Het Vlaamsche nieuws

315 0
05 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 22 april 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/1r6n012w28/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■iderdftg 5 URtoDer 1910, îweeae jaarg . Nr 276 Prijs : 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best laflrelicht sa mec&t w&rmmiû Nietsweblad me Balgië. - Verschiint *7 maal ©nr wmmk ABONNEMENTSPRIJZEN j Per maïad 1.75 Per 6 mAaud*ai .. 18.— Par 2 maiiideo S.— Pex jaar .... 1S.— jiilniniWBBifffïrrrnn iiri—frivmnri -■ : .2 <xr,v~ttswvataKX&ioez'xagH/.zaunMz:*mmu gaa^aa n—r irnr rOT«eœ-vsdi»;2ft*g*KC)ci AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : 8a? VERHULST, Dr Aug. BORMS, A!b. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB 8UREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 fnrrr —rçq- .-rTTW^r^-catiTHirmt AANKONDIGINGENi Tweede bladz., por regel... 2.5# Vierde bladz., per regel... 6.5# Deide bladz., id. 1.— Doodsbericbt 3, Voar aile annoncen, wende mea Êch BOODESTBAAT, 44 DE OORLOG he Toestand ■ veldslag- a an de Somme is weer Baaa gang, voornamelijk ten Noor-K® den stroom. Tôt resultaten van L betceken.s heeft hij nog niet ge-f inaar men mag 00k aannemen dat ■endraclitig'e stoot van de verbonden aog niet is toegebrackt. Gevech-Kn plaatselijke bcteekenis ontwik-Izich onder tusschen op den Engel-Ëscktor ten Noorden van Thiepval E Noordwesten van Courcelettes. ï\et bericht uit Londen toegeeft L de Duitschers daar enkele loop-■stukken, die ze verloren hadden, Ken herwinnen. Berlijn noemt den ■ bijzonder verbitterd tusschen Le ■en weg die. de dorpen Liguy— ly—-Fiers verbindt ; het Duitsehe BLricht geeft toe dat de Engelschen ■t vak vorderingen hebben gemaakt Beerszijden van de door hen bezette ■cEaucourt-l'Abbaye, maar voegt er Btdegeallieerden overal elders door Buitschç versperringsvuur verhin-Bwerden hun aanvallen te ontwikke-lof 11a gevechten op korten afstand Beworpen werden. Hetzelfde com-Kié spreekt van Fransche aanvallen Bn» het bosch St-Pierre-Vaast, aile! vroeger van Fransche zijde de Bering vau dit bosch gemeld is. BiZuideu vau den stroom duurt de Briestrijd voort. Tôt infanteriege-Bnkwam het alleen aan weerszijden Bemiandovillers. H het voorgaande blijkt dat de slag Bntbrand is, maar zijn hoogtepunt Hict heeft bereikt. Als doel van deze k (1er geallieerden beschouwen wij Bue. Wij gaan ons aan het disku-Bder krijgskansen niet wagen, voor-Bdat de tôt dusver ingekomen mede-■genden toestand nauwelijks laten Bismerkwaardig 11a te gaan hoe de Bche pers den toestand inziet. Men fct de jongste successen, j,n de Pâlie bladeu vooral, een stroom van Blrift, deels gerechtvaardigd, deels Bchtvaardigd, hebben ontketend. ■Patrie » reageert tegen overdrijvin- Bmag maar één ordewoord zijn: Bedigheid bewaren, rustig blijven, ■et het hoofd door den muur willen B Ons succès aan de Somme heeft Baalbuitensporigheden veroorzaakt. Bogen met dat al de komende reus-Binspanningen niet over het hoofd B ondertusschen op onze lauweren Bu Deze vernianing is minder ge-Bau onze militaire bevelvoerders B de schreeuwers achter het front, B geestdrift iedere gematigdheid B:i en ons Duitschland reeds als Bnnen zouden willen voorstellen. Bnochtans zeker dat Hindenburg B- uieuwe organisaties ter hand B. ous zwak puut zoekt en daarop ■anopbouwt. Waar, wanneeren in ■ voorwaarden zal hij ons het re-B^'an die stille inspanningen toc-m[ onze hoogste legerleiding hem B» den tijd laten zulk een gevaar- bel.oorlijk voor te bereiden ? ■"Men, jammer genoeg ,op die vra-B®11 bevredigend antwoord geven. ■ het feit dat zulke vragen R"niigen legt ons tôt plicht op onze B"? te beTOren en niet te fantasee-BJ- tegen over ons nog maar nl-B sC'laduw onzer vijanden hadden R® Fransch blad wordt aldus de ■p'heid van ernstige Duitsehe te-■a regelen onder de oogen gezien. ■j!u tegenniaatregelen voor de B ': st<-'iHngeri in Picardië een drm-■noodzakelijkheid geworden. De ■ 'edslag zal dit bevCstigen of B: ; «r reeds een aanvang niee ■kt werd. H do:Russische telegrammen in de ■, :;?cn weinig uitgebreid, de ■ ei',over het Oostelijk front ■ "jdloopiger om. In ons vorig ■ j611 nadruk op de po-H ,an °e Russen om het front ten Kl in te drukken. Z!j heb-Mx^Tn> naaT de schildering H va stafbericht dd. 4 O«.to-mrLmh> ®et uiterste verbit- 'E;e7et- Het doel was de ver-K, " ïyiaditnir-Wolvnski, maar H|0 in. ^ •'-)e Duitschers melden ^Btt;-lr,r'anr!!ngen van tegenstre-B„'sZ1'n geweest. Over geheel ^Bas'we'tc *an het Russische ^BevenK, °Ver ^et alg«meen rustig. 1!gen vertoont de strijd drie brandpunten: de streek van Fogaras, de Roode-Torenpas, het Hôtzinger-geberg-te. — De gevechten droegen een plaatse-lijk, onbeteekenend karakter behalve in den eerstgenoemden sektor, waar de aan-vallende troepen der centralen in het ge-bied vau Bekoktan op sterkere Roemeeu-sche strijelkrachten stootten en terug moesten trekken. In de Dobroedscha zijn de Russen eu Roemenen offensief, voor-alsnog zonder resultaat. Van de Roe-meensche patroeljeu die ten Zuiden van Boekarest over den Donau getrokken wa-ren, is er geen nieuws. Oostenrijksche monitoren zouden in den rug van de ont-scheepte soldaten de pontonbrug in de lucht hebben laten vliegen. Van het Balkanfront worden gevechten gemeld op den Oostelijkcn oever vau de Stroema, waar de Engelschen over de rivier getrokken zijn en er zich konden handhaven. In Griekenland is nog altijd geen be-slissiug gevallen. Ons voorbehoud aan-gaande het partijkiezen van den koning en den ministerraad, dat aan de wereld was kond gedaan, is dus niet ongewettigd geweest. De revolutie zet haar werk voort, maar of dit een geschikt middel is om koning Konstantijn met hart 'en ziel voor de zaak der entente te winnen, blijft twijfelachtig, en aangezien het le-ger in groote meerderheid zijn eed aan den Vorst getrouw blijft, heeft de thans gevolgde Venizelistische politiek weinig kans van slagen. De Italiaansche pers blijkt er niet erg verstoord om te zijn. Uit Oostenrijk-Hongarije Boedapest, 3 October. — Een konink-lijk besluit bepaalt dat de dienstplichtige rijksdagleden, die bij 't begin der zitting ter bijvvoning daai"van verlof hadden ge-kregen, zich onverwijld voor dienstne-ming moeten melden, hoewel de zitting niet formeel is gesloten, doch alleen ver-daaed.Uit Duitschland Berlijn, 1 October. — Niet-officieel : Luitenant-generaal von Schôler, bevel-hebber eener divisie, is bij keizerlijke ka-binetsorde naar het ministerie van oorlog overgep-laatst om den minister van oorlog naar diens bijzondere aanwijzigingen te vertegenwoordigen. Luchtgavecht boven zee Berlijn, 3 October. — Zondag middag hebben watervlicgtuigen van het zee-vliegstation Zeebrugge een vijandeh'jk watervliegtuig-eskader achtervolgd. In den loop van het gevecht, dat zich ont-spon is een vijaudelijk vliegtuig neerge-schoten. Onze vliegtuigen zijn gezamen- lijk onverlet weergekeerd. « Duikboot- en mijnoorlog Kopenhagen, 2 October. — Te Vadso aan de Varangerfjord in Noorwegen zijn gisteren. avond dertig man vau de benian-ning van de stoomschepen « Hafnia » en « Hekla » uit Bergen geland. Beide sehcpen waren in den voormiddag op de Russische kust, ongeveer 30 zeemijl van Kibc-rg, door een Duitsehe duikboot in den grond geboord. De manuen werden in hun eigen booten door de duikboot in storm en regeti naar de Varangerfjord gesleept. Berlijn, October. — Van 20 tôt 29 September zijn in de Noordzee en het Kanaal, behalve de reeds bekendge-maakte, 11 Engelsche stoomtreilers, 4 Belgische zeelichters en 35 andere vijan-delijke vaartuigen, w.o. 27 visschers-schepen, tezamen metende rond 14,600 ton, door onze duikbooten tôt zinken ge-bracht. Daarbij zijn 31 gevangenen gemaakt.Kopenhagen, 3 October. — « National Tidende » verneemt uit Kristiania : De gisteren in de IJszee tôt zinken gebrach-te vijf Noorsche stoomschepen hadden een gezamenlijken inhoud van 6262 ton en waren voor meer dan 5 millioen kro-nen tegen oorlogsgevaar verzekerd. Waarschijnlijk zal de oorlogsverzeke-ringspremie vandaag worden verhoogd. Het verlies aan Noorsche schepen be-draagt tijdens den oorlog reeds 21,600 ton, d.i. 8.14 procent van de Noorsche koopva a rd i i vloot. De Russische stoomvaartdienst tusschen Vardô en Archangel is wegens het optreden van een Duitsehe duikboot voorloopig gestaakt. Onzé Groote Geïllustreerdei Letterkundige Prijskamp Pieter Cornelisz. HOOFT 1581-1647 Wij willen eerst van Hooft een korte, doch volledige levensbeschrijving geven, die noodzakelijk is voor het begrip van zijn dichtwejk. Hooft heeft veel gaarne gezien v66r hij huwde en er kan een naam gezct worden op al de schoonen met nimfen- of herderinnenuameu die hij opvolgenlijk zijn hart en zijn kunst wijdt, De navorschets, wier nieuwsgierigheid de liefdesgeschiedenissen van Hooft ging opsporeu, weten ons te zeggen wie in zijn werk Julietta en Dejanira, wie Phillys of Diana waren. De eerste maal dat zijn hart werkelijk wat dieper getroffen schijnt, is als hij kennis maakt met Ida Quekels, die hij bij haar eigenlijken naam bezingt, doch 00k Olympia en Iphigenia heet. Maar 't was zijn neef Willem die met Ida ging strijken. Dan wordt hij verliefd op Brechtje Spieghels, doch het meisje sterft in Januari 1605 en haar zus-ter Anna neemt haar plaats in. Op de hoogeschool van Le i den vergat hij Auna Spieghels en in 1608 werd hij ernstig bekoord door de lieftallige en muzikale Christina van Erp, met wie hij huwde toeu hij in 1609 door Prins Maurits tôt drossaard van Muiden, baljuw van Gooi-land en hoofdofficier van Weesp werd aangesteld. Een nieuw tijdperk van zijn leven begint. In den schoonen en edelen vrouwendieust is zijn lyrische poëzie tôt de hoogste verfijniug gekomen zonder iets aan gloed en geestdrift te verliezen. Christiua van Erp schonk hem een doehter en drie zoons. Meer dan iemand moest Hooft onder-viuden dat wie huwt zijn eigen leveus-leed vermenigvuldjgt met al het leed dat onvermijdelijk en noodlottig ieder men-schelijk wezen moet treffen. Het leven van jonggezel is een vereen-zaming, doch he.t is 00k een zelfzuchtig bestaan, dat het grootste lijden, dit van echtgenoot en vader niet zal kennen, wanneer dezes geliefde wezens getroffen worden. Geeraard Brandt, die een levensschets schreef van Vondel, Hooft en den vloot-voogd Michiel de Ruyter — die van Vondel is zijn beste prozawerk, dit van De Ruyter zijn me.est bekende — zegt het volgende over Hooft's eerste huwelijk : « Zijn eenige dochtc,r Geertruid was nauwelijks vier weken en zijn tweede zoon Aarnoud twee jaren oud geworden, toen zij in 1615 en 16*20 overleden ; maar nu (in 1623) verloor hij in den tijd van zeventièn maanden eerst Kornelis, zijn oudsten zoon van omtrent twaalf jaren, van grooteu geest en hope, dien hij met eigen hand had gevormd en afgericht ; daarna zijn jongsten en laatsteu zoon, bij kans drie jaren oud, een tweedeu Aarnoud, en eindelijk zijn liefste en verlief-ste hnisvrouw Christina van Erp. » Op hetzelfde tijdstip, in den loop vau 1623, verliest hij schier gansch zijn ver-mogen.Toen waren het donkere dagen op het Muiderslot. Doch een mensch mag nooit wanhopen aan den dag van morgen en moet het hoofd recht houden. Dit deed Hooft. Na drie jaar trad hij in den echt met Leonora Hellemans en dit huwelijk werd ingezegend door den dominee Adrianus Smoutius, dien Hooft in zijn hekeldichtje eens Haantje Dikkop van de Maze zou noemen. Toen drong de zon van 't geluk weer door de rouwnevelen heen en het Hoogo Huis te Muide.n beleefde een schitteren-den luister. Hooft stierf in 1647 en toevallig tft 's Gravenhage, waar hij als hoog ambte-naar tegenwoordig moest zijn op de plechtige uitvàart van Frederik Hen-drik.Dit is, in groote; lijnen, de levensschets van Hooft. Over den dichter, den prozaschrijver eu den reusachtigen invloed dien hij op de Nederlandsche taal en letterkunde heeft uitgeoefend, zullen wij verder wij-zen.Hij was een man van verfijnde be-schaving en buitengewone ontwikkeling. Hij was een vorst van de letterkunde, die zijn hof op het Hooge Huis te; Muiden hield. LEEST OP DE DERDE BLADZIJDE van dit nummer de laatste Oorlogstele-grammen onder de rubnek « Laatste uur » Het Koninklijk Vlaamsch Konservatorium van Ântwerpen Dat is nu het derde jaar dat het Vlaamsch Konservatorium opent zonder bestuurder. Wel werd de lir Nie. Cupérus als waar-ne-mend bestuurder aangesteld, doch dat was meest om den vorm en om de gapen-de leemte wat ininder opvalleud te ma-kc'jn.De hr Nie. Cupérus, die een bekwaam handelsman is, heeft de voile bevoegd-he d om mede de stoffelijke aangelegen-heden van de instelling te beridderen, en zijn aaustelling was in dit opzicht een gelukkige keuze. Het is echter slechts één kant van de zaak en vau een kunstinstelling wel de getingste, vooral daar dit gedeelte met grooten ijver, opofferiugsgeest en bere-kendheid door den schatbewaarder-sekre-taris, den hr Aug. Matthijs, wordt waar-genomen.De hoofdzaak, de kunstleidnig, ligt nu voor het derde jaar heelemaal braak, hetgeue in het Konservatorium tôt ver-watring en achteruitgang moet leiden, of anders is het ambt van bestuurder overbodig, zonder beteekenis en van gee-ner waarde. Het is toch weeral zonderling dat al de bestuurders van de drie Fransche Konservatoriums op hun post zijn, en dat alleen de bestuurder vau het eenig Vlaamsch Konservatorium harnekkig wegblijft en zijn schip laat dobberen zonder kapftein. De hr Dupuis, bestuurder van het Koninklijk Fransch Konservatorium van Luik is op zijn post van den eersten dag af. De hr Dubois, bestuurder van het Koninklijk Fransch Konservatorium van Brussel, heeft er nooit aan gedacht zijn ambt te verzuimen. De hr Maithieu, bestuurder van het Koninklijk Fransch Konservatorium vau Gent nam van het eerste oogenblik zijn gewichtige taak waar. Voor de drie Fransche instellingen geen enkele leemte. Alleen de hr Wambach, bestuurder van het eeuig Koninklijk Vlaamsch Konservatorium is met zonderlinge volhar-ding voor het derde jaar aîwezig. Dit gebeurt natuurlijk met voorken-nis en goedkeuring van de Haversche regeering, en nu rijst de vraag vanzelf wat daar achter schuilt? Niemand heeft het recht den hr Wambach een verwijt te doen ; hij verwerft de goedkeuring en, zonder twijfêl, den steun der Regeering, en indien zijn va-derlandsliefde hem verbiedt onder de Duitsehe bezetting muziek te komeu ma-ken, omdat, volgens zijn eigen woordeii, dit niet past in een sterfhuis, dan be-hoort dât tôt het ge;bied van vrijheid van denken, wat voor ons heilig is. De andere drie bestuurders van Konservatoriums en de leeraars in de muziek mogen zelfs zijn meening niet als kwet-se.nd opnemen : de hr Wambach is vrij daar over een uitzonderlijke en alleen-staande opvatting te hebben. Geen blaain kau dus den hr Wambach treffen, de kapitein heeft redenen eu ge-wetensbezwaren om niet te varen, maar wat ons wél aangaat is het lot van het schip zelf. Wij vragen aan de. bevoegde overhe-den of dieltoestand langer mag blijven voortduren en of het bestaan vau ons eenig Vlaamsch Konservatorium niet eischt dat er onmiddellijk tôt de aan-stelling van een nieuwen bestuurder worde overgegaan? De hr Wambach kau er persoonlijk niet onder lijden, nu noch 11a den oorlog, daar de steun der Regeering voor hem behoudeu blijft en hem na den oorlog nog een hooger ambt kan worden toevertrouwd. De. hr Wambach, die 00k Luik aan-vroeg, heeft nie.t, gelijk bijv. Peter Be-nooit zou gehad hebben, een bijzondere belangstelling noch voorliefde, om ailes van de h^nd te wijzen wat niet het Vlaamsch Konservatorium zou wezen. Daar dus de hr Wambach noch zede-lijk noch stoffelijk zou gekrenkt wezen, eu het belang van de hooge instelling van het eenig Vlaamsch Konservatorium v66r ailes dient gevrijwaard, schijnt de benoeming van een nieuwen bestuurder noodzakelijk en hoogdringend, opdat de kunstleiding niet langer volledig ver-vvaarloosd blijve en onze eenige hoogere Vlaamsche instelling niet ver ten achter gerake tegen de drie Fransche instellingen, waar de bestuurders wel op hun post zijn gebleven. LUC. MGauiscH aieews GROOTE STEBBLIJKE BOEKE-RIJ. —■ Van Maandag af, 2n October, zijn de avondzittingen begonnen op de Groote Stadsboekerij van Antwerpen, Conseienceplein. Zij zullen plaats hebben tôt 30 April a.s., aile werkdagen van 9 tôt 11 Torenuur. Wij zullen eersrtdaags terugkomen op die instelling, die van zulk groot nut is voor onze bevolking. GOTTINGEN. — « Onze Taal ». — Nummers 67, 68 en 69 van dit merkwaardig Vlaamsch weekbladje onzer krijgsgevangenen te Gôttingen zijn te verkrijgen in het kantoor van « Volks-opbeuring y, Kathelijnevest, 2, waar zij verkocht worden ten voordeele van het Werk der krijgsgevangen. Ziehier eenige der behandelde onder-werpen in het sierlijk verlucht blaadje : Van Bloesems tôt Bloemen (studie over Guido Gezelle's gedichten) ; Samenwer-ken ; De Engelsche Beweging ; Een kijkje over den oorlog ; Onze Werking ; Sport; Steunpenning, enz., benevens ze.er aardige gedichten, waaruit wij hier een eenvoudig, maar zoo veelbeteeke-nend stroofje ovcrdrukken : Mijn \1aamsche taal is schoon Omdat men haar veracht ; Hoe meer ik erom lijd, Hoe meer ik haar betracht. Dat zegt meer dan boekdeelen over de stemming onzer jongens in de krijgsge-vangenkampen.Wie nog meer zulke uitboezemingen wil lezen en de overtuiging wil opdoen hoe doorvlaamsch onze krijgsgevangenen gebleven zijn, schaffe zich de opge-geven nummers aan in « Volksopbcu-ring », waarvan het kantoor aile werkdagen open is van 's morgens 10 u. tôt 's avonds 7 Torenuur. HET ENTENTE-LOON VOOR ANTWERPEN EN BELGIE? — Het volgende zonderlinge nieuws, dat een xunbtelijk merk draagt, komt ons toe uit Frankrijk : <: Een groote transit-spoorweg, Bordeaux—Genève wordt door de Fransche Oostelijke spoorwegmaatschappij ont-worpen, als mededinger van de verkeers-lijnen van Zwitserland met Antwerpen en Hamburg. De afstand bedraagt 950 kilometers tegen 872 en 1001 bij de laatste lijnen. Tôt nu toe was het verkeer tusschen Zwitserland en Antwerpen vijftien maal zoo groot als met Bordeaux. Iutusschen is Bordeaux door de oorlogs-omstandighedeu tôt de groote toevoerha-ven van Zwitserland geworden en men rekent erop, dat 00k na den oorlog een sterke verschuiving van het Zwitsersche spoorwegverkeer en van de spoorvvegpo-litiek ten gunste der Westelijke richtmg zal voortdimen. Bordeaux heeft, om zijn door den oorlog verkregen vlucht te be-houden, behoefte aan spoor- en water-wegen van meer kapaciteit. De Orleans-spoorwegmaatschappij heeft zich daarom met de bestureering van dit vraagstuk beziggehouden en tôt de oprichtiug van een nieuwe lijn met dubbel spoor (met gedeeltelijke gebruikmaking vau de voorhanden spoorwegverbindingen) be-sloten, waardoor tegelijk de afstand met 60 kilometer wordt verkort. » Weer Fransche bluf zult ge zeggen ! Misschien. Het onderwerp verdient kommentariën en wij zullen die maken. VERSCHENEN : Nr 7 van « Dietsche Stemmen ». — Nr 1 van « Onze Hoogeschool », een nieuw studenten-weekblad uitgaande van het Nationaal Vlaamsch Studenten ver bond. EEN BEPALING VAN HET WOORD «GEDEPUTEERDE». — Uit de « CEuvre » : In een gemeenteschool breekt de onderwijzeres, die toevallig over gedeputeerden kwam te spreken, eensklaps af om te zeggen : « Maar ge weet misschien niet wat het zeggen wil een gedeputeerde... Kinderen, kan één uwer inij er de bepaling van geven?» Eén steekt een vinger op. « Ik, juf-frouw. » — « Welnu ! wat is een gedeputeerde?» — « Een gedeputeerde, dat is een man die het uur voor- of achteruit doet gaan...» HET GEDENKTEEKEN CAMILLE LEMONNIER. — Eenigen tijd na het overlijden van den grooten schrijver, had zich een komiteit gevormd met het doel gelden te verzamelen om een ge-denkteeken op te richten voor den schrijver van « Le Mâle ». De gemeente Else-ne heeft een stuk grond voor dit doel afgestaan bij de vijvers der gemeente, niet ver van de plek waar Camille Le-monnier tôt zijn afsterven gsewoond heeft. Een dag dieu we niet vergeîen 't Is een jaar geleden dat in het Bel-gisch Staatsblad, het volgende te lezen stond : (' Par arrêté royal du 5 octobre 1915, M, René De Clercq, professeur à l'Athénée Royal de Gand, directeur du journal De Vlaamsche Stem, est révoqué de ses fonctions de, professeur dans les Athénées royaux. » Par arrêté ministériel du 5 octobre 1915, le docteur A. Jacob, directeur du journal De Vlaamsche Stem, est rayé de la liste des docteurs en philosophie et lettres, en sciences etc., auxquels il peut être fait appel pour remplir les fonctions provisoires dans l'enseignement moyen de l'Etat. » Dit was « de slag der ongerechtig-heid )) die onze twee onwrikbarç leiders in1 Holland trof : niet zooals kwalijkge-zinden den hatelijken maatregel hebben willen verbloemen, omdat zij « aan politiek deden », wat den staatsambtenaars verboden is : zij schreven immers sedert 't begin van den oorlog in bladen en tijdschriften allerhande artikels en gedichten, met politieke strekking en werden zelfs van hoogerhand daarvoor ge-lukgewenscht en aangemoedigd. Neen, als Vlaming werden ze getroffen, omdat zij het Vlaamsche Recht ble.ven verdedigen tegen den stormaan-val van aile officiëele en officieuse Vlaamsehhaters. Maandenlang mochten zij ongehinderd in De Vlaamsche Stem schrijven, zoo-lang zij de passieve leus aanuamen : « Ik dien » ! Maar wanneer zij tegenover den boozen aanleg der vijanden van onzen stam eischen begonnen te stellen en naast een ,vrij België, 00k voor een vrij Vlaanderen opkwamc-n, trof hen de re-geeriugs-ukaze, die aan de Clercq in een vreemd land het brood ontnam van zijn ziekelijke vrouw eu zijne vijf kin-dertjes.O ! neen, dat onze loyale broeders, die zelfs na die wraakroepende onrechtvaar-digheid geen greintje van hun loyalisme tegenover Koning en Staat hebben op-gegeven, z<56 werden behandeld, kun-nen wij niet verge ten. Te; meer wanneer wij de handelwijze der regeering te hun-nen opzichte, vergelijken met de gun-sten welke diezelfde. regeering vc-rleent aan ambtenaars die 00k « aan politiek doen » ,maar geen Vlaamschgezinden zijn ! Zoo bijvoorbeeld mag de Walloni-sant Maurice des Ombiaux, ontvanger der registratie, dus wel dtgelijk een staatsbeambte .openlijk en heftig ijveren in de XXe Siècle en andere bladen voor aanheehting o. a. van een deel van Hol-landsch grondgebied en brengt hij zoo de betrekkingen van België met een be-vriende en eclelmoedige natie. in gevaar. Zoo men iemand moest doen zwijgen, dan is het wel dien dolzinnigen an-nexionnist.Welnu, wij lezen in de Opinion Wallonne, een Waalschgezind blad hetwelk te Parijs verschijnt, dat diezelfde des Ombiaux bevorderd is tôt persoonlijken en bijzonderen secretaris van niemand minder dan minister de Broqueville. Kan in en bloediger kaakslag geven aan de Vlamingen eu hun nog bitterder doen gevoelen dat zij de verschoppelin-gen zijn in België? Mi ar klagen helpt hierbij niet! Geen nutteloos gejammer dus, maar met al onze krachten gewerkt om voor goed aan die wanverhoudingen een einde te stellen ! Ons voornemen op dezen verjaar-dag moet dus ziju en blijven wat René de Clercq den dag na zijne afstelling schreef : « voortgaan in onzen sterken strijd voor vrij Vlaanderen in vrij België. hoog en recht en zege zeker ! » Betcrc hulde, dankbaarder groet kunt gij uwe twee gebroodroofde broeders niet brengen. Dr. Aug. BORMS. * * * Hieronder laten we het afschrift vol-gen van een brief dien de Juffrouwen-vereeniging « De Vlaamsche Kerlin-nen », van Merksem, aan dichter René de Clercq heeft toegestuurd. Het weze als een ruiker die door teêre handen van uit Vlaanderen onzen grooten dichter wordt aangeboden : « Geachte Heer de Clercq, » In Vlaanderen galmt op dezen dag de kreet : « Heil René de CleTcq ! » en aile harten trillen. » De monden waarin gij zangen leg-det, de harten die gij door dicht en lied zoo dikwerf wist te roeren. roepen U toe : « Heil U ! Hulde ! Hulde ! » » Een jaar is het geleden en d»za dag herinnert den Vlamingen het groote on-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes