Het Vlaamsche nieuws

467 0
17 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 17 December. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 25 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/rn3028sx8v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

m ?m M Zondaf 17 December 1916, Tweede Jmrg* Nr 348 Prifs î 6 Gentlemen ûmr reheel Belrië Het Vlaamsche INieuws I Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad vac België. - Verschijnt 7 maai per week IABONNEMENTSPRIJZEN » Per maand 1.76 Per 6 maanden .... ••. 10.— Per 3 maandea 6.— Per jaar 18,— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Raf VERfclULST, Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: fiOODESTRAAT. 44. ANTWF.ttPKN Tel. lOftrt AANKOND1GINGEN : Tweede bladz., per rtgei. 2.60 Vierile biadz., per regel. 0.60 IDerde bladz., id. I.— Doodsbericht 6.— Yoor aile annonnen. wende mpn zirh RllOljRSTH A AT 44 DE OORLOG Ultimatum der gealiieerden aaa (irkkeniand Londen, 15 December. — Het ultimatum der geallieerden is vandaag aan Griekenland overhandigd en loopt van-niddag om 3 uur af. Er zijn aanduidin-gen dat Griekenland de voorwaarden zal lannemen, maar berichten dienaangaan-Jezijn nog niet ontvangen. Athene, 15 December. — De gezanten van Frankrijk, Engeland, Italie en Rusland te Athene hebben gisteren aan den Griekschen minister van buitenlandsche zaken een nota overhandigd, waarin van Je Grieksche regeering zekere verplaat-singen van troepen en materieel worden verlangd, welke de veiligheid van het léger van Saloniki vereischt. De verplaat-singen zullen binnen een etmaal moeten beginnen. Een weigering zou door de bondgenooten worden beschouwd als een tijandige handeling. De Entente-gezan-ten zouden in dat geval Athene verlaten. Duikboot- en mijnooriog Londen, 15 December. — Het Noor-scko s.s. « Kaupanger » (3354 ton), het Portugeescbe s.s. Leca (1210 ton) en het Engelsche s.s. « Glencoe » (er zijn twee soomschepen van dien naam, van 2560 en van 767 ton), zijn in den grond gcboord. Kristiania, 15 December. — « Aften-posten » vcrneemt uit Kristiansand dat het Zweedsehe s.s. « Vala » (2129 ton), uit Helsingborg, in ballast onderweg van Malmô naar Engeland, Woensdagavond op 60 mijlen ten Westen van Skagen op een mijn is gestooten en gezonken. Een koot met den kapitein en 8 man der be-marininar is te Kristiansand aangekomen. Een andere boot met 13 man. wordt nog fermât. Het vredesaanbod Londen, 15 December. —• Nicholson schr jft in de « Daily News » : Naar ik hoor is de Duitsche nota vandaag door het Amerikaansche gezantschap te Londen ontvangen, die het aan de regeering zal doorzenden. De nota bevat niets na-dc-rs over de vredesvoorstellen dan de rede van den r'jkskanselier in den Rijks» % inhield. Natuurlijk zal zij worden bcantwoord en Uovd George zal er over spreken in zijn rede "tôt het Lagerhuis op Dinsdag a. s., zooals Briand reeds in de Fransche Kamer heeft gedaan. Betlijn, 1.5 December. — Het « Berli-ner Tageblatt » schrijft on der het op-schrift « Zeldzame uiUegging » o. a. : De Fransche bladen, en met hen^de Fransche ministerpresident in zijn Ka-merrede, beweren dat het aanbod der mogendheden van het Viervoudig Ver-bond s'xchts ten doel heeft om onder de Entente-staten tweedracht te zaaien en Kn wig te drijven in de eenheid der ge-all eerden. Bij de onzijdigen zou deze zeldzame uitlegging van de behandeling te Centralen een zeer pijnlijken !.ndruk toonen maken. Want wat beteekent het Wanneer men in het vredesaanbod een dergelijke bedoeling vermoedt? Het beteekent niets anders dan een erkenning, dat onder de Entente-mogendheden zoo-danige meeningsverschillen bestaan, dat ® zich moeten doen gelden zoodra men tat terrein der gemeenplaatseu verlaat ^ zich aan werke^'k vredeswerk zet. Uit Ense'ard Londen, 15 December. — Vandaag is in het Cannonstraat-hotel een vergade-"ng gehouden, belegd door de Vrouwen-vWeniging voor de verdediging van het ''jk, om te protesteeren tegen de « ver-"°r?en hand ». Er werd een motie voorçesteld. waar-ln het gebiedend noodzakelijk wordt ge-"oemd elk spoor van vijandelijken in-v,oed in het Britsche rijk uit te wisschen, °nniddellijk aile banken en zaken van '■'janden te sluiten en zich te verzetten te-het sluiten van een onzijdigen vrede. Mevr. Burnham zeide: De verandering ,""l!1 regeering heeft ons nieuwe hoop ge-Het volk zal Lloyd George, een ■"oedig en doortastend man, zijn gehee-le» steun geven. ,Lord Bersford vroesr om de ontzetting ^ den openbaren dienst van ieder, die ^. acht wordt van sympathieën met de ■'janden, om verbod voor een vijandelijk J^mdeling, een zaak met « vergun-'n? » te drijven en de openbaarmaking |,,s een witboek in het geheele rijk van de £ c'c vijandelijke firma's. Beres-. bovenstaande motie rndienend : jeloof, dat wij een ernstige krisis in den oorlog hebben bereikt, maar we hebben er aie vertrouwen in, dat de tegen-woordigeu-egeering er ons met eere voor ons zeli en onze bondgenooten doorheen helpt. » Amerika en de Vrede Londen, 15 December. — De <i Moi ■ ning Post » verneemt uit Washington : Berns'orff heeft het Amerikaansche pu-bliek nu verder ingedicht over Duitsch-land's beweegredenen, om op dit oogen-blik vredesvoorstellc-n te doen. Het vi_--wacht aile oorlogvoerende partijejn sa-men te brengen « in de hoop dat een vrije gedachtenwiseeling over de oorza-ken van den oorlog en de beginselen waarvoor de str'-jdende partijen vechtcm de een of andere fundamenteele overeen-komst tôt stand zal brengen, die den weg naar den vrede kan effenen » Veidcr verklaart hij, dat Duitschland niet wacht, dat de gealHeerde-n bij voor-baat overeen zullen komen om de voorwaarden, die Duitschland eventueel voorstelt, aan te nemen en dat niet vast-staat dat-Du'tschland tegenvoorwaarden zal verwerpcn. In verband met Bernstorff's verschil-lende uitlatingen dient nog een andere vcrklaring vermeld *e worden, die mis-schien door hem geïnspireerd is. Berlijn hoopt, zoo heet het daarin, dat de Amerikaansche gezanten in de Entente-hoofdsteden van Wilson last zullen ontvangen om aan de regeeringen waarbij zij geaccrediteerd z'jn, te zeggien dat het den Vereenigde Staiten bui^engewocxn aangenaam zou zijn. indien « de Enten-teregeerinigen de voorstellen van de Centrale mogendheden ernstig in overwe-gin^ nemen ». Nog een "andere ver-klariîig bebeTst, dat die président gelooft, dat het Duitsche vredesaanbod een gele-genheid 7ou kunnen bieden, om de machinerie voor de League to en force Peace te organ 'seeren. Washington, 15 December. — De Duitsche gezant. graaf Bernstorff, heeft verklaard, dat de vredesvoorstellen niât zullen afkomen v6or de gevolmachtig-den bijeen zullen zijn. Londen, 15 December. — De « Daily Telegraph » verneemt uit New-York : Duitsche agenten in de Vereenigde Sta-ten hot>en, dat président Wilson er in zal slagen.een vredes-conferentie te doen bijeenkomen in den Haag. Washington. 15 December. — Heft Du'itsche gezantschap geeft ^nachtiging tôt de volgende verklaring : Het is ze-ker dat, als de oorlogvoerenden te zamen komen om over den vrede te beraadsla-gen, een van de belangrijkste onderwer-pen de beperking van de algemeene wa-pening zal zijn. Van de Kykbden Berlijn, 15 December. — Volgens een hier binnengekomen be.richt uit officieele bron hebben de manschappen, die uit schepen van de Entente op het eiland Syra zijn ontscheept, de daar gevestigde consuls van Duitschland, Oostenrijk en Turkije gevangen genomen. De Duitsche consul stierf 24 uur na zijn gevangne-ming tengevolge van de hein ten deel ge-vallen brutale, behandeling. Hij was 70 jaar oud, van Griekschen landaard en heette Dallegio Sedert 33 jaar was hij in Duitschen dienst. Indirect nieuws uit Fuslsnd Keulen, 15 December. — Volgens een telegram uit Kopenhagen aan de « Kôl-nische Zeitung » nijpt het volgens de laatste Russische persstemmen voortdu-rend ernstiger in Rusland's binnenland-sche politiek. De tegenstellingeti tusschen de partijen worden merkbaar scherper. De regeering staat in de rijksdoema tegenover een schier overmachtige oppositie, die vast besloten is, de regeering met aile midde-îen en Z'clfs met obstructio t€ hestrijden. Zelfs in den Rijksraad hebben zich verschijnselen voorgedaan, die erop wij-zen dat de ontevredenheid met Rusland's trgen woordigen toestand op het gebied van de binnenlandsche politiek zoomede ten aanzien van den ekonomischen en militairen toestand in dezen burcht van de bureaucratie toeneemt. Een voorui tstre ven d Russisch blad schreef dezer dagen, dat Rusland met reuzenschreden den toestand tegemoet-gaat, waarin het zal uiteenvallen. Vorst Troebetskoi heeft gezegd, dat er teeke-nen zijn, die op storm duiden en waarop de regeering behoort acht te slaan. Volk en Taal " Voor eene goede verstandhouding in het huisgezin, is het nood^g, dat men, tôt zekere hoogte, hetzelide karakter hebbe en elkander begrijpen kunne, in p.aa.s van door elkander al te zeer te worden geërgerd en afgestooten. Wat h.er geldt voor het huisgezin, geldt éve.iK en s voor het Het nationale karakter wordt gevormd door de som der individueele karakters, en tusschen de volkeren bestaan dezelfde ver-sch lien als tusschen de individuën. Al-leen zij, die tôt zekere hoogte gelijke ka-rakteteigenschappen bezitten, kunnen vreed aain samenleven. Zijn de individueele verschillen te groot, en staan er te weinig overeenstemmende individueele karaktertrekken tegenover, dan is er van eene goede verstandhouding en van een echt nationaal samenleven geene sprake en komt het 6f tôt den onder-lingen s'rijd, dr'e een volk uiteen doet spatten, 6f tôt de onverschillighe'd, die boven individueele belangen geene nationale belangen meer kent, en dus geene samenleving onder gemeenschappelijke wetten, zeden en gewoonten meer ver-langt.Het valt niet te ontkennen, dat er onder ons heel wat menschen zijn, die vooi hun Vlamingschap weinig voelen. Zij hebben min of meer behoorl'jk Franscb geleerd, en meenen zich daaroon wereld-burger.Maar tegenover dezen, staat de groote meerderheid van hen, die pr:js stellen op het voortbestaan van een Vlaamsch volk, met een Vlaamsch karakter, eene Vlaamsche taal, Vlaamsche eigenaardigheden, en met geene Fransche wuftheden ol Franschen bluf gediend zijn ; zij zeggen : <( Ik wil van andere volkeren niets kwaads zeggen, maar voel me te goed en te duidelijk Vlaming, om op den duui in een ander volk te kunnen aarden. » Die hebben het.bij het rechte eind. Inder-daad hebben we hier meer te doen met eene gevoelszaak. dan met vers^andel jke overwegingen. W'e door overerving en opvoeding op zijn Vlaamsch denkt, ge-voelt, handelt, zal zich in het algemeen des te min der op zij ne plaats voelen onder vreemden, naarmate hij scherper be-sefl, waarin hij van andere volkeren ver-schilt, en tevens zal hij des te meer prijs stellen op zijne eigen Nederlandsche taal, naarmate hij er zich beter^ bewust van *s, alleen in die e'gcn taal ziin gees-telijk leven, zoo volkomen mogelijk, tôt uitdrukking te kunnen brengen. Want 00k die eigen taal is niet maar eene wille-keurige, samengestelde en van buiten geleerde verzameling van namen en vor-men, waarmede men overeengekomen is ailes te kennen te geven, wat men te ken-nen geven wil. Die taal is, even goed als de mensch zelf, een voortbrengsel van overerving. De taal van het ooeenbl'k heeft dezelfde ontwikkeling doorloopen, d'e het eèslacht van het oogenblik acli'ex zich heeft : die taal is door het volk in zijne ontwikkeling gevormd en ver-vormd : die taal is de uiting der ziel van dat volk. Dringt men dus aan een individu of aan een volk. of dringt een volk zichzelf eene vreemde taal ot>. dan wordt eene na'mirverkrachting srepleegd, die onmosreVjk zonder nadeeliee eevolgen kan bliiven. en dooreaans eene karakter-ontaardine ten gevolge heeft. Bij kindereh, die te vroeg eene tweede taal leeren, komt dikwerf niet alleen het ta al ee voel, maar 00k het nationaal karakter niet tôt gezonde ontwikkeling. Al leeren zij 00k hunne moedertaal juist ge-bruiken, en kunnen zij ]ater,_ om all< rlei redenen, de onafhankelijkheid van hun volk op priis stel'en, toeh voelen zij er m'nder zuiver, minder diep voor, dan an-deren. en worden landgenooten iets vreemds in hen gewaar, dat tôt vervreeni-ding kan leiden. Wij kennen allert onze zoogenaamd voomame lieden- die er zich op laten voorstaan niet zoo echt Vlaamsch te wezen, en n'et beseffen dat zij prat gaan op een gebrek. Franschen woîden zij nooit ; Vlamingen zijn ze m'et meer, natuurlijk redeneeren zij zelf anders, en vereenzelvigen zij het Vlaamsch-z in met a! wat zij, te rechte o£ ten onrecb'te in Vlamingen afkeuren ; maar inderdaad hebben zij karaktereieenschappen verlo-ren, en er aangeleerde maniertjes, dus scbiin, voor in de plaats gekre^en. Zij hebben het aïs iets moois en goeds leeren beschouwen andere volkeren in hunne taal en handelwiizen na te boot «en, en bedenken m'et, dat zij daardoor inderdaad geworden ziin karalcterloos en dwaas. Wànt memand lach^ eenen aap uit, om-dat hij echt een aap is, maar wel voor zoover hij menschen. tracht na te doen. Wie prijs stelt op het zelfstandig- en onafhankeiijk voortbestaan van zijne na-tie, moet tevens prijs stellen op ailes, waardoor deze natie zich van andere na- ties onderscheidt. Men noeme niet te gauw fouten bij een volk, wat, wel beschouwd, enkel eigenaardigheden, ja misschitn zelfs zcej karakteriseerende eigenaardigheden zijn, ware karaktertrekken.Voor een klein volk aïs het onze, is het prijs stellen op een anders-zijn dan andere volketen bovendien noodig, wijl het ontaarden van het nationaal karakter al licht aan eenen machtigen nabuur het ge-zochte voorwendsel oplevert, om het klei-ne volk van z'jne onafhankelijkheid te l>erooven. Het bezit geen e gen karakter, dus hoeft het geen eigen bestaan. Niets belet dit kleine volk te dwingen zich te plooien naar vreemde wetten, zeden en gewoonten, waaraan het zich zelf al had gewend. Hoe be'er een roofzuchtige nabuur beseft, dat het klieine volk wel kan worden opgeslokt, maar in de vreemde maag zich ineen zal rollen als een egel, ofii met al zijne eigenaardige stekels die maag te verwonden, des te moeilijker zal d e nabuur tôt opslokken besluiten, des te beter is de vrijheid van het kleine fxses*- gewaarborgd. Vlamingen, laat ons dal niet vergeten. Welke gewichtige roi nu de eigen taal speelt, in de zelfverdediging van eene natie. en in de handhaving van haar karakter, b'ijkt uit het streven van elke machtîge natie om de eigen taal zoover tnogèl'jk te verbreiden buiten hare gren-zen, en binnen die grenzen andere talen zooveel mogelijk te onderdrukken. Daar weten wij, Vlamingen, van mede te spre-, ken, wij, die zien en ondervinden hoe ( krachtig Frankrijk te werk gaat, om ons v»lk gchcel onder Franschen invloed te brengen, hoe hardnekkie al onze recee-rincen, van 1831 tôt op heden, ons volk hebben helr>en verbas^eren, hoe hatelijk onze regeering van heden tegen al wat Vlaamsch is te \yerk gaat, en hoe, wie dat beletten kan, dat toch altemaal laat gebeuren ! Elk vo'k, dat waarlijk prijs stelt op ■'/in zelfs'andig bestaan en zijn nationaal carakter. beseft dat die zelfstandigheid en dat karakter moeten verzwakken, en ten slotte verloren gaan, als het uitings-. middel er van gewelddadig wordt ge-smoord of door verwaarloozing ontaardt. Aan de annexatie van een volk, gaat ge-woonlijk vooraf de annexatie van den geest van dat volk, en op die annexatie van Vlaanderens geest, heeft Frankrijk z;ch sedert eeuwen toegelegd, en sedert 1830, met de medeplichtigheid on-zer regeeringen. Mij koim het voor, dat een Vlam'ng maar één reden noodig heeft om zoo goed en zoo echt mogelijk Vlaming te willen wezen, en die Teden vind ik hierin, dat hij nu eenmaal Vlaming is, en missch'en wel iets anders kan schijnen, maar toch nooit iets anders... wordt. Setz dir Periicken auf von Miliotien Locken, Setz deinen Fusz anf ellenhohe Socken, Du bleibst am Ende was du bist. (Goethe.) (Naar een geschrift van MARCELLUS EMANTS, in 0 Neerlandia » van November laatst.) L. D. DAGELIJKSCH NIEUWS VOLKSVOORDRACHTEN TE BORGERHOUT. — Namens het Komi-teit voor Volksvoordrachten wordt het volgende medegedeeld : Met groot genoegen kunnen wij U melden dat er een Komiteit is gevormd tôt het inrichten van Volksvoordrachten gedurende den loopendem Winter ; let-terkundige, ekonomische en wetensthap-pelijke verhandelingen komen te berde. Verschillende, even talentvolle als offer-vaard'-ge sprekers leenden daartoe den milden steun hunner vakkennis, wat de zeer stellige verzekering geeft dat de ge-zamenlijke pogingen van sprekers en komiteitsileden tôt stoffelijk en geestelijk nut van 't algemeen een heerlijken uit-slag zullen tegemoet gaan. De voordrachten worden gehouden telkens om 8 1/2 torenuur, in het lokaal « De Vlaamsche Leeuw », Turnhout-schebaan, 283. Volgorde en datums der voordrachten : 19 December : Van en rondom Onzen Toren, door hr Karel Angermille. • 9 Januari : De Martelaars der Weten-schap. door hr Dr E. Peeters, met licht-beelden.23 Januari : Het Uitzicht van het Huis, door hr Edw. Léonard, met licht-beelden.8 Februari : Het Tooneel in Vlaande-ren vanaf 1850, door hr Ose. De Smedt. 22 Februari : Geschiedenis en Ontwik keling der Zeevaart in België, door hr Karel Watcrnaux, met liclitbeeiden. 8 Maart : Het Alkoolvraagstuk, door hr Dr Lmdekens, geneesheer, met licht-beelden.22 Maart : Alkool en Zedelijkheid, door hr Dr Lindekens, geneesheer. 5 Apr l : Albrecht Rodenbach, door hr Ose. De Smedt. DE SÏEKELIGE CACTUS. — In Australie, in 't bijzon-derr in Queens-land, is, naar men weet, een opuntia-soort, de stekelige cactus, die daar en in Noord-Amerika «prickly-pear» heet, zoo goed thuis geraakt, dat zij een ware landplaag is geworden, evenals de ko-nijnen dat vroeger waren. De prickly-pear is zelfs een groot bezwaar tegen ko-■ lonisatie van de overigens voor land-bouw geschikte streek. Het bestuur van Queensiand heeft het dan 00k niet er bij laten zitten, en droeg reeds in 1912 aan een kommissie op, midde le n tegen dit eu\*îil te beramen. De kommissie bracht niet lang geleden haar rapport uit, en stelt voor de natuurlijke vijanden van de opuntia, die niet mee-geïmporteerd waren, te hulp te roepen. Daaronder be-hooren een aantaJ insecten en eenige sehimmelsoorten, die in Argentinië en Mexico aangetroffen zijn, en die het af-vallen van jonge loten en het ontstaan van gaten en doode plekken in het weef-sel veroorzaken. Overigens meent de kommissie dat uitroeiing der opuntia niet gewenscht is. De plant is bruikbaar, en het besef daarvan zal vanzelf het aan-tal wilde exemplaren beperken, wanneer men al niet tôt cactus-aanplant zal overgaan. Burrbank, de beroemde Cali-fornische kweeker, heeft, naar men weet, het stekelige gewas indertijd reeds in zoover veredeld, dat het de stekels ver-loor, en als vijgen-cactus een eetbaar product werd. Maar 00k de wilde soort kan althans als veevoeder dienen, wanneer men de stekels er af schroeit, zooals in Amerika hier en daar op groote schaal met een blaasvLam gebeurt. Het suiker-gehalte van het sap maakt de voedings-waarde uit. Om die zelfde reden heeft cactus-sap 00k waarde voor de bereiding van alkohol, door gisting. In Mex-iko, Italië en Spanje past men dat reeds toe, DE CENTRALE JURY VOOR BOtKHOUDiNG. — De zitting 1916-1917 der Centia.e jury voor boekhou-ding heett lYiaanUag een aanvang genomen in de lokaien der Internationale bibiiotheek van Geleerde Genootscnap-pen te lirussel. De heer Lecroatte pre-sideerde de werkzaamheden, bijgestaan door de beeren J. R. Beeckman, advo-kaat bij het hof van beroep, A. Binamé, A. Crepin, assessors, en J. Du mon, se-kretaris. Een groot aantal kandidaten zijn opgekomen tôt het ondergaan der proef. de meesten met het vooracmen het expert-examen af te leggen dat het komende jaar zal plaats hebben. De jury is zeer voldaan over haar pogingen, ten doel hebbende het toekennen van het boekhoudersdiploma te bewerkstelligen. De kandidaten hebben zeer intéressante wer'ken ingeleverd en zich kranig gehouden in verschillende vakken, o. a. de staathuidhoudkunde, recht en wetge-ving, handelsaardrijkskunde. De hoofd-vakken : algemeene boekhouding en fi-nancieele mathematiek maken 65 punten uit van de 100 punten, toegekend aan de. gczamenlijke stoffen, waarover de proef loopt. De resultaten in elk dezer laatsten zijn nog ongekend. Er blijkt nochtans uit de. eerste mededeelingen, die gedaan zijn, dat de jury zeer voldaan is. De pogingen in 't werk gesteld om het ondeî"-wijs in de comptabele wetenschappen te verbeteren, zullen gewichtige diensten bewijzen aan de handels- en industrie-ondernemingen van het land,welke kun-dige boekhouders behoeveji, bedreven in de praktijk. In dit opzicht wordt de instelling der Centrale jury van boekhouding hoogdijk gewaardeerd en be-wijst onbetwistbare diensten. VOOR DE KLEINE VOLKEREN!! — Het « Nowoie Wremja » schrijft over Ukraine : dat de wending, die de Pool-sche kwestie heeft genomen, den Russi-schen nationalisten zorg heeft bereid, want zij vreezen eischen van de andere nationaliteiten in Rusland. Het « Nowoie Wremja » komt daarom op tegen het be-sluit van de Russische regeering om in Kief een lyceum te openen waar de onder-wijstafd'het Ukrainisch zal zijn. Het blad zeg-t (in Jiet nummer van 28 Oktober) onder meer : « Men moet zelfs den min-sten teruggang van de literaire Russische taal in de landen tusschen de Karpathen en den Stillen Oceaan, waarvan de bevol-king bij millioenen wordt geteld, niet met onverschilligheid opnemen. De veldtocht, tegen de eenheid van de panslavistische cultuur ondemonien, en in het bijzonder de concessie aan de Ukrainers gedaan, leveren slechts voordeel voor Weenen op. De verwildering van den oorlog Van Engelsche zij de schrijft men aan de « N. R. Ct. » : « Mag ik uw aandacht vest gen op in-gesloten knipsel, dat ik heb genomen uit het laatste nummer van de « Paper Ma-ker and Brùish taper Trade Journa. ». Dt is een achtenswaardig biad met een weieidnaam in den papierhandel. Het zal nooit iets opnemen wat het met voor waar houdi ». Het uitknipsel is een blad — blz. 401 en 402 —• uit het nummer van 1 November 1916. Op blz. 401 is het bericht om-haald, waarom het ,s te doen. Wij verta-len het in zijn geheel. « Ik ben gis.eren in het Waldorf Hôtel tcgenwoordig geweest op een belangrij-ke vergadering van de British Empire Producers' Organisation, een gewichtige vereeniging, van fabrikanten en kooplie-den van het Britsche Rijk, gevormd om den ondernem'ngsgeest in de nijverheid van het Rijk aan te wakkeren 4ijdens en na afloop van den oorlog. De Right Hon. W. M. Hughes, eerste minister van Australie, is beschermheer, de heer C. Sand-bach Parker voorzitter en Sir Geo Magill, Bart, algemeen s'ekietaris. Sir Henry Birchenourii. K. C. M., zat voor. « In den loop van zijn rede gewaagde de heer Saunders, de Zuid-Afrikaansche afgevaardigde, van de onuitsprekelijke wTeedheden, die de Du'tschers sedert het begin van den oorlog stelselma'ig hebben bedreven op soldaten, burgers, mannen, vrouwen en kinderen, waarte-gen Duitschland oorlog voert. Hij voeg-de er aan toe, dat het haast ondenkbaar was, dat de Duitschers tôt zoo'n d epte van ongerechteigheid en laagheid waren gedaald als hij in staat was te bewijzen, dat het géval was, — teneinde namelijk de Belgen uit te roeien, had de Duitsche regeering een beslult uitgevaardigd en uitgevoerd, dat vele duizenden Belgische jongelingen en knapen trof, waar het hen dwong zich te onderwerpen aan een heel-kundige operatie, die, hen te bestemder lijd afdoende zou ^verhinderen hun ge-slacht voort te planton. Uit de aanwe i-<^en gingeen kreet van afgrijzen op. Men kon zich goed voorstellen, dat een volk, dat de ontvoering van vele duizenden Fransche, Poolsche en Russische jonge vrouwen heeft doorgezet c'ffl ze als con-cubinen u't te leveren aan Duitsche officierai en anderen, zich schuldig kon maken aan m'sdaden, die alleen in de Hel konden worden bedacht !» Dit is he' bericht. De oorlog is afschu-welijk aan het front, maar hij is 60k af-schuwelijk achter het front, waar hij ver-wildering in geest en gernoed brengt. Hoe is het mogelijk, vraagt men zich af, dat. nog wel in een versradering van praktische menschen — fabrikanten en kooplieden — iemand met zoo'n verhaal durft aankomen ^de man sprak van bewijzen H , en dat he* daar werd £re1oofd ! Want de kreet van afgrijzen gold wel met hef verhaal, maar het verhaa'de. Hoe is,.het mogelijk, dat « een achtenswaardig blad », dat « niets opneemt wat het niet voor waar houdt », he*- als waar-he;d onneemt ! Gezwegeri nog van het onzinniee verhaal van die vele du'zen-den vrouwen. we^eevoerd om ze als con-cubmen uit te leveren Maar inderdaad, z.ulke verhalen worden geloofd en houden den liaat gaande, die voor een oorlog noodig schijnt. En wij jjjoeten terugdenken, aan den tijd v6or en gedurende den Boerenoorlog, toen verhalen over de wreedheden, die de Boeren geregeld op Kaffers bedreven — ve'halen van ooggetuigen, bewezen verhalen, zoo bewezen als het verhaal van den heer Saunders — door de Engelsche pers ci n gen, en werden geloofd. Zoo kon het Engelsche volk in den oorlog tegen de republieken een Gode wel- s gevallig werk zien. Het d ende de be-scliaving, de menschelijkheid en de vrijheid door aan de heerschappij van de harbaarsche Boeren over het ongelukkige Kaffervolk een cinde te maken. Toen de oorlog voorbij en het doel bereikt was, de republieken b:j het Britsche Rijk waren ingelijfd, toen die verhalen hun werk hadden gedaan, toen kwam Chamberla'n, de minister van koloniën, in het Lager-huis verklaren, dat de Encelschen in Zuid-Afrika ven de Boeren konden leeren, hoe de kaffers moesten worden be-handeld.Zulke verhalen — dat van den heer Saunders is inisschien wel beide, het ver-foeilijks+e en gedrochtelijkste dat wij nog zijn tegengekomen — leiden tôt oor-logen en houden oorlogen aan. En als wij nu :n Engelsche bladen, in antwoord op het Duitsche vredesvoorstel, hooren Verklaren, dat geen vrede aannemelijk îs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes