Het volk: christen werkmansblad

466 0
14 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Februari. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 24 mei 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/qj77s7k82v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

; Vier-en-Twinîigsle Jaar •S. 38 V •- SP ' * ' "»5~' "*"* ' Z7°>*¥~' Gd^ljenst - Msgçzin - Eigendom Zalerdag, 14 Fctari 1944 - _ j ' -AUs briefwisselingen vraelit-ti'ij te zeiidexi aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor do naaml. maatsch, « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderon : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK t Men sehrijft ln : Op aile postkantoren aan 10 fr< per jaar. Zes maanden fr. 5.0(V JDrie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgena tarief. Voorop te» bet-alen. Bechtcrlijke herstelling, 2 fr. per regel. V Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gçat» Verscîiïjnt <3 maal pei* week, i CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BÏJVOEGSEI Gemeene Volksfopperij. Lie socianstiscne macien noucien nunne lczers lettcrlijk voor den aap en hitseri ze intusschcn op tegen dezen, welke openlijk de roode volksfopperij bekampen De vlaamsche tolk der firma Vander-velde-Ansecle en Cie levert er eens te mecs het bewijs van, zooals het weekblad dei afgesclieurde socialisten het reeds meer-fnaals aantoonde. Er is dinsdag in de Kamer eene herre-bekkerij geweest tusschen den verwaanden fooden heer Huysmans en den moedigen •vrijmetselaarsbekamper M. Brifaut. In jiju artilcel laat « Vooruit » de domme grof-heid van zijnen heer Huysmans achterwege, waarop M. Brifaut antwoordde, zeggende : « Door u of door een lastdrager g'euit, 9 hebben zulkc beleedigingen even weinig >belang. » De roode heeren Huysmans, Vander-vekle en Deniblon (naprater van den tckstvervalscher Grassmann met permis-sie) hebben dan gebaard te gelooven dat M. Brifaut en, door hem, de rechterzijde misprijzen voor de werklieden uitdrukten. Daar lcomt nu een artilcel van Vooruit op neer, uit hetwelk wij gaarne 't volgende knippen, ten einde nogeens te toonen hoe 't socialistenblad zijne lezers op fles-.chen srekt : « Niet genoeg ecliter dat Brifaut deze ezelarijen verkocht om ze bij de rest te voegen, het Gentsche dompers-Volk — orgaan van de heldo-n Ver-liaege» en Huyshauwer die tegen eene til oor soep voor het volkskind zijn — vcrvalscht den tekst van dit tus-schengeval als volgt : » M. BRIFAUT. -— Door een straat-» looper of een C. Huysmans gezegd, » hebben die beleedigingen dezelfde o waarde. » M. DEMBLON. — Gij minacht » de werklieden ! » Het hoeft niet gezegd dat dit vuilblik met opzet onzen geleerden vriend Huysmans vergelijkt aan een straatlooper. Komende van kerels aïs deze die dit blad opstellen (hetwelke de eer der pers bezoedelt, willen wij ons niet gewaardigen een woord ter verdediging van Huysmans te ant-woorden.» Maar gezien Het Volk met opzet cen zakkendrager, die wij onder de losse arbeiders moeten rangschikken, verandert in een'straatlooper, is liet een bewijs dat die wachthond van 't kapitalisme deze arbeiders als het schuim der straat gelijk stelt. » En dat noemt zich een kristen werkmansblad ! Wat zou het zijn moest het zich noch kristen, noch werkmansblad betitelen? » Hoe meer men die kerels leert kennen, hoe meer men hen veraf-scliuwt. » Ahvie iets van dagbladwerk kent, zal sveten dat Vooruit zich daar woedwillig lom houdt, om met scheldwoorden zijnë lutsen van lezers tegen ons op te jagen. Gmdat hethemmisschien aan bevoegde jpstellers ontbreekt, moet hij tôt 's ander-laags wachten om 't Beknopt Verslag iver te nemen, in zulke maat dat geen 10 % van zijne ldanten het lezen. Hij moet iet zelf ondervonden Iiebben, want sinds senigen tijd geeft hij er een veel bcndiger •claas van de Kamerzitting bij. Gelijk aile dagbladen die hunne lezers poedig willen inlichten, hebben wij te, 3russel een parlementairen correspondent, lie ons denzelfden dag rclaas geeft, deels )er spoedbestelling, deels per telefoon, — welk relaas dan mderhaast vertaald wordt. Is er nu van het fransche woord « portefaix » gemaakt «straatlooper», in plaats van « buildrager, kruier of lastdrager », 't is mogelijk. Voor ieder verstandig lezer doelde het woord in aile geval veeleer op de gemeene taal van den rooden heer Huysmans, dan wel op een persoon, bij wiens gewone straattaal ze kon vergeleken worden. Niet de buil- of last- of zakkendrager werd aan cen straatlooper vergeleken, — alhoewel die soort menschen niet gewoon zijn hun werk in een bureel of een salon van M. Huysmans of van M. Anseele te verrichten, — wel werd de taal van den rooden heer Huysmans vergeleken aan straatjestaal, en dit volkomen terecht. En in deze vergelijking is ook de taal van Vooruit zelven ten voile op hare plaats. Waar het socialistenblad het heeft over MM. Verhaegen en Huyshauwer, weet het, dat het eene botdomme onwaarheid sehrijft. Genoemde heeren, onze vrienden, zijn zoo weinig tegen eene telloor soep voor het volkskind, dat M. Anseele onzen en hunnen eisch voor die telloor soep moest bijtreden om scliepene van Gent te kunnen worden. Zij hebben het krediet niet gestemd, dat de roode heeren in de Kamer voor-steldcn zonder er de noodwendigheid van aan te wijzen noch inkomsten naast uit-gaven voor te stellen. Zij hebben zeer wel gedaan, en een der twee door Vooruit beschuldigden kon er zelfs niet in misdoen, om de eenvoudige reden dat hij al ver-scheidene dagen zeer ziek op zijne kamer zat. En als zij ook zullen stemmen tegen het millioen, dat Jan-vier-cens nu in de Kamer vraagt voor de werkloosheid — waarvoor de regeering reeds uit eigen beweging kredieten gaf — dan zullen zij maar handelen volgens de redeneering van Vooruit zelven, die van de gentsche burgers voorstellen van inkoînsten eischt vôôr hij hen laat protesteeren tegen nieuwe willekeurige stadslasten. Als schepene van Gent verminderde M. Jan een door de katholieken voorge-stelden en gestemden loonopslag van negen op vier cens daags, onder voorwend-sel dat er geen geld was. En in de Kamer stelt dezelfde Jan-vier-cens een millioen uitgaven voor zonder een centiem inkomsten als tegenwicht aan te bieden ! Hij mag bijna in dezelfde koets rijden als socialist Bertrand, die allerlei loons-verhoogingen zonder eenige berekening eischte, maar nadien in den Peuple sclireef dat minister de Broqueville <noest afgezet of waanzinnig verklaard worden, omdat deze 17 millioen loonsvermeerdering aan de staatswerklieden verleend had I De « verafschuwing » van zulke soort kunnen wij gemakkelijk dragen. Elkeen weet dat wij met buil- of lastdragers zoo bevriend zijn als met wie ook en er de achting voor hebben die wij — niet van roode volksfoppers, maar van aile orden-telijke lieden zonder onderscheid van stand — voor ons zelven eischen. Het is voor ons niet, dat de lastdragers een afschuw zullen moeten voelen als voor iemand die, in ziekverlof met rijke solde, 's morgens om vier ure brooddronken in de straatgoot gevonden en er om veroor-deeld werd : à bon entendeur, salut ! Gansch uwe doenwijze, roode heeren, is niets anders dan eene openbare bespot-ting van het gezond verstand der werklieden. Dezen beginnen echter meer en meer klaar te zien in uwe gemeene volksfopperij en zij zullen het u laten gewaar worden. Buitenlandsclie Politiek heid die op de regeering rust, docli waar- schuwde de oppositie, dat zij gelijke ver- HOME-RULE VOOR IERLAHD. antwoordelijkheid heeft, indien zij de Het amendement op het adres van ant- nieuwe voorstellen der regeering verwerpt. soord, dat M. Long in het engelsch La- DE TOVcTaNT5 aî ranif «erhuis voorstelde tegen het home-rule DE T°^STAND ALBANIE. )f zellbestaan voor Ierland, is verworpen De gezanten van het Drieverbond heb- net 333 tegen 255 stemmen. ben hunne wederzijdsche regeeringen doen Minister Lloyd George verklaarde, dat weten, dat zij er een enistig gevaar in Le regeering hare voorstellen tôt het tref- zouden zien, den tegenwoordigen toestand en van eene schikking in de Home-Rulc- in Albanie zich te laten bestendigen en iwestie te gelegcner tijd zal indienen. ontwikkelen. Zij hebben er op aangedron- 3penbaarmakmg daarvan in dezen tijd gen, den prins von Wied onverwijld de îou sleclits hijiderlijk zijn en den vrede middelen te verschafïen, om de regeering liet bevorderen. te kunnen aanvaarden. De regeering zal de uiterste toègevingen Op die gronden hebben Oostenrijk en Ioen# die vereenigbaar zijn met het hooid- Italie besloten hem een voorschot van 10 loel der wet, maar zal liet vertrouwen van millioen frank te ycrstrekken. let grootste clee» yan 't iersche volk niet Volgens Weensche bladen zgl de prins •cscliamea. von WUU zich uit Trieste naar Albanie / begeven aan boord yan het Oostenrijksche oorlogsscliip Taurus, dat een Italiaansch ooriogsschip zal begeleiden. De bladen te Constantinopel bepleiten de wenschelijkheid, eene legatie in Albanie te vestigen, wanneer daar een be-stendige toestand zal geschapen zijn. HET KATHOLIEKE CENTRUM EN DE KETTERJAGERS. Te Berlijn zijn 44 afgevaardigden uit de versehillende Duitsche Bondsstaten bijeen-gekomen om een rijksbestuur te vormen van het Centrum, de kathoiieke partij in Duitschiand. Tôt voorzitter werd gekozen Dr Spahn, tôt ondervoorzitter Dr Porsch. Tôt het bestuur behooren onder andere Dr J. Bachem, F. Brandts, Grober, Herold, Trimborn. Het komiteit heeft onmiddellijk een oproep tôt aile leden der Centrumpartij gericht. Deze oproep is van groote bc-teekenis, zegt De Tijd, ook omdat hierin het Centrum scherp partij kiest ten aan-zien der strijdvragen over zijn eigen ka-raktcr en over de betreurenswaardige ketterjacht onder de katholieken zelve. De Centrumpartij zal, gelijk tôt dusver, geleid worden door den gecst van hare stichters : de beide Reichenspergers, Mal-linckrodt, Savigny,, Windhorst, von Ket-teler, Lieber. Zij rust op de grondvesten der Duitsche wetgeving, vandaar haar va-deriandsch en monarchistisch karakter. De sain.enwerking van katholieken en nict-katholieken in de partij dient tôt behoud van den vrede onder de christelijke be-lijdenissen en de bevordering van gemeen-schappelijke belangen. Het Centrum is eene i'i nda nenteel polltieke, niet-confes-sioneele partij. Ter vermijding van alic verdere omschrijving verklaren wij : het Centrum moet blijven, wat het was en is. Van politiek standpunt moet bijzondere nadruk worden geiegd op de samenwerking met de sociale economische inrichtingen : de christelijke boerenbonden, de op ciiris-telijken en vaderlandschcn grondslag gc-vestigde vereenigingen, den midden- en beambtenstand, vooral ook met de cliris-telijke-nationale arbeidersbeweging. Aile leden der partij moeten doordrongen zijn van de overtuiging, dat tegenover liet groeiende socialism de christelijke-na-tionale werklieden beweging alleen tôt haar voile recht kan komen, indien ailes ver-meden wordt, wat hare eenheid en rustige ontwikkeling in gevaar kan brengen. Sedert lang trachter. sommige personen en persorganen het vertrouwen des volks in het Centrum te ondermijnen. Zelfs de kathoiieke gezindheid van hoogverdienste-lijke kathoiieke leden van het Centrum wordt verdacht gemaakt. Met veront-waardiging weren wij zulke aanvallen van ons af. Zij ieiden tôt verwarring der gees-ten en bemoeilijken het Centrum in de ver-vuliing zijner verheven taak, bijzonder in den strijdL voor de vrijheid en de onafhan-kclijkheid der Kathoiieke Kerk en de ge-lijkstelling voor de wet van het kathoiieke volksdeel. De deeînemers aan zulke vor-dachtmakingen hebben zich zelve buiten de partij gesioten, — zij zijn als vijanden van het Centrum te beschouwen. De smelzieîilen in 't franscli léger. De smctziekten maken groote verwoestin-gen in de gamizoenen der streek van Nancy. Te Toul zijn omirent 800 zieken, waar-van 250 met de scliarîakenkoorts,een 50tal met roodvonk en 10 met hersenvliesont-stekingen.Sedeit 1 Januari zijn 40 soldaten over-leden, waarvan 37 der twee laatstge-vormde klassen. Te Nancy zijn 500 soldaten ter behan-deling in het hospitaal. Te Lunéville zijn 125 soldaten ziek. Ook te Longwy zijn in het militair hospitaal drie soldaten overleden. In het militair hospitaal vaii Reims zijn 100 soldaten aangetast van verscheidene besmettelijke ziekten. De dokter-overste M. Salle, der 6° legerafdeeling, hëeft een onderzoek gedaan in al de kazernen van 't omliggende. Al de kazernen zijn sinds meer dan 40 jaar gebouwen. In het militair hospitaal van Bourges zijn donderdag twee nieuwe overlijdens geweest van soldaten der 37e ruiterij-afdeeling.Beiden waren aangcdaan van de schar-lakenkoorts.Ook in het garnizoen van Quimper is de scharlakenkoorts en het roodvonk ver-schericn. Van acht compagnies zijn 150 man naar het hospitaal gezonden. Een soldaat is reeds bezweken. Vier nieuwe gevallen van scharlakenkoorts deden zich in het garnizoen van Montbrison voor. Lsssî verspreldt HEÏ VOLS. y m ALLÉS WAT. ONNOOZELE BLUF. — De Peuple meldt de opening van den socialistischen kiesstrijd in het arrondissement Hoei-Borgworm. Die opening is gebeurd te Hannut en Peuple's correspondent sehrijft ervan, dat de spreker eene meesterlijke rede gedaan heeft voor eene overvolle zaal, maar hij besluit zijn artikel met de verklaring, dat de afwezigen « zeer erg ongelijk » gehad hebben. Drommels, als de zaal « overvol » was, waar zouden de afwezigen dan plaats gevonden hebben, waren zij er geweest? DE HOOGESCHOOL-COMPAGNIES. -— Uit eene mededeeling van den minister blijkt dat de volgende voorwaarden ver-eischt worden voor de gestichten, die de aanvaarding wenschen hunner leerlingen in de hoogesclioolcompagnie : Gerangschikt zijn onder de hoogere onderwijsgestichten of minstens eene aî-deeling bezittend, aan dat onderwijs be-antwoordend, en enkel toegankelijk voor de jongelingen, die de middelbare studies hebben voleindigd. Van de regeering de bekrachtiging be-komen liebbende der diplomas door hen afgeleverd. LIBERALE WERKZÀAMHEID. — De roode Peuple schetst goed de werk-zaariiheid der libérale partij. Hij herinnert dat de liberale leider M. Hymans na de kiezing van 2 Juni uitriep : « De politicke atmosfeer wordt onadern-baar ! » En 't rood blad voegt erbij : « 't Was cen schoon woord, 't is te zeg-gen aile s wat de liberale partij geven kan. » Nogal juist gezegd DE VREDE VAN GENT. — De ameri-kaansche minister Bryan verk'aarde in de vergadering van de commissie voor buitenlandsclie zaken, waar het voorstel werd beliandeld om 150.000 dollars uit te treklcen voor de viering van het honderd-jarig jubileum van den Vrede van Gent : « Wij hebben tôt dusverre een minimum i bestectf ten bate van den . vrede en cen maximum voor toebereidselen tôt een ooriog, die, naar wij liopen, nooit zal komen.« Uit een geldelijk oogpunt beschouwcî, acht ik iets, dat de aigemeene aandacht kan vestigen op den vrede en zijne voor-deelen, de grootste kosten waard. Wanneer twee bedragen werden gevraagd voot zulk eeii viering, zou ik mij zonder meer voor het hoogste verklaren. r VROUWELIJKE BÏBLIOTHECARIS. — Volgens den Brusselschen correspondent dcr Meuse heeft de minister van bin-nenlandsche zaken Mej. Denis, dochter van wijlcn Hector Denis, aan de boèkerij van zijn département gelieciit. DE AANSTAANDE VERTREKKEN. De volgende personen zullen op 19 Fe-brûari aanijtaande, met de Elisabeihville, Laar Congo vertrekken : MM. Carctte, timmerwerloverste ; Clo-quet, leider van werken ; Collet, smid ; Decamiëre, toezichtùr van werken ; De-champs, tinimernian-werkoverste ; Dele-val, adjunkt-overste -, De moulin, toezich-ter van werken ; Geldcrs, districtkommis-saris ; Haiain, onder-afdeelingsoverste ; L'Hoir, belieeragent ; Liégeois, kapitein-bevelhebber ; Marqitet, metser ; Rans-botyn, klerk ; Slaes, krijgsagent ; Tiéra-che, metser ; Van Daeie, krijgsagent ; Van den Berghe, territoriale beheerder ; Vrn den Brand'e. teiegraafplaatscr ; Waltzing, schilder ; Fenasse, klerk ; Pieren, onder-luitcnant ; Rcmaeke, territoriale beheerder ; Stofïcl, klerk ; Strytliagcn, beheer-agent ; Svihus, luitena'ît; Gianpietri,rech-ter bij 't beroepshôf ; Lngel en Lemaitre, rechtérlijke agenten ; Vandenhaute, Saus-sus. Renier en Remy, klerken ; Peuman, postontvanger. • Van Southampton via Kaapstad, op 21 Februari : MM. Bonaeia, geneesheer ; Coe-mans en Henneton, territoriale agenten ; Samuel, klerk ; Moreau, bijgevoegd ont-van ger der telegrafen. Te Marseille, via Mombasa, op 25 Februari : M. Ruwet, tcritoriale beheerder. Arbeidersbeweging. Reeds van bij het begin van verleden jaar was door de christcne en sccialis-tische schildersvereenigingen van Brugge eene loonsverhoogiug gevraagd en de schildersbazen dier stad liadden dien be-loofd, nadat het vakexaam zou zijn in-gesteid. Het vakexaam zou aanvang nemen in Augustus van verleden jaar. Tôt op heden is dit vakexaam niet ingesteld. Brieven op brieven werden naar het syn-dikaat der patroons gezonden, die allen onbeantwoord blcven. Eindelijk toch is er op 22 Januari een ani woord toegekomen om te laten weten dat zij liet nutteloos achten bijeenkom-sten te beleggen, daar het vakexaam nog niet is ingericht. Waarom het nu nog niet is ingericht? Wel, omdat zij de toelage van den Staat nog. niet ontvangen hebben. Weten deze heeren dan niet dat het staatsbestuur slechts dan toelagen ver-leent aan eene instellinj, wanneer deze is ingericht en hare rek'eningcn zijn inge-diend.Deze liandelwijze verbittert natuurlijk de schildersgasten. Velen meenen dat de meestprs op allerlei wijze het exaam (dat zij zeif hebben Voorgesteld) tôt het on-eindige uitstcllen, ten einde geene loons verhooging te moeten geven. Is het niet betreurenswaardig, dat nog zoovele bazen stelselmatig weigeren met de afgevaardigden der werkliedenveree-nigingen te onderhandelen. En noclitans, hoevele moeilijkheden zouden niet vernie den worden, hoevele misverstanden uitgelegd, hoevele konflikten uit den weg geruimd. Men beweert zoo dikwijls dat de vragen om lolsverbetering, door de werklieden voorgedragen, overdreven zijn en niet kunnen toegestaan worden ; welnu, indien dit zoo ware, zou wel het beste mid-dcl om dit aan de werklieden te bewijzen zijn, den toestand en de gestelde eischen onde'rling te bespreken? Deze stijfhooïdigheid is dikwijls oor-zaak dat er moeilijkheden opreizen en wij verklaren het rechtuit : zij die stelselmatig weigeren met de werklieden te onderhandelen, dragen de verantwoorde-Jijkheid van de daaruit ontstane moeilijkheden.Zoo zal er ook de openbare denlcwijze over oordeelen. Het Belgiscli Schildzrsvcrbond. i/UIIOl'ilUir uiio x lu ROTTERDAM. Woensdagnacht zijn in de Maasstatie te Rotterdam, uit Essen (Duitschiand) 150 onderkruipers aangekomcn. Ondor sterke policiegeleide werden zij naar f'e versehillende aanlegpiaatsen overgebr,' c h en vandaar «aar de loods van het Blausv-hoedenveem vervoerd, ten einde er de 250 stakende zakkendragers te vervan-gen.De stakers die ze trachtcn te naderon worden op afStand gehouden. En dat de policie ook maar voorzichtig weze tegenover dien rasphuiskost. In den tijd hebben wij die kerels te Gent en te Antwerpen van diehtbij leeren kennen en ge zoudt er waarlijk vies van zijn. We kennen zelfs een gentsch policieagent die er eene plaag heeft opgcdaan en er tôt nu to.e, na drie jaren, nog altijd r-let lïbelemàal kon van herstellen. En zeggen dat men zicli Van zulke soort bedient, om deftige werklieden een beetje verbeteringente kunnen weigeren I TEGEN DE WERKLOOSHEID. De financieele kommissie van de Kamer van afgevaardigden in Beieren heeft de vorige week het ontwerp van de regeering aangenomen, waarbij onder de gemeenten, die werkloozen-vcrzekering willen invoeren, eene ondersteuning van 75.000 mark wordt verdeeld. KINDERGEBOORTEN EN GOD SDIEN STZIN. Uit een ernstig onderzoek, ingestekt door dokter Hans Rost en openbaar gemaakt in zijn boek : Vermindering dcr Geboorten en Godsdienstzin, blijkt het klaar : 1° dat een der groote redens van min-der kindergeboorten is de achteruitgang van den godsdienstzin ; 2° dat bij de kathoiieke familiën er .minstens een kind per familie meer is dan bij de protestanten. DE UITSLUITING IN DE LONDENSCHÉ BOUWVAKKEN. Er is eene oplossing op handen, sehrijft Daily Chronicle. De ondernemers ver-klaarden zich bereid met de werklieden te onderhandelen, op voorwaarde nochlans dat de werklieden zich verbinden de ge-nomen beslissingen te doen naleven, iets wat zij zeker zullen doen. De eerste bij-eenkomst had gister plaats in eene zaal van het Ministerie, doch over den uitslag ko u den we nog geen aieuws vernemea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes