Het volk: antisocialistisch dagblad

600 0
20 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Geraadpleegd op 20 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/2z12n51476/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Yier-en-Twinlipîe Jaar, - R. 271 Goâsdiefist — fiaisgezln — Eljendoa Vrijda» 20 Noveiukr 1914 '*■■■ i «ni ii 1—I.IIIL .ijjiii. i. i.t 11. liante ^-W AUe briefwisselingen vracTit-%Tij to zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgcver voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk ti Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Korfcrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Vilctor Kuyl, . eiinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Mfea sr.î/.rijft las ,:Op aile postkantoren aan 10 fli per jaar. Zas maanden fr, 5.0QÙ X>ri« maanden fr. 2.50. Aankondlglngen. - Prija volgens tarief. Yoorop t» Betalen. . : Béchfcerlijke heftstelling, S fa, per regel. Ongeteokende brieven wordeo . - geweigerd. I ÏELEFOON N* 137, Qggjj Wersctaifsst. €5 maal pei* weels, CHR1STEN WERKMANSBLAD SU VL\nujn±i uu±\ v mi, 2 CENTIEMES HET BPMMBK BEKENDMAKING. Gent, 17 November 1914. Ik breng opnieuw ter openbare kennis, îat het in mijn Etappenomschrijving ;Oost- en West-Vlaanderen) verboden is, i/reemde en hier oî in Brussel aan de censeur niet onderworpen nieuwsbladen, open-!ijk te verkoopen of te verspreiden. Verder verbied ik, bij dezen, iedere invoer van engelsehe, fransche oî holland-sche nieuwsbladen, behalve de « Nieuwe Rotterdamsche Courant », en ik zal niet Dnkel de verkoopers en uitdeelers van der-gelijke nieuwsbladen ten strengste strafîen, loch ook de feestemmelingen en koopers. De Etappen-Inspecteur, FREIHERR von SECKENDORFF, Luitenant-Generaal. MEEL VOOR BROOD. De Ami de l'Ordre, van Namen, die ook onder duitsche censuur verschijnt, drukte dezer dagen volgenden brief : « Heer Opsteller, » In deze ongelukkige tijden schijnt nwe leus geweest te zijn : « Doen wat moet, gebeure wat wil ». Ondanks aile beknibbelingen en niettegenstaande de talrijke hin-dernissen welke, 7c ben er zeker van, vôôr u oprijzen, hebt gij uwe schoone taak ivillen voortzetten : « De vriend, de raadsman uwer lezers zijn, ter zelfder tijd als hun inlichter nwrmate het u mogelijk is. » » Deze laatste zijn uwe eigene woorden ; ik wensch er u geluk over en dank er u om. » M en is gelukkig 's namiddags den Ami de l'Ordre te zien aankomen en de tijdingen van buiten de streek te kunnen lezen. Ik zal zelfs zeggen dat dit ongeduld om het blad te zien komen, dat de beknibbelingen waar-meê de Ami de l'Ordre overstelpt werpt omdat hij maandag niet verschenen was, het beste bewijs zijn van de groote plaats welke aii thans in hei leiren der namensche bevolking inneemt. » Maar de betrekkingen met den vreemde zijn zeer moeilijk en ik begrijp nu beler dan ooit uw woord van twee maanden geleden : « Om brood te maken, is er meel vandoen. » Dit meel ontbreekt u. Ik zou fier zijn er u een weinig te verschaffen en u aldus te helpen in uwe edele taak. Daarom stuur ik u enz « Marcel D. u Meel voor brood, Ja dat is er noodig : voor het stoffelijk brood dat ons lichaam moet sterken, maar ook voor het geestelijk brood dat onzen geest moet voeden oî ten minste in werking houden. Sinds den bezettingstijd hebben we in Gent geen blad weten verschijnen, onver-schillig hetwelk, oî we hebben het hooren -beknibbelen ; en als het niet kwam, waren de beknibbelingen nog erger. Wie de zaken verstandig inziet, moet begrijpen dat het opstellen van een blad niet gemakkelijk is in de omstandigheden welke wij beleven. En niet te verschijnen ware nog onaangenamer voor onze lezers en zeer ongelukkig voor een aantal werk-lieden die aan 't opmaken, drulcken en verkoopen van 't blad een eerlijk brood verdienen. Het behoort dus dat het blad voort blijve verschijnen, maar om dat brood te ;verschaffen is er een goed meelmengsel noodig : voorzichtigheid en geduld jegens het ons opgelegde toezicht, wijs beleid bij de inkleeding der veroorlooîde tijdingen om aan het publiek geene ongegronde hoop maar ook geen onredelijken angst in te boezemen, te verhandelen stoî die niet onder eenig verbod kan vallen, enz. enz. De lezer moet dan zelî oordeelen, vol-gens bron oî herkomst van de tijdingen, welk denkbeeld er van den toestand der zaken te maken is. Ook buiten het oorlogsnieuws, dat na-tuurlijk het meest de aandacht gespannen houdt, zijn er meldingen aan te halen, al wezen het er niet vele. En hierin kan iedere vriend van het blad de opstellers helpen : zelî een weinigje meel bijleveren voor het brood. Iedere gebeurtenis van eenig belang, waarvan de melding den toets der kontrool kan doorstaan, kan bijdragen om het blad aantrekkelijk te maken en den geest der lezers van het gedurig oorlogdenken te pntspannen. Evenals de opsteller van den Ami de l'Ordre willen wij « de vriend; de raadsman onzer lezers zijn » en blijven, « terzelfder-tijd als hun inlichter naarmate het ons mogelijk is ». Maar evenals hij ook, hebben wij « meel vandoen om brood te maken », en dit meel kunnen wij niet altijd alleen verzamelen. Een blad moet een gemeenzame band tusschen opstellers en lezers zijn. Beiden moeten het zoo goed en zoo nuttig mogelijk willen. Beiden moeten dan ook, al zij liet de eenen meer dan de anderen, hun maatje meel bijbrengen voor het ver-langde brood. Oflicieele Mededeelin gen ïn Yiaandemi en Ffansch-Noorden. Duitsche mededeeling aan de Post (Zuidstatie te Gent) aange-piakt : De gevechten in West-Vlaanderen duren voort. In 't Argonnerwoud worden onze aan-vallen voortgezet. Ten zuiden van Verdun werden de Fransche aanvallen aîgeslagen. Zuidoostelijk van Cirey hebben de Franschen (bij Chatillon) onze stellingen stormenderhand ingenomen. In Polen, ten noorden van Lodtz, blijven wij onze stellingen behouden. (Fransche Melding.) PARUS, 18 November. — De officieele mededeeling van gisteravond 11 uur luidt als volgt : De vijand heeît zijn aanvallen ten wes-ten en ten zuiden van de User hernieuwd, zonder dat hierdoor de toestand is ver-anderd. De algemeene toestand is bevre-digend.Gedurende twee dagen maakten we min oî meeer belangrijke vorderingen, voor daar waar we tôt het offensieî overgingen, o. a. bij het Sas aan den User, tusschen Armentières en Arras, in de streek van Veilly, in de Argonne en op de hoogten van de Maas. 0p het ôoslelp Gevcciiîsierrein. (Oostenrijlcsche Melding.) WEENEN, 17 November. (Wolff. Oî-îicieel.) — Gisteren hebben onze uit de vestingwerken van Krakau opgerukte troepen de buitenste versterkte finie van van Wolbrom (30 kilom. ten noorden van Krakau) en Pilika (40 kilom. ten noorden van Krakau) kwamen de Russen meest slechts in 't bereik van ons geschutvuur ; de aanvallen der Russische inîanterie zijn aile aîgeslagen. Een van onze regimenten heeît 500 gevangenen gemaakt en twee machiengeweren vermeesterd. De overwinning der Duitschers bij Kutno doet hare invloed op den alge-meenen toestand reeds gelden. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 17 November., (Reuter.) (Oîîicieel.) —• In Oost-Pruisen trekken de Duitschers op het iront Gum-, binnen-Angerburg terug. Een groote slag woedt aan het îront van den Weichsel tôt de Warta. Oostenrijk tegen Servie. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 17 November. (Wolff. Oîîicieel.) — Gisteren zijn onze troepen tôt de rivier Kolubara doorgedrongen ; een gedeelte is reeds over de rivier getrolcken,-oîschoon de Servi ërs aile bruggen achter zich hadden vernield. In Waljewo, waar de generale staî is.; aangekomen, is de rust en de orde reeds hersteld. De stad is door de Servische troepen erg geteisterd. Een kleine aîdeeling ruiterij heeît gisteren 300 Serviërs gevangen genomen. WEENEN, 17 November. (Wolff.) — De oorlogskorrespondent der Neue Freie Presse meldt, dat de Serviërs na den val, van Waljewo zich 10 kilom. hebben terug-getrokkcn in de richting van Kragoe-jewats.Om deze nieuwe stelling wordt thans verwoed gevochten. (Duitsche Melding.) Aan Duitsche bladen wordt gemeld dat prins George van Servië aan Roemenië een dringend verzoek om hulp heeît ge-richt. Met Roemenië's hulp zou het zijns inziens Servië kunnen gelukken Oostenrijk Hongarije te overwinnen. (Servische Melding.) Een officieel Servisch bericht, te Lon-den ontvangen, zegt, dat de Oostenrijksche troepen met groote verliezen in Her-zegowina zijn teruggeworpen. In (Kaapzche Melding.) KAAPSTAD. — De Vereenigingstroe-pen zijn in geveclit gekomen op 15 Novem-beï nabij Doodsîontein in Orànje-Vrij-staat met de troepen van generaal Beyers, groot ongeveer 1500 man. De troepen van generaal Beyers verloren tal van dooden en gewonden. 100 werden krijgsgevangen gemaakt, terwijl eene groote hoeveelheid geweren en munitie der Vereenigings-troepen in handen viel. Isi d© Zwirfa zee* (Duitsche Melding.) BERLIJN, 17 November. (Korr. Nor-den.) — Uit Galats wordt gemeld dat de Russen op 5 à 6 mijïen aîstands van Kilia (ten W. van den Bosporus) mijnen hebben gelegd. Het havenbestuur van Soelina (bij den mond van de Donau) heeît kennis ge-kregen dat eenige Turksclie torpedojagers naderen om de Russische havensteden Ismaïl en Reni te beschieten en de Russische schepen die zich daar bevinden te vernielen. Daar zich echter slechts de mijnenle.gger Alexandria daar bevindt, zullen de Turksche scliepen in de Russische havens op hoegenaamd geen tegen-stand stuiten. Bulgarie en MacedoilS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 17 November. (E., van Duitsche zijde.) — Te Soîia verspreidt de Nationale Liga een oproep aan het volk en de regeering, waarin deze worden a^ngespoord het oogenblik van Mace-donië's bevrijding van het Servisch. Grieksche juk niet te laten voorbijgaan Bulgarije moet de grenzen krijgen, welke het bij het vredesverdrag van San Steîano waren toegedacht. Aan Turken en Roe-meniërs wordt de verzekering gegeven, dat Bulgarije niet de wederbezetting van de lijn Midia-Enos verlangt, noch het aan Roemenië aîgestane gebied in de Do-foroedzja terug wil hebben, doch dat het met zijne buren in vriendschap en getrouw aan de verdragen wenscht te leven. Het ideaal van het Bulgaarsche volk was en is Macedonië. Deze oproep is door de openbare meening met warmte ontvangen. '■—aeaBBMM In de vesting. Verdun. is er in geslaagd binnen de vesting Verdun te komen. Hij schrijft dat Verdun sedert het begin deV vijandelijkheden heeît op-gehouden een stad te zijn ; het is nu nog alleen een groot bolwerk. De bevolking is van 18,000 op 2000 ziclen ingekrompen. Verdun is een streng bewaakte vesting ge-worden, waar men overal soldaten ont-moet, met de bajonet op het geweer. Er zijn duizend îormaliteiten noodig om in de stad te komen, ook als men van een pas is voorzien. Zelîs generaals moeten zich legitimeeren. De poorten der stad worden van 6 uur 's avonds tôt des morgens ge-sloten. Aile winkels sluiten om 6 uur; na 8 uur mag er niemand meer op straat. Dan begint het kanonnenconcert : de bas der mortieren, de bariton der 7.5 c.M.-kanonnen en de mezzo-sopraan der machiengeweren vormen een tragisch koor, dat eerst verstomt als de dag aanbreekt. Duitsche vliegers werpen vaak bommen op de stad, totdusver zonder groote schade aan te richten. Voorschot aan Griekenland. > Door tusschenkomst van de Fransche regeering heeît een Fransche îinancieele groep aan Griekenland een voorschot van 20 millioen verstrekt op het tweede gedeelte der leening van 250 millioen. De Grieksche begrooting voor 1915 wijst 450 millioen aan voor uitgaven, waarvan 276 millioen voor leger en vloot. De Engelsehe begrooling. LONDEN, 17 November. (Reuter.) In het Lagerhuis heeffc de minister van finan-ciën Lloyd George eene uitvoerige verkla-ring afgelegd omtrent '& lands financiën. Hij stelcle eene som vano35 millioen pond inkomstenbelasting voor, welke feitelijk op eene verdubbeling neerkomt en eene extra-opbrengst belooft van 12.600.000 pond sterling, een extra-reeht van 3 stuiver per pond op thee, waarvan de opbrengst wordt geschatop 9.500.000 pond sterling, opschor-ting van aflossingen uit het uitdelgings-fonds 2.750.000 pond sterling. Er moet dan nog 321 325 000 pond sterling worden op-gebracht. Er zijn krachtige afdoende rede-nen om een bedrag bescbikbaar te stellen, dat voldoende is om Engeland in staat te stellen den oorlog langer dan Maa-rt voort te zetten. De minister stelde voor over te gaan tôt uitgifte van een 3 % pereents leening van 350.000.000 pond sterling tegen eên koers van 95 percent, aflosbaar tegen pari-koers in 1928. Hierdoor zou tôt Juli in de gelamid-delen zijii. voorzien. Lloyd (JêBrge'âeelde mede dat de regeering reeds eene aanbieding"van eeïïe firrna had ontvangen tôt deelneming voor 100.000.000 poncl sterling in eene nieuwe leening. Hij verzekerde dat de leening eene uitstekende geldbelegging is, daar het Engelsehe kiediet nog altijd het beste ter wereld is. 'Het Lagerhuis heeft de voôrstellen van Lloyd George goedgekcurd. (Een pond sterling is 25 ir&nk.,' De Paus en de Oorlog. KEULEN, 17 November. (Part.) — Volgens een telegram uit Rome aan de Kolnische Volkszeitung heeît de Paus aan den hooîdopsteller van een dagblad in Florence verklaard, dat de Italiaansche katholieken ten allen prijze liet beginsel van onzijdigheid in den huidigen oorlog moeten hooghouden. Geen Italiaansch blad, geen Wfar katholiek in Italië moet oorlog tegen het een oî andere volk pre-diken, aile katholieken moeten zich veeleer met den Paus vereenigen in den wenscb, om naar beste kracliten er toe mede te werken, dat de vrede tusschen de^ oorlogvoerende mogendheden weldra hersteld worde. IN BELGIËn De Clirisîene Sociale Werking te Brussel. Bij onzen uitstap naar Brussel, Vilvoorden en Meehelen zijn we natuurlijk een bezoek gaan brengen bij onze vrienden der Kogel-straat, te Brussel. 't Oud lokaal der Sociale Centrale staat thans te huren. Maar het nieuw lokaal, een waar praeht.gebouw, is open. Gansch afge-werkt ishet niet,want de oorlog deed de werken stilvallen. (Dil lokaal moest den 18e October ingehuldiga zijn geweest. In feite h-ieft het thans eene zonderlinge inhuldiging gehad. Wij spreken daar straks over.) Wij kwamen op een ontijdig uur, en vonden daar niemand meer. Ja toch, de bedienden hadden juist eene bestuurzitting gehouden. Ons plan was spoedig gemaakt : we zouden Z. E. H. Emiel Vossen, de ziel der werking te Brussel gaan opzoeken. Seffens was hij gevonden en ' hij had juist een uurtje tijd om ons in te < •liehten. Wij geven hier zijne inlichtingen zoo i •trouw mogelijk weer. si. H. yossen zegde : ^giSer-gibijcb n ti re jciarlnn in;1 ' De werkbeurs werd letterlijk bestormd, maar het was moeilijk iemand te plaatsen. ( 't Intereommunaal Werkloozenfonds van Brussel sehortste zijne werking op, en noo-digde de aldus de vakvereenigingen uit om aile ondersteuning te staken. Toch zouden wij onze leden niet aan hun lot overlaten. Ik vereenigde een komiteit van damen, juf-vrouwen en jongelingen en dezen trokken er edelmoedig op uit om geldinzamelingen te doen. Ook op heden wordt die werking voortgezet, alhoewel de opbrengst der om-halingen steeds vermindert. Wat opgehaald, werd, deelden wij in natura den leden uit. Sinds het begin van den oorlog werden zoo uitgedeeld : 30.000 kgr. brood ; 40.000 kgr. aardappelen ; 1500 kgr. koffie ; 3000 kgr. suikerij, 4000 kgr. kolen, 1500 kgr. zout ; 500 kgr. boonen ; 500 kgr. erwten ; 1500 kgr. wortels ; 5000 kgr. ajuin ; 3000 kgr. appels ; 1500 lieters melk ; 100 kgr. suiker ; 100 kgr. rijst en verder voor rond de 500 fr. groenten. ' Al te samen voor rond de 30.000 fr. Die werking staat onder de leiding van het Intersyndikaal Verbond van Brussel. De werkloozen, ten getalle van rond de 1200, komen driemaal per week naar 't lokaal. 's Zaterdag» namiddags heeft de uit-deeling plaats. Bij deze gelegenheid wordt-telkens een aanmoedigend woord gezegd. Morgen ('t was den vrijdag 13 Nov. dat ons, onderhoud plaats had), zegde E. H. Vossen,} komt de Société d'Economie Sociale, waar- j van hoogleeraar Victor Brants voorzitter j is, ons met een bezoek vereeren. De verdeeling gesehiedt in verhouding) der talrijkheid van de gezinnen. De aan- ; koopen worden gedaan, 't- zij op den buiten, i 't zij op de vroegmarkt te Brussel. (Terloops zij gezegd dat E. H. Vossen persoonlijk een der grootste opkoopers van de vroegmarkt is geworden.) Dat ailes geschiedde zonder de kassen der vereenigingen aan te spreken. Op de bevolking maakte die ondersteuning den besten indruk. Bij de leden had zij heê ge-volg, hen nog meer aan de vereeniging- te hechten. Sinds veertien dagen ontvangen de leden nu eene geldelijke ondersteuning, zooa.ls deze in de reglementen der vereenigingen is voorzien. 't Intereommunaal Werkloozenfonds van Brussel is tijdelijk ontbonden, maar Brussel zelf heeft 't règlement overgenomen en be-taalt een bijleg van een frank per dag aan de leden die bewijzen dat zij van hunno vereeniging eene ondersteuning van 2 fr. ontvangen. Zoo hebben de leden nu weder-om geld. Wie geldelijke ondersteuning krijgt, blijft tijdelijk van onderstand in natura versehoond, Dat laat zich verstaan. Van bij ' t begin is de betaling der bijdragen opgeschorst geworden. Uitzondering maken de bedienden, die meest allen in liunne be-diening zijn gehouden en nog voile vergoe-ding ontvangen. (In S, Nikl^askerk (E. H. Vossen is daar onderpastoorj, worden dagelijks in de mis-sèn en in het lof omhalingen gedaan ter ondersteuning der werklooze leden van de cln-istene vakvereenigingen. Daar alleen brachten die omhalingen reeds rond de 7000 frank op. Wat de bakkerij « Ons Brood » betreft, deze heeft thans eerder klanten te veel. Hadden wij regelmatig meel, wij leverden 50.000 brooden per dag. Een der propaganr disten gaat thans dagelijls uit om graan te koopen voor de bakkerij. Hoelang wii die m I.1..HU.H. .m i ii -mnal werking zullen kunnen volhouden,"îs moeilij| te zeggen. Het staa.t echt'er vast, dat w| onze leden niet aan hun lot zullen over laten. Na den oorlog zullen onze werkei voortbloeien, weeldiger dan ooit te voreni Deze verklaring werd uitgesproken mej zulke overtuiging, die men alleen bij eeu E. H. Vossen aantreffen kan. Daarmede was ons onderhoud afgeloopen; E. H. Vossen moest naar de kerk om zij né dagelijksche omhaling te doen in het lofi Hij wenschte ons een spoedig weerzieri i,i> min beproefde omstandigheden. \ï * n • > Fi1 f 'cl • > & -î ; ■t : ■ ■ S'" > : h i "i : i ! r j > v W '■y t* - ; . » ■-> ► * Éi ' " > fèT' * i > 1 : ?" r;" ; fe _ > i - _ , : i. Y ' ' 2^ r 1 t" • ■ K t : ^ ' ' ; > ^ IX, :.£ 0 \ ■ ■ i i>1 > ■ i r ^ r T" ; î !» r - ■i ' " : I - 1 \ j . i ) , . j I t !v / i- * i - T© (Onder duitsche kontrool.) Een inwoner uit Meehelen, een smid* kachelmaker, die van daar bij het laatstî bombardement met zijne vrouw en kindereu naar Nederlana vluchtte en nu terugkeerd« om zijne huisgenoten terug te halen, décidé mij heaen in een onderhoud het volgend* mede : i Tien dagen geleden besloot hij te gaaB zien hoe het er met zijne zaak te Mecheleii uitzag. Van Antwerpen moest hij den afstand tôt Meehelen, ruim 20 kilometer, te voel afleggen. Zonder veel omhaal, (nu en dan werd hem slechts inzage van zijn door den burgemeester van een Nederlandsch dorpje verstrekten pas verzocht), kwam hij in zrfne geboortestad aan. Reeds dadelijk be-merkte bij, dat de scliade aan Meehelen toegebracht, nog al te dragen zou zijn. Zijne gedrukte stemming veranderde in vreugdej toen hij zijn winkelhuis in zijn geheeî overeind zag staan. Wel was er inbraak ge-' pleegd ; uit den winkel waren twee kachela verdwenen. Alhoewel aile kasten en ladeu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: antisocialistisch dagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1891 tot 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes