Het volk: christen werkmansblad

470 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Juni. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 15 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/tq5r787423/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VIor-cn-Twinïigsîs Jaar, v—' i . -AL 137 mr?-r««rrtgïiyrXfatJC£gatorXae^ Godsfast - Huisgezln - E^endon Zontlag, 14, en Maandag, i 5 irai {9 S 4 -"■" 1 1 1,1 1 " *> AIIo briefwisselingen vracht-ijfr'j te zenden aan Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naaml. ïnaatsch. « Drukkerij Het Volk », alecrsteeg, n° 10, Gent. Burcel van Wcst-Ylaandercn : Caston Bossuyt. Gilde der A m. iachtea, Kortrijk. Bureel van Antvrcrpsn, Bra^ banfc en Limburg : Viktor Kuyl, Olinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men sohrijft în : Op aile postkantoren aan 10 taper jaar. Zes maanden fi'. 5.00. Due maanden fr. 2.50. Aatikondigingen. Prijs volgons tarief. Voorop ta befcalen. Rechterbjke herstelliug, 2 fif. per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. ! TELEFOON N® 137, Gent. "VersGl^ifnt G maaï per week. ^ CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CÏÏNTiEMEN HET WUxulViEK S CENTIEMEN MET BIJVOEGSEÎi i * Kinderlijke Misdadigheid. Uit de Revue pratique d'Apologétique vert al en we volgend artikel, dat aile ouders lieel wat te denken mag geven. — De feiten slaan zoozeer in 't oog, dat niemand er aan denkt de droeve stijging der misdadigheid te looehenen, ten minste voor wat Frankrijk betreft. De Correspondance générale de l'Instruction publique doet deze bekentenis : « De misdadigheid die elk jaar vermeerdert, stijgt op onrustbarende wijze bij de kin-deren... De zelfmoord, meer no g dan de vergrijpen, bewijst de aangrociende onl-zedelijking der kindsheid. » Staathuishoudkundigen en zedekundi-gen hebben zorgvuldig de veelvuldige oorzaken ontleed, welke dien klimmenden aangroei der misdaad moeten doen be-grijpen. Welke is de voornaamste dier oorzaken ? Dczelfde Correspondance zegt : « De mare oorzaak der misdadigheid in de XIXe ecuw is gernakkélijk te onldekken voor wie eenigszins de geschiedenis van die ceuw kent. Die oorzaak is gansch van zede-lijkert en godsdienstigen aard ; het is de vermindering of de verwijdering van den godsdienstigen invlGed bij de opvoeding. Tijdens de negentiende ecuw : » Is de misdadigheid gestegen aïs de gcc'tsdienslige opvoeding belemmerd was ; » Is de misdadigheid verminderd wan-neer ds godsdienstige opvoeding begun-stigd vverd. » De feiten stellen deze dubbele wet vast, mo al s de volgende tabel der fransche Loestanden bewijst : Middencijfer van misdaden en vergrijpen Jaren. per jaar. 1831-35 113.000 1836-40 144.000 1841-45 169.000 1846-50 226.000 1851-55 280.000 (De ïeiding van het openbaar onderwijs is aan de Kerk onttrokken en aan leeken gegeven : de misdadigheid vermeerdert s&cl.) 1856-60 266.000 (De wet Falloux herstelt de godsdien-iiige inrichting : de misdadigheid ver-iniiidert.)1861-65 272.000 1866-70 283.000 ;rIet liberaal keizerrijk belemmert de werking der Kerk in de scholen : er is .ichïe vermeerdering van misdadigheid.) 1871-75 250.000 (De wet Falloux is verbetérd ten gunste :1er Kerk : de misdadigheid verhiindert >poedig.) 1876-80 372.000 1881-85 422.000 1886-90 461.000 1891-95 521.000 1896-1900 514.000 1901-05 556.000 (Anti-godsdienstig stelsel en stijgende :n voortdurende verleekening van 't on- Buitenlandsche Politiek FRANKRIJK ZONDER MÎNISTERIE. Vrijdag is het ministerie Ribot voor de ■erstc en laatste maal opgetreden, en i heeft dadelijk moeten aitreden. Radikalen en socialisLen verweten aan \l. Ribot, dat hij destijds niet fanatiek ;enoeg was in den strijd der wetgeving .egen de godsdienstige gewetensvrijheid. M. Ribot liad wel te verzekeren, dat îij alleen wilde regeeren met den steun 1er linkerzijde, dezer plan was op voor-îand gemaakt en 't vertrouwen in 't nii-îisterie Ribot werd verworpen met 374 :egen 187 stemmen. Dadelijk zijn de ministers hun ontslag >'aan indienen bij den republiekspresident Poincaré, die wel niet anders kon dan het lafrvaarden. In de straat begonnen betoogingen jnder den beestigen haatskreet : A bas a calotte ! Het volk antwoordde er op met .c roepen : Leve Ribot ! Weg met Cciillaux ! ❖ * * De Voorzitter der Republiek heeft laterdagmorgen den heer Viviani gelast net de samenstelling van het kabinet. Deze heeft aanvaard. # * >J: Zieliier Jiet verloop der fransche mi-listerieele krisis : Eerste stand : De kiezingen geven eene •adico-socialistische meerderlieid met 103 :ollectivisten, die een gevaar zijn voor aet geldwezen en voor de legermacht ; le nitvoerende macht vertrouwt de re-geering toe aan Viviani, die eene voor-riehtige geldpolitiek en 't behoud van den Iriejarigen legerdienst wil. Tweede stand :«be uiterste linkerzijde komt er tegen op en de combinatie mis-ukt.Derde stand : De nitvoerende macht tvil aan de linkerzijde weerstaan en biedt leze taak aan MM. Delcassé, Bourgeois, derwijs : de misdadigheid stijgt vrees-wekkend en voortdurend.) Heeft de ondervinding lang genoeg geduurd? Is 't nog niet doorslaande genoeg? Hoezeer had Taine —• (een buiten den Godsdienst staànde franschc wijsgeer der negentiende eeuw) — gelijk te beves-tigen, dat het Christendom, in de moderne maatschappijen, een noodzakelijke en onvervangbare werker is voor de eer-baarheid, zachtheid, menschelijkheid, eer-lijkheid, goede trouw en rechtvaardig-heid : « Noch de wijsgeerige rede, noch de artistieke en letterkundige opleiding, noch zelfs de feodale en ridderlijke eer ; geen enkel wetboek, geen enkel beheer, geen enkele regeering volstaat om het Christendom in dien dienst te vervangen. » Het christendom bestrijden en trachten het godsdienstig gevoelen te ondermijnen, ware een misdadigen aanslag tegen de maatschappij plegen. Camille Flammarion — (alhoewel zelf geen Godsdienst beoefe-nend) — schreef het destijds : « Er is geene opvoeding mogelijk zonder geweten, er is geen geweten zonder een goddelijk ideaal. Vooral sedert twintig jaar heeft men het zaad van 't materialism uitgestrooid, en men oogst de heerschappij der apachen en anarchisten in. » Tegen de overweldigende misdadigheid is er maar één doclmatig redmiddel : rechtzinnig terugkeefcn tôt de zedelccr van 't Evangelie en de eeuwigc Geboden-wet. 't Is met dat nadrukkelijk besluit dat Dr Grasset, professor te Montpellier, onlangs eene belangrijke studie eindigde over « De verantwoordelijkheid en het brein. » « Zoo men de menschheid wil verbeteren, schreef hij, het aantal onmaatschappelijke en schadelijke wezens wil verminderen, moet men de zedeleer onderwijzen en ver-spreiden, de natuurlijke zedeleer en de zedeleer van 't Evangelie ; men moet allen wijzen op een na te slreven ideaal ; men moet de liefde voor 't gezin en voor het vaderland inprenten ; men moet strijden tegen de zelfzucht, tegen de jaeht op onmid-dellijk genot, en zelfs overheen den dood de vollediging en de bekroning van het leven aantoonen. » Deze zedelijke beschouwingen voor de ziel zijn zoo noodig als de geneeskundige zorgen voor het lichaam, om de misdadigheid le verminderen. » En zelfs, wijl de zedelijke beschouwingen zelve de voorwaarde en de grondslag van de beste lichamelijke gezondheidszorg zijn, is 't met haar dat men moet beginnen en eindïgen ; 't » op haar dat aile straf-wetlelijke leerstelling en wetenschap moeten berusten. » In andere woorden : trots en boven ailes zal men de scliool moeten volgen van Hem die, alleen, moclit zeggen : « Ik ben de weg, de waarheid en het leven. » « Deschanel. Zij weigeren. M. Ribot aan-vaardt, met MM. Bourgeois en Delcassé als medewerkers. Vierde stand : Radikalen en socialisten zien zicli in 't ministerie niet genoeg er-kend en bieden eene stelselmatige tegen-kantiHg zonder zelfs met de ministerieele verklaring te willen rekening houden. Het ministerie valt. ❖ * * De Radical zegt dat, volgens de uit-spraak der kiezingen, alleen een ministerie Combes (den fanatieken godsdienst-vervolger) mogelijk is. In de Humanité schrijft de roode hoofd-man Jaurès dat de président der republiek uitgediend heeft en 't hoofd mag buigen voor den wil der radico-socialisten. De Libre Parole oordeelt dat M. Poincaré de gevolgen draagt van zijne toe-gevendheid voor de bende Caillaux. Deze moet getemd worden of de président zal moeten aftreden. De Petite République meent dat alleen Viviani eene oplossing aan den verwarden toestand kan geven en de Action raadt M. Poincaré aan, eene combinatie Combes-Jaurès voor ministerie te nemen, ten einde zijne vijanden zelve voor de militaire en financiëeie moeilijkheden te stellen.Kortom, men ziet duidelijk, dat het een gewilde strijd is van de vuile bende Caillaux tegen M. Poincaré. Volgens aile waarschijnlijkhèid zal deze zijn toevlucht nemen tôt M. Viviani, die een programma van links met zekere ge-matigheid zou toepassen. ANTI-GRIEKSCHE BEWEGING IN TURKIJE. In verband met de slechte behandeling der Grieken in Klem-Azië, die ondanks de lierliaalde beloften van de Porte voort-duurt, heeft de grieksche ministerraad den toestand, die kritiek is geworden, over-wogen. Na afloop der vergadering hebben Venizelos en de minister van marine den koning de genomen besluiten voorgelegd. De openbare ineening is hoogst opge-wonden, de avondbladen raden de regeering aan, niets te ontzien om een einde aan de vervolgingen te maken. Op Mitylene loopt het gerucht dat Aiwali in brand staat. IN ALBANIE. Naar uit Athene wordt gemeld, heeft de gezant der Verecnigde Staten aldaar, Williams, eene reis naar Noord-Epirus aanvaard, om daar den toestand te leeren kennen. Yan daar zal hij naar Albanie vertrekken. Voor zijn vertrek uit Athene schreef hij, naar iiet blad Hellas mededeelt, een brief aan de gezanten der mogendheden te Athene, waarin hij te hunner kenrtis brengt, dat de Vereenigde Staten bemid-deling in de Albaneesche kwestie aanbie-den, daar zij het spoedig herstel der orde in het nieuwe vorstendom gaârnc zouden zien en zich gehikkig zouden achten, zoo zij konden bijdragen tôt konsolideering der toestarden in Albanie. Dit schrijven van Williams heeft in diplomatieke liringen te Athene groot opzien gebaard. fil HLLES TELEGRAAF EN TELEFOON. — Het bestuur van telegrafen komt zijn verslag op te maken voor de jaren 1912 en 1913. In 1912 werden er 9-095.000 snelberichten overgescind, tegen 8.996.000 in 1913, liet jaar van het algemeèn stemrecht. De ont-vangsten waren : 6.320.000 fr. in 1912 en 6.264.000 fr. in 1913. In 1912 werden er 2.859.000 expressbrieven verzonden, tegen 2.933.000 in 1913. De ontvangsten dienaangaande beliepen op ongeveer fr. 606.000 in 1912 en op 621..000 in 1913. De totale opbrengst der telegrafen was 7.644.000 fr. voor 1912 en 7.007.000 fr. in 1913. Onze telefonen hebben opgebracht in 1913 : plaatselijke dienst 12.065.000 fr.; dienst op grooten afstand 3.535.000 fr.; vcrschillende ontvangsten rond de 7.000 frank. Te zamen werd er door den tele-graaf en den telefoon ontvangen de som van 21.352.631,06 fr. in 1912, 22 miilioen 614.654,07 in 1913. T ENTOON STELLING-W EB ST RI JD VAN FOKPAARDEN. — Vrijdag werd in het Jubeljaarpark te Brussel deze groote wedstrijd geopend. Vrijdag zijn de heng-sten gekeurd, zaterdag de merriën en zondag hebben de groote wedstrijden voor het kampioenscliap van België plaats. Een duizendtal van de prachtigste paarden, die België bezit, zullen in de groote hal vereenigd zijn, blijk gevend van de eenheid en de kracht van ons alomgewaardeerd trekras. Bijzondere bezendigen zijn te Brussel aangekomen uit Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk-Hongarië, Zweden, Arg'entinië, enz. om de werkzaamlieden van de jury te volgen. De bijval van deze tentoonstelling be-looft deze van vroeger jaren nog te over-treffen.87 MILLIOEN FRANK GOUD NAAR PARUS. — Sedert eenigen tijd heeft de Franschc Bank zeer belangrijke verhan-delingen van goud gedaan op de markt van New-York. Vrijdag werd aldus eene soin van 16 miilioen frank goud verzonden ; zaterdag volgden nog 15 miilioen frank goud. Die laatste bestelling zal het cijfer van 87.500.000 frank in goud daarstellen, in den loop dier week verzonden van New-York naar Parijs. De verzenders van goud worden eene zekere moeilijkheid gewaar om zich zelven nog gouden staven aan te schaffen. Zulks heeft min of meer te beduiden dat de scliatkist der Vereenigde Staten zinn'ens is den uitvoer van het edele metaal tegen te houden. DE BIJZONDERE KOBPSEN DER BUEGERWACHT NIET NAAR HET KAMP. — De tijding' dat de bijzondere korpsen der burgenvaeht zich naar het kamp zouden moeten begeven heeft eene groote ontroering verwëkt. Deze maat-regel zou nochtans niet dit jaar, maar enkel in 1915 toegepast worden. Wij zijn bijna zeker dat daar niets zal van komen, daar de lieer minister na rijp overleg onvermijdelijk tôt het besluit moet lcomen dat de uitvocring van gezeg-den maatregel zooveel als volslagen on-mogelijk is. HET BELGISCH SCHOOLSCHIP. — Het schoolscliip l'Avenir is vrijdagmor-gend uit Faimouth vevtokken in bestern-ming voor le Havre, waar het schip zater-dagnamiddag venvacht wordt. IN 'T BEHEER VAN BRUGGEN EN WEGEN. — De minister van openbare werken heeft het inzicht in elke gouw een nieuw bestuur voor het beheer van Brug-gen en Wegen tôt stand te brengen, meer bepaaldelijk belast met het onderhoud en den bouw van krijgsgebouwen en niet versterkte plaatsen. Bouwkundigen, aan het hoofd van dezen dienst gesteld zullen volkomen onaflianke-lijk zijn van het hoofdbestuur te Brussel en een paar hulpbouwmeesters onder hun gebied hebben. DURE PAARDEN. — Zaterdag en Zondag, werden er aanzienlijke sommeil aangeboden voor de bekroonde dieren in den wedstrijd voor fokpaarden, gehouden in 't Jubeljaarpark te Brussel. Deze prijzen stijgen sedert eene lialve eeuw. Zoo men in 1880 voor een prachti-gen Brabantschen hengst niet meer dan 500 frank bctaalde, klom deze som reeds tôt 1200 frank in 1860 en bleef beneden de 2000 fr. tôt 1880. Dan gebeurde de groote omwenteling en werden hoogere prijzen besteed. Nochtans gaat de beroemde hengst Jupiter in 1889 aan 6000 frank van de hand, doch de wereldkampioen Rêve d'Or, te Parijs be-kroond in 1900 vindt kooper aan 40.000 frank. Sinds betaalde men gewillig 100.000, frank voor de schoonste dieren in de wedstrijden te Brussel bekroond. CoBig©i?le'âiws. VERTREKKEN NAAR CONGO. Zullen op 25 dezer, aan boord van de Elisabethville, naar Congo vertrekken : Voor het ministerie van koloniën : MM. Corncsse, luitenant bij de openbare macht, 2° vertrek ; Stocker, territoriale agent Ie klas ; 3e vertrek ; Finet, beheeragent 3e klas ; 4e vertrek ; kolonel Marchadsld Staatsinspecteur, bevelhebber bij de openbare macht, 2° vertrek, niet zijne vrouw ; Damar, eerste onder-officier, 2e vertrek, met zijne vrouw ; Morue, beheeragent 2e klas, 2° vertrek, met zijne vrouw ; Lenoir, territoriale beheerder 2e klas, Ie vertrek ; Beckers, id., id. ; Marin id. id. ; Korten, krijgsagent, 3e vertrek ; Cruyt, territoriale beheerder 2e klas, Ie vertrek ; Mengeot, id., id. ; Coari, lui-tenant bij de openbare macht, 4e vertrek ; Van Hoeck, territoriale beheerder 2e klas ; 1e vertrek ; en Grosse, id., id. VERTREKKEN NAAR KATAKGA. De volgende agenten van den spoorweg van den Beneden-Congo naar Kattanga, zullen te Southampton op 13 dezer inschepen, naar Kaapstad : MM. Hector Bailleux, sccticoverstë, 3e vertrek ; E. Lefebvre, adjunkt landmcter-teekenaar ; E. Piérard, hulp-conducteur. Op 13 Juni te Boulogne-aan-Zee, aan boord van Tabora, van de Deutsche Ost-Afrika-lyn : Voor de Union Minière dij Haut-Katan-ga : MM. Poncin, magazijnier met zijne vrouw ; Nicolas Andrianne, dienstknecht. Voor het ministerie van koloniën : M. Licot, agent van het kadaster. Voor eigen rekening : Mad. Dulière, huishoudster, met haar zoon, welke haren mail gaat vervoegen ; Mej. Colbert, dienstmeid. Op 30 Juni, te Antwerpen, aan boord van de Admirai, van de Deutsche Ost-Afrika-lijn : Voor de Union minière du Haut Kata-ga : MM. Gérald Dercou, machinist ; L. Fraikin, ketelmaker ; K. Lonnay, paswer-ker ; L. Georges, electriekbewerker ; Jos. Malcorps, mijnwerker, en C. Bullens, pas-werker.Voor het ministerie van koloniën : MM. Vanderstechel, klerk 2e klas van nijver-heid en liandel ; Leys en Vaneseli, bijge-voegde postontvangers 2e klas ; R. Claeys, recliterlijk agent en Gillet, ondr-officier bij de gendarmen. Voor eigen rekening : Mad. Noël ; Mad. Sart en hare twee dochterkens, Joséphine (18 maanden) en Margaretha (2 maanden), die Zich naar Kambove begeven. Arbeidersbeweging. CARELS. -— MINERVA. — MEESTER- SCHAP. — MOUCHARDS. — MEE ZONDER LEBEN. In onze Arbeidersbeweging der laatste dagen hebben wij aangetoond, hoe de socialisten die tôt vôôr de politieke werk-staking van verleden jaar heer en meester, dwingeland en verdrukke speelden in de metaalwerkhuizcn Carels te Gent en Miner-va te Antwerpen. De politieke staking was oorzaak dat de tiranie verbroken werd, ongelukkiglijk ook met het wreede gcvolg dat meer dan duizend werklieden. werk-loos vielen en tôt heden toe, nog altijd de schrikkelijke gevolgen er van dragen. Een soort van rooden metaalschrijver maakt zich daarom dik. En in Vooruit spuwt hij zijn gai uit. Wij hebben de kamaraden van Antwerpen deugnieten ^enoemd. Hait vent, — niet de it>e/7ckamarad«n, maar de roode genieters, die de slaclitof-fers maakten en zelve buiten scheute ble-ven.En wilt gij nu eens weten waarmeô die felle ontwikkelde, verstandige schrijver argumenteert ? Wij gebruiken de « la'a-puleuste middelen », zaaien « argwaan » en « verdeeldheid » ; we zijn onbeschaamde-rikken, onderkruipers, loonsbedervers, Joden, dompers lasteraars, antielcen, ver-deelers, caricaturen, enz. Waarlijk als de roode verc n' îden te-vreden zijn met zulke verde. ig igsmid-delen, dan kennen wij de wer/ckamaraden alleenlijk beklagen, want ze zijn ellendig gediend voor hun schoone cens. En ondertusschen blijven de roode slachtoîfers, met hunne vrouwen en kinde- ren honger en ellende lijden * * Vooruit is ook kwaad omdat onze veree-niging liet meesterschap heeft te Swevç-ghem, en de socialisten er geen enkel lid tellen. En al dat schrijvende ziet ge 't verlan-gen boven- komen dat den strijd die de 230 Swevegemsche ijzerdraadtrekkers nu sinds zeven welceii, met eene nooit ge-ziene eensgezindlieid voeren zou mislukken natuurlijlc om dan te kunnen schelden... Inderdaad, wat deugnieten ! ❖ * ❖ 't Slot van dat zaag-artikel zou niemand kunnen raden, 't Is over onze vereenigin-gingen meê zonder leden. Wij hebben immers aan 't dagliclit ge-bracht dat de socialisten middels aanwen-den oin, voor de ziekenbeurzen de wette-lijke toelagen te ontvangen, zonder zich om de wettelijke voorschriften te moeten bekommeren. Ze vormen eenvoudig niet-erkende neven de erkehde afdeelingen en 't geld gaat zijn gang Omdat wij dat openbaar maakten zijn wij mouchards. Natuurlijk I Maar 't schoonste komt van achter. « Indien de socialisten zulks deden t schrijft Vooruil(wat bekentenis) « zouden » zij maar handelen gelijk de dompersbon-» den(welke dompersbonden, waar?) die » zonder leden te tellen de staatstoelagen op-» strijken. » En verder wil hij onze bloeiende boeren-bonden als voorbeeld aanhalen, die « zor-» gen dat de leden in den christenen gods-» dienst opgevoed en vertrouwd- blijven. » Dus, de dompersbonden en tellen geen leden, maar ze zorgen loch dat hunne leden godsdienstig opgevoed worden ! Datis nu volop de toepassing van de spreuk : « meê zonder leden » ! Waarlijk, de roodjes worden oud, zt beginnen te sul'fen ! VOORUIT VOOR GENT. Binnen eene maand zullen de grootschc; feesten plaats hebben te Gent. Vrieii-den-bondgenoten gedurende den tijd die ons nog overblijft gesproken en ge-werkt om degenen die nog onbeslist zijn tôt meêgaan te beweg'en. In de plaats van waar wij vertrekken moeten wij door ons getal bewijzen hoc taliijk wij zijn in onze vereenigingen. 't Moet daar reeds eene betooging wezen in 't lclein maar met groote beteekenis. En te Gent moet het prac-htig zijn en grootsch, praclitig en grootsch zijn als onze syndikale bevre-ging waarvan wij de levende belichaming zijn. Gcwerkt dan, rusteloos gewerkt I Vooruit voor en naar Gent 1 De Steenbewerker. OVER WERKURENVERMINDERING. Reeds enkele jaren geleden hebben tex-tielfabrikanten van Aalst zich ten voor-deele van een korteren werkdag "uit-gesproken. Zij hebben dësbetreffende niet alleen verklaard dat de gang der nijver-heid toeliet, min uren per dag te arbeiden ; dat korteren arbeidsduur geene vermindering van voortbrengst zou vereorzaken, maar zij hebben de daad bij het woord ge-voegd door in spinnerijen en twijnderijen den 10-urigen arbeidsdag in te voeren. Aalst heeft bij onzen wetc de eer het eerst den « t.ienurendag » te hebben inge-voerd op zoo breede schaal. Dat feit is van des te meer belang, aangezien de hocveel-heid voortbrengst in de spin- en twijnderijen meest afhangt van het wçrk der mâchienen. De fabrikanten va n Aalst, die nu sinds eenige jaren den verkorten werkdag hebben ingevoerd, beloven zich van dat stelsel en hunne nijverlieid marcheert inderdaad miiistens zoo goed als daar waar langer gearbeid wordt. Die toestand weerlegt ten voile de op-werpingen Vt'elke onze voormannen her-haalde keeren te hooren kregen, wanneer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Oorlogspers|Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes