Het volk: christen werkmansblad

251 0
18 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 18 Augustus. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/kp7tm73b48/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ATIt fcrîefwîsselingen vracM» rrij te zen den aan Aug. Van. IsegJiettt, uitge ver voor de naaml. tnanl fch. «Drukkerij Het Volt», Mecreteeg, n ° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaaryleren» Canton Bossuyt, Recollettan-•tiaat, 14, Kortrjjk. HET VOLK Mén schrljft Jrt 5 Opalle postkantoten aan 10ÎR pet jnar. KoS maan rten fr. 6.0(X iDriô maanden fr. 2,50. Aankondlgin^ali : PrijS voigeca t&rief. Voorop U betaiefi. Rechterljjke hersteliing', 2 f® per regel. Ongeteekende brieven wordei geweigerd. TELEFOON N» 137. Gont. "Verscliynt © maai per week CHRISTEN WERKMÂNSBLAD & Centlémeii liet nummep OolIscheMededeeîîngen cnTerordenlagca. BEKENDMAKING. Gent, 15 Augustus 1916. Aan de gemeente St-Denys-Westrem, in de-welke de verordening van 15-10-'15 over de aaiimelding van verborgen vijaridftlij ke mi litaire por.sonan door het gemeentebestuur en zij nen policiedienst niet is uitgevoerd, is op last van het leger-oppercomraando 4 eene dwangboet ala etraf ten bedrage van tien duizend mark spgelegd geworden. Dit brengt ter algemeeno kennis Ds Etappen-Inspecteur, von UNGER, generaal der cavalerie. * *» 198. - VERORDENING. Nadat door verordening van 29 Mei 1916 de voortbrengsels des oogst van dit jaar in beslag eonomen zijn, wordt er voor het legergebied, betreffende den oogst van olievruehten, in het bijzonder, bestemd als volgt : 1. Het inoogsten van koolzaad, raapzaad, hederik (maagdenpalm), ravison, slaapbol Jmaankoop), hennep en zonnebloemen is ver-boden, voor dat het zaad heelemaal rijp is. Op het inoogsten moet onmiddellijk het uit-dorschen of uitwinnen der vruchten op andere wijze volgen. 2. De onder cijfer 1 genoemde oliezaden moeten geheel en al — die van eene gemeente altijd te zamen — onder bijvoeging eener lijst der le-veraars en der door iederen leveraar geleverde jioeveelheden, door bemiddeling der bureelen tôt exploitatie van den landbouw bij de Veldin-tendanturen der legerkorpsen, alsook door bemiddeling der Orts- en Etappenkommandan-tuxen aan de vlasbureelen te Kortrijk en Lokeren geleverd worden. Nadere aanwijzingen zullen de genoemde vlasbureelen door de Etappen-înspektion ontvangen en daarna verzenden. Aile onder cijfer 1 genoemde olievruehten tnoeten tôt den 30 September 1916 geîevèrd Worden. 3. Voor de levering der olievruehten worden de volgende hoogste prijzen bepaald : Koolzaad (zofeer- en winterzaad) 75 fr. de 100 kilo. Raapzaad (zomer- en winterzaad) 70 fr. de 100 kilo. Hederik en ravison 50 fr. de 100 kilo. Slaapbol (maankop) lOO fr. de 100 kilo. Lijnzaad fr. 62,5Q de 100 kilo. Hennepzaad, 50 fr. de 100 kilo. îonnebloemén 56 fr. de 100 kilQ. 4. Met ten hoogste 3 jaar gevaiigenis en met geldboete tôt 30.000 màrk of met eene dezer êtraffen wordt gestraft, wie de bestemmingen dezer verordening overtreedt. De voorradeo, tôt wçlke de overtreding be-trekking heeft, zullen worden VerbouM, vèrklaard lÉijn bevoegd 4e duitschc militaire rechtban-ken en militaire besturen. 5. Als zaaigoed voor het volgende jaar zullen bijtijds de onder cijfer 1 genoemde oliezadon, fnzonderheid gezuivérde lijnzaad, ter besehik-bing der landbouwers gesteld wordeh. A. H. Q., den 3 Augustus 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wurttemberg. De Overeenkomst tusschen Rusland en Jaj»a». Aan de twee ariikels van overçenkemst tus-eclien Rusland en Japan, zal nog een derde arti-kel gevoegd worden. Voîgensdç Qazettedf Frank-fort zal dat derde àrtikël de volgende bopalingïn bevatten : « Rusland staat aan Japan het gedeelte van denij zc r aiwegaf.vervattusschen Kwagschtoligtse ën de tweede statie op de Sungari. 2. De Japaneezen mogen zich vestigen en ïrijen handel drijven in Siberië. 3) op de Sungari zullen de Japaneezen zoo VtIj als de Russe.n mogen varen en viss^çhen. 4. De overeenkomst is gèên verplichtmg voor Japan, soldaten té lande of te z<k> n&ar Éuropa ée stui-en. 5. Japan verbindt zich oorlogsmateriaal aan Rusland tè levefen. WEDSTBIJD voor SIM6ELWERS. In ons nummer van i dezer hebben we belooi'd nadere l)ijzonderheden mede te deelen over den Wedstrijd voor een goed 1 oorspronkolijk, onuilgegoven, Katholiek j Vlaamsch Roman, geschikt om o.ls mengel- ( werkineen dagbladteworden opgenomen. : Wij lieten welen dat het mengelwerk moest wezen : onbeknibbelbaar katholiek on "echt Vlaamsch, doch, noch een Vlaamsch noch een katholiek strijdwerk. Het mengelwerk moet Vlaamsch wezen, , verstaanbaar in de Kempen zoowel als in Vlaanderen. Daarbij wordt verzochtsietaf te wijken van de gewone spelregels. Vertaalde werken zijn uitgesloten. Het werk moet minstens 1750 regels, van evenveel letters als de regels der ko-lonnen van 't mengelwerk van 't dagblad Het Volk, behelzen. De keurraad bestaat uit drie leden, onder het voorzitterschap van Kan. Amaat Joos, bestuurder der Komnklijke Vlaam-sche Akademie. De werken moeten ingezonden worden, gedaetyîografieerd, aan M. Ivo De Vreese, letterkvmdigc, Lange Steenstraat, 8, te Gent, ten laatste vôôr 1 Februari 1917, in dezelfde voorwaarden van inzend,ng, zooals gebiuikelijk bij letterkundige prijs-lcampen : geheimhouding van den sehrij-ver, die zijn naam onder vei'zegelden om-slag bekènd maakt ; kenteekening van oorsprong op het mengelwerk en op den omslag. Zoodra de keurraad uitspraak heeft gedaart, zal hij uitbetalen aan de opstel-lers van de drie beste werken, indien ze beantwoorden aan de vereischte voor-Wanrden : Je s 500 ?e*ank. fie 1 f:*5iïïïv 3e pr-sjs a £03 sVasak, Bovendien, 50 frank vergoeding voor sghrij.fno^chienwerk en 10% van den ver-lcôopprijs, boven de eerste duizend ver-kôçhte exemplaren, indien het werk in hôlk wôrdt uitgegeven. 6 e mengelwerken zijn en blijven de eiïf&ÎUlom der Naamlooze Maatschappij Dfukkwij Het Vblk. De werken mogen van nu af aan inge-zoffden worden. TER ZEE, ÇERLIJN, 15 Aug. — Tijdens de aaaand Juli zijn ?4 vijaadelijlce haudelsscliepen met ô"nïtre"^|; 10.8000 brutoton, door Onze onder-yjhiYiQOtèn in den grond geboord of door mijrVih verloien gegaan. De Overste van den Admiraalstaf cter Marine. * * * Men seint op 16 Augustus dat vijandelijke monitoren aanvallen deden tegen de Duit» sche batterijon en stellingen aan de Vlaamscbe kusten, doch dat de-/e aanvallen zOnder uitslag bleven. OP OE BftLKftMS. Hsî Offirslsf ? Men sehrijft van Fransche zijde uit Salonikî : Deve richtingen die thans, met vollen uitslag, bij Doiran aan gang zijn, zijn niet, zooals de Athener bladen het moenen, als het bogin van een algemeen offensief te aanzien. Vc-rschei-dene feiten vorderden dringend deze maat-regelon : 1. De betrekkelijke verdedigingswerken van den vijand, die aa.n zekere punten een drie-voudigen verdedigingsi'ing bezet, 2. De buiten-gewone transportenbewegingen in de midden-statio van het ijzerenwegmateriaal, waaruit men moet besluiten dat de vijand iets zinnens was: 3. De noodwendigheid de inzichten des vijands te leeren kennen en vast te stelien welke zijn moreele toestand is. Wij hebben het bedoelde bereikt. Wij bezitten nu voordeelige sti'tlingen en hobben den vijand getoetst. Dat is ailes wat wij voor het oogenblik -vilden. Aan val op eene Kiissische liieriai^looils. BERLIJ^, 15 Augus us — Officie 1 : Op 13 Augnstusvioler*, versche d/T.oOnzer s eovllegt;ijgft kf.dersr.ogE>,aalsdevijard"1ijko vliegs bâtie Papenlioic r. < n Lobarn op Osc-1 aan. Er word gOedo wérkir,g waargor.omcn- Niet- ' togen staacde hovige beschieting door afweeaf-battenjen en door vijandelijke zeesfcrijdkraeli-tea zijn ail© vliegtuigen weibehoudon naar h un steunpunfc ter;i ffg"kferd. OfSoleeleMoWeelffiosa In Vlaanderen, Frankpljk m Eizas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN 16 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Ook gister was do gevechtsdadigheid levendig aan het front Zuidoosfcelijk van Armentières en in Artois. In de streek van Pozières zetteden de Engel-schen hunne gevolglooze aanvallen tôt giater-morgen voort. Den dag door ondernam hunne infanterie niets. Een naehtelijke aan val tôt Noordelijk van Oviilers is mislukt. Bij Moulin-sous-Tcuvent (Aisne-gebied)leefde het wederzijdseh vuur tijdelijk op in samen-hang met eenen gevolgloozen Fransohen t,egen-aanval.Oostelijk van Reims werden sterke vijandelijke verkennersafdeelingen afgewezec. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, 15 Augustus. — Officieel : Aan de Somme groote bedrijvigh-id der Duitsche artillerie in eenige scetors ton Noordén der rivier en in de streken Zuidelijk van Belloy en Estj-ées en Noordelijis; van Lihons. Zuidelijk van Belloy werd eene Duitsche verkenning door ons geweervuur verst.rooid. Noordelijk de Aisne drong eene Duitsche af-deeling, na een levendig bombardement, in eene kleinen Franschen vooruitsprong Noordweste-lijk van Beaulne. Eon tegenaanval verdreef ze dadelijk weer. Op den rechter Maasoever gelukte het den Franschen, door eene reeks glansrijke afzonder-lijke aanvallen mot handgranaten, graafdoelen Noordelijk Chapelle Ste-Fine op een front van 300 m. en 100 m. diepte te nemen. Een Duitsche tegenaanval brak onder spervuur ineen. Het artillerievuur bleef tamelijk hevig in de sectors van Fleury-Vaux-Chapitre. Op gansch het overige front rustigo nacht. — Avondbericht : Behalve eene tamelijk le-vendige kanon ade Zuidelijk de Somme en op den Maasoever,is van geheel het front niets gewicht Igs te melden. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, 15 Augustus. - Officieel : Do uitslag der plaatseliike gevechten Noord-westelijk van Pozières in de laatste twee dagen is, ! dat wij schier gansch do rest der loopgraven te-' rug veroverden, waarin de vijand 's morgens van 1 13 Augustus voet vatte. Gister drongen wij in de vijandelijke loopgraven bij de Moquethoeve en keerden mot elf gevangenen in onze linies terug. Op het Oostelijk GevecMsterreL^ t (DUITSCHE MELDING.) ^ BERLIJN, 16 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : ^ Op het Oostfront, van de zoe tôt in de streek a Noordelijk don DnjeStr, geen bijzondere ge- J beîjtenissen. q Afdeelingen van het Poolsch legioen deden g in de streek van Hulewicze eenen korten gevolg-rijken vooruitstoot. Duitsche commando's hieven Oostelijk van A Kisielin 'Ç.ussische voorposten op en brachten s eenen officier, 163 man gevangen binnen. 1 Noordelijk den Dnjestr hebben de Russen, na x de btoedige tegenslagen van 14 Augustus, gister siechts afsonderlijk en met zwaltke krachten zonder uitslag aangevallen. In do Karpathen steld.en onze troepen zich 11 in 't bezit derhoogto StaraWiporyna, Noordelijk ® van Capnl. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) v — Niet ingekomen. j DeOosleupijkseh-llalîaaiiscîieOorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) ' •- Niet ingekomen. ■, (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, 15 Augustus. — Officieel : Na afnijzing van heviga tegenaanvallen binst 1 den nacht, hebben de dappere troepen van het J clîde legorkorps gister op den Karst de vijandelijke linies Westelijk van San Grado en van den Monte Pecinka aangevallen ; zij namen in aan-loop talrljlco graven en brachten 1419 gevange- e nen in, waaronder 31 officieren. 1 In het heuvelgebied Oostelijk van Gorz heb- < ben wij na taa-ie gevechten verdere vijaindelijke 1 graven veroverd en 220 gevangenen gènomen, waaronder vijf offioieren. _ < A.an het overige front beproefde de vijand de ( gewone schijnaaavallen op onze stellingen aan ; den Monte Piano (Rienzdal), Punta Forame ( (Felimon Boite), Monte Colombara (hoogvlakte 1 van Asiago), Monte Cimone en Monte Seluggio (in don sector Astach-Posina) en op den Pasubio; hij werd overval onder aanmerkelijke verliezen ] tcruggeslagen. Vij andelij ke vliegtuigen hebben in den laatsten nacht bommen geworpen op Monfalcone, Ronchi So.n Canziano en Pioris ; er werd niemand gedood en geen schado aangoricht. CP se BALKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Zuidelijk het Doiranmeer werd eene aanvals-poging van eenige Fransche bataillons gemakke-îijk door vuur afgewoerd. Dardanelieii liaukasus en Kleia-Àzii (TURKSCHE MELDING.) KONSTAN'TINOPEL, 15 Augustus. — Be-richt uit het hoofdkwartier : Kaukasusfront : Op den rechter vleugel ver-dreven onze troepen vijandelijke verkennersafdeelingen, waarop zij gestooton waren. en in eenige cngpassen opduikende, met verschansin-gen voorziene afdeelingen ; zij komen daardoor licht voorwaarts. In het centrum en op den linker vleugel, in den kustenseetor, siechts patroeljeschermutse-ling en menigmaal plaatselijke vuurgsvechten. Op do overige fronton geene ondernemingen van betoekenis. BUITENLAND NEDERLAtîD. — Amsterdam, 14 Oogst. — Tôt op heden werden 96 Nederlandsche vis-schersbooten door Engolsche oorlogsschepen in de Nooî dzee opgepikt en naar Engelsche havens overgebraeht. Overleden. — De hear Storck, sinds 10 jaar gcheeht aan het algemeen Belgisch konsulaat to Amsterdam, is aldaar in den ouderdom van 54 jaar overleden. MENGELWERK 36 Twee Hielen door M. DÉLLY, Ziende hoe Valderez onder den druk dezer bjjtende woorden de oogen afWendde, kwaïp een duivelachtig laehje den mond van Elie ontsieren. — l5oe u toch geen moeite olii mij het tegen-overgestelde te willen wijsmaken, vervolgde hij. XJwe gewone rechtzinnigheid bevalt mij meer. Èn wat mij betreft, ginder zou ik willen sterven, Ver van de wereld, ver van iedereen. Gedurende eWgen tijd zou men in de elegante kringen van Parijs over mij spreken : « Die ongelukkige Chiliac, 't is wel spijtig ! Een man zoo schoon ! En zulk groot talent ! zulk machtig fortuin ! Wat zottigheid ! » En dan zou men mij ver-geten juist gelijk ailes vergeten wordt. IJdel-heidderijdelheden ! Tôt het einde der dagen zaj die spreuk waarheid blijven. Goeden avond Valderez ! Hij nam de hem toegestoken hand, echter zonder ze gelijk gewoonte te kussen en vorliet daarna haastig het salon. Valderez bleef een oogenblik als aan den grond genageld, de gelaatstrekken een weinig vertrok-ken. Dan begaf zij zich langzaam naar haar Blaapvertrek, op voorhand wel wetende dat ze den nacht slapeloos enin kwellende overpeinzin-gen zou overbrengen. En toen Elie de Chiliac zijn bijzonder appartement was binnengetreden, mompelde hij bitter spottend : — Ah ! 't is Benaki die haar ongerust maaktl..' Alleon Benaki U. 't Is wat schoons dat I... Op een warmen Julimorgen wandelde Valde-langs een binnenweg langzaam naar het kasteel terug. Ze was in gezelschap der jonge doktoors-vrouw iïiadamo Vangue, met wie ze sindseenigon tijd aan het ziekbed der armste menscîien kennis had gemaakt. Drie màandeu waren nu verloopen, sinds het vertrek van M. de Chiliac. Maar dezen keer was hij tegenover zijne vrouw meer ogîettend geweest. Elke wesk ontving zij van hem eene of andere zending, een boek, een stuk muziek en telkenmale was er een brief bij waarin hij in nitçokozen tei'ftien Valderez do noodige aanwijzigmgea gaf over het gebruik der gezonden stukken. Meermalén gebeurde het eveneens dat de zeldzaamste bloemen of de fijn-ste vruchten op Arnelles toekwamen. Enaldus meende Elie do verplichtingen tegenover zijne vrouw vervuld te hebben. Een dag had Valderez eenen brief ontvangen en tegelijkertijd in de dagbladen gelezen dat de markies de Chiliac zich aan boord van zijn nieuw yacht in bestemming voor Noorwegen had ingescheept, denkelijk met het inzicht zijn ontworpens Noordpoolreis ten uitvoe* 4e brengen... Doch 14 dagen later was Elie weder te Parijs, waar in de salons van zijn hotal een van hem geschrevon tooneslstuk voor de goleçrdo wereld opgovoerd werd. Denkelijk zou hijnegoen heelep tijd van haar wegblijven Spelend met den hond van doktoor Vaugue liepen de twee kinderen, Gulllemette en haar vriendirwaken Thérèse Vaugue, op den kleinen binnenweg, om en rond da twee jonge vrouwen. Eensklaps weer-klonk hondengsblaf en de kleine Guillemette had Odin, den kasteelhond herkond. — Odin, papa ! riep zij eensklaps. En indei'oaad, daar varech eea op oen kruiswegel M. de Chiliac, van Odin vooraf-gegaan «a van Beoaki gevolgd, maar het was een heol andere Benaki geworden, wantziji.e balf wilde kleederdracht was door een kostuum van de beste snedevervangen. Gelijk aan den grond genageld bleef Valderez plotseling staan. — Gij bier 1 op dit uur, sprak ze vol ver-bazing haren echtgeu.oot toe. Gezwin,d drukte Elie zijne vrouw de hand, liet zich vol welgevallen de doktoorsdame voorstellen, hief dan zijr.elieve kleine Guil-lenaette omboog en drukte een krachtigen zoen op haar blakend gezichtje, om daama het meisje on mama's goede zorgen te wij zen. Nadat jV'evr, Vaugue er haar doclitertje zich verwijeerd hadd.ei;, deed M. d,e Chiliac ook Benaki 3?ader komen om mevrouw de markieizp te groeten. —■ En ge zult kumien bemerken dat uw negorken voori itgang g et'aan beolt, sprak Elie tôt Valderez, haar ook vertellend boe zijn nieuwc secretaria M. Dubiet zich met het yerder Onderricht van iiet negefkind had beziggehouden, zoodst • haar jnog alechts de doopjelplechtigheid ovwbloef. Overgelakkig dankte Vsddepez haren eclitgenoot, terwjjl zij de fijue hand door het zwarte krullekopken streek, zooaat het kind zijne groote glinsterende oogen vol oerbied en dankhaarheid in harenzachtenlijdensblik rusttu liet. Om laar verlargep met zijne vrouw te kunnen spreken, zond 51. de Chiliac Gaille-mette en Benaki vooriût en liet Odin aan het gezelschap der kindei'on «ver. — Op het einde der maand Augustus, wendde hij zich daarna wedercm toi VaWe- rez.beginue.ihetjachtgetijenookde Ontvang-sten op Arx elles. De markiezin de Chiliac zal dan ock al haro verplichtingen als meedteres van den huize moeten vervullen.... Valderez voelde haar gansch lichaam schokken, zoozeer werd za met zorg eD korn-mernia bevangen. — Maar gij spot, gij lacbfc! antwoordde zjj baron man. Wat wilt gij toch van mij? Daartoe ben ik geenszins in staat. — Xk ben integendeel van een heel ander gevOelon, weersprak M. de Chiliac. Gij zijt immern hooge mevrouw geboren..... —- Maar uwe moeder is daar ook, deed Valderez cpmerken. En daarbij, wat zou ze wel zcàgen van mij — M)ine moeder weet zeer wel, dat, van het ooî.o.jablii. n-ijns huwelijks, het miji e vrouw ie die mijn huis moet besturen en mijnogasten optvaBHeb dus geen vrees in dit tfpaiofcis.... Ed ge zult u H-et uwe toiletter een weinig dienen bezig te houden. Daartoe zal ik u naar Parijs vergezellen, bH de naaister rp.ijn©r moeder. Dat zullen wîi bijineii de 14 dageiç wel schikken. En v ei'ty] Dïij nu het laatste nieuws over uwe fsmilie. — Dcr.en mOrgen Oniviag ik eenen brief van nûj ien broedef Roland, zei Valderez, Ailes gaat wel ginder, moedeis krachten hernemeij,, doch Itolaiid is tr6osteloos omdat va der blijft weigeren hem ii) het seminarie te latec gaan. O VarvolgU Ontpieffiag. — In het artilleroeparlc vaq OldebrOetk had eene ontploffing plaats. Twee aatillours werden. gedood. — Op 18 Oosgt val in den Dierentuin van Den Haag eor.e grootsche betooging ter eere van kOningJn Wilheîraiiïa gt-houden wowVn. De prins geinaal is op ie is in Zwitserland. To Davos be/orht hy hot Nederlandsche sanatorium voor soldaten-boi'stlijders. — De geintemeerde soldaten in het kamp van Amoi'sfort hebben eene tOOneelmaat-schappij gesticht. De eerste opvoering za plaats h'ebben begin September in den ge-meentexijkoD schouwburg. m NEDEHLANDSCH-INDIE. - Volgens het Nieuws van den Dag, een blad dat te Nederland in den Haag versohijnt, zijn de Japaneezen bezig eene geweldige bewerking van Nederlandscli Indié (de Nederlandsche koloniën) op touw te zetten. Zolfs wordt door Japan reeda een blad uitgegeven dat ten doel heeft de japaansche propaganda in Nederlondsch Indië te bevor-deren.ENGIÏLAND. — Kiestsahen. ~ De heer hoofd-minister Asquith heeft in het Lagerhuis (KamerJ een wetsontwerp neergelegd, waarin de be-voegdheid van het Lagerhuis met 8 maan-den, dus tôt 31 Mei 1917, wordt verlengd. No-pens de kiezingen zette de hoofdminister ver-volgens eenige gedachten uiteen waarin vooral over het samen stelien der kiezerslijst en het toekennen van sternrecht aan oorlogswerkers en Soldaten werd gehandeld. RUSLAND. — Op dit oogenblik zijn er tusschen Rusland en Duitschland geen oorlogs-invalieden meer uit te wisselen. Men denkt dat de uitwisselingen den 15 September zullen kun-nen hérnomen worden. —Rusland heeft eon protest Overgemaakt aan China, waarin er wordt tegenop gekomeà dat een Mongoolsche volksvertegenwoordigei in het Cliirieesche parlement zitting heeft genOmen. Volgens de overeenkomst van 1913 moet Mongolie een zelfstan ige staat blijven. Het Chineesch gouvernement heeft nog niet geantwoord. ITALIE. — Milaan, 16 Oogst. — In den pro-vincialen raad sprak M. Gioletti eene redevoe-ring uit, waarin hij den wensch te kennen gaf, binnen kort met eene gelukkige oplossing het einde van den oorlog te mogen begroeten. Hij werd vervolgens tôt voorzitter herkozen. — Turijn, 16 Oogst. — M. Runcinan is ovei Parijs naar Londen vertrokken. Milaan, 16 Oogst. — Te Ancôme heeft mefi een en te Faiw en te Pesaw twee meer geweldige aardschokken gevoeld. SPANJE. — De befcrekkingen tusschen Por. tugal en Spanje zijn bepaald geregeld. AMERIKA. — Ministerie afgetreden. — Mei) meldt uit Montevideo in Uruguay : Het miniâ-terie is afgetreden. Washintgon, 14 Oogst. — De oorlogsministei der Vereenigde Staten gaf bevel aan de troeporï die te Washington nog verbleven, naar de Mé-xikaansche grenzen te vertrokken. — New-York, 14 Oogst. — Het Bestuur der Federatie van de ijzerenwegwerklieden besloot zich naar Washington te verplaatsen ten einde de middels te onderzoeken om de werkstaking te vermijden. Vooraleer te vertrekken namen zij echter het besluit de voorstellen van het fede-raal scheidsgerecht niet toe te treden. Later. — De vertegenwoordigers der werk. lieden en de bestuurders der spoorwegmaàt-schappijen hebben hunne verlangens bij président Wilson uiteengezet.De re^eeringsbeambteq hopen dat de président er zal in gelukken da werkstaking te vermijden. Het Pan&makanaal. — In tsgenstjijdsmet vorige berichten blijkt het Panamakanaâî voor de schepen bevaarbaar. De passagiers-■ booten mogen aile dagen vertrekken, de han-1 d.elsbootei aile twee dagen. Men weet dat ! het Panamakanaal dwars door de Vereenigde , Staten, de verbindir.g geeft tusschen den t Atlantischen en den Indischen Oceaan. 1 New-York, 14 Oogst. — De verschillende Amerikaansche scheepstimmerwerven relce-, nen bij het einde van het jaar 327 zeebooten, " metende 927.893 ton, te kunnen afleveren. AFRIKA. — Generaal Smuts, die in Diûtsch-* Oost-Afrika opereert, zou aan malaria lijdend 3 zijn. Botha is naar het front vertrokken. CHINA. — De troebels te Chenghiatung. — l Uit de japaansche hoofdstad Tokio wordt den 16 Oogst geseind : De oorzaken der troebels te Chenghiatung zijn te vindenin den aanval op een 3 onderdaan van Japan door een chineesch sol-, daat. De eenige japaansche beambte werd door een geweerschot dood neergeveld. Japaansche soldaten snelden naar de chineesche kazernè, p doch de chineezen openden een geweervuur oB b 17 manschappen, waaronder den kommandeë-renden japanschen onderlujtenant, werden gô-l dood. Ook de burgarlijke chineesche bevolkinjj j zou bedreigingen tegen japaneezen hebben geuit. > : IM BELGIË. ï Knaapjs van verflrsnklngsrîogd 1 gevrljwaam door DuHsçhe matrozeo< Uit Oostende wordt gemjtjd; £ 's Namiddags van 0 AugusttfS dezes jaan stoj-tte het op 7 Ma£»rt 1905 geboren aoonti^ ' Maurits van den timmçrman Belpaeme, wùnenuâ l Fortstraat, 136 te Ooatende, in net klaardok de? werf aan het LeopoldbasSijn. Twee nàblj ziind# e Duitsche matrezen, met nyme Repke en ËieheU berg, sprongen zonder aarzelen m 't waler etf zwotnmen in vollen trok naar de plaat* Van h#f onlielï, waar het hun aeluktf den feeds o gedompelden knaap te reddeii. ZesenTwlaligsîe Jaar. — N. 193 GrOâsâienst — Haispzln — Eipiiiaia Vrijdag, 18 àugnsti 101 fi N. .> -..r . - . < V >»!■■>, > u- -.r ... . v . .r ■ ■ «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes