. Yoorts bleef de gevechtswerk-zaamhetd tôt artillerie- en geween-uiir be-perkt.VAN FRANSCHE ZIJDE WESTEL1JK GEVECHTSTERREIN Parijs, Dinsdag 1 Mei. — Offieieel : Yenvoed geschutvuur in Champagne bezuiden Moronvillers, vvaar de vijand tvee forsche. tegenaanvallen deed op de stellingen, die \ve gisteren veroverden. Ons sper- en maehinegeweervuur brak de aanvalsgolven en berokkende zware ver-liezen.G'iisteren maakten v. e 520 gevangenen en legdeps de haind op v.vjf kanonnen. VAN ENGELSCHE ZIJOE YVESTEUJK GEVECHTSTERREIN Londen, Dinsdag' 1 Mei. — Offieieel : Wij hebben in den afgeloopen nacht een geslaagden overval benoorden Ieperen gedlaan. Wij namen daarbij enkele vijan-den gevangen. VAN RUSSISCHE ZIJOE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Siint-Petersburg, Dinsdag 1 Mei Offieieel : Geweervuur en verkenningen VAN ITAUAANSCHE ZIJDE ITALJAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag" 1 Mei. — Offieieel : Gisteren is de bedrijvigheid der artillerie op bepaalde punten 'angs het geheele front zeer hevig geweest, vooral in het Wippach-dal en aan den Noordrand van den Karst, waar zij 00k 's nachts voort-duurde.Verkenningen van weerskaçten hebben tôt kleine patroeljegeveeliten geleid ; wij hebben eenige gevangenen gemaakt, o. w. 1 officier. Vijandelijke zeevliegtuigen hebben bommen geworpen in, de streek van, de henedien-Isonzo, Er is eenige schade aari-gericht. TELEGRAMMEN AMER1KA EN DE OORLOG Rerlijn, 1 Mei. — De « Berlineir Lo-kalanzeiger » meldt uit Rotterdam : Naar een bericht uilt New-York zal de vvet op den algemeenen dienstplicht îeeds Zaterd'ag van kraeht worden, zoodat met de lichting van 1.9 millioen man Oinmid-dellijk kan worden begonnen. De voor-beireding van den grooten generalen staf /ou zoo goed ajs klaar zijn. VFRANDJERINGEN IN DE FRANSCHE LEGERLEIDING Berlijn, 1 Mei. — De « Berliner I/okal-t tizeiger » verneemit uilt Geneve : Luidens een bericht uit Parijs is bui-ten generaaT Nivelle, aan 8 andere geue-raals een nieuwe dienstpost toegewezen geworden. KAMIELHVVSMANS TE STOCKHOLM Blijktiis eien te 's-Gravenhage onltvan-gen bericht, is de hr Kamiel Huysmans, sekretaris van het' Internationale Socia-"i'stische Bureel, îti Zweden aangekomeii DE TOESTAND Xa afloop van het driemaal herhaalde Engelsche offensief bij Atrecht, hebben de Fransehen op hun beur.t een, aauval ondernome-n op een dieel van het door lien beéette froht. De voorberéklîng met gc-scliut, dat toi ti'ommelvuur zwo1., werd sedert een driétal dagèn réeds in de Duit-sche tclegramnien anged'uid, op een wijze die een groot offensief kon lateu veinioeden. Daartoe is he t echter nog met gekomen, want zôowel de berichten uit Duitsche a's uit Fransche bron geven al-leen bijzonderheden van een wel ohstui-migen, maar toch slechts plaaitselijken aanval in Champagne. Al werd een. vc-r-bitfierde veldslag door die. bseêde artilk1-rieën geleverd op een breed front tus-schen So'.ssons en Auberive, is het slech'ts op een beperkteni selctor, n.l. tusschen Prosnes en. Auberive tôt een infanterie-slag gekomen. Over de resuitaten dezer nieuwe operatic, zeggen de Fransehen. « Wij hebben verscheidene linies en versterkte schaUscn genomen van den Cor,nillet tôt een punt bezuiden Be ne en onze Unies vooruitgebracht benoorden de "Noordoosl-elijke hellingen van den Mont Haut tôt den weg. Maury-Moronvillers. » Geen dorpen werden dus veroverd. Er wordt van geen gevangenen noch huit gesproken. De Duitsche voorstelling van. den slag lu/dt aldus: « De Fransehen hebben met nieuw aangevoerde divisies aangëvalen om ons de lioogtes'ellingeni te ontrukken bezuiden Nauroj- en Moronvillers. (Nauroy is blijkbaar het punt waar het Pa-rijsche stafbericht het ovetr heeft ; het lig; indcrdaad vlak bezuidopsten Beine.) Na-dat de eerste poging înislukt wTas, onder-àamen de Fransehen op dezelfde plaats een tweed en aanval, d^'e hetzelfde lot on-dergin.g. ônze troepen zijn iin het vo'le bezit hunner stellingen gebleven. » Uit het bovenstaande blijkt genoeg, meenen wij, dat hier van geen offensief spraak kan zijn, hoogstensi van een forsche plaatselijke beweging, waarvan het verloop alleen een épisode is va.u den grooten strijd in het Wes'en. Van het Eugelsch front weinig of geen nieuws'. De verh-'etîîging van Si'nt-Kwin-tijn wordt voltirokken. Overschouwen wij nu even het resul-taat dat de Geallieerden in he>t Westen hebben bereikt sedert den 9n April d;e grootc aanval bij Atrecht begon, dan be-uierken wij aan den loop der gevechtsli-nie in de eerste plaats enkele, soms oog-al wijde indeukingen — o.a. bij Atrecht — dan dient het 00k 00k gezegd dat Jiet gemeenscliappe.ijk offensief vacî Engelschen en Fransehen een mooi resultaat aan gemaakte gevangenen. eh verinees'er-de kanonneh heeft opgeleverd, maar dan moe'en wij ook, langs een anderen kant, toegeven, de in 't 00g springende wan-verhouding tusschen de bereikte resulta-fen en de gebraçhte offers. Flet is bepaald moeiliik me1- verliezeneijfers voor den dag te komen, vooral wanneer men ze bij de tegenpartij gaat beramen, en wij ci-teerdeîi gisteren tefegrammen uit Duitsche bron die het cijfer der Fransche ver-l'ezen sedert 9 April vôôr d'ezen laatsten aanval op 160.000 sehatten. In die scha'tingen ils het zeker goed mogelijk < e n vergissing van 10 of 20.000 te maken ; vast staat echter dat de troepenmassa's die de boudge.nooten tegen de Hinden-burglinie hebben geworpen zwaar geha-"end werden, vooral de Fransche. Het plaetsen boven generaal Nivelle, die '■■ôôr enkele dagen nog te'egràmen van f.elukwenschieh wisselde met maarschalk flaig, van generaal Pétai» als chef van 'len generalen sfcif, komt dit nu bevesti-gen. Een veraiiclering op zoo'ni hoogen !x;st en op zulk een beslissend oogenblik rs gec« gunstige u.lting van de opinie die de Fransche regeering over den afloop dter jongste « slachtingen » koestert. Het îs te vreezen dat de zoogenaamde fouten .'an Nivelle de daadkrachtige methode van den verdediger van Veirdun nadeelig /.ouden kunnen beïnvloeden. Nieuwe aanvallen der Geallieerden zijn te verwachteu. Waarom netnen zij ;<'cai passieve houding aan, en zouden ze xle militaire en maritieme hu 'p, door den AmerJkaanschen bondgenoot in 't voor-uitzicht gesteld, niet verbeiden? Als de strijd zoo wordt voortgezet is hij uiûge-vochten v66r Amerika nog eenige aktieve hulp kan zenden. Er is inderdaad iets vdiaiiderd : de tijd is ,niet meer de bondgenoot der Entente, maar — nu de Duit-•'chc levensmiddelendicta'or von Batoeki zijn gcrus'stellende verklaringen kon .afleggC)'! — die der Cerairalen geworden. Daar heeft de duikbootoorlog de grootste schuld aan, le zamen met den mislulcteo wereHoogst. Dagelijlis leest men in ons blad, meest uit Entenitebron, berichten van inkrimping, ran^soeaieering, enz. van aller ei afritikelen, levensmiddelen en andere, m Engeland, Frankrijk, Ital'e enz. .In Engeland1 gaat men. na de open-Vjke toègevingi in het Hoogeriiuis dat de offieiee!e lijsten der seheep-vaâi^bewegingai in het Vereenigd Kouinkrijk den waren toestand1 ver-îjloemen, na de bekendinaking van de lijs der verliezen aan Engelsche sche-r>en die in de vorge week buitengewoon hoag liep, inzien da:t he*t duik-bootgeva.ar werkeliik bes^aait. De laatsrfe lijst der torDedee'ringen is schrikwek-kend, zeglde lord Beresford in een zeer 'pessimistisch'getinte redevoering, welke graaf Lvtton slech+s met lialve gerust-ste'lingen en betere vooruiltzichten tegen Juli kon beantwoorden. Al d':e gebeurtenissen werken lie op-treden der vfedelievende socialisten in de hancl. Een ovenvinning van een deir> parti jeu zou hun konferentie, die den 15n Mei te Stockholm moet samenkomen, ou-mogelijk maken, Thans bestaat er veel kans voor dat de daad der sociaal derno-kraten, die uit de bij.zonderste oorlogvoc-rende en neutrale landçn vertegenwoor-d'gers zullen zenden, de vredesgedachte in breeder kringen zullen verspreiden,. al was het alleen doolr het Mit date _Belgen, Dui schers, Russen, enz. aan dezelfde he-sprekingen zul en deelnemen. Op het Russisehe, het Italiaansche en het Balkanfront is het rustig. De Turken melden bedrijvigheid in Mesopotamfë c,n in Armenië, n. 1, de herovering van de stad Musch STAD en LAND LANDBOUVV. — De opneming van de landbouwvlaklen in het jaar 1917, door den heer Generaal-Geuverneur be-volen, is een in het algemeen. nut ond'er-iiomen werk. De vaststelling der met tarwç, rogge, haver en andere graan-soorten bezaaide op]X>rvlakten en die der voor andere teelten bestemde gronden zal de mogelijkheid eener voorspelling g even., op welke hoeveelheden voor de bevoorrad'ing- der menscheni zoowel als voor die dter dieren gedurende het komen-de seizoen zal mogen gerekend worden. Het is dus van het grootste belang dat aile landboiiwers hunne aangiften met groote nauwkeurigheid doen. Dé o\yer-heid zal bijzondere kontroieurs en kom-missies benoemen ora over aile aangiften een grondig onderzoek uit te oefenen. Onjuisle of onvoilledige yerklaringen zullen boete en gevangeniisstraf, door die Krijgsbevelvoerders enl de Krijg-srecht-banken opgelegd, ten gevolge hebben.. Dat iedter landbouwer dit wel onthoude. (Medegedeeld.) ' VAN DER VELDE UITGEFLOTEN TE PARIJS. — Wij îezen in het jongste nummer van de « Toorts » • Op Zou.dag 1 April heeft de Fransche Ligue des droits de l'Homme » te Parijs een betooging op touw gezet ter ecre tfer Russisehe Revolutie. De heer Van der Velde en een vijftal andere kopstukken van net socialisme zouden er'het woord voeren1. Vooreerst liep ailes nog aî vlot van sta-pel. De drie eerste sprekers, Basch, Bé-rard en Aulard1 gingen er duchtig op los en werden toegejuicht, Toen echter onze oorlogzuchtige « Minister van Munitie», de heer Van der Velde, die als vierde spreker zou optreden, recht stond, ging er uit de zaal eenr geweldige storm op. De Fransche socialisten wilden aldus hun afkeuring te kennen geven over Van der Velde's optreden tegen het hervatten der internationale betrekkingen. De Belgi-sche « leader » wilde toeh spreken. Vol-gens het verslag van « Le XX9 Siècle ■», die over het voorge^'allene natuurlijk ra-zend is, mocht het hem niet gelukken zich .te doen verstdan. Gedurende een half uur, zegt de Pa-rijsche « Journal du Peuple », wisseldert beurtelings de krach tige « hou ! hou ! » af met révolutionnaire l-iedferen. En boven het.gerucht klonk aan het adres van Van der Velde : « traître ! renégat! vendu!», en dat ailes werd, volgens « Le XX0 Siè cle » door de anti-oorlogsgezinde sociale: met stokslagen onderlijnd ! De volgende sprekers n.l. Jouhaux ei Renaudel mocht het niet gelukken d< orde te herstellen. Zij moesten hunn< spreekbeurt opgeve.n De dagorde dit door het Bureau was voorbéreid kwan zelfs niet te sprake.., 't Moct daar plezierig' zijn toegegaan.. En of Huysmans nu in zijn vujst lacht MOEDERTAAL ONDERWIJS TAAL. — Een kort maar krachtig argument van volksverteg-enwoordiger Ka miel Huysmans : « Welk een zonderlinge bewijsvoe-ring in den mond vani mijne kollega's. die hier komen verklaren, dat zij onbe-kwaarn zijn twee talen te leeren, en d'ie, langs eei^ anderen kant, het Oinderwijs ir twee talen vvillen opleggen, aan kinderer van 9 tôt 10 jaar. In aile vergaderinger ver klaar t men zich tegen de tweetalig-lieid voor \ olwassenen en hier steunt mer aile pogingen voor de tweetaligheic wanneer het kinderen geldt. Gij zijt ir den grond de partijgangers van de uit-roeiing,(Ivamerzitting, 22 januari £914, Han-dielingen, bl. 719.) DRIE BESLUITEN DER BELGI SCHE WERKLIEDENPARTLf. -Den Haag : « De Belgische Socialîst », orgaan van Kamiel Auysmasn, publi-ceert drie besluiiten die door de Belgische werkliedenpartij aan Vanderveldf medeg-edeeld geworden zijn. Het eerstf besluit begroet de z-egepraal der Russi sche re\-olutionairen en de bevrijd'ing van het Russisehe prolétarisai ; het twee de kandigt den strijd aan tegen de over-narne der Belgische Sta.atsspoorweger door een groep kapitalisten ; heç_ derd< besluit betreurt dat slechts een beperki aantal parlementaire, persona 1 i teiter door de ^Belgische Regeering geraad-pleegd zîjn geworden, en verklaart dat zij alleen zulkdanige parlementairen ir het buitenland erkent d'ie lid zijn van Se-naat en Kamer, en zich aan het front be-vinden of zich op bevel in het buitenland ophouden. DE INVLOED VAN HET KANON OP DE ATMOSFEER? — Op den buitengewoon strengen Winter, welken wij d t jaar doorgemaakt hebben, is een af-schuwelijke Lente g-evolgd. Dit aanhou-den van het slechte. weder heeft: onder het publiek tôt talrijke opmerkingen geleid. Men heeft inderdaad gemeend op te rnerken dat er samenhang was tusschen de perioden van ai'mosferische depressic- en de groote artilleriegevech-ten, welke de offeiisieven yoqrafgaan en begeleiden. Op het front hebben talrijke soldaten waargenomen dat ten gevolge van een hevigé kanonnade de windrich-tingen veranderden. k Le Matn » heeft verschillende me-teorologen gevraagd of er werkelij k ver-band was tusschen deze kanonuaden, die de lucht gedurende heele weken in be-reering brachten en de atmosferische stoornissen v ;. ike wij doormaken. Som-migen hunner hebben zich verdoken ach'er het beroepsgehcim, door de nood-wendigheden der nationale verdediging opgelegd. Eenige anderen hebben zich vegenoegd te glimlachen. Maar de heer Angot bestuurder van het Centrale Weerbureel, heeft duidel'jk ste'ling genomen en verklaard : « Er is hoegenaaind geen verband tusschen de artilleriegeveehten en het slechte weer. De sfatistieken bewijzen on'te-genzeggelijk dat het zeer schoon weer geweest is tijdens sommige perioden van hevige beschiet'ng en zeer slecht gedurende perioden van volslagen kalmte. De oorlog heeft nie!*3 veranderd aan de wet-ten, welke de atmosfeer beheerschen. Zoo het legenwoordig' reeent, komt dit door het hcerschen der winden uit Wes-tclijke en Noordelijke richting. » DE EERSTE OEKREENSCHE UNI-VERSITEIT. — Naar het « Algemeen Handelsblad » meldt werd te Kiew de eerste Oekreensche universiteit ingewijd. Oekreensche staatsliedten hielden aan-spraken in de Oekreensche taal. Tele-grammen werden gestuurd aan den minis-fp'r van onderwijs en aan den voorzitter der Doema, die Oekraniër îs. Kan. iemand met zekerheid1 zeggen of de Belgische regeering al aan de ver-vlaamsching der Gentsche Hoogeschool heeft g-edacht? Zij zal zond'er twiijfel niet ten achter willen blijven bij de jonge Russisehe demokratie. Ondertusschen heeft zo toch al eenige kapitale besluitwetten ondertèekend. 't Is waar, de Russen hebben een eigen regeering... en de vlamin-gen? 1 Iets voor iedirea dag En nu? ; De Hindenburgsche ram heeft onge-5 schokt het Fransch. offensief met zijn 1 linker, het E"gelsch met zijn rechter horen opgevangen. De grootscheepsche voorjaarsaanval, ! die naar Douglas Haig's lichtzinnige be-wering, het Duitsche front op verscheidene plaatsen. ging doorbreken, moet als geëindigd beschouwd worden en heeft geen uoemenswaardig oorlogsresultaat opgelevo:d. De Engelsche veldheer zal een onaan-genaam gewaarwording van verlegeuheid gevoelen, vanneer hij nu zijn toespraak tôt de Fransche dagbladschrijvers her-1eest.Ook de zegevieiende telegrammen die de generalen Nivelle en Haig met elkan-der wisselden voor de galerie, klinken nu ijdel en laten den afgrond peilen die gaapt tu. -chen woorden en daden, tusschen beloven en venvezenlijken en meten den afstand die het nagestreefde oogmeirk en het bereikte doel van elkan-der scheiden. De Fransche opperbevelhebber Nivelle, gisteren zoo hoog geroemd en die zijn voorganger Joffre heelemaal in de scha-duvv rnoest stellen, is afgezet, alvast geen ■ brevet van bekwaamheid of betrouwen. Het heet dat hij te roekeloos met het leven van de soldaten omging en « door : zijn nietsontziende aanvalsmethoden bij • het jongste Fransch offensief reusachtige verliezen aan zijn troepen berokkende. » Die verliezen worden gecaamd op 160.000 ■ mau, gesneuveld en buiten gevecht. Een 1 zware lag voor liet doodbloedende 1 Frankrijk. Zijn opvolger is generaal Pétain, de 1 kranige verdediger van Verdun. Deze ■ wordt thans de nieuwe groote hoop, de nieuwe oorlogsheld die eindelijk het lot moet doen keeren en de Parijzer pers schakelt reeds Nivelle als een vergissing uit de rij en zegt : Frankrijk heeft twee generaals die* aanbeden worden : Joffre wegens den Marne-slag, Pétain wegens Verdun, met dit onderscheid dat voor het heden moet pleiten : Joffre is de held van het volk, Pétain de man in wien leger en aanvoerde-rs betrouwen stellen. Daarmee is de jongste teleurstelling weer wat goed gepraat, voor degenen die niet in de loopgraven liggen, en kan de lèu > « doorvechten tôt de ovenvinning » negmaals aangepredikt worden. Doch daarmee is de diepe wond niet geheeld en de toestand niet verbeterd. Frankrijk en Engeland die het moe-digst vecliten met hun koloniale troepen, liefst negers en wilden, Kanadeezen en Australiërs, of de Russisehe hulpgelede-ren in 't heetste van 't gevecht sturen, komen stilaan zelf voor de bloedige kar-wei te staan. Kortgeleden beweérden de Fransehen dat de Duitsche troepen uitgeput waren, niet beter verlangden dan zich over te geven — lreel onze geschiedenis van Oogst-September '14 — wat dienst moet doen om 't eigen leger moed en durf in te scherpen. De Engelschen zijn daarin eerlijker en spreken van den taaien moed en de aan-valskracht van den tegenstrever. Het Westelijk offensief zal spoedig op-gevouwen zijn. De aanvallen, die op el-kander volgen, worden al zwakker en zwakkei; en lever en geen uitslag meer op. De bekende Engelsche oorlogskorres-pondent Gibbs — niet Gibos, zooals we gisteren verkeerdelijk drukten — spreekt van «nieuwe Duitsche divisies», van « groote troepemnassa's » die de vijand samentrekt en van « nieuwe batterijen zwaar geschut die reeds onafgebroken op langen afstand vuren ». Wie geleerd heeft het oorlogsproza te lezen weet dan al dadelijk wat dit te be-teekenen heeft : wij kunnen niet meer verder. En dan? Ja, nu komt de kat op de koord. De hooggespaniien verwachtingen storten in. Versche beloften moeten uitgedacht worden om de volkeren te paaien, om de legers in de loopgraven vast te houden. Op Rusland valt niet meer te rekenen. Dat lijkt daar fel op een wapenstilstand. Italië 2-.it gemelijk te mopperen over 't slecht Weer. ZSIet Amerika is er nog wel wat te schermen, vooral bij menachen die niet veirder nadenken en zich met groote woorden willen tevreden stellen. Indien Amerika het moet komen doen, bekent de Entente dat ze in Europaj zoo 'tîiet zelve verslagen dan toch onmachtig is om een beslissing te bevechten en af te dwingen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes