Het volk: christen werkmansblad

429 0
03 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 Augustus. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 22 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/cr5n87489t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zaca-ea-TrâJifsîe Jaa - N. 181 Godsâieast — Eiïisiezin — Elgsnden ïrpag, 3 ÂsgiisSi 1917 e"*V*yV. >' ' • * Aile brief wisselingen vracîd Trij te zendcn aan Aug. Vai Iseghem, uitgevcr voor de naam] «naalÊch. « Drukkerjj Eet Yo|^> Jfcereteeg, a" 16, Cent. Bureel voor West-Vlaaaderen Ceston Eossuyt, KsçoUçtten 0gjM' K^k- HET VOLK Mon sclirljft Ht Op aile posy«œ toron r.r> n 10"?. pet jaar. .ÎSea vaaa.ndpn fr. 5.03. Drio maar.den fr. !i,59. Aznkoa^Isin^n : Pr'js volgens tarief. Vcorop t-9 boialen. Rechterîijke hersteHfeg, 2 fr. per regel. Ongeteokende br!ev?n worden gaweigerd. TELEEOON N» 137, Goiit. "VerscSiSjnt © xg&IMbS pêr weel CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 CeRlleRîen hat marnsso' ÏBflscîîêlîêdc-dscîmgea en YerordenÎBgen. 375. — VERORDENINQ belreffende de stapel o-pneming en in beslagneming van aanbeelder in het door het 4° léger bezet gebied. 1. — Aile r.atbeolden van moer dan 25 kiîo< gewicht worden in beslag genomen met uitzon dering van zulke welko rcchtetreeksch of on-xecktstreelieeh voor de beiangen vsn hot legei gehruikt worden. 2. — De ir. cijfer 4 genoemde j^ersonen zijn eivoor verantwooroelijk dat de beslaggenomea Bsiîbeelden goed bewaara worden en ter be-ecbikking zijn. Zonder toelsting der E'.appet- en Orts-Kom-mordar,turon is elke beschikking over de in heslaggecoroen aanbeelden, de handel ci in en het vervoer ervan verboden. In gebruilc zijnda aanbeelden mogen, behou-dens de in beslagneming, voortsgebrnikt wjrden. 3. — Tôt 25-8-1917 moeten de in bsslagge-nomen aanbeelden door do in cijfer 4 ger.oemde personen aan die gemeente opgegeven worden op wier grondgebied de bewaarplaats zich bzvinck; daartoa moeten de bij do Etappen-en Oits-Kommar.darituren verkrijgbare for-muliereâ gebrnikt worden. De gemeenten moeten cie juistbeia dor opgaven onderzoeken en ze tôt 1-9-1917 aan ce Etapper- en Orts-Komman-danturen der bewaarplaats dooizenden. 4. — Vallen onder toepsesing dezer veror-c."]'.ing aile natuurlijke en rechtspersonen, privaat of openbaar reehtelijke maatschappijen, verbor.den of vereenigingen, welko aanbeelden in den zin van cijfer 1 in bezifc of bewaring hebben. . Voor aanbeelden, welke in vreemde bewaar-plaatsen liggen, zijn de bezitters der bewaar-plaatsen ervoor verantwoordelijk cat deze verordenir.g nageleefd wordt. 5. _ De in beslaggenomen aanbeelden zullen door de Orts- en Etappen-Komrnandanluren tc-r -n overhancliging van opnamelijsten afge-haald worden. <5. — Met ten hoogste 5 jaar gevangenis en met geldboete tôt 30.000 mark of met eene '.dezer straffen wordt gestraft : а) Wie onbevoegd de in cijler 1 genoemde (aanbeelden verkoopt of koopt of er anders ireehtzakelijk over beaebikt, б) wie onbevoegd de aanbeelder verwîjdcrl icf ze op atdere wijze aan het in beelagnemer joottrekt, c) wie verzuimt de voorgeSckreven fitapel-jBôngifte te aoen, of uit grove ralatigheid tejc fvalsebe of ocvolleaige aa^gifte doet, d) wie ala vortegeiwooidiger cter gemeent* jlijr,en plicht tôt ord^rzoelc verwaarloost, e) wie op eenige andere wijze de ze verordeDin; Wer'reedt of tôt overtredirgen ervan aan jmaant of aanspoort, iezonderheid wie op beve **ijr.e aarbeelden niet aflevert. Elke poging is f.trpfbaar. Behalre do Btraffe kunr.ee de aanbeeldei jverbenrd verkloerd worden, om 't even of zi, ^a:i den dscler behooren of niet. Ziin bevofgd de Duitr-che militaire recht ■baiiken en militaire bestnre-n. 4. H. Q., dea 12 Juli 1917. Der OberbtfrMshahor, Si '.t von Avmin, Général der Infanteri ■ HBTil FI-1 ".''11*1 » Eene perecMszaak ia 1604 Uit de A.vchieven der stad Genf. Weinigen vermoeden de belangrijkhci van alîerhande oorkonden. als karters ! rekeningen, verslagen enz. die ons Stedelij Art-bief bevat; nochtans is het eene onuit pnttoli^ke bron voor inlichtingen nopen besluni'- en rechterljjke zaken en die or weerlegbare bewiizen voor de gesehiedeni rîizçr sil'i 1 opJeveren. Onder laatstgenoemd troffen we eene belangrijke mededeelin aan in het PoliciebceK van Tustus Bide' oud-sehepen van gedeele dezer stede, e dagteekenend van 2 Mei 1664; zij verhaa de gniweÎQke misdaden en de vreeselijk strafuitvocrmg van een misdadiger. Hiern laten wij verkort de beschrijving volgen : Deu maandag 28° April 1664 waren 6 ciiders van Martinns Vander Bruggh lakenhandelaar, wonende op den hoek va de Brabantstra&t, rechtover het klei Vleescbhuis, verwonderd het huis»* va hnnnen zoom, hniten ge\voonte, gesloten y.ien blijven; een ongelulc vermoedend deed rnen de deur openbreken en bestatige met ontsteltenis eene driednbbele moor gepleegd op de meid, het kind en de vtou van den huize; van den man was er ge( spoor te vinden en de verslaggever ze; met o£ er bestatigd werd of diefstal of wrat de drijfveer was. Het eerstc gevoelen was dat de man, een oogenblik van woede of ialoerschhei de schrikkelijke misdaden zou gepleei hebben; nochtons waren de schepenen vj de Kenre geenszins overtuigd, zoodat : onmiddellijk een voorgebod tiitvaardigd waarbij eene belooning van honderd pond grooten VI aarasche munt werd gegeven a degenen die de moordenaar of moordenai deden kennen of konden aahbrengen; t vendien werden dadelijk aile stadspoort gesloten. Middelerwijl was de vrouw v een ouden schoenlapper naav den Schepê raad gekomen met een paar half-verslet schoenen, met bloed bevlekt, dat zij de zelfden ochtend voor een schelling v zekeren Adriaen de Jode gekocht had. Deze persoon bevond zich juist in een c *alen van het stodhuis en gezien de zw; vermoedens tegen hem ontdekt, werd terstond voor den Raad gedaagd waar na veel looehenen, en in tegenapraak ( Bteld zijnde met de vrouw die hem in c waarheid herkende, en door strikvragen t nanw gebracht, zij ne vorklaringen vers nerde, waarop m An hem in de gev'angc] âeed opsluiten; dadelijk werd een onderzo gedaan in het huia van den verdaehte, net Sakramentstraatje bij de Korte MeL *lwaaï mea ia dea kelder Jaet weeselyk v< mink! lîjk rond! van MarUpus Vander Brugghe, in eene mand gestopt. Nu de bewijzen tegen de Jode zwaarder 1 werden, wierd hjj naar de pijnbank geleid orn hem bekentenis a.f te dwingen, dooh in den halsband staande werd lii] onpasselijk van flauwte; daarop volgde de geeseling en de roede, zoodatde verdaehte eindigde met volledige bekentenis te doen. Hij besehuldigde zich niet enkel van de vier hoogergemelde moorden, maar nog van twee andere door hem bedreven in Januari 1650 op Mijnheer jan Danneels en zijne meid ! De begraving der familie Vander Brugghe, on van liunne meid Christine De Scheppere, had plaats in de kerk van Sint Baafs; iedere lijkbaarr was bedekt met rood Iaken; zij werden door vrienden ten grave gedragen. Van den dag der ontdekking dezer misdaden (28 April) tôt 2 Mei 1664 (vier dagen), zegt de verslaggever geen woord meer over het vervolg der reehtspleging maar be-schrijft breedvoerig de strafuitvoering die op den vit dag 2 Mei 1664 ter Vrijdagmarkt piaats had; zij luidt in 't kort omtrent als volgt : Den vrijdag 2e Mei 1664 ontving de moordenaar in de Vierschaere zijn vonnis en wierd omirent de elf ure voormiddag op een hurde naar de Vrijdagmarkt gesleept; bij-gestaan door twee Paters Recoletten klom hij welgemoed op het verhoog dat voor de omstandigheid was opgetimmerd en waarop hij al de toestellen voor zijne straffelijke dood « die hij wel grootelicx verdient hadde », zag liggen; knielende voor de heeren Sche-penen smeekte hij hun om vergiffenis voor zijne euveldaden en vroeg den Eerw. Heer Notingam, aan wien de patient dringend verzoeht had hem in zijn stervensuur bij te staan, ten minste met eenig teeken van zijn snuifdoek of anderszins; opgestaan zijnde wierd hij rond het verhoog geleid en bad de menigte om missen voor zijne ziel, hetgeen hem veel beloofd werd; naar de slachtbank gebracht, werd hij ontkleed en een jjzeren keten werd hem rond het lichaam gedaan die hij zelf hielp bevestigen, hem voorts goed sehikkende naar de handelingen zonder i eenige benauwdheid of verwondering te be-toonen; dan werd hi.i op de bank gebonden en « wiert hij van cLen scherprechter in acht -plaetsen met een gloeiende tanghe ghenepen, : te weten twee op de borst, twee ini dicke van sijn armen, twee int dicke van sijn dien, ende > ten lesten twee in de braen », dit gedaan zijnde nam de scherprechter een « iseren haniboom ; daermede slaende m-et acht slagJum de armen ' ende beenen in stucken »; dit vlug gedaan 1 zijnde wierd de keten van de wippe aan die van het lichaam gehaakt en werd de patient zoo gedraaid dat hij terecht kwam « in het t vier dat op de slallagie daertoe ghemaccht j claer brandend-e was; daarin geweest zijnde gedurende twee « Pater Nosters » (onze Va-. ders), zoo werd hij eruit gedaan en « soo 8chudds de patient noch, dat de wippe was roerende », zijnde daar nog ingelegen omtrent den tijd van twee à drie « Pater nosters ». Dan werd hij er uitgedaan en van boven e het verhoog naar beneden geworpen en buiten de Muidepoort gevoerd, alwaar hij gelegd werd op een rad « ailes volghens de sentencie van mijne voornomde heeren Sche-' penen ». Dat de misdaden gruwelijk waren is niet te ontkennen, doch dat de straf « die hij 1 wél grootelicx verdient hadde » (zegt J. Billet) ; schrikkelijk was en ons alleen bij de gedachte £ doet huiveren is ook waar; nochtans moest - dit in dien tijd gansch overeenkomen met s de zeden, gezien de zeer natuurlijke en ge- - wone taal door den schrijver in het opmaken s van zijn verslag gebruikt; verder zegt hij e nog dat er dien vrijdag weinig of geen han-g del in granen op de Koornmarkt gedaan >> werd, aangezien allen, zoo koopera als ver-n koopers, naar de Vrijdagmarkt getrokken it waren om de strafuitvoering bij te wonen; e dat zulke rechtsplegingen veel invloed uit-a oefenden op de ondeugden <len exempele der schelmen » hoeft niet gezegd te worden; die ■© uiterst strenge straffen, alhoewel schrik-î, wekkend, moesten doeltreffend zijn, maar n zouden in onzen tijd niet meer kunnen ge-n doogd worden. Fr. V. H. ,n , te -.m. MENGELWERK. 55 CAPITOLA. ,k — Ik moet er eerst over nadenken. Train verse, antwoordde de dokter. Luister, maandsg d, is het eerate Moert, waarop wij aan uw leer-»d cursus beginuec. Alsdan zal ik wel den een of m anderan cieuwen en doelmatigen levensregel sij voor uwe goedo moeder hebben uitgevonden, en en u dien mededeelen. Voorloopig zal ik haai sn een paar flesschen portowijn en een paar kapoe-»n non zenden, en als zij zwarigheid opperfc, (îar Js zegt ge haar maar, dat het op voorachrift van o- den geneesheer is. en — O, sir 1 riep Traverse met traneu van ont mi roering en dankbaarheid in de oogen, hoe zal û n- ooifc in staat zijn, zulke goedheid te vergclden 1 en — Tuterlatuut, geen woord meer daarover n- Den volgenden maandag, den eersten Maari an komt ge, om als mijn famulus en studiosus medi clnae eene nieuwe loopbaan te beginnen. Toi 1er weerzlens alsdan 1 riep de joviale dokter, terwij ire hij Traverse liet ultstappen en van den jongelinf bij scheidde, die zijn weldoener en beschermcr me1 bij een blik der mnigste dankbaarheid nastaarde er ;e- luide den zegen des liemels over zijn hoofd afriep 1er Twee dagen later, brachfc de briçvenbesteUei m een brief. ■n- Traverse die dadelijk het geschrift van dei "s goeden ouden dokter herkende, brak hem oper ek en gaf hem aan zijne moeder over ; 1,1 — Lees hier ; locs dezen brief moeder, anfc "e, woord de Traverse, terwijl hij het schriiven var ïk- dea doktîï haar voorhield< Kêîzàrlljks Belcngsîi. Borlijn, 1 Aug. — Ambtclijk. — Aan het Duitsche Volk, Drie jareri hardon strijd zija vcorbij. Met leed gedenketi wij ojize doo.len, met fiv-rheid onze strijdrrs, met vreugdc allé werkers, mot zwaar hart dezen die in gevangeiucliap smachton. Boven aile gedachten staat cchter de vaste wil, dat dezo strijd van gorechtigde verdediging tôt een goed einde gevo< rd worde. Onze vijanden sti\-kken de haod uit r.aar Duitsch gebied. Zij zullen het nooit tekomen. Iramer drij-.en zij i:ivolkeren in den oorlog tegon ons. Zulks verschrikt ons niet. Wij kennen onze kracht en zijn besloten deze te gebruiken. Zij willen ons zwak r:i aehteloos aan hunne voeten zien, maar zij bedwingen ons niet. Onz^ vredes Woord '.n hebben zij met hoon beant-woord. Zoo hebben zij wedei- ondervonden hoe Duitschland W:ct te slia» en te zegcvi"ren. Zij belasteren in de werel j overal den Duitscben naam, maar zij kuîinen den roem der Duitsche d'den niet verduiker. Zoo staan w j onwrikbaar, zegevast en onbe-vreesd aan het bogin van dit jaar. Zwave beproe-vip.gen lcunnen ons nog te wachten staan. Met ernst en vertrornven gaan wij dez? tegemoet. In drie jaren gcweldig uithouden is hc-t Duitsche volk vast geworden tegen ailes, v.v.t 's vijands macht tegon ons kan vcrzirr.en. Willen de vij-anden het lijden van den oorlog verlengen, dan zal het hun zwaarder vallen dan ons. Wat daar-buiten het front volbrengt, bedanlct het vader-land door onvermoeiden ai'beid. Nog diont cr verder gestreden en v/ap:-ns gosmeed te worden. Maar ons volk is overtuigd dat het Duitsche bloed en Duitsche vl'jt niet worden ingezet voor ijdele eerzucht, niet voor veroverlngsplan-nen en onderwerping, maar voor een sterk en vrij Hijk, waar onze l inderen zeke-r zullon wonen. Aan dezen strijd zij aï ons femdclen en <f."n-ken gewijd. ilhelm I. R. Te velde, den 1 Aug. 1917. Aan hel Duitsche leger, Marins en bcsclvittings-troepen.Het derde oorlogsjaar is ten eindc. Het getnl onzer vijanden is gestegen, maar niet hua voor-uitzichtop den cinduitslag. In 't voorjaar hebben wij PLoemeniti neder-geworpsn. Het Rtissiscii leger bceît opnieuw onder uwe slagen. Beide Staten hebben hunne huid voor vreemde belai-.gen ter rnarkt gedragen en bloeden thans. In Macedonië hebben wij de vijandelijke stormtroepcn machtig go-trotseerd. In geweldige slagen in 't Westen zijt gij meester van den toestand gebleven. Uwe lijnen, die het duurzame vaderland bewaren van de verschrikkingen en de verwoestingen van den oorlog, staan vast. Ook mijne marine heeît groote uitslagen bchaald;zij heeît onze vijanden de heerscliappij der zee bestreden en be-dreigt hutine levensaderen. Ver van 't vaderland houdt een kleine duitsche troep koloniriElland tegen talrijke overmacht. Op Uwe zîjde en dezo van onze trouwen Bondgenoten zallen in 't ko-mende oorlogsjaar, de successen zijn. De eind-Zegepraal zal aan ons blijven. Met bewogen hart dank ik in mijnen nnam en in naam van 't vaderland, voor hetgeen gij ook in 't laatste oorlogsjaar liebt gedaan. Eerbiedig gedenken wij daarbij de dappere gssneuveîden en gestorvenen, die voor de grootheid en zekerlieid van 't Vaderland zijn heengegaa î. De oorlog gaat voort. Hij blijft ons opgodrongen. Wij strij-den voor ons bestaan en onze toekomst met staalvaste besllstheid en nooit wankelend. n moed. Met stijgende lasten stïjgtook onze kracht. Wij zijn niet te overwinnen. Wij willen zege-vieren 1 God de heer zal met ons zijn. Te velde, den 1 Aug. 1917, Wilbelm L R. IN OOSTENRIJK; Het nlsaw KaMaeî. Weenen, 1 Augustus. — De Wiener Algem. Zeilung meldt dat Dr von Seidler 's namiddags aan het Parlement en aan de partijleiders mede-deelde, dat hij gelast is gcworden met het samen-stellen van een bepaald kabinet. IN GRIEKENLAND. Uit Athene wordt gemeld dat koning Alexan-der een dekreet onderteekend heeft waardoor de voorzltter, de ondervoorzitter en zes leden van het Verbrekingshol afgezet worden. Mej. Rocke nam het papier en las den inhoud Deze luidde ; Willow-Heights, 1 Maart. * j ' Geachle Mevrouw 1 M.'jac veertienjarige dochter Clarâ, die ik oti-langs uit het penslonaat bij mij thuis heb ge-haald, moet Iceren zich met het bestier eeiK-i huishouding, waarvan zij nog geen begrip hoeft. vertrouwd te maken. Wanneer gij er in toestemt, haar in dit opzlcbt met raad en daad de behulp-zame hand te bieden en tegelijkertijd hare juf-vrouw van gezelschap wllt zijn, dan zult gij mij tôt dank verplichten en het spreekt van zelf, dat ik uwe verdlensfcen op eene uwer waardige wijze zal beloonen. Wij zulleii ons beijvereu om u ge-lukklg te maken. Overweeg mijn voorstel, als ei bij een hart als het uwe nog bei'aad noodig is oi gij voor mijne Clara eene tweedo moeder will • worden. Zoo mogelijk, laat mil dan morgen voormiddag uw antwoord weten. Traverse zal het ml] ' brengen. Moge hçt zw luiden gelijlt van hartï het wensclit ; Uw diensloactrdlgt j William Day> ; Mej. Rocke voleîndde de lezliig Van dtzcr briifen zag toen hfren zoon aa i, zonder een< woord te vindea, om hare vertazing uit ti drukken. *«•% — Moeder, "egde det, dokter Day en ïtjm beminnelijke dochter vcrzekere.i beiden, dat si het niet buiten u kunnen redden. Zîj hebbên eei groofc jfcrsoneel, maar de oude hulshoudsfcei beglnt kindsch te worden en is niet langer it staat hareji dienst naar behooren te Vervullen — ï^Iaar gij, mijn jongep, hoe suit #j iile) I, alleta leveuï vïoeg Mej. Rock». IN RUSL-ANiD. Maatrerfelsn- Keulen, 31 Juli. — i it itockholm wordt go me Id : Volgen a berichten uit S. Petersburg worden tagen do teger.revolutie strenge maatrrgelen genomen. Het boulev&rdblad Malenkaja-Gazcta van mona.rehi2tiseho iiropaganda verafieht, wtrd gesehorst en de Woenaya-Liga (OorlogEbond) gesloten, <, aarîjij is do voorzitter der Invalieden-org3nisatie, die tijdena de laatste straatgevech-tei> o.-!-;-. dordeere roi speelde, ii staat van aan-houdûig gesield. Kersnskl dlktator- Stockholm, 1 Oogst. — De S. Petersburgsehe Birschewija Wjedomosti meldt : Op voorstel von het Garde-regiment Preobraracher^l-â werd Kerei sld met de diktatorische maeht belast. Met de r.fgevaardigden van het frontregiment ter besehutting van de regeering naar Sir.t-Petersburg gekomen en gedurende zijnen op-mnrseh van de statie naar do Icazc-rn in ver-seheiaeno 6t«idfigedeelten met mechiergerweren bssohotcn, zood.at het dooden en gekwetetea verlorer» heeft, werd. eene besprelring gehouden, In dese bijeenkomst werd Kerenski de éénige bev^egde man verklaard, die, op de regeerings-t-roapon 6teuner.de, het lard kan te zamen bouder» tôt wanneer de wetgevende instelling hare werkzaamheaon zal beginnen. Dit besluit wera o?.n aile demokratiache organisaties medegedeeld. Zîlfstanâlghsid van FinlarJ. Zurich, 1 Oogst. — Do Ncucn Zurcher Zeilung Echrijft : De dagbladen uit Einland evenala de reizigers uit die streek hier toegekomen, zijn van oordeel, moest Rusland weerstand bieden, het tsgenwoordig onaïkankelijke Finland on-voorwaardelijk met de vijanden van Busland nopens een afzonderlijken vrede, onderhar.de-lingen zou beginr.er. Keulen, 1 Oogst. — Uit Kopenhagen wordt gemeld : Berichten uit S. Petersburg verzekerc-n dat de Russische regeering zich ijverig bezig : houdt met de oplossing der Finlandsche kwestie. Volg.ns vaste inlichtingen zou de regeering bereid zijn r.an Finland volkomen eige'n bestuur toc te staan. Daarentegen blijft zij nochtans op haar standpunt dat Finland een onafscheidbaar decl van Rusland uitmaalct. Aan dat besluit zal Rusland metalle kracht vasthouden en desnoods aile de noodige maatregelen treffen welke de tocsta.nd van Finland vereischt. Het sluiten der Russische grenzen is tôt het goederenverlceer uitgcbreid; het postverkeer integend<~el mag, mits enkele beschrankingen, voorloopig voortgezet worden. Hîsews B§'dvQors€50tto3 aan Ruslantl. Uit Parijs wordt aan Dailg Mail (Londen) gemeld: Do financiekommissie der Fransche Ka-mer s chat de nieuwe voorschotten, door de Ver-Ixindencn aan Rusland te doen, op 8 milliard frank. ________________ IN FRANKR!JK-03 opaiiîjaarmaklngsn van den rijEskansBlïsr. Parijs, 31 Juli. — Heden namiddag om 3 uro Worden de vier afgezanten van den Arbeiders-eu Soldatonraad van S. Petersburg, die zaterdag te Parijs teekwamen, ontvangen door de Kamer-kommissie van buitenlandsche zaken. De Russische afgevaardigden hebben opdracht het Russisch geheimverdrag ter spraak te brengen, dat door Doumergue te S. Petersburg gesloten is en waarvan de rijkskanselier in zijne ver-klaringen gewaagde. De Arbeiders- en Sold&ten-raad zou een afschriJFt van het verdrag in handen hebben. Ribot begeeft zich naar Londen om met do Engelsc'ne regeering te spreken over de onthul-lingen van den rijkskanselier. IN ENGELAND, CliarchiSi herkozen. Uit Londtn wordt gemeld dat de niauwe ministei voor munitie, t-e Dundee herkozon is ala lid van het Lagerhuis met 7302 stemmen tegen 2036 stemmen aan Serymgoor, onaf-hankelijke soeialist. — O, daarvoor is gezorgd, dat wil zeggen dat er geen spraak van is dat ik alleen hier zal a chter-blijven. Mijnheer Day verlan gt, dat ook ik bij hem kom inwonen. Hij zegt, dat hij mij altijd dadelijk bij de hand wil hebben; dit zou voor ons tweeën en voor hem veel gemakkelijker zijn. Een twljfelachtig lachje was het eenig antwoord van mej. Rocke. — En dan, moeder, als gij cens de jonge juffer Day zietl Haar vader noenit haar Clara. Nooit paste deze naam biter aan een jong meisje dan op haar. Zij is schoon als een zonnige lentcdag. En haar lachje! Acli, moeder lief, als gij eens wist hoc aanmlnnig, hoe zacht en aanvallig dat is! Het drlngt bezielcnd en vcrwarmsnd in 't gô-moed en wie het ziet, moet wel veel van dat lieve kind houden. Mej. Rocke lachte opnieuw over de geest-; driftige opgewondenheid van haren zoon, zonder er nochtans veel gewlcht aan te liechten, want voor haar was Traverse immers nog maar een kind. — Nu, moeder, ik wil hopen, dat gij het aan-' bod van dien goeden dokter niet aîwijst, riep Traverse. — Ik weet het nog niet, mijn zoon. Het komt ZOO ohverwacht en is daarbij zoo ernstig, zoo ! gewichtlg, dat ik eï eerst cens over moet na-1 depken. — Maar gê Suit dan tocli «eker wel voor mor- ! gén besiuiten, niet waar, beste moeder 1 O, ik i smeck a er om, want ik moet morgen uw ant- 1 woord aan d:n dektor brengen, ja, ik moet, ' hcrhsalite d: ei^cUuWig^ iongen. i ^ fi YèvolâtJ CîisleeleMsfi g^eels n gea ia Vlaanderen. FrsnkHjk m Eizas. (DUITSCHE MELDXNG.) BERLIJN, 1 Augusti. — Uit Uvt groote hoofdkwartier : — Legcrgroep van kroonprins Rupprcchl van Beicren. — De groote sïag in Vle.ajMi. rt» is 1)-.-gonnen : een der geweldigste van het aeèoi:, go-volgbelovende, ten eiade gaande durcie <-<>y logsjaar. Met massa's, gelijk aan çjctn plrr.ts in dezen oorlog, ook in 't Oosten door Brussilow niet, ingezet werden, vieien de E.-.gjlselîxnan en, in zijn gevolg, de Franschman gister aan op 25 kilometer frontbreedtc, tusschen Noord-schoote en Waasten. Hun doel was hoog opgc-vat : Het gold, een vernietigenden slag te dont «tegen de duikbootpest », die van af de Vloam-sche lcnst de zee-hecrschappij van Engolaud ondermijnt. Eng gebaldc aanvalsgolven van dicht opeen-gesloten «ivisics voîgden elkander, en talnjka pantserauto's en cavaleriekorpsen grepen in. Met ongehoorde zwaarte drong de vijand, na de veertien dagen artilieriestrijd die in den vroeg-sten morgen van 31 Juli tôt roffelvuur gostegen was, in onze afweerzone binlien. Hij overrende in ;;nige sectors onze in trechterstellingen lig-gende liïiles en won aan eenige plaatsen tijdelijk aanzienlijk aan terrein. In onstuimige tegenaanvailen wierpen on?.e reserven zich den vijand tegen en drongen hem, in den dag door durende verbitterde lijfsgc-vcchten, uit onze strijdzone weer lieen of in het voorste trechterveld terug. Noordelijk en Noord-oostelijk van Yper blcef het door den vijand behouden trechterveld dieper. Hier kon Bix-schoote niet blijvend behouden worden. Des avonds op breed front opnieuw vooruitbrekende aanvallen brachten geen vrending ten gunste van den vijand. Zij mislukten vôôr onze îieuw gelcderde strijdlirie. Onze troepen melden hooge bloedige verliezen der geen offer scliuwende vijanden. •—■ De glansrïjke dapperheid en stootskraclit onzer infanterie en pioniers, het doodsyerach-tend volhouden, de voortreffelijke werking der artillerie, n.achion geweren en mijnwerpers, de koenheid der vliegers, de trouwstc plichtsver-vulling der inlichtingstroepen en der andere hulpwapens, in 't bïjzonder ook de doelbowuste rustige aanvoering boden zekere waarborg voor een ons gunstige afsluiting van den slagdag. Vol fierheid op het eigen lerachtsbetoon en den grooten uitslag. waaraan elke Staat en stam van het Duitsche Rijk aandeel heeft, zien aan-voerders en troepen de te verwachten verdere strijden met vertrouwen te gemoet. — Legergroep van den Duitschsn kroonprins. — Aan den Chemin des Dames putten de Fran schen opnieuw hunne krachten uit in viers'oudi-gen vergeefschen aanstorm tegen on_ze_ volledig behouden stellingen Zuidelijk v&n Filai»"». Verder Oostelijk bracht de kampbeproefde Wcstfaalsche 13e inîanteriedivisie den vijand weer ccn aanmerkelijke neerlaag toc. In friseh losgaan, na korte verwoestende vuurvoorbexci-ding. ontrukten de regimenten aan de Franschen het gravennet op de hoogvlakte ten Zuiden der holstede La. Bovelle. Meer dan 1500 gevangencn, waarvan een groot getal door stormtroepen uit het ravijn Noordoostelïjk van Troyon gehaald' vv n!, vieien in onze handen. Eerst met don avond zetten vijandelijke tegenaanvallen in, die in de bereikte linies afgewezen werder. Od den Westelijken >laasoev*er bestonuden dappere Badenschc bataillons weer eene onlangs aan don vijand verloren stellir.g beiderzijds d^n straatweg Malancourt-Esnes. In meer dan tv/ec kilometer breedte en 700 meter diepte werden de Franschen daar teruggeworpen. Meer dan 500 gevangeben konden ingebracht worden. — BERLIJN, 1 Augusti, 's avonds. — Uit het groote hoofdlcwartier : Na een rustigen morgen is de vuurstrijd, op het slagveld in Vlaanderen, 's namiddags v.'eer gestegen. (FRANSCHE MELDÏNG.) PARIJS, woensdag 1 Augustus. — Officieel : In België, na hun praclitig sucees van den vorigen dag, hebben de Fransche 'roepen onder een stortregen de veroverde stellingvn beves-tigd. Artilieriestrijd op heel het front der Aisne. Ten Oosten van Cerny heeît een kracktdadige tegenaanval den Franschen toegelatcn op vor-schillende punten vooruit te gar n < n een 30-tal gevangenen te nemen. Op den linkeroeve^ der Maas, in de streek gelegcn t'.isseii.-n Avocourt en de hoogte 304, hebben de Du il s eo. ers, ra cou artillertevoorbcreiding die vcrsciici'i rc dagen duurde, dezen morgen de stellingen a.angevalien, die de Franschen hun den 17 Juli ov.tramen. De Duitschers hebben slcchts eenige vooruit-geschoven cleinentc-n der ccrste Fransche linie kunr.en bereiken, waar zij tegengehouden werden door het Fransch vuur. Niets te melden op het overige van het front. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, dlnsdag 31 Juli. — Officieel : In verbinding met de Franschen op den lin-korvlcugel hebben wij vanoclitend om half vitr over een breed front ten Noorden der I.eye een aanval gedaan. De bondgenooten r.amen de eerste doelpuntcn aan het lieele aan vais iront ûii vol{^?iis de berichten doen ze op pubien bevredigenden vooruitgang. Aanzienl'jlce aan-tallen vijanden zijn al gevangen genomen. Op het Oostelijk GeYeeliislcrpcin, (DUITSCHE MELDING.) BERLUN, 1 Augusti. — Uit het groote kcpfd-kwarticr: . — Front van generaal-vcltmaarscnilk pn o Lcopotd van Bcicren. —• Legergroep az;i gen yo overste von Boelun-Ertmlli. — Over Noor.o.i den Dnjestr, naar 'fc Zuidoostcn vocru:'. ,r? -gende troepen drongen den vij'.nd, die^zi '.i aeliter de Billilieek ten strijdc g:steld nad, ia den rlvlerenhoek van Ciiotin tc-rug. Tussehen den Dnjestr en Pruth i.eor^r. een stçoistvoep d§ Russisçhc steilineon aan de baan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes