Het volk: christen werkmansblad

289 0
26 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 December. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 25 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/xw47p8vx6j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fyfeiî-TwlPtlïgs!e Jaar. — N. 3# Seisiieasf — SalsggSa — figeage.® Mag, 16, ea laaudaf, 27 BeeesÉêf 1915 Alîe brîefwfcselfngeii vrsehi-ftîj te zende-n aan Aug. Vais ®se glw m, uif gè ve r v co r de n s ami. jSJEatscli. «Drukkerij Hct Voit», Slce^-ceg. n° 16, Gent. jSniC-e) voor West-Vlsarderen: ©selon Bossuyt, Becollettea-jtiaet, 14, Kortrijk. Br.reel van Antwerpci , Bradas t en Limburg : Viktcr ïluyi, Vftartstroat, 3, Leuven. HET VOLK Mon schrljft !n s ©p aile Dostkanroreii aap 10 fr. §«• jaar. Zês maanden fr. 5.00. ïiô maanden fr. 2^50. Aankcndigingen : Psijs volgens tarie» Yoorop te fefctalen. Itesbterlijke herstelling, 2 fr. per regel. • Ongeteekende brieven worden gsweigferd. ÏTELEFOON K° 137, Gent. "Versclïljnt © îïîaai pev week ISTEN WERKMAN SBLAI SI Cealleasieiâ liet Bummei' BsitscfeeMedededlnseo ènYerôrdssIagea. | «)5. — VERORDENING BETREFFEND : DEN BUITENG EWON EN ZITTIJD der ■ PROVINCIERADEN. Art. 1. De Provincieraden der Belgische • jjrovinciën worden hierbij tôt een buiten-gewonen zittijd op dinsdag 4 Januari 1916, «. te 10 nnk 's voorraiddags (M. E. tijd) in de , joûfdplaatsen der provînciën opgeroepen. . Art. 2. — De afkondiging dezer op-ïoeping geschiedt alleen in het «Wet- en i .Yerordèniiigsblad voor de bezette stre&en van Bslgic » en in liet « Verordeningsbiad voof- bet Eiappengebied van het IVe , leger ». Art. 3. — De uilnoodiging van de leden i der Provincierade» geschiedt door de Bestendige Afvaardiging. De Gouverneur Se? provineie of de Yoorzitter van bel • Burgerlijk Bestuur, die met zijn rechten en ' !«rpiichtingc» bekleed is, zijn niet ge- , feouden den zittijd bij te wonen. De Voorzitter van het Burgerlijk Be~ ' ttuur of, op zijn bevel, het door de Be-jttendige Afvaardiging aan te duiden lid-1er Afvaardiging opènt en sluit de zittijd. • De opening en sluiting geschiedt voor proviriciën Antwerpen, Brabant, Hene- } tonwen, Limburg, Luik, Luxemburg en Nanien in den naam van den Keizerlijken • puitschen Generaal-Gouverneur, in de trovincien Oost-en West-Vlaand cren in gen naara van den Opperbevelhebber San het IV- leger. Art. 4. — De zittijd duurt niet langer êan twee dageji en wordt bij gesloten leuren gehouden. Op de dagorde staat uitsluiteîijk : (jpmaking van de provinciale begroo-Ifng voor het jaar 1916. De Provincieraad van Brabant zal |©vendien de bekrachtiging der provinciale begrooting voor het jaar 1915 te bespreken en in deze de noodige besluiten 4 Se nemen hebben. Art. 5. — De Provincieraden nemen in ifeeen zittijd, welk 00k het aantal aan-Wezige leden zij, geldige besluiten. A. H. Q., den lï December 1915. Der Oberbefehlshaber der I Ve Armee, Herzog Alfcrecht von Wurtemberg Brussel', den 14 December 1915. ; Der Generalgouverneur in Belgien, ; Freiherr von Bissing, Generaloberst. » «06. — BIJVOEGSEL tôt de VERORDE- , NING betr. HET REISVERKEER. • (V. Bî. Ho 5, blz. 56.) Tn gevalvan overtreding'der voorsclirif- -ten voor het RIJWIELverkeer kan in het Slgeme'en, buitcn de geldboete of gevange-Eîsstraf 00k verbeurdverkiaring van het lîjwiel toegepast worden. Gent, den 21 December 1915. Der Elàppeninspekleur, Von Unger, : General leutnant. Ve-peealgiog (1er kleine Tuiabouwers (Uit de rede van hunnen voorzitter, M. Kerman Ronse, bij de opening hunner bloem- en plantent entoonstelling op Ke rstavond te Gent.) | Mijne Heeren, De inrichtster van deze tentoonstelling, 8e beroepsvereeniging Horticultura Bel-eica, is, in den vollen zin des woords, een Borlogskind. U allen is het bekend, hoe ïwaar de kleine tuinbouwers door de nandelsstaking getroffen werden. De nut- : leloosheid van een onvrachtbaar klagen pver den toesland inziende, kwanaen mkele vrienden samen en strooiden het paad uit der syndicale actie. Spoedig Vonden tonne gedachten ingang bij zulk eene menigte mindere tuinbouwers, dat fle on twerpers verplicht waren de vereeni-ging^ welke zij eerst zeer nederig hadden Bpgevat, in tien afdeelirgen te splitsen ta den werkkring der vereeniging tôt aan fle uiterste païen der provineie uit te fereiden. Onze beroepsvereeniging, in den breetl-Iten democratischcn zin opgevat, heeft een aanzienlijk werkprogratrima, waarvan de gezamenlijke aankoop er verkoop «Ismede de onderlinge hulp in handel en krediet de voomaamste bestanddeelen aitmaken. Benevens deze punten van louter stof-telijk beîarg, beoogt de vereeniging niet min de geestesverheffing harer leden door het inrichten van voordrachten en leerrijke tentoonstellir gen. Tôt nog toe, hebben wij 011s 110g niet In de volkomen uitvoering van al < i e pnnten van dit programma mogen ver-heugen; maar de reeàs bekomen uitslagen Bijn veel belovend voor de toekomst. Wanneer de vrede, naar welken wij «lien met groeiend verlangen zuchteji, aan onze vereeniging de gclegenheid zai verschaffen de vleugelen breed opoi te slaan, zal zij zich eénen weg bancn in het ruim der wereld, zal zij de nog niet betreden paden opsporen, zal zij voor on s beroep en Gentschcn bloemeahandel lier en al s de eenige degelijke veiligheids-klep tegen de gevreesde overproductie. Thans een woord over onze tentoonstelling I De tijden zijn slecht : dezen stelregel treft men op aller lippen aan. Maar omdat zij slecht zijn, hebben wij naar eéne geîegenheid uitgezien om oris lot, in de mate der mogelijkheid en hoe gering het 00k zij, te verzachten; daarom richttcn vâj eene verkooptenloonstelîing in. Dat zulk iets op touw stelîen met veel tnoeilijkheden en last gepaard gaat, moet ik niet ontkennen; maar gesteund door de onderlinge hulp van de ijverige leden van» het Hoofdbestuur en van de gewone leden, zijik wij enn geslaagd eene niet onaanzienelijke vemuneling handels- en bloeiende planten te vereenigen. Voor het inrichten dezer tentoonstelling, hebben wij de ogenbare besturen niet aangesproken; deze hebben het reeds maar al te druk met allerhande onver-mijdelijke ondersteuningen ! Wij- bieden aan de deelnemers een diploma en eenige kleine prijzen aan. Deze zijn toe te schrijven aan.de mildheid onzen bestuursleden alsmede aan deze van enkele edeldenkenden, die den kleinen teinbouwer genegen zijn. Moge hun onze apenbare dankbetuigingen tôt blijk van erkentelijkheid verstrekken Mijne Heeren, Wij hopen dat de teaioonstelling voor onze beproefde leden vruchtbaas- zal zijn; wij hopen, dat het publiek zal inzien, dat het genoegen van een bloemenfeest. hier gepaard gaat met een dubbcl liefdadig werk; wij hopen, dat de toegangskaarten eenen milden stuiver zullen opbrengen voor de leniging der smarten van onze gekwetste en geyanffen so'dater. Verjaring- vaa île kronl«g ym dea Pans» î- Ter geîegenheid van de verjaring van '9 Pauzen kroning hebben woensdag kerkeîijke plechtighedt-n plaats gehad in de Sixtijnsche kapel. Talrijlce kardinalen en prelaten waren er tegenwoordig evenals leden van het diplomatisch korps bij het Vatikaan. Kardinaal Tondi droeg den goddelijken dienst op, na dewelke Paus Benedilrtus de aanwezigeii zijn zegen gaf. ■■ -- Kaîhôlieke Zegepraal ia Luxemburg. LUXEMBURG, 24 December. (W. T. B.) — De uitslagen der Kamerkiezingen van.giste? zijn als volgt : De rechterzîjde bekomt 25 zetels. De parti} wint zeven en verliest twee zetels. De blok- oî kartelpaxtij (libéralen, so-cialisten en zoogenaamd onafhankelijken samen) behoudt 27 zetels, wat een verlies van zeven en eene winst van twee zetels beduidt. De meerderheid der blokpartij is van twaali op twee stemm en gedaald. Oe ontpîoffîag van Granviile. Wij laten hier de lijst volgen der dooden of verdwenenen van de Gntpîoîfi 11g van titan viile. De soldaten : Louis Adam, Frans Al-paerfc, Nikofaas Altsdnger. Ednard Baguet, Jozef Balss, Hector Baudoux, Victor Bau-dour, Norbert Bauduin, Frans Bayard, Loiris Bervoets, Henri Bloeœen, Henri Bols, Armand Brofceorn. Arthur Calleus, Augusfc Caudries, Frans Ohantrain, Louis Goetzier, Jan Collet, Hector Crevets, iVlfred Daelman, Louis De Froof, BomaanDeHouck, Benaat Delanghe, Paul Delbcrglie, Robert Delier, Achiel De Schepers, Léon Deshomme, Pieter l)e-gnefle, Isidoor D'Hondfc, Raymond Dumor-tier, Georges Dupont, brigadier Maurits Dessily. De soldaten : K&rel Evens, Maurits lïançois. Louis Finfe. Do bijzondere bediende Ferdinand Leo-pold Gailly, de soldaten Digtiez César, Jan Gilleyns, Meise Gomez, Henri Guillin, Frans Gullick, Augusfc Geeraerls, Lucien Hermans, Gustaaf Holîevoet. De reserve-onderlnitenant Hejiri Jacque-main, de soldaat August Janssens. Lt»n Lecbttmbre, Ijeon Lidry, August LeiJond, Ivo t^et'ebvre, Adrien Lepot, v/achtmeester Nikol .as Lognian of Lognan, de soldaten Desideer Leraine, Victor Lowet. Louis Labiau, do survefflLuit Florimonci Lenard. . ... De soîdaten Karol Maertens, César }xa-hieu, Firmin Martin, Louis Mareq, Meulemans, Jozef Moors, Achiel Mubie. Antoon Muyldermans, Frans Neefs. Onghena. llené Pauwels, Félix Peeraner, Jacobus P<aet, Adolî Peret, AlTous Piessen;;. E îgeen Poeck, de waeMmeesters Adolf Pul>. en Keyiideris. 'De soldaten «Tozel I .orjuun, ^erama-ucl Bombaut, Jules Bomedenne. Oscar Samyti, Félix Saveyn, Jluberl Schaefer, Jozef Senden, Paul Senscop, Julien Smoes, Jan Sossei, Tozel SoDry, Ddgard Staque!, de ingénieur der artillene Jozef Albert Stevens, de soldaten Henri Steux en Eegard Thomas. , _r c Do adjudant van het maternai .^oze^ Van Alstein, de bri^ ulier Constant Voa der Â-a, de soldaten August. Vandenbossche, Slaurits Van Landenvijok, Jozef \ aii Mecho-len, Ivfichel Van Nieuncnborgh, Pieter \an Eoeleii, Jan Vander Waeren- de soldâtes Henri Verhaeghen, Theodoor Vercammen, Jozef Vermarîen, Edgard Vermunt, Aug. Viaene. De waehtmeester Frans Weliens, de soldaat Adolf Wittoeq. II. Ford es de Vrdieszeadi»g. Men meldt uit Kopenhagen (îat M. Ford dondendag plotselings Christiania heeft verlaten en naar Bergen vertrokken is waar hij waarschijnlijk vrijdagavond ging inschepen, op den Noorweegschen transatlantieker Bcrgenhur om, naar New-York, terug to keeren. Als officieele reden vàn dit plotseling besluit geeft men op dat de dokters de volledigste rust voorschrijven aan Zijnc overspànnen zènuwtn. De andere leden der expeditie zijn naar Stockholm vertrokken. M 1 ENGELSd LE6IB. De « Gemeentekamer » heeft, met alge-meene stemmen, de kredieten gestemd voor eene nieuwe lichti'ng van een niiljoen mannen. Nieuwe Oproep ia Siislasd. De Ministerraad heeft besloten de tijdelijke vrrjgestelden van 1915 en 191S onmiddellijk onder <Ie wapens te roepen. EGYPTE BK6HE!GD. Verscheidene zeevaaxtniaatschappijen hebben besloten niet meer langs het kanaal van Sùez te varen, daar het om zco te zeggen reeds gansch gesloten is door Engeland, tengevolge der ontwerpen van aanvallen tegen Egypte. Daardoor zullen de schepén rond Afrika mocten varen langs Kaap de Goede Hoop (zooals Vasca de Gara-,; toen hij d« Indien ,ontdekte); de weg zal aldus met 3000 uren (15000 kilometer) verlengd worden. Na de feiten voor^t^' ;Ilen in Servie en het vérbond van B'algaiië met de Centrale Machten, is Egypte een groot-brandpunt ge worden vcor de gemeen-schap tussahen Engeland en In die. De inname va» bet kai *al van Suez en het bezetten van Kàïro zijn twee beiang-rijke pnnten die Engeland ten aile prijze moet vennîjden, want. het ware voor Engeland en zijne heerschappij op de Indien een vreeselijke slag. De Tuxken, die Egypte »u totaal hebben verloren door zijne aanhechtiixg aan Engeland in November 1911, Zijn deZen die zich het haastigst voorbereiden oin deze rijke stveek te heroveren. l'e dien einde brengen zij troepen naar Haidar ; Pacha, eindpunt van den ijzcremveg van , Bagdad. Haid.ar Pacha is aan Aleppo ver-1 bon den met eene ijzerenwegîijii, die onder-broken wordt op de plaats waar de lijn 1 van Bagdad de Syrische lijn de eerste ; maal kruist op 30 kilometer, in de Lergen 1 van Taurus, en eene tweede maal op een kleinercn afsfand in de befgstreek van Amanus, tusschen Adana en /ùep};o. Deze laatste stad is in verband per , ijzere*weg mot Beershalra, die op 35 kilometer ligt va» de Egyptische grens, waar een expeditiekorps wordt gevormd, om een tweeden in val in Egypte te beproeven. De totale afstaml tusschen Haidar Pacha es Beershaba is ongeveer 1200 mij-len en gezien de geiniddelde snelheid der treinen 25 mii'en in 't uur is, kan deze afstand in vier dagen afgeiëgd worden. OP DE MLRANS. us lidzcittay ut» uusii^bits tuauntu. Alhoev.elde Grieksehe eiianiien Imbros, Tenedos en Lemnos* voor het grootsle deel door de troepen der Verbond en en ont-ruimd zijn, zijn de Engelsche burgeriijke overheden er gébîeven. Hct handelsver-kcer '-«et Grifkcnland ,'olijft vooris be-lemmerd.De Grlekscfee Miitfsîerraa-I f,a &8 Uit Atheno wordt gemàd dai < e Griek-sche minislerràa»'. «lins lis'jnainUMàg ver-gadêrde en omirent vijf \iren bijiien bleef, om den nieuw geseîiapen ioesland, ver-oôczaakC door de kiezinj:(îi. le hespreken en t evens de gebeurleni" .■ >: op Maccionié ïe onderzoeken. Ingevofge de sterke meerderheid \an Gunaris schcen ee n: hertorrdn; van bel kabir.et îio'bdKakcfSgk. ; : c 1 ! n'htcr zeg e dat zuîîcs-A'oôr 1" <>.■ -'enb':k nie' n ;f' ; ebe^irêii. Dé ice-n!'if. die Gunaris onlving, sU mde met der. n ovfrwi dat geene veranderîng >n i»i ? iegenv.oordig kabinet nvôeal gobtufen. M eu geîool'î tla. de ministerrain! in dlc.i besluiten hôelt ?jBeno:ueii. miuwa tro3pjnî2n-3îir:n cp Cilonlk!. BUKAREST, 23 Dccoiuber. - \ olgens cen lelegra.n hier uit P»Oiue aangeliomeii, meldt de Triband dat Engeland in den loop dezer îhaand nog 1*2,000 nian - in Saloniki zal oalscbesen. j :Offioi6eIsîleÈ8Ée!!iig8S In Vlaanderca, Frankrljk en Elzas. (Duitsclm Melding.) BERLÎJN, 24. December. (Wolff.) — : Uit het grôotc hoofdkwartier : Het vijandelijk artitlerieviiur was hier ■ en daar levendig, bijaondep in de Vogezén. , Een nachtelijke aan val'met handgra-naten tegen onze hoogtestelling Noorde-lijk Souain, werd gemakkeîijk afgeWezcn. De stelling op'den Hartmannsweilerltopf 1 is vollcdig te-ruggewonnen. Ook uit de graafstukken op de Noordelijke helling van den berg zijn de Franschen verdreven. (Engelsche Melding.) LONDEN, 23 December. (W. T. B.) — Ambtelijk Britsch bericht : Er was lévemlige artilleriawerking, bij- < zonder iiV.de omgeving van Fricourt, van 1 het kanàal van Là Bassêe" en voôr Yper. Onze artillerie beaniwobrd.de krachtig het vuur. (Fransche Melding.) PARUS,'- 24 December. (Router.) — Ambtelijk bericht van donderdagachter-noon : De nacht was op g£uisch het front be- 1 trekkeîijk rustig. Zuiaeiijk Atrecht, fn de streek van Beauvoin, Zette onze artillerie 1 liaor vemielingsvuur tegen de vijandelijke schanswerken voort. 1 In Champagne granaatvuur Oostelijk de hofstede Navarin in den sector dei helling 103. — Ambtelijk bericht van donderdag-avond : In Artois toonde onze artillerie zich werkdadig in de streok va?i Givenchy en aan de Loegangen tôt den Straatweg naar Rijssel. Op den Noordoever de? Aisne beschoten wij eenen automobieltrein tusschen Condé en Naurlcuil. In Woevre, Zuidoostelijk het v.-ou-J van Apremong, mijnengevecht. ; In clé Vogezen beerden onze afdëelingen van den Harimannsweiîerkopf, len ge-f\ olge ' van vijam vlyke tegcRiiaavallen lerug in iKtve uHgangsstellirgen. — BEl.GISCH BERICHT : De 23 Dc-: ceniber was gekeiiineykt rtoor bifzonder .hevig. wcdei'zijdschgeschulynui*op geheel 'be: 'frou' \ai 't 1 e i.;'sôhléger. Onze .artillerie richtte een vuur tegen «le 'Uaîtsehc selvuisgraven aan de IJser- oevers. Op fret Oostelijk G^vechlslcrrem, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 December. (Wolff.) — . Uit het groote hoofdkwartier : Géen. bifzoïiderc gebeurfcenissen. (Rur.sischc Melding.) ST-PETERSBURG, 24 . December. (fW. T. B.) — Ambtelijk Russisch bericht' 'van 23< December : In de Zwarte-Zcc wisseb'en onze bat-[fcrijçn seboten met de "bàtterjJÊM van ' Warria. • OeOôsteBPijksch-KallaanseheOopîog Het Oostcurijksch telegram troffejî wij 'niet aan. (Italiaansehe Melding.) ROME, 24 December. — Artilteriegc-vechten op Iset gansebe front. Onze artillerie beselioot de çtatie van Levicoen, de kazerne en militaire kîinpen van Tolmein. OP SE BALKANS. (Duitsefie Melding.) BERLIJN. 24 December. (Wolfï.) — Geene bijaonderé gebeurtenissen. (Oostewijksçhe Melding.) Niet aangetrofïei:. ('Montcmgrijnsche M/k!ing. ) CRTTÏXJE, 21 Deeoijaber. —De vijand heeft liet ganstke Saïu.sehaaLîi'ont ver-. sterkt en «te gansebe bevelking van Bieh • oj> don îvcirier '?araoever ve/wijdeït. Il an cl© Ûâ£!*ei&n@l§an» ( Turks?!;:- Melding.) KONSTANTINQPEL, 24 l.-çei-ib.r. ; (Wolff.) Vijl' torpedobooten eu cen i ki'uis r van den vijand poog^cn G-, vu tv j narxren, doeh moe-sU'ii, na dat een onzer j kanoniien den Icrt :-;er gelrelï-i. h: .i, zifn | opiiicuw ve:'W!.;di ;; . >'-!j Scil- •( Balir j riebtte de v «p -v-cein'^i" •> aan- ! homieiKl ai"; .Sv,-,evui'r agea e-,.zen t • . te/ vieil!' " .:-'.iiie.';e ver.;'ekit ver- | S"h!!l*ge i-.<'"'],g"a*.VR en be:n 'enlampen | Ci s v-j.un<-"> eiBÉ i . e.eor i.r.i .^ffy*s | de vijan '.eiijk'. ba' içrijeii U-t ..v g ... j Onder de nog nkt opg-telden ■ ...i. v,m Ari Buriin wex'dcn ook ve.'soheidene mijncnwe: ,,; s, pontons en lXeuuviHe-wagefls gevwnlen» Een vijandelijk vliegtuig, dat op 22 De-' ceniber over Birseba vloog werd neerge-schoien; de eene inzittcniic werd gevan'-^gcji genonien, de andere Vv'us dood. 1 h 1 Àziatisch-Tui'kijc en Kaukasus ( Turksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 24. December, 'Wolfï.) — Aan het Irahfïont is de. toe->tand onveranderd. Op het K?nkasus-!ront poogdên, m de omgevirvg< van Milo. russische afdeelingen te- naderen; hunne roorhoede Werd, na een gevecht van twee iren, verjaagd. Aan de andeie d«eien van t front duren de pàtïoëllijkegevechten /oort. ■ T IN BELGIË. DE 0YERSTII00M1 GLN. De hevige regens der drie laatste dagen lebben het gevaar der ov#rstroomingeH, iat eenigszins was gevveken, epnfeuw doen sntstaan. bi «îe vallei der Senne hebben de hooge waters nieuwe schaue veroorzaakt. Rond Luik komt weer on ru si bij de jeverbewoners. De waterstand was dinsdag 60.61 m. .erwijt deze normaal 59.25 m. is. Bij de sluizen van Avroy was de waterstand, bij 't laatste hoog vrater ook 30.61 m. Het waterverkeer, dat inaandag her-lomen was, zal opnieuw moefen onder->roken worden. Moest bet water nog 30 eenfcimeter klimmen dan ware aile verkeer onmogeiijîc. HIT BRUSSEL. Beîaagi'ijke dielte. — De genaamde Louis H..., wonende Paleizensiraai, te Laeken, was sincis Augustus 1914 naar Duitschland getrokken. Thans is bij :erxiggckeerd en heeft met verwondering jestatfigd dat dieven ailes opengebrokesi tiadçfen. Al het zilverwerk bestaande uit jen hondérdtal lepeîs en vorken, thé- en ■?offi(b uoodigbeden waven verdwenen dsook eene verzamcUng ju veel en van jroote waarde, gond en en ziîveren me-îaijen, kïeedereii, taielUnneiî en veel ; •.-ut-!.». Ook 200 flesseben wijp werdea inede-5enomen. De polieie beeit een onderzoek .ngestebi. UIT M&TWERPEM. De buurtspoorwegen. — Sinds aendag worden koepons, lieen en tevug, geldig voor twee dagen, afgçlverd op de volgentle tijnen die uitgebaat worden door «t: Ain-werpsehe mastsçhoppij voor den dienst Jer buurtspooïwegen. Antwerpeu - Hoogstraetep - Turnhout ; Antwerpeu - Santhoven - Oostmaire - Lfer; Turnhout - Merxplas - Hoogsiraeten -Rijsbergen ; Turnhout - Arcndoriek ; 'Rirn-iiout - Oosterloo - Moll - Siebel»; Turnhout - Poppel ; Brnssehaet - Brèeht - He-renthals - Weslerloo. Deze maatregel wordt met veel vol-ioening door de bevoiking toegejuicht. mr Lune. De bote?. — Aan al'e uKstaîlingen der Dotermagazijnen hebben de prijzen' door ■ o overheid opgeleg,!, hunne vemhijning jsïdaân. Nu dat voor eenige veivalsehers biun spel mislukt, van opjag ng de v prijzen mi.-l'.iktj niakeii er reeds gebruilï van de benarie cins'and:g''oden, om op de îiéedanigheid bedrog te ple^en. Men spivekt reeds van bij «e niasinium-prijzen ook het oiitleedkundig boter-înderzoek te voegcii. SUT &i0ES. Op de marlct van woensdag werden aan Je volgende prijzen verkoebt : Boter 4.80 lot 5 fr.; eieren 5.fr. 5© de 26; aardappeien 20 lot 40 centiemen de kilo; peren 12 tôt 35 centiemen; druiven 1 fr. 90; ajuiiien 40 cent.; wortels 20 cent.; rapen 12 cent.; koolen 20 cent.; bloemkolen 55 cent.; Brnsse'sch loof 10 sent.; mossels 17 cent, de 100; sardienen lO^eenl. ieder; •nabereelen 30 cent.; haring' 15 en 20 cent. iISBIAD TE LA LOUViElîE. Zondagnaclil zijn drie boQsdoeiiers In le woning gedrongen van M. Giisou, kans'.snibt. D->or .iei g-ruchi gewekt, kwani t'.iiSon beneden. I).' drie kereJs iosten vers':!iei«len«! l'ovois'erwhoteïi waar-iloor M. Giïson g'eirc-ffen werd aan de oageân. Denkeude van erketu! te worden vin Hit-Loii t-e drie kerels. De toeslar.îi va a M; (iilsop is ZuïgWfkkevid. }).- p -iie.ie net park'-S van Berg i vervi-Tig t. m n -T G£SIT£R, GHAÏELàT. i)e < i iJroslcan, " ij.awcrker,' bt: ! 20 j mr, werl;-îaam în «'.en put n> 3 der ir.aaUc.lappij ( -it cloime., te (jria*.clcv, v.er.-. gcdood ioor bel vallen van een haak die op zijn hooi'd tcrecht kwam. De ongelukkige was :1e stcun zijner ziekelijke moeder. MANAGE. — In eene glasblazerij alhier is een jong werkman hat hoofd gepletterd ioor een ophaalbak.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes